Délmagyarország, 1916. december (5. évfolyam, 282-311. szám)

1916-12-22 / 303. szám

Szered, 1916. d&eember 11. Í1ÉLM A G Y A R0R6&1 ö 22 térit a szükséges agyzsák liszt, egy méter­mázsa cukor és negyedmázsa mák (kiutalása. Az ünnepélyt Szamosiué Tóth Margit fogja rendezni és a karáesonyífa alatt Várhelyi Józseíf prépost-kanonok fog beszédet mondani a menekült gyermekekhez, HIREK 0000 Ella. lA: szóhanlforgó hölgyet, akinek neve en­nek a pár soros kis írásnak az élére került, sohasem láttuk; nem tudjak még azt sem róla, leány-e, vagy asszony; éppen ugy le­bet boldog családanya, mint férje után epe­kedő hadiözvegy és csillogó szemű kisleány; lehet, bogy barna a baja és fehér a bőre, de az is lehet, hogy szőke és lágy a hangja, mint a .'fuvolaszó messzi hegyeken, alkonyat­tájt, Minden lehetséges, de semmit sem tu­dunk biztosan, csak azt, hogy él; talán •is­merjük is; az, aki bizonyára nagyon, egész szivéből szereti, nem fogja nekünk elárulni, akkor sem, ha ez az igazság. Arról, hogy egyáltalán létezik és él, a városi gőzfürdőben kellett tudomást szerez­nem, ahova fájó lábaimat hordom, bogy a különböző gőzök erejével visszavonulásra kényszerítsem belőlük a hasogatóan éles nyilai ásóikat. A szárazgőzkamra 52 fokos bő­ségíü levegőjében éppen nyomoruságunkról és az emberi múlandóságról támadtak me­lankolikus szomo) uságu gondolataim, ami­kor a szemben lévő falon kalligrafikusan szép rajzú betűk ötlötek a szemeimbe. Össze­sen négy betű, igy: Ella. Valami kémény tárggyal, valószinüleg a kabin kulcsával lett belekarcolva a falba ez az olaszosan dallamos hangzású női név; — istenein, — gondoltam megenyhülő bubánattal, — hát vannak szi­vek, amelyek még ebben a fullasztó forróság­ban is az élet örömeinek gondolatára dob­bannak (forróbban; van m,ég ember, aki nem ernyedő szívvel és idegekkel ül -bele ebbe a száraz fórrósáigba, hanem az életre gondol és egy nőre, és itt is az „Ö" nevét karcol ja a falba, mert az is édes, a név, és az is jó, ha legalább ezt láthatja. Ella. milyen jó is lehet magának Ella, liogy igy szeretik. Ella, én ugy szeretném megfogni a kezét, mint az apja és odavezetni egy ifin elé, akit sohasem láttam; ugy szeret­ném a kettőjük kezét összefogni meleg áldás­sal, hogy soha, soha el ne hagyják egymást. Ella, ugy szeretném megmondani, meg ma­gyarázni magának, aki bizonyára fiatal még és bohó, hogy milyen nagy, megbecsülhetet­len kincs az, ha szeretik az embert; Ella, én tudom; engem sohasem szerettek, Ella!... (s. i.) \.. ... — Időjárás. Csapadék és hősülyedés várható. PROGNOZIS: Elvétve csapadék és fagypont körüli hőmérséklet várható. - A miniszterelnök a királynál. Bécsbő jelentik: Gróf Tisza István miniszterelnök csütörtökön reggel nyolc órakor a király­hidai személyvonaton dr. Latinorits Endre titkárral Bécsbe érkezett és a bankgassei ma­gyar házban szállt meg. A miniszterelnök elsőbben báró Roszner Ervinnel, a király személye körüli miniszterrel tanácskozott s azután átment a külügyminisztériumba, ahol felkereste báró Burián István közös külügy­minisztert és vele szintén tanácskozott. A ki­rály délelőtt kihallgatáson fogadta gróf Tisza István miniszterelnököt, aki a délelőtt folyamán tanácskozott Clam-Martimc de­zignált osztrák miniszterelnökkel. — A királyi pár kihallgatásai Budapesten­Bécsi illetékes helyről közlik, bogy Károly király ós Zita királyné budapesti tartózkodá­suk idején kihallgatáson fogadják azokat a személyiségekét, akiknek a koronázásnál és a vele kapcsolatos ünnepségeknél különleges szerepük lesz. Jön! Cirkusz Woifson. A világ legnagyobb attrakciója. — Az uj osztrák kormány kinezezése. Bécsből jelentik: A király elfogadta gróf Clam-Martinie designált miniszterelnök elő­terjesztésére a miniszteri listát. A kormány kinevezését a 'hivatalos lap pénteki száma fogja közölni. Bécsből jelentik: A kormány legközelteüsb feladatai közié tartozik a monarchia két állania közötti gazdasági viszonyra vonatkozó szer­ződés megkötése, valamint a német birodalom­mal való gazdasági viszony egyengetése. , A kormány a parlamentben ma ezzel kapcsola­tos ügyeket, valamint a más államokkal ..kö­tendő kereskedelmi szerződéseket annak idején hozzájárulás végett elő fogja terjeszteni. To­vábbá néhai őfelsége ez év november 4-ikén kiadott rendelete Galícia jövőbeli helyzetéről az állam keretűben, a kormány számára zsinór­mértékül fog .szolgálni. A kormány, a meglévő el őniiu nká la tok J'elh.a szn áll ás á va 1 hal ad ék t a 1 a nul hozzálát e feladatok megoldásához. — A közös pénzügyminiszter a királynéi. Bécsből jelentik: Hohenlohe herceg közös pénzügyminisztert tegnap este őfelsége ki­hallgatáson fogadta. Az audienciát parla­menti körökben a kormányalakítással hoz­zák összefüggésbe, — Évzáró közgyűlés az Orvos-Egyesü­letöen. Ma délután tartotta meg az Orvos­Egyesület évzáró közgyűlését, a Kass-x Iga dó­ban levő egyesületi helyiségében. (A közgyű­lésen, amelyen dr. Boros József elnökölt, a tagok nagy számban vettek részt. Dr. Berger Mór terjesztette elő az évi jelentést, amely­nek keretében megemlékezett az egyesület­nek a háború ideje alatt elhunyt tagjairól, különös melegséggel dr. Faragó Ödönről, a volt elnökről, akinek bokros érdemeiről, az egyesület szervezése és létesítése körül való kiváló érdemeiről a magasztalás hangján szólott a főtitkár. A tetszéssel fogadott je­lentós elhangzása után leleplezték dr. Faragó Ödönnek Nyilassy Sándor által készített művészi értékű portréját. (Majd megejtették a tisztújítást, ami a következő eredménnyel zárult. Elnök lett- újra dr. Boros József, mig alelnököknek dr. Leitner Vilmost és dr. Reg­don Károlyt választották meg. Főtitkár lett dr. Berger Mór, titkár dr. Turcsányi Imre, pénztáros dr. Klein Mór, könyvtáros dr. Szálntó .Tózself, választmány tagjai: dr. Er­délyi Jenő, dr. Falta Maroel, dr. Farhát Leó, dr. Hollós József, dr. Koválcs József, dr. Karsai Vilmos, dr, Maehánszky László, dr. Schreiber Fülöp, dr. Wolf Ferenc, dr. Ziffer Alfréd lettek. A közgyűlés dr, Regdon Ká­roly indítványára elhatározta, hogy az egye­sületnek a harctéren működő tagjait Íráso­san üdvözölni fogja. Este a Kass-vigadóban lakomára gyűltek egybe az Orvos-Egyesület tagjai, akik lelkesen ünnepelték az elnökség, a tisztikar és a választmány megválasztott tagjait. — Ö.veu magyar paiotahölgy kinevezése. A Bud. Tud. jelenti: Zita királyné ötven magyar hölgyet palotaihölggyé nevezett ki, akik már uj méltóságukban vesznék részt a koronázási ünnepségen. — A bajor trónörökös aiapitványa. Mün­chenből jelentik: Ruippreeht trónörökös a háború okozta inség enyhítésére 100.000 már­kás alapítványt tett. Az alapítványból 80.000 márka a bajor hadsereghez tartozó katonák segítségre szoruló hozzátartozóinak, 20.000 márka T trónörökös ezredei elesett katonái bozátartozóinak jut. — Danklt megoperálták. Innsbruckból je­lentik: Dankl vezérezredes egyik itteni szanatóriumiban súlyos operációnak vetette alá magát. A műtétet a nyiakán hajtották végre, kedvező lefolyású volt és remélik, hogy a vezérezredes mielőbb felgyógyul. -- Előléptetés. Panos Aurél 3. honvédhuszár ezred.beli főhadnagyot századossá léptették elő. — Kitüntetések. Vajda Imre 46. gyalog­ezredben hadnagy, akit már a vitézségi nagy eziist. éremmel is kitüntettek, most az ellen­ség előt tanúsított vitéz magatartásáért a szignum laudiszt kapta. — Ka szó Imre 5. honvéd gyalogezredbeli címzetes őrvezetőt újólag a bronz vitézségi éremmel tüntették ki. Deutsch Fülöp 5, honvéd gyalogezredbeli népfölkelő tizedes a vas érdemkeresztet kap­ta a vitézségi érem szalagján. Pető Sándor törzsőrmestert, a 3. honvéd huszárezredben, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása el ismeréséül az első osztályú vitézségi érem­mel tüntették ki. — Svájc uj elnöke. Bernből jelentik, hogy a svájci szövetségtanács elnökéül Schidhesst választották meg. Az uj elnök negyvennyolc esztendős. — A legfiatalabb korosztályok jelentke­zése. Csütörtöki számába ismertette a Délma­gyarország a honvédelmi miniszter rende­letét a legfiatalabb korosztályok ujrasorozá­sáról. A rendelet alapján csütörtökön meg­határozta a szegedi katonaügyosztály a je­lentkezések sorrendjét, mert az. összeírást a rendelet értelmében december 28-lkára már be is kell fejezni. A jelentkezések Szegeden 23-án kezdődnek az 1898 é,s 1897 évíolyaim­beliek összeírásával. 24-én az 1896, 25-én az 1895, 2b-án az 1894, 27-én az 1893 és 28-án az 1892 évíolyambeli népfelkelők ke­rülnek sorra. Az összeíráson mindenki tarto­zik megjelenni, aki jelenleg nem szolgál. Igy megjelenni tartoznak a mindennemű népifel­kelőii szolgálatra felülvizsgálaton alkalmatlan­nak talált népfelkelők is. A sorozások sor­rendje ínég nincs meghatározva, azonban most is vegyesbizottság végzi a sorozáso­kat, polgári hatósági elnökkel. — Betegh Miklós kormánybiztos uj szék­helye. Betegh Miklós kormánybiztos csütörtökön átiratban értesítette a hatóságot, bogy szék­helyét Szákelyudvarhelyről Segesvárra he­lyezte át. — A Doberdón elhalt katonák árváinak karácsonya. Titze Miksa honvédszázados, aki a szegedi katonai felügyelet alá helyezett gyárak felügyeletével van megbízva a Do­Jön! Cirkusz Wolfson. A világ legnagyobb attrakciója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom