Délmagyarország, 1916. május (5. évfolyam, 102-128. szám)

1916-05-16 / 114. szám

6 'Szeged, 1916. május 16. közé, vagy .pedig egy hasonló nevű ember fekszik a válj evői temetőben. — Gróf Tisza István Sabácban és Valje­vóban. Budapestről telefonálja tudósítónk: Gróf Tisza István miniszterelnök megkezdte szer­biai utjfát. Először ISabácba érkezett, ahol gróf Salis-Sevis főkormányzó (fogadta. A iminiszterenök Sábáéból Valjevóba ment és a tegnapi napot ott tölötte. — A belügyminiszter Bécsben. Bécsből jelentik: Sándor János belügyminiszter va­sárnap este Bécsbe (érkezett. — Közélelmezési diktatúra Németország­ban. Berlinből jelentik : A Köln. Ztg. félhiva­talos forrásból megerősíti azt a bírt, hogy Németországban legközelebb életbelép a köz­élelmezési diktatúra. — Kormánybiztosok kitüntetése. A hiva­talos lap közli a kormánybiztosoknak állásuk alól való fölmentését. A király ebből az alka­lomból kiválóan buzgő és eredményes műkö­déssel szerzett kiváló érdemei elismeréséül Talián Béla belső titkos tanácsosnak az I. osztályú vaskoronarendet. Molnár Viktor dr. belső titkos tanácsosnak a Ferenc József-rend nagykeresztjét. Bethlen Balázs grófnak, Szolnok­Doboka és Beszterce-Naszód vármegyék. Betegh Miklós dr.-nak. Torda-Aranyos vár­megye. Bartal Aurélnak, Pozsony vármegye és város, Bethlen Ödön grófnak, Kolozs vármegye és Kolozsvár város. Kürthy Lajos bárónak, Zólyom és Turóc vármegyék. Szinyei-Merse Istvánnak. Árva és Zemplén vármegyék és Dellimanics Lajos dr.-nak, Torontál vármegye főispánjának a Szent István-rend kiskeresztjét, Grausz Istvánnak, Nyitra vármegye, Walbaurn Frigyesnek, Szeben vármegye. Joanovich Sán­dornak, Temes vármegye és Temesvár város, Mara Lászlónak. Hunyad vármegye, Szász Józsefnek. Alsó-fehér és Maros-Torda Várme­gyék, Belosevic Istvánnak, Varasd vármegye és város, Labas Lászlónak, Belovár-Kőrös vár­megye, Trescec Vladimirnek, Zágráb vármegye és végül Zmajic Vinkó báró dr.-nak. Fiume vármegye főispánjának a Lipót rend lovag­keresztjét adományozta. — Katonai előléptetések. A király Ehling Mátyás és Bttczaik Győző 46. gyalogezred­teli főhadnagyokat századossá. Schlesinger János 7. árkász-zászlóaljbeli hadnagyot fő­hadnaggyá nevezte ki. — Hadbavonuló tanulók vizsgája a felső ipariskolában. A hadbavonuló, első és harma­dik évfolyambeli tanulók záró vizsgálatát folyó hó 11, 12. és 13-án tartották meg a felső ipariskolában. Vizsgára bocsájtottak 11 har­madik és 44 első évfolyambeli tanulót. A vizsgáló bizottság két első évfolyambeli kivé­telével valamennyi tanuló vizsgáját elfogadta. — Elfogyott a rézgálic. A polgármesteri hivatal rézgálicelőjegyzéseket nem fogad el, miután a város rendelkezésére álló összes mennyiség elfogyott. — Egy vaggon cukor. A mezőhegyesi cu­korgyár értesítette Balogh Károly pénzügyi tanácsost, hogy a hatósági élelmiszerüzem részére egy vaggon cukrot útnak indított. Balogha a vagon cukrot kiskereskedőknek fogja átadni, akik viszont kötelesek azt a közönségnek a maximális áron kiszolgáltatni. — A pozsonyi gőzmalom leégett. Buda­pestről jelentik: A pozsonyi Ludwig Gott­fried-'féle gőzmalom vasárnap éjjel leégett. A tiiz a koptatóban keletkezett és oly gyor­san elharapódzott, liogy a tűzoltóságnak és az oltáshoz kirendelt katonaságnak csak a raktárt és a (kazánházat sikerült megmente­niük. A raktárban nagy mennyiségit gabona volt felhalmozva. A lkár egy millió korona. — Állandó kabaré Szegeden. A városi tanács hétfői ülésén a távollevő kuiturtaná­csos helyett Taschler Endre főjegyző ismer­tette Szalay Antal rokkant színész kérvényét aki álladó kabaré előadások tartására kért engedélyt. A kabré a szinházi szezonnal egyidejűleg is tarthatna előadásokat. A ta­nács egyhangúlag elhatározta, hogy kérését teljesiti, illetve a kérvényt pártoló javaslattal terjeszti a szerdai közgyűlés elé. A törvény­hatósági bizottság bizonyára szimpátiával fogja fogadni Szalay kérését és a tanács javaslatát magáévá teszi. — A gyulai altisztek a szegedi hadbíró­ság előtt. Hétfőn Saly József számvivő-őrmes­tert hallgatta ki a hadbíróság. A vádlott ta­gadta a terhére rótt bűncselekmény elköve­tését. Neumann György gyulai mészáros volt az első tanú. A tanú szerződéses, szállí­tója volt a 2. honvéd pótzászlóaljnak. A számlákat mindig a valóságnak megfelelően töltötte ki, — vallotta — és olyan tétele­ket sohasem számlázott, amelyeket le nem szállított. A hadbíróság kedden folytatja a tanuk kihallgatását. — A Jótékony Nőegylet gyermekmatinéja. A szegedi Kisdedovó és Jótékony 'Nőegylet vasárnap délelőtt gyermekmatinét tartott a Korzó-moziban. Az előadást, amelvnék jö­vedelme az anya- és- csecsemővédelem javát szolgálta, előkelő közönség nézte végig. A műsoron Gracza János „Őrizzétek a gyer­meket" cinni hangulatos verse. Fiissy Jó­zsefnél „Beteg baba" citnü kedves jelenete. Leo Delibes egy áriája, Pósa (Lajos .Négy kis cicá"-ja, Csánlky Mária és iBurtik Gyö­zőné „Vadrózsa- és lepketánca", a gyerme­kek kedvenc Székely nénijének meséje és magyar dalok szerepeltek. A műsor vala­mennyi száma szép sikert aratott, amiért a szereplőkön kiviil Polgár Lászlóné elnöknőf és a rendezőbizottságot illeti dicséret. — Véletlenül lelőtte a barátját. Vasárnap délután két alsótanyai legény: Börcsök Ferenc és Szakrics Vince varjura mentek vadászni. Börcsök megbotlott és barátjának esett, akinek a kezében levő puska elsült és a golyó Börcsök fejébe fúródott. A fiatal ember nyom­ban meghalt. Szakrics az alsótanyai rendőrsé­gen jelentést tett az esetről. — Háromszáz vaggon fa. Balogh Károly pénzügyi tanácsost néhány hét előtt megbizta a tanács, hogy kétszáz vaggon fáról, -— a közigazgatási szükségletről — gondoskodjék. A városi tanács hétfői ülésén Balogh tanácsos bejelentette, hogy egy vállalkozó hajlandó a városnak háromszáz vaggon fát szállítani, vaggononkint 525 koronáért. Ilyen módon a közigazgatási szükséglet fedezése után a közönségnek is jutna száz vaggon fa. A tanács megbizta az előadót az üzlet lebonyolításával. — Állami jutalmak ipari munkásoknak. A kereskedelemügyi miniszter elhatározta, hogy évenkint bizonyos számú jutalmat ad a keres­kedelmi és iparkamarák javaslatára oly ipari munkásoknak, kik hosszú és hűséges szolgá­lattal és ezzel párosult egyéb kiváló jó tulaj­donságokkal erre érdemeket szereztek. E jutal­makból évenkint 5 esik a szegedi kereskedelmi és iparkamara területére (Szeged, Hmvásárhely, Baja, Szabadka, Újvidék, Zombor városok, Csongrád és Bács Bodrog vármegyék) és ezek rendszerint minden évben a karácsonyi ünne­pek körül osztatnak ki megfelelő ünnepélyes­séggel. A kitüntetett munkások mindegyike 100 koronát és a jutalmazás indokait tartalmazó elismerő okmányt kap. A kitüntetésre való javaslattétel és a jutal­mak kiosztása a kamara föladatát képezvén, fölkérjük a kerület munkaadóit, ugy a gyáro­sokat, mint a kisiparosokat, hogy közöljék a kamarával azon munkásaik névsorát, az azokra vonatkozó és a jutalomra való érdemességét bizonyitó adatok kíséretében, — kiket a jutal­mazásra érdemesnek tart. A kellően felszerelt ajánlások legkésőbb junius 30-ig küldendők a kamarához. Bolgár blúzok kézi hímzéssel nagy vá­lasztékban Reményiné női divatházában. Sze­ged főposta mellett. • mm mm KORZÓ MOZI Igazgató: VAS SÁNDOR. •••• Telefon 11-85. • mm •• Kedden, május 16-án Szenzációs detektív dráma! Hary Piel film A nagy árnyéi Detektív dráma 4 felvonásban. • • • • A hívatlan vendége vígjáték 3 felvonásban. ka k Előadások 5, 7 és 9 órakor. Számozott helyek. i«S •

Next

/
Oldalképek
Tartalom