Délmagyarország, 1916. március (5. évfolyam, 51-76. szám)

1916-03-17 / 65. szám

4 lehessen fogni. Wimmer Fülöp ajánlja, hogy a hatóság komolyan foglalkozzék a tanyai vasút kérdésével és legyen minden előké­szítve, hogy a vasütvnoal kiépitéséhez bár­mikor liozzá lehessen kezdeni. A közgyűlés elfogadta a tanács javas­latát. Taschler Endre főjegyző dr. Regdon Károly indítványának a napirendiről való le­vételét javasolja, mert az abban foglaltak már el vannak rendelve. Dr. Regdon Károly felszólalt és indítványát a következőkkel tá­mogatta: — Ha a tanyai vasút ügye szerencsé­sebb megoldást nyert volna, ugy azt aján­lottam volna, hogy a tanyán tüdőbeteg üdü­lő-telepet létesítsünk. A gyermekvédelem kérdésével kötelességünk foglalkozni, ápol­juk a gyermekeket és juttassunk nekik leve­gőt- Nem tul követelés az, ha a tanuló-ifjúság részére a hídvám elengedését javasolom. A terek körül kettős .fasort kell ültetni, hogy a port a fá'k felfogják. Fenntartom indítvá­nyomat. Dr. Turcsdnyi Imre: Minden alkalmat meg keli ragadnunk, ha a gyermekvédelem­ről van szó és módot keli nyújtani a gyer­mekeknek, 'hogy a levegőn tartózkodhassa­nak. Az indítvány olyan szerény, hogy azt el kell fogadni. Dr. Hollós József: A gyermekvédelem mindig aktuális, mert nálunk a gyermekha­landóság — sajnos — igen nagy. Hazánk­ban évente 75.000 ember pusztul el tüdővész­ben. Adjuk meg legalább a tiszta levegőt és a napfényt. Szegeden egyedüli a Stefánián van játszótér, ez pedig kevés­Somlyóéi István: Ennek a kérdésnek a megoldásánál arra kell gondolnunk, hogy a mi közönségünk nincs ránevelve a tiidő­vész elleni védekezésre. Felterjesztést kel­lene a kormányhoz intézni az iránt, hogy a közegészségügyi oktatás intenzivebbé tétes­sék. Taschler Endre a terek játszóterekké való átalakítása folyamatban van, a tanács is állandóan foglalkozik ezzel a nagyfontos­ságú kérdéssel. Or. Cicatricis Lajos: A közegészségtan oktatásának intenzivebbé tétele nem áll mó­dunkban. Hatósági rendszabályokkal ilyes­mit elintézni nem lelhet. Csodálom, hogy a tanyai, úgynevezett paraszt-szanatórium ,fel­állításának szükségességét nem emelik ki a felszólalók. Ezt ajánlom a szakkérdésekkel foglalkozók figyelmébe, különösen a clisz­penzerrei kapcsolatban. A közgyűlés a tanács javaslatát fogad­ta el. Bokor Pál polgármester helyettes Ko­rom Mihály, Gárgyán Irfir& és Schiitz Antal indítványait referálja. Tekintettel arra, liogy az állatállomány nevelése mindinkább nehéz­ségekbe ütközik, mindahárcm indítványozó erőtakarmány beszerzését sürgeti. Fefirati­lag kívánják a földmivelésiigyi minisztert megkérni arra, liogy a Szegeden őrlött ga­bona után nyert korpa 20 százaliékát a 'vá­rosnak engedje át és hogy a rekvirált hibás kukoricából, amely emberi tápláléknak ugy söm alkalmas, utaljon ki áűatneveiési célok­ra megfelelő mennyiséget­A tanács magáévá tette az indítványo­kat, a közgyűlés pedig Ilyen értelemiben ha­tározott. IAZ utolsó indítvány Juhász .Antalé volt, aki a magas nyomású vízvezetéknek az egész Kálvária-utcára való kiterjesztését kivánta. A tanács napirendretérést javasolt, amit a törvényhatósági bizottság Wimmer Fiilöp és Tóth Mihály felszólalása után el is fogadott. A közgyűlés ezután tudomásul vette a belügyminiszter által jóváhagyott nyugdij­szabályrendeletet, majd a) Felebaráti Szeretet Szövetség kert gazdasági bérletét ho&szabbi­tották meg további egy évre. Az alsóközponti kocsi,megálló köiűil rövid vita kelétkezett, ^ r DÉLMAG Y ABORSZAfl. amelynek során Magyar Péter és Födi Fe­renc szólaltak fel. Végül is a tanács javasla­tát fogadták eb Bokor Pál a közvágóhidi bütőbelyiség bérbeadásáról referált. A hűtőt a Magyar Élelmiszerszállitó r.-t. bérli napi 180 koronáért. Wimmer Fülöp felvilágosítást kért az előadótól arra, hogy a közönség Ifog-e elegendő jeget kapni. Kielégítő válasz után a közgyűlés Kovács Sándor felszólalása után a referádát. tudomásul vette. lA Pultz-utea 12. számú ház bérletét kór­ház céljaira további bárom évre meghosszab­bították, néhai Oltványi Pál kétezer koronás adományának alapítási tervezetét, amelyet a. vallás- ós közoktatásügyi miniszterhez ter­jesztenek ífei, tudomásul vették. lElismerését és köszönetét fejezte ki a közgyűlés a Szegedi Kenderfonógyár igazgatósága iránt a báborn által sújtott szegedi családok felsegélyezé­sére tett 25.000 koronás alapitvány alkalmá­ból. iBalogh Károly a hatósági élelmiszer üz­let 1915. évi számadását terjesztette elő. A ta­nács javaslatára a közgyűlés a főszámvevő által hitelesített számadásokat tudomásul vette, de a fel ment vényt csak a polgármester által megindított fegyelmi-vizsgálat befeje­zése után fogják megadni. Balogh bejelenti, Ihogy a városi közkór­ház vezetősége ismét 80.000 korona előleget kér. IFíbben az évben már 50.000 koronát ka­pott a kórház, bár a minisztérium az államse­gélyt nem emelte föl. Az előadó a kért előleg­megadását javasolja, egyben azt ajánlja, hogy a város miniszteri kiküldöttet kérjen a belügyminisztertől aki a kórház kezelését és számadásait, a. helyszínén megvizsgálja, hogy az állandó deficit okát kiderítse. Bokor Adolf elfogadja a javaslatot és felsorolja azokat az okokat, amelyek szerinte a közkórihá'z állandó fizetésképtelenségét okozzák. 'Dr. Falta Mareel a miniszteri-biztos ki­küldését nem tartja helyesnek. Azt hiszi kis­sé erősnek fogják találni, Iha azonnal minisz­teri biztos kiküldését kérelmezik. Balogh Károly: Azt akarjuk, liogy v miniszteri biztos kénytelen legyen konstatál­ni, hogy a napi ellátási dij kevés és nem a kórház vezetősége a hibás. A kórház eddigi előlege 160.000 korona, ez igy tovább nem mehet. A törvényhatósági bizottság ilyen érte­lemben határozott. Dr. Cicatricis 'Lajos hatá­rozathozatal után megemlítette, hc:gy a kór­ház gazdasági vezetése sok kivani valót hagy fenn és nem ibizalmatlansg, vagy vád az, lia miniszteri-biztos kiküldését kérik. IA rendőrök felöbbezése alapján a köz­gyűlés a csizmaátalányukat erre az évre 120 koronában állapította meg. A tanács a feleb­bezés elutasítására tett javaslatot, mig TFim­mer Fülöp egyenlő elbánást kivánt. Miután a tűzoltók megkapták a >120 koronát, a rend­őrök közül azok, akik itthon vannak és szol­gálatot teljesítenek szintén felemelt csizma­átalányba n részesül nek. A tárgysorozat töbib pontja gyors egymás­utánban pergett le, fontosabb ügy csak a. vágóhídi uj szabályrendelet volt, amelynél a közgyűlés a tanács által bemutatott terveze­tet fogadta el. Vég ül a polgármesteri előterjesztésekre került a sor, amelynek letárgyalása után az elnök a közgyűlést, berekesztette. Szeged, 1916. március 17­_ • Az olasz hadüzenet történeti és lélektani háttere. Irta: dr. Balanyi György. VII. A külső sikerek és a belső erőgyarapodás arányában fokozódó inemzeti önérzet, a mi®" öntndatosabbá váló nacionalizmius és a sajté a külügyminiszteri expozékban évről-évre makacs következetességgel ismétlődő elp8* rentálás dacára veszedelmes valósággá teszik az irredentizmust; létezését és veszedelmei' csak a rövidlátó struce-politika tagadhatja le. Az osró-ákellenes tüntetések szinte napon­ként mer " ~>-éHődne.k. Egyes kifejezetten Auzs­tria ellen irányuló darabok,, mint Rovett® Bonmnticisrno-ja és iD' Annunzio La Nai't a állandóan nagy közönséget vonzanak 05 majdnem mindig viharos tüntetésekbe ful­n.ak. IÉS a szövetségi hűség e különös meg­nyilatkozásában még a hivatalos és félhiva­talos lapok sem találnak semmi kivetni va* lót. Mikor azonban a firenzei prefektus a ki­zárólag propaganda célokat szolgáló Trc)'t° e Trieste egyesületnek a szövetségi viszonyra való hivatkozással megtiltja a Koinantici?mft előadását, az egész sajtó felzúdul s Chiesa <'s Rosaldi képviselők a parlament zajos tetszé­se mellett vonják kérdőre a belügyminisz­tert alantasa „hazafiatlian" cselekedete miatt­És a kornnány meghátrál. A Trento e Triesb' a tobzódó gyűlölet féktelen kitöréseitől kí­sérve- előadja a Romanti'ckino-t.1) Egy évvel utóbb 1912 más kiadásban'ugyanez az eset is­métlődik. IViAnnunzio egyik verses .kötetébe® közétfiszi kilencedik harci ódáját, mely minő­síthetetlenül durva támadást intéz királyunk személye ellen. A kormány a látszat meg­óvásáért elkoboztatja a kötetet, de nem emel kifogást az ellen, hogy a lapok és ezer meg ezer különlenyomat tovább terjesszék, túl­buzgó tanárok az iskolában tanítsák és ma­gyarázzák az inkriminált verset.b IAz intéz0 körök gyakran ismétlődő (hasonló bűnös elné­zései az iskolát is az irredentizmus meleg­ágyává teszik. Giovnnni Soli rendkívül elter­jedt történelmi vezérfonalában pl. ezt tanul­ják a leendő olasz állampolgárok: Róma el­foglalásával Italia csak neon teljesen 'megsza­badult az idegen uralomtól. Azt mondjuk csaknem teljesen, mivel két darabja: Délti" rol és Isztria Trieszttel még Ausztria birto­kában maradt, két szép tartomány több, mint egy millió lakossal.3) 6>őt a katonai iskolák számára készült tankönyvek is irredenta szellemmel vannak átitatva. íRuggero őrnagl* földrajza pl. ezt mondja: A Trentino 'A.nsz; tria kezében leggyengébb pontja északkeleti ihaárunknak, mivel ék módjára benyomakO' sdik Lombardia és Velence közé s ezzel igen megnehezíti a velencei tartomány határainak megvédését. Remélhetőleg azonban már ne'®1 sokáig tart igy és oz az olasz aspirációkkal telitett olasz, lakosság hamarosan az anyaor­szághoz kerül.?) Az irredenta mozgalom elhatalmasodás® tetőfokra emeli az olasz közvélemény ideges­ségét és kiirthatatlan osztrákgyülöletét. A< .Ausztriával való fegyveres leszámolás tu­data, mint valami kikerülhetetlen végzet F" heg felette. Minden jelentősebb eseményt en­nek látó szögéből itél meg, a külpolitika és 8 belső kormányzat minden mozzanatát ennek mértékével mérik. Fantasztikus regények publicisztikai munkák, folyóiratok és napi­lapok, mint legtermészetesebb, kikerülhetet­len bizonyossággal bekövetkező esemény''" beszélnek az Ausztria elleni háborúról és te­hetőségeinek kiszínezésével annál nagyok' mértékben, 'hozzá,járunak az általános izgató®1 fokozásához, mivel ugy álilt.iák 1K> a háborút­mint az cwpirazvoni nazmá'rdi megvalósítási­nak elengedhetetlen feltételét s első lépést 8 ragyogónak Ígérkező jövő kiküzdésére. A felzaklatott szenvedélyek viharos tom­bolása kioltja a tárgyilagosság és a realH8' sok iránti érzék utolsó szikráit, Italiának 18 maga szentnek, érinthetetlennek hitt nemz';'1 eszményei megvalósítására minden eszkó'2

Next

/
Oldalképek
Tartalom