Délmagyarország, 1916. szeptember (5. évfolyam, 204-229. szám)

1916-09-08 / 210. szám

6 DÉLM AG Y AáORSZ ÁG Dénték, 1916. szeptember 8. t§ aaaaa®aa®sasa®aa'aaaaaaaaaa®®aaaaaa 0! lüj a a a a a ar«i FISCHER TESTVEREK ÉKSZERÉSZEK ÉS MŰÓRÁSOK 2 FŐÜZLETE [ja Kárász-utca 2. sz. Kárász-utca 10. sz. a „KÉK CSILLAGGAL" szemben, a „VÁRNAY" könyvke­a a ®a® ai mMEilR lek részt az egyik dunaparti szállóban. A koncentrációs kabinetre vonatkozólag azt híresztelik, hogy Tisza maradna a minisz­terelnök, Apponyi lenne a belügyminiszter, külügyminiszterré pedig Andrássyt nevez­nék ki; gróf Zichy Aladár őfelsége személye körüli miniszter lenne. Éjjel jelentik: Illetékes helyről kijelentik, liogy a koncentrációs kabinet épen annyira nemi aktuális, mint eddig. — Sándor János és Hazai Samu Kolozs­várra utaztak. Budapestről jelenti tudósítónk : Sándor János]) betiigyminjiszller és Iiazai Samu honvédelmi miniszter Kolozsvárra utaztak. Több erdélyi képviselő elkísérte a miniszter éket. reskedéssel Ü]|H||B||«S| szemben. ból Lúgosra özönlöttek, már visszaküldettek. Nem magyarázható ez imá&kép, mint liogy mindezek a területek •veszélyeztetve nincsenek. Biztos tudomásunk van arról is, hogy még Teregoya sincs kiürítve. — Az erdélyi mágnások szekereken me­nekültek. Nagyváradról jelentik: Az erdélyi mágnások egy serege határokon, fogatokon, társzekereken érkezett kedden Nagyváradra. Valósággal karaván módra menekültek. Az immár egy hét óta tartó vouatzsuifoltság miatt határozták el, hogy szekereken hagyják el lakhelyeiket. Felpakolták ékszereiket, drá­gaságaikat, szőnyegeiket ós Nagyváradra mint egy hatalmas trón érkeztek meg. Köztük van gróf Pekry Géza (LHicsőszentmárton), Pehry Sándorné, báró Bornemissza Jánosné, báró Kemény (Gabriella, Kperjessy Béláné, — Erzsébet királyné emiékezete Erzsébet | báró Bánffy Zoltánná, Odescalchy Eugénia krályné halálának évfordulóján, szeptember 11-én délelőtt 10 órakor gyászmise lesz a sze­ged-rókusi templomban. — Személyi liir. Dr. Cicatricis Lajos főispán csütörtökön este Szentesre utazott, ahol Cson­grád vármegye szeptember havi közgyűlésén log elnökölni. A főispán szombaton visszatér Szeged re. — Kisasszony napja. A magyarok védő­asszonyának Születésnapja, illa valaha fo­hászkodtak magyar ajkak buzgó lélekkel az ország patronájához, ugy a mai napon száz­szoros áhítatai könyörögnek hozzá, hogy se­gítse meg az ő magyar népét és védje ,meg azt az országot, .mely öt mindig különös tisz­telettel övezte. A tisztaság és szeplötlenség menybéli megtestesítője, az égi tíziiz bizonyá­ra meghallgatja magyar híveinek a könyör­gését és a (Kárpátok bércein mihamarabb ott jobog megint a diadalmas magyar zászló. A galádság nem arathat tartós győzelmet az igazság fölött. Az igazság pedig a mi részün­kön van. _" ... , '.,.j ^ — LugOi nincs veszélyben. Temesvárról jelentik: Lúgoson a lakosság között izgatott hangulat, terjedt el. A közönség megnyug­tatására dr. Medve Zoltán a helyzetről a kö­vetkező nyilatkozatot lette: — A vármegyében s as zomszédos törvény­hatóság területén lefolyt események ellenére nincsen ok arra, hogy Lúgos város közönsége elveszítse nyugalmát és higgadtságát. Felet­tébb sajnálatosak a megtörtént dolgok, de az intézkedések máris folyamatban tétettek arra nézve, hogy minden további veszedelem lehetősége megszűnjék. A közönség nyugodt lehet. Nem vagyok liive az eltitkolás teóriá­jának. Gondoskodni akarok és gondoskodni' fogok arról, liogy szükség esetén az utasításo­kat megadjam a közönség biztonságba he­lyezésére s kivált arról, hogy az ebez szüksé­ges eszközök föltétlenül rendelkezésre állja­nak. További rendelkezésig a karánsebesi, or­sovai és teregovai járások területére vonat­kozóan csupán a ímezőgazdasági felmentések helyeztettek hatályon kivül. Azok a hatal­mas tömegek, amelyek a katonai parancs­nokság intézkedései alapján a temesi, .fa­hercegnő és Sándor Gézáné leányaival. El­mondották, hogy az első éjszakát. Tordán töltötték. (Hosszabb ideig maradtak Tlánffy­hunyadón és két napig Kolozsvárott. Az er­délyi mágnásokat Nagyváradon grólf Szé­chenyi Miklós püspök látta vendégül. — Olasz fogságban. Balassa József volt szegedi lapszerkesztő, nép[l'őlkclő hadnagy csütörtökön táviratilag értesítette (Szegeden lakó szüleit, hogy sebesiiletlenül olasz fog­ságba jutott. Balassiit Szicíliába vitték. _— A tojás fogyasztás korlátozása Német­országban. Berlinből jelentik: További intéz­kedésig egyetlenegy német városban sem sza­bad hetenként és fejenként két tojásnál töb­bet fogyasztani. Hogy pedig ezt a rendelke­zést, megtartsák, az összes városokban elren­delték, hogy legkésőbb október l-ig a tojás­jegy-rendszert kell életbeléptetni. A rendel­kezések megtartása céljából tojáselosztó köz­pontot is létesítettek külföldi és vidéki kiren­deltségekkel. — Istentisztelet a zsinagógában. A pén­teki istentisztelet este 7 órakor, a prédikáció negyed nyolckor kezdődik. — A magánleveleket nyitva kell feladni. Temesvárról, jelentik: További intézkedésig Tömés, Toromtól, Krassó-itízörény, Arad, 11 u­nyad, tízében, Fogaras, Brassó, Háromszék, Kiskiiküliő, Nagykíiküllő, Alsóiféhér, Torda­Aranycis, Kolozs, 'Marostorda, Udvarhely, (Jsik, tízodnok-Lobokia és iBesztereeiN aszód vármegyékben •magán postai küldemények csak nyitva adhatók postára, illetőleg csoma­gok és péuzeslevelek csak akkor zárhatók le, ha a postahivatalban megejtett átvizsgálás szerint Írásbeli közleményt nem tartalmaz­nak. . ' . i _ , — Aludtej közélelmezésre. Balogh Károly pénzügyi tanácsos, a hatósági közélelmezési üzem vezetője jelentette a csütörtöki tanács­ülésen, liogy a szegcdi Központi Tejcsarnok fölözött tejből készült aluiltejet kínál meg­vételre literenkiüt ,24 fillérért. Amennyiben az aludttejre nem reflektálna a hatóság, ugy aiudtejből készült túrót (naponkint kb. !>ü kilóti) ajánl a tejcsarnok, kilónkint 2 koroná­ért. 'Balogh tanácsos felszólítja mindazokat, akik az ailud tejből vagy túróból vásárolni akarnak, hogy a közélelmezési üzem hivatali helyiségében jelentkezzenek. — Rendelet a rézgálicgyártásról. A hiva­talos lap csütörtöki számában rendelet jelent csádi, lugosi járásból és Karánsebes városa- meg a katonai igazgatás céljaira nem szüksé­ges rézérceknek igénybevétele, zár alá helye­zése és bejelentése tárgyában. Ezeket a réz­ércekel a földinivclcsiigyi .miniszter a rézgá­li egyárt ás céljaira használhatja föl. Az igénybevett rézércekért (rezes kohósalakért) a. legközelebb fekvő magyar királyi kohóhi­vatal által megállapított vásárlási árak fize­tendők. A rézére készletet a földmivelésügyi miniszterhez, a unagya-r királyi szőlészeti és borászati főosztályának cimzctt borítékban (Budapest, V., Országház-tér) szeptember hó 11-éig kell bejelenteni. A jelen rendelet élet­beléptekor tiz métermázsát meg nem haladó készleieket nemi kell bejelenteni. — A konyhakertek szaporítása. A csü­törtöki tanácsülésen dr. Somogyi Szilveszter polgármester azt a javaslatot tette, liogy bo­csásson a 'város további száz hold földet kony­hakertek céljaira a Felebaráti Szeretet Szö­vetség rendelkezésére. A polgármester sze­rint az első év" kitűnően sikerült, miért is fontos gazdasági érdek ezeknek a kiskertek­nek a szaporítása. A tanács egyelőre nem ha­tározott ebben a. kérdésben, lianem a legkö­zelebbi tanácsülésen fog a dologgal érdemle­gesen foglalkozni. — Erdei famunkások összeírása. A föld­mivelésügyi miniszter csütörtökön a követ­kező táviratot intézte dr. Somogyi Szilveszter iMilgármesterbez: — Jelentse sürgősen, hogy az erdélyi ré­szekből inieiickültek között hány népfölkelői szolgálat alél felmentett erdei famunkás van a, törvényhatóság területén elhelyezve, to­vábbá azt, is jelentse, liogy a. .menekült, fel nem mentett munkások közül kik és hányan vállalkoznak erdei famunkára, A felmentett famunkások és famunkára vállalkozók szá­mát és nevét községen,kint külön ki kell mu­latni. — Körirat a lisztkiutaiásról. Somogyvár­niegye köriratot intézett tízeged város taná­csához abból a célból, hogy tíomogymegye fel­iratát, amelyben a törvényhatóságoknak ki­utalt lisztet .szemesgabonában kérik kiadatni, tízeged városa hasonló szellemű felirattal tá­mogassa. A köriratot Balogh Károly pénzügy tanácsos javaslatára a tanács a közgyűlés elé terjeszti. i — Vetőmag a kisgazdáknak. A csütörtöki tanácsülésen Makor Pál polgármesberTielyet­tes jelentette, hogy a kisgazdák legnagyobb része nem rendelkezik jóminőségü vetőmag fölött. Bokor Pál javaslatára elhatározta a tanács, liogy ,a (kisgazdák részére vetőmagot fog beszerezni és az árusítás idejét hirdet­niényileg fogja közölni. — Az Uránia színházban pénteken a Madonna képe érdekes finom amerikai slá­ger és Biztosítom önt! kacagtató vigjáték van műsoron; ugyanakkor a Fuss-mozibam Az eskü-1, a legszenzációsabb kalandordrá­mát vetítik. Az Apollóban két nagyszerű drá­ma, Az artista család és Első szerelem finom szereiimi drámia fogja szórakoztatni a közön­séget. ' . , : J — Beíratások a városi nyelviskolában. Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko­lában) a beiratasok augusztus 21-től (délelőtt és délután) kezdődnek. Német, francia, angol, olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társal­gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és fel­nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Tele­fon 1411. Az igazgatóság. Legújabb kész női kabátok, szövet, bár­sony, plüss és perzsából, bundák, szőrme­áruk, blúzok, aljak stb. Mérték szerint ké­szülnek. divat kabátok, kosztümök, toil­lettek stb. mérsékelt árak! Reményiné Feld­mann Sári női divatháza s divatszalon, Szeged főposta mellett. Írógépszalag—szénpapir és az összes írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj­mentesen felszereli Keiler Irógépvállalat Sze­ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 363.

Next

/
Oldalképek
Tartalom