Délmagyarország, 1917. április (6. évfolyam, 79-102. szám)

1917-04-25 / 98. szám

Steeged, .1#17. április 25. •ALMA « Y A;RÖ*flBAft 3 Tömörkény István. Tegnap, amikor még beteg ágya körül álltunk és néztük bágyadt fényű szemeit, hallottuk szavát, melle nehéz zihálását, éreztük láztól izzó kezének szorítását és melegségé:., noha súlyosnak lá'iu.-; az álla­potát, mégis .hittük, reménykedve bíztunk benne, hogy Tömörkény István, rnindany­nyiunk felejthetetlen, kedves Tömörkény Istvánja, győzedelmeskedni fog a betegségén és csakhamar felépül nehéz bajából. A hívés­nek, a boldog reménynek azonban véget ve­tett a könyörtelen halál; kedden reggel 9 órára Tömörkény István örökre lehunyta ,az élet eseményeit meglátni tudó szemeit. A toll kiesett az író kezéből, amelv nem szántja már a sorokat az apró kutyanyelve­ken, 'vége a nagyszerű, a páratlan munkás­ságnak, a csodás irásmüvészetnek. aminek a nyomában sok-sok ezer ember ajka körül fölragyogott a mosoly derűs fénye. Elszállt a fehér telke, amely foglalatja volt a nemes törekvéseknek, a haza és a magyar faj sze­retetének, a szép kultuszának, az ember­becsül ésuek; megszűnt dobogni a szive, az a tisztán érző, hűséges szív, amelv jóságot árasztott mindenkire; amely gyűlölni nem tudott, Iharagot nem; tartott, hanem egyre csak ontotta magából a jóságot, a szeretetet és tiszteletet. A gyásznak, e város minden rendű és rangú polgársága gyászának friss és súlyos pillanataiban nehéz megállapítani, hogy Tö­mörkény István írónak volt-e nagyobb, vagy embernek. Hogy nagy iró volt. a beérkezet­tek, a kivételesen nagystílű irók 'közül való, az nem szenved kétséget és minden vitán felül álló valóság. Eásimivészete oly magas színvonalon álló, hogy legjobbjaink első so­rában illeti meg a díszes hely. Érték minden sora, .amelyen nem érzik meg a munka ve­rejtékének szaga, hanem megtalálható benne egy nagy talentumnak tudása, képessége és egy derűs lélek életfilozófiája. Olyan az irása — irta egyszer róla Jászai Mari. mint a virágzó almafa, amelvnek fehér virá­gai mögött az izes gyümölcs érik. Mert nemcsak a lelke volt szűziesen fehér (és tiszta, hanem az irása is- Nem tartozott semmi­féle iskolához, szektához; a különböző iro­dalmi áramlatok örvényébe nem kerekedett, ő csak a magyar parasztot rajzolta híven és szerelemmel határos szeretettel. Noha két éles szeme meglátott mindent, az élet leg­parányibb eseményeit éppen olyan, tisztán és világosan, mint a leggrandiózusabb és leg­szenzációsabb történeteket, az ő két simoga­tás szeme azonban a magyar parasztot ke­reste és benne nézte, látta meg a faj erényeit, kiválóságait, egyben hibáit is. De jobbára az erényeiről, kiválóságairól zengett csodaszép éneket; hirdette a fajta értékét, speciális humorát, jóra-ható érzékét, a földhöz való szerelmét, a hazai röghöz való tántorítha­tatlan vonzalmát és hűségét A magyar pa­rasztot felékesítette minden széppel, minden jóval és olyannak mutatta, olyannak hir­dette, amilyennek a valóságban őket látni szerette volna. Ö a magyarság Sofodese, — irta róla Jászai íMari — aki szintén olyannak mutatta az ő forrón szeretett né­pét, amilyennek látni óhajtotta volna. írói nagyságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az, ő írásai kiválóságát a közönség !és kritika egyaránt elismerte, értékelte, tar­talmasnak tartotta és magasztalta. Sohasem kereste a dicsőséget, sem a barátok, ismerő­sök támogatását, vagy himnuszait. Ami di­csőség, siker, hírnév érte az életben, az mind a helyébe jött kéretlenül és csupán csak ra­gyogó irásmiüvészete nyomán keletkezett. Mint ember ékes volt a magyar fajta minden kiválóságától. Egyszerű volt. sze­rény és alázatos. Nem nevetett azokon, akik elestek, hanem segitett felemelni őket. El­fáradva az élet nehéz, küzdelmeiben és örö­kös munkásságában, panaszszavát nem hal­latta, a bölcs nyugatmával mindig csak azt hajtogatta, hogy ugy van jól minden, ahogy van- De ezt csak a maga dolgára, sorsára gonodlta, mondta. Könnyeit nem mutatta mások előtt és az örömeit sem fitogtatta. Belső életet élt, inkább másokért, mint ma­gának. Nem ismerte az osztatlan érzést és akit barátságával kitüntetett, az építhetett arra a barátságra. A szive tele volt jósággá! és szeretettel, ha a mások sikerének, diada­lának hirdetője, elismerője és 'előmozdítója lehetett. Egész ember volt Tömörkény Ist­ván, makulátlan jellem, tiszta, megingatha­tatlan karakter. Hite volt az emberekben, a magyarság diadalmas jövendőjében és a szerető, szeretett város fejlődésében, naggyá válásában. Nem ebben az ősrégi* magyar város­ban ringott a bölcsője, a napvilágot, amit oly nagyon szeretett, nem itt látta meg, de hűbb, odaadóbb, szeretöbb fia nincs és nem volt Szegednek, mint volt Tömörkény Ist­ván, Az élete, a rajongása, a hite. a szerelme volt a város, amelynek kulturáián. előre­haladásán, megerősödésén zajtalanul, hival­kodás nélkül majdnem harminc esztendőn keresztül szakadatlanul dolgozott és mun­kálkodott. /Érzi, tudja ezt itt mindenki és elismeri a város hatósága, is, amely a város halottjának tekinti a nagy irót. Szeged büszkeségét. Tömörkény István befejezte földi pálya­futását, küldetését és most már megkezdő­dik halhatatlansága- Országos mevü nagy iró volt. de Szeged irója- Mi szegediek 'sokkal, mindennel tartozunk neki. És ha i leróttuk tartozásunkat árván maradt családja iránt, amely legközelebb áHt az ő nemesen érző, kincses szivéhez, akkor kell, hogy leróttuk kegyeletünk adóját halhatatlan emléke iránt is. A szobrokkal díszes Szeged tereinek egyikéről a közel jövőben nem 'hiányozhat az ő szobra, amely nem kizárólag az ö irói nagyságát lesz hivatva hirdetni, hanem a város háláját és elismerését hü polgára, nagy irója és befogadott fia iránt, aki mig élt, Írásban és szóban hirdette a legnagyobb magyar város dicsőségét, szépségét, hír­nevét, büszke jelenét és dicsőséggel teljes jövendőjét. Tömörkény Is tv án perai régen betegeske­dik. Vasárnap volt egy hete, hogy hirtelen tavaszira, (fordult HA .idő és Tömörkény, aki mindég' könnyen szeretett járni és néheaeMÍ felsőruhát nem £iivt meg magán, a Tisza part­ján sétált. Köziben levetette felső kabátját, sőt széles (karimá'jfu (fekete kalapját is levette fejé­ről. JEkkor hűlt meg. Hétfőn anár jelentkezeti! a láz, de azért bement (hftvatalátba. Sőt kedden reggel is <a. rendes ,időben megjelent a könyv­tárban. Ekkor azonban már feltűnően látszot­tak rajta betegségének nyomai és szemmel­látlhatólag megroppant az ereje is. Felesége, aki már előzőleg kérte, liogy maradjon oda­haza, délután ágyibafehtette. Tömőik ény azon­ban (Szerdán reggel ismét fölkelt; nem tartotta komolynak a betegségét. Dolgozni azonban már nem tudott. Köhögött; p szemei beestek, láz jgyötörte. De még délután is tfSramaradt ós csak alkonyatkor ment haza Oroszlán-utcai 6 iszám alatti lakására. Ekkor már alig volt annyi ereje, hogy yhazaari ehessen. Amint hazaért, ágyibatfektették. Állapota óráról-órára rosszabbodott. Dr. Kőhegyi La­jos megvizsgálta; . baloldali tüdőgyulladást, mellhártyagyulladást és májdaganatot állapí­tott meg. Ekkor már előrelátható volt a ka­tasztrófa. Szívműködése folyton gyöngült és általában nagyon „valószínűtlennek látszott, hogy a legyöngült szervezet meg tudjon küz­deni a súlyos kórral. Vasárnap megjelent a beteg ágyánál dr, Mctichánszky László ,ijs. .Szintén reménytelen­nek találta a beteg állapotát, akinek szív­működését ekkor már kámfor-injekcióval kel­lett erősíteni. ^Láza, sémely szerdától vasár­napig 39—40 fok között ingadozott, hétfőn emelkedett. Az éjszakát már nagyon nyugta­lanul töltötte. Felesége és leánya, akik (beteg­sége ideje alatt féltő gonddal ápolták, egész éjjel ágyánál .tartózkodtak, mert az éj folya­mán minden pillanattan tartani lehetett a katasztrófától. 1 Reggel már agonizálni kezdett. A felesége 8 óra (felé megkérdezte, hogy érzi magát? . — Általánofs depresszió. Elfogy a1 napfény — mondta alig hallhatóan. > Ezek voltak utolsó szavai. Kilenc órakor mélyet sóhajtott és élettelenül hanyatlott vissza! felesége párjából (Párnájára. Nyómltan értesítették dr. Kőhegyit, aÜi a beállott halál! megállapította. ^ Tömörkény István halálhíre futótűzként terjedt el a városiban és (mindenütt,fájdalma9 részvétet és Iqsujtó hatást keltett. Többen még a délelőtti órákban (fölkeresték részvétükkel a) gyászoló családot. Tea-délután tt W ~ww TT A felebaráti Szeretet Szövetség ma délután 6 órakor a TISZA-szálló naggtermében tartja meg a szórakoztató tea-délutánját a szegedi honvédzenekar közreműködésével. • • • • • •

Next

/
Oldalképek
Tartalom