Délmagyarország, 1917. február (6. évfolyam, 25-49. szám)

1917-02-10 / 34. szám

6 1917. február 10. HÍREK OŰOO — Időjárás. Egyelőre még száraz vagy ködös és hideg idő várható, később eny­hülés valószínű. SÜRGÖNYPROGNÓZIS: Száraz, hi­deg. Déli hőmérséklet: — 9.2 fok Celsius — Lönyai Eietnért hercegi rangra emelték A hivatalos iap pénteki száma közli, hogy a király gróf Lónyay Elemérnek, Stefánia ki­rályi hercegnő férjének a hercegi móltóságot a főméltóságu cimmel adományozta. — Szeméiyi hir. Dr. Cicatrícis Lajos főispán hétfőn Szegedre érkezik. — Hornig Karoly meghalt. Veszprémből jelentik: Hornig Károly bíboros, a veszpré­mi egyházmegye püspöke pénteken 77 éves korában szivszélhüdésben meghalt. — A Vöiös Kereszt szegedi választmányá­nak ügyében lefolytatott vizsgálat iratait a polgármester tudvalevőleg felküldte az egyesület igazgatóságához, ahonnan pénte­ken a következő levél érkezeit: Nagyságos Polgármester Ur! Mult hó 20-án kelt nagybecsű átiratával kapcsolat­ban kézhez vettük Nagyságod által kiküldött bizottság jelentéséit és jegyzőkönyveit a Szeged városi Vörös Kereszt választmány iigyeinek megvizsgálásáról és azokból meg­győződtünk arról, hogy a városi főszám­vevő vezetése alatt állott vizsgáló bizottság minden irányban a legszorosabban eljárt és kétségtelenül megállapította, hogy azok a gyanúsítások, melyek szerint a választmány egyes intézményeinél közreműködött úrnők némelyike súlyosabb természetű visszaélé­seket követett volna el. minden alapot nél­külöznek. Az eredményt örömmel vettük tudomásul és kellemesen indíttatva érezzük magunkat, hogy Nagyságodnak a vizsgálat megindításáért és az eljárt bizottságnak fá­radságot nem kímélő munkálkodásáért me­leg köszönetünket nyilvánítsuk. A vizsgálati iratokat a Szeged városi Vörös Kereszt vá­lasztmány elnökségéhez továbbítottuk. Buda­pest, 1917. évi február 7. Kiváló tisztelettel az Igazgatóság. Gróf Széchenyi. — Vádak egy főispán ellen. Budapestről jelentik: A Magyarország beavatott politi­kai forrásból arról értesül, hogy Kubinyi Géza gömöri főispán ellen súlyosabb vádak merültek fel egy nagyobbszabásu erdővá­sárfással kapcsolatiban. A vádak szerint Dobsinában Kubinyi előterjesztésére 1400 embert mentettek fel, akiket erdőirtásra kényszeritett. A gömöri református egyház is panaszt tett ellene. A vizsgálat már meg­indult Kubinyi ellen; Ujfalusy Dezső sza­bolcsi főispán vezeti. — Halálozás. Schlauch Károly, a szegedi kereskedő-társadalom régi közbecsült tagja, törvényhatósági bizottsági tag csütörtökön ette fél kilenc órakor 85 éves korában el­hunyt. Temetése február 11-én délután 3 óra­kor lesz a Scblauicb-tházból, ahonnan a 'belvá­rosi római katíhóiikus temetőben levő családi sírboltban helyezik örök nyugalomra. A szentmiseáldozat február 12-én délelőtt 10 órakor lesz ,a belvárosi templomban, A tekin­télyes kereskedő elhunyta széles körben őszinte részvétet keltett. — A Szegedi Takarék és Hitei Részvény­társaság igazgatósága legutóbb tartott ülésében a Deési Béla elnökigazgató halálával meg­ürült ügyvezető igazgatói állásra Vajda La­jo aligazgató-helyettest nevezte ki. Vágó Ár­pád ifőkönyvelőnek pedig a cégjegyzési jo­gosultságot adta. KORZ Igazgató: VASS SÁNDOR. Telefen 11-85. Szombaton és vasárnap A kinematográfia legnagyobb szenzációja. — A leghatalmasabb filmalkotás. — Az ameri­kai filmek királya, a főszerepben Clára Kimbáll-Joung íUiatnclíás ftolay II. Alexandre Dumas világhírű regénye 4 felv. Felülmúl minden eddigi filmet. Előadások szombaton 5, 7 és 9 vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. — Kardpárbaj. Budapestről jelentik: Csü­törtökön délután a Fodor-féle vívóteremben véres .kardpárbaj volt Dr. Alapi Henrik egyetemi tanár, fő törzsorvos állott szemben Kramer Félix bankárral. A párbaj, negyed­óránál tovább tartott. Alapi lapos vágást kapott, Kramer az arcán, fején és ia könyökön sérült meg könnyebben. A párbaj oka ma­gánitermésEetü összeszólalkozás. — Dániában is. . . Kopenhágából jelentik: A szénmegtakaritás céljából az árszabályozó bizottság azt ajánlotta a dán kormánynak, hogy rendelje e'1 az üzleteknek hat órakor, a vendéglőknek, kávéházaknak és színházak­nak este tiz órakor való bezárását. A szén­hiány miatt a vasúti forgalmat már erősen csökkentették. A belügyminisztérium a leg­közelebbi napokban kiadja a zárórára vonat­kozó rendeletét. — Szeged feoruárl közgyűlése. Szeged ;.ör vénythatósági bizottsága szerdán délután 4 órakor tartja meg februári rendes közgyű­lését dr. Cicatrícis Lajos .főispán elnöklésé­vel. — Gondoskodjunk jégről. A következő beadvány érkezett a polgármesterhez: Nagy­ságos Polgármester TJr! A hideg idő beáll­tával lehetővé vált a természetes jég gyűj­tése. A szén ós vegy.iszte.rek hiánya kétségessé teszi a városi jéggyár üzemét A magánosok­nak sem elegendő munkaerő, sem igavonó állat nem áll rendelkezésére jégvermeik megtöltéséhez. A szenvedő hőseinket gyó­gyító sok katonai kórház, a közkórház, a vágóhíd nyári jégszütkség let érői gondoskodni kell, .Esetleges járványok fellépésére is ké­szen kell lennünk. Az .elmúlt nyáron a jég­gyár-termelte jéggel hallatlan uzsorát űz­tek. Az uzsoraéhség .telhetetlenségeivel szem­ben a város közönségét mte.g kell védeni. Tisztelettel javaslom, hogy esetleg a katonai parancsnoksággal érintkezésbe lépve, töltes­senek meg az összes városi jégvermeik, a ma­gánosokét vegye a város bérbe, ha kell rekvi­rálja. A fuvarozáshoz vétessenek igénybe a város teherautói is. Igy a jéggyár üzemét nélkülözhetjük, ami maga is horribilis meg­takarítás. Elláthatjuk a közsziiksógleitet ós megóvhatjuk az agyonsanyargatott közön­séget a jégiizsoráiól. Javaslom, bogy a várcí közélelmezési hivatala vegye kezébe ezen fontos közegészségügyi és közgazdasági kér­désit. Dr. Falta Marcel, tv. ht. bizottsági tag. — A beadvány elkésett. A tanács az összes szegedi jégvermek lefoglalását és megtölté­sét csütörtökön már elhatározta. A beadvány­ban azonban egy-két megszívlelésre méltó uj momentum van és ezért közöltük. Mégis bekövetkezett az, amit tőlünk lehetőleg igyekeztünk elkerülni s amitől szerettük volna kedves, hü vevő­közönségünket megkímélni. Oiyan példátlan módon drágultak meg az összes gyártási nyersanyagok, munkabérek, szál­lítási költségek, hogy csak emberfeletti nehézségek­kel tudjuk a Diana-sósborszeszt régi kiváló minő­ségében és erősségében a közönségnek adni. Nem esz ember, aki nem ismerné e súlyos viszonyokat, s aki ne találná ily körülmények között érthetőnek, sőt jogosnak, hogy a Diana-sósborszesz árát újra kellett szabályoznunk. De ha majd elkövetkezik a béke és ismét helyreállanak a háború előtti állapotok, akkor mi is sietni fogunk érvénybeléptetni közönségünk részére azokat az eladási arakat, melyek régebben fennálottak. Ezidőszerint a kis üyeg Diana-sósborszesz ára K 1.30 nagy » » » » » 3.50 legnagyobb „ „ „ „ 7.— DIANA kereskedelmi r.-t. Budapest, V., Nádor-utca 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom