Délmagyarország, 1916. augusztus (5. évfolyam, 177-203. szám)

1916-08-12 / 187. szám

'Szeged, 191. augusztus 12. ÖÉLMAGYARÓR.SZÁÖ HIREK 0000 Furcsa kérelem érkezett a napokban a nagyváradi rendőrséghez. Egy huszonegy esztendős sza­badkai leáuy, aki Nagyváradon mint szoba­leány szolgál, a következő kérelmet intézte a. rendőrséghez: •Tekintetes Ren dőrkapitányi Hivatalnak Nagyvárad. A'lólirott azon kérelemmel járulok a tok. rendőrkapitányi hivatalihoz:, miszerint én hajlandóságot érzek magamban a nyomozó tisztviselői állásra, amit kedvvel és ambíció­val teljesítenék. Hogy lia ez üresedésben van, vagy leend, annak elnyerésére méltatni ke­gyeskedjék. Mig'ezt elsajátítom és kitanitá­som időtartamára a legszerényebb fizetéssel is megelégszem. Kérelmem kedvező elintézésének remé­nyében vagyok Teljes tisztelettel Mamuzsich Anna. IT. i. Az állás elnyeréséhez szükséges ok­mányokat idézés esetén bemutatom. A főkapitány kiadta a kérvényt az egyik detektivnek azzal az utasítással, liogy álla­pítsa meg a lány kilétet. A detektív rövidesen utánajárt a dolognak és jelentette, bogy a lány kifogástalan viselkedésű szobalány, aki a szabadkai Mamuzsiohoknak rokona. A lány mindenáron, detektív akar lenni és — amint mondta — ezért minden bűn­ügyet és minden nyomozást figyelemmel ki­sért és mindegyikről véleményt alkotott ma­gának. Nagy képességet érez magában ez iránt a pálya iránt, amelyhez a mozikban szerezte az ambíciót, ahol minden defektiv­filmet „tanulmányozott." A főkapitány, bár megvan róla győződ­ve, hogy a lányt a fantasztikus dolgok iránti hajlam csábítja a detektív pályára, beszélni fog Mamuzsich Annával és, ha megfelelőnek találja, alkalmazni fogja a lányt, aki az első detektivnő lesz Magyarországon. És ez is valami. , — A jövő héten folytatja a magyar és az osztrák kormány a gazdasági tárgyalást. Mint a Budapesti Tudósító-nak Bécsből táv­iratozzák, a magyar és az osztrák kormány gazdasági tárgyalásainak folytatását a jövő hétre tervezik. Gróf Siürghh Károly osztrák miniszterelnök e tárgylásokon való részvé­tel céljából a gazdasági miniszterekkel és szakelőadóikkal a jövő liét közepe táján Budapestre utazik. j — Kormánybiztos a nagyszebeni katonai parancsnokság területén. Betegh Miklóst Torda-Aranyos vármegye főispánját a nagy­szebeni császári és királyi katonai parancs­nokság területére és egyidejűleg az ugyan­ezen területen működő legfelső .parancsnok­ság mellé a kormány kormánybiztossá ne­vezte ki. — Hadiárvák leányinternátusa Szegeden. A Felebaráti Szeretet Szövetség a hadiárvák érdekében uj akciót indit. A mozgalomnak az a célja, hogy a hadiárva leányoknak tanul­mányaik folytatása megkönnyittössék, A szövetség ezért elhatározta, liogy a hadiár­vák számára leányinternátust létesít, ahol havonta hatvan korona ellátási dij mellett vétetnek föl a jelentkezők. A Felebaráti Sze­retet Szövetség ez ügyben szombaton délelőtt fél 12 órakor a kaszinó hölgytermében vá­lasztmányi ülést tart, A mozgalom élén Reök Ivánmé elnök, Mennyey Lászlóné és dr. Orkouyi lEde társelnökök állanak. Csoport­vezetők: Nónay Dezsőné, Maiina Gynláué, Budinszky Ernőivé, dr. Orkonyi Edénó és Uray Zoltánná. A Felebaráti Szeretet Szö­vetség ezúton is felhívja az érdekelteket, hogy a leányinternátusba való felvételre az elnökségnél augusztus 20-áig jelentkezzenek. — Szeptemberben kenyérjegyfüzeteket kap a közönség. Mint azt a Délmagyarország már több izben közölte, a lisztelosztás uj rendje szeptember elsején lép életbe. A liszt­ellátást szeptemberig dr. Somogyi Szilveszter polgármester intézi. Szeptember elsejétől az­után Balogh Kér oly pénzügyi tanácsos, a hatósági közélelmezési üzem vezetője fogja az uj rendet életbeléptetni. A rendőrök az összeírás munkájával már nagyrészt elké­szültek. Még csak a névjegyzék összeállitá­sa van hátra, amelynek alapján a lisztellátás történni fog. lEzt a névjegyzéket a városhá­zán közszemlére fogják kitenni. Szeptember­től kezdve mindenki egy évre kapja meg a kenyérjegyet. Tizenkét lapból fog állani a kenyérjegyfüzet, minden lap egy havi ke­nyérjegyet tartalmaz. A füzetek névre lesz­nek kiállítva és azt is tartalmazni fogják, hogy melyik kereskedőhöz érvényes a füzet. A füzetek sorszámmal lesznek ellátva, hogy az ellenőrzés annál könnyebben keresztülvi­hető legyen. — Előléptetés. Pigniczky István 46. gyalog­ezredben trtalókos hadnagyot tartalékos fő­hadnagy gyá léptették elő. — Szeretetadomány a honvédeknek. Je­lentettük már, liogy a városi tanács az ötö­dik honvéd gyalogezred részére háromezer korona szeretetadoinányt szavazott meg, a város közönsége nevében. Ezt a háromezer koronát a napokban boesájtják a katonai pa­rancsnokság rendelkezésére. — Színházi karmesterek afférja. Nem­régiben a Kassai Hirlap nyomán hírt adtunk arról az ujságpolémiáról, amely Kerner Jenő kassai színházi karmester és Csányi Mátyás, az ismertnevii karmester között keletkezett. Csányi Mátyás, aki (Brassóban katonai szol­gálatot teljesített, az ott működő színtársulat operaelőadásairól kritikát irt a Brassói Hír­lapba; amelyre Kerner válaszolt. A levél tar­talma, amelyet a .Délmagyarország is közzé­tett, tudomására jutott Csányiuak, aki most — mint a Dél magyarországi) oz intézett táv­iratban bejelenti, provokáltatta Kernert. — Csányi távirata a következő: Harctérről most jöttem vissza. Most szereztem tudomást Kor­ner cikkéről, melyért mai napon elégtételt kérettem tőle. Működésem és eddigi sikereim közismeretesek. • i i : • •• i ij i | ; — Másfél millióba kerülne a halastó lé­tesítése, A Délmagyarország részletesen is­mertette, hogy Scultéty Sándor főszámvevő beadványt intézett a tanácshoz és egy halas­tó létesítését indítványozta azzal az indoko­lással, hogy azáltal a közönség olcsó élelmi­cikkhez jut, a városnak pedig egy negyed milló jövedelme lesz a halastó létesítése ál­tal. A beadványt a tanács kiadta a mérnöki hivatalnak azzal az utasítással, hogy a mér­nöki hivatal állapítsa meg, mennyibe kerülne a halastó létesítése a mostani viszonyok kö­zött. A mérnöki hivatal a végleges összeget még nem állapította meg, csak hozzávető­legés költségvetést készített, amely szerint mintegy másfél millió koronába kerülne a halastó létesítése. A mérnöki hivatal rövid időn belül elvégzi a pontos számításokat, amelyek a tanács elé kerülnek. Akkor fog a tanács az üggyel érdemlegesen foglalkozni. — Szegedi kitüntetések. A Rendeleti Köz­löny közli: A koronás ezüst érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján adományozták: Jankó Kálmán őrmesternek a 46. gyalogez­redben, az első osztályú ezüst vitézségi érmet kapták: ISántiba Antal szakaszvezető (újólag), Ladányi Mihály tart. hadnagy, Bergmann Lajos és dr. Nagy István tart, zászlósok, Sze­nior József nópf. hadapród, Hévizi István, Piti Ferenc és Juhász János szakaszvezetők, Papp P. tizedes, Miklós Sándor, Hegedűs Sándor, Zsiros Ferenc és Weisz Gyula gya­logosok a negyvenhatodik gyalogezredben. A 2. osztályú ezüst vitézségi érmet kapták: Lasztovicza Andor, Kiss János, Nutter Jó­zsef, Tóth Mihály szakaszvezetők, Pálfy Pál 2. osztályú Stsámvivő altiszt, Kotosman Va­zul, Lévai József, Pál István tizedesek, Er­dős Mihály, Faragó László, Tornyai János, Tóth János őr vezetők, Csikós József, Csillag Mihály, Farkas János (I.), Fodor Imre, Hegy­közi József, Hódi Mihály, Kószó Mihály, Ma­ri István, 'Sisak Tamás, Széli József, Varga Illés, Vafis Balázs, Veréb Balázs, Vigh Pál, Vőneki József gyalogosok, Kalmár János, Rozgonyi Sándor népfölkelő gyalogosok, mind a huszonkilenc a 46. gyalogezredben. — A hivatalos lap pénteki száma közli, bogy az ellenséggel szemben tanúsított vitéz maga­tartásukért a bronz vitézségi érmet kapták a> 5. honvéd gyalogezredben: iKuglics Lajos szakaszvezető, Zipfel János tartalékos őrve­zető Batta Vince népfölkelő, Biczók István népfölkelő őrvezető, Császár Péter népfölke­lő, Maletinszki Péter, Kónya János, Hadár Sándor, Pálifi Ferenc, Dékán Ferenc bon vé­dek, Grében József népfelkelő, Erdélyi István népfölkelő őrvezető, Bodócsi József, Rakon­czai János, Trója Ferenc és Gyuris Vince honvédek, Balaszeszku Zenoff, Balián Deme­ter, Mamut Péter, Mozgói Illés, Szurdulesku Péter népfölkelők, Dicső Antal népfökelő ti­zedes, Búkor Ferenc népföl'kelő őrvezető, Ká­sa István nf. őrvezető, Kaza (Mihály n;f. ti­zedes, Csókási András nf. tizedes, Fürtön Já­nos nf. tizedes, Magyari Ernő nf. őrvezető, Radics Albert, Nagy Mátyás, Orosz Pál, Dan­csók György, Martin Pál, Papdi József, Pósa Sándor, Tyisin Sándor, Marjamicz Szvetozár, Zádori Béla népfölkelők. Továbbá: Kerekes István, Jung Ádám, Nagy Szeri József, Krausz Gáspár népfölkelő őrvezetők, Halál Márton, Zuhreczky Péter, Wolf Lőrinc, Mi­hály IMihály, Vámos András, Vancsa András, Német János, Harmat István, Kiss István, Kopfer János, Mihály Lajos, Nagy János I., ördög Pál, Palinké Lukács, Rehák Pál, Rát­kay László, Sejben István, Szabó Sándor, Turi Gábor, Török György, Bruch János, Ba­logi Sándor, Csányi Imre, Hős Imre, Kiihn Ádám, Szalay Sándor, Somodi Antal, Szilá-" gyi László, Sebők Márton, Turi János, Vaj­dity Lázár, Csányi Imre, Koplfer János, Bár­kány Szilveszter népfölkelők ós végül Jan­kovics István népfölkelő őrvezető. — öt korona egy kiló kenyér. Szabad­káról jelentik: A palicsi nagyvendéglőben tiz fillér egy darab kétdekás kenyér, egy, kiló kenyér tehát öt korona. Egy átutazó ka­tonatiszt, akinek a kenyeret ily áron számí­tották, az esetet intézkedés végett a szabad­kai főkapitánynak bejelentette. Ez a magyar fürdő. — A katonaság nem rekvirálhat tengerit és árpát. A katonai rekviráló-bizottságok mű­ködése ellen sok panasz merült fel. A pol­gári hatóságok a kormányhoz fordultak or­voslásért. A földmivelésügyi miniszter most ugy intézkedett, hogy a katonai hatóság ár­pát és tengerit rekvirálni nem jogosult és a

Next

/
Oldalképek
Tartalom