Délmagyarország, 1916. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1916-01-09 / 6. szám

Szeged, 1916. január 9. DÉLMAGYARORSZAG 7. HÍREK oooo A török Vörös Félhold képeslevelező­lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi­zottság, (Budapest, képviselőház.) — A kis wuszkabogár és « dühös is­meretlen. A. agyarország szombati számá­ban tréfás ÍOÍ . IiLrt adtunk arról, hogy a színház büil San eigy svábbogór mászkált a sütemjények között. Tettük ezt azért, hogy a Aérlő figyelmét felhívjuk az alkalmazottak szigorúbb ellenőrzésére, nehogy ilyesmi is­mlát előfordulhasson. Ugy látszik nem értet­ték meg jóakaratú intenciónkat, mert saclm­bat este a hu ff ében egy feldúlt arcú, az iz­gatottságtól remegő, előttünk ismeretlen gyén ugrott lapunk munkatársa elé és fele­lősségre vonta, amiért a Jcis muszka a Dél­magyarországban megjelent. Munkatársunk kjjjielentette az ismeretlen valakinek, hogy felelőméggel csakis a bíróságnak tartozik, de ezzel a dühtől tajtékzó illető nem elégedett meg és eukirászlegényeket idézett — mint va­laimi boszorkánymester — akikre ennek az ügynek az elintézését hizta. Ezért határoztuk el, hogy megnevezzük azokat, akik a Piros bugyelláris első felvonása után a ibufféíbem a svábbcgár (megjelenésének tanúi voltak. Az okos kis jószág az egyik tálcán a sütemé­nyek között mászkált, míg az egyik vendlóg észre nem vette. Jelen voltak az esetnél: Ko­háry Klári a színház művésznője, Soós Ala­dár, a Szegedi Napló munkatársa, Deák De­zső, a Szegedi Hiradó munkatársa és Tamás Rezső, a Délmagyarország munkatársa. Még többen is tartózkodtak alklkor ,a cukrászdában, de — azt hisszük — ennyi tanú éppen elég. Már most, amikor a buffés ahelyett, hogy máskor jobban vigyázna a terrorizmus ve­szedelmes csúszós terére lép, neon felelünk mást, mint 'a legkomolyabban hangsúlyoz­zuk, ihotgy a közönség érdekében ezentúl is mindent megfogunk tenni és ettől bennün­ket sem terrorizmussal, sem cukrászlegények­kel visszarias^ani nem lehet. Kíváncsiak va­gyunk, miként vélekedik az esetről Almás sy igazgató, mi a véleménye arról, hogy a kö­zönségnek drága pénzért svábbogarat mér­nek a színházi buffében. Talán tehetne va­lamit?! Személyi tvr. Dr. Cicatricis Lajos főispán vasárnap délelőtt Szegedre érkezik, délután Budaipestre utazik. — A? orosz vörös-keresztes hölgyek utja. Megemlékeztünk már a magyarországi orosz fogolytáborok látogatására jött orosz vörös­keresztes misszió Budapestre érkezéséről. Azokat a budapesti hadikórházakat, ahol -orosz foglyokat, kezelnek, az orosz vörös-ke­resztes hölgyek már megtekintették, pénte­ken pedig Kenyérmezőre utaztak, ahová Farkas László udvari tanácsos kísérte őket. Vasárnap az orosz misszió Pozsonyban lesz, ahol herceg Esterházy Miklós fogadja őket a magyar Vörös-Kereszt Egyesület nevében. Az orosz vörös-keresztes hölgyek pozsonyi utja a k ét csallóközi orosz fogolytábor meglátoga­tásával függ össze. — 46-os lisz.e k tüntetése. Zeiss Oszkár 46 gyalogezredbeli alezredesnek az ellenség­gel szem,ben tanúsított vitéz magatartása el­ismeréséül a Lipót-rend lovagkeresztjét a nadiek ítmónnyel; Péter Imre 46. .gyalogezred­beli szaizadósnak pedig a III. osztályú vas­korona-rendet a hadáékit ménnyel adományoz­ta a király. — Házasság. Bokor Adolf törvényhatósági bizottsági tag vasárnap házasságot köt Buchu-ald Sárival. (Minden külön értesítés helyett.) — A szegedi áll®mi kisegítő iskola tuda­tában anmak, hogy ígyengetehetségü növen­dékeitől fokozott szellemi munkaképességet icsak teljes testi erejük fejlesztése által re­mélhet, .gyenge, vérszegény, betegségre haj­lam, os tanulóit ingyen tej-segélyben .részesiti. E nemes célra a Szeged-Csongrádi takarék­pénztár 75 koronát juttatott az iskola igaz­gatóságához, mely nagyelelkü adományért ezúton is hálás köszönetet mond özv. Sza­mosy Györgyné. Népies előadások. A Szegedi Szabad­oktatási Egyesület vasárnap délután 4 órai kezdettel a városháza közgyűlési termében népies előadást tart. Ez alkalommal Boros­nyay Károly állami főgimnáziumi tanár )Bolgá,rország címen, Illy József, felsőkeres­kedelmi iskolai tanár pedig Gyarmatok cí­men tart előadást. Az egyesület vezetősége kéri a t. közönséget, hogy ezen ingyenes elő­adáson minél számosabban megjelenni szí­veskedjenek. — Két felségsértő. A mult év november nyolcadikán Törökbecsén a dalolva imasirozó katonákat Beljusz Dusán földmiives a legvá­logatottabb szitkokkal illette, majd a király­ra tett. reprodukálhatatlan megjegyzéseket. A királysértő földmivest feljelentették és ügyét szombaton tárgyalta a szegedi törvény­szék Pókcy Elek elnöklete alatt működő ta­nácsa. Bel jászra tagadásával szemben rábi­zonyították az elkövetett felségsértést és a törvényszék királysértés vétsége miatt há­rom havi fogházbüntetéssel sújtotta. Ha­sonló sértő nyilatkozatot tett a (királyról Markovics Milos, azzal a különbséggel, hogy nemcsak őfelségét, hanoim a királyi ház tagjait is szidalmazta. Bűnügyében a törvényszék a gyorsított bűnvádi eljárás szerint a Reljusz­ügy letárgyalása után Ítélkezett. Markovics — 1915. november tizedike óta előzetes letar­Január 14-én, 15-én és 16-án a kinematográfia szenzációja! i Egész eiöadást kitöltő film! Feiülmul minden eddigi slágert! tóztatásban van — kijelentette, hogy semmi­re sem emlékszik. A kihallgatott tanuk azon­ban jól emlékeztek az ügyre. Kiderült, bogy Markovics azért kelt ki a királyi család el­len, mert elakarták vinni hadimunkára. Dr. iSztachó ügyész szigorú büntetés kiszabását kérte. A törvényszék bűnösnek mondta ki a vádlottat és a folyamaithavétel napjától szá­mított négy havi fogházbüntetésre ítélte a felségsértőt. — Adományok. A Szegedi Nőipari és Házi­ipari Egysület Hadsegitő Bizottsága hálás •köszönetét fejezi ki a szegedi jótékony társa­dalom minden egyes tagjának azért a nagy­fokú önzetlen anyagi ós erkölcsi támogatás­ért, amellyel a kórházaikban szenvedő kato­nák karácsonyát a háború második, nehéz évében, a szüni nem akaró gigászi küzdélem legnagyobb zajában: lA békesség és szeretet ünnepéivé varázsolták. Midőn a nagylelkű adományokat-köszönettel nyugtázzuk, kérjük a lelikesédésében páratlan szegedi társadalom további szives támogatását. Pénzadományok: dr. Falta Maroelné 10, Magán Róza 5, Rózsa Izsónié 10, Reátzer iLipót 10, Zsótér Sarolta 20. Reinhardt Ferenené 1, A felső iskola igazga­tósága 100, Faragó Lajos igazgató 20, dr. Reiner Mórré 20, Princiz Károlyné 20, Papdi Istvánná 1, Szerdahelyi Adlier 1, Junker Já­noané 10, A rókusi tanít,ótestület 25, A rókusi polgárok mult évi adományából fennmaradt 14.94, A rókusi iskolai tanulók 11.46, özv. Bo­ros Frigyesné 10, Halmos Bálintné 2, Rei­ninger Jakaibné 10, Kender és Lenipar Részv. Társ. 200, Vajda Bélámé 30, Cserő Edénó 30, Tienika Béla 5, Tóth Józsefné 10, dr. Békéi Nándorné 4, Szász Ernő 100, Káldor Pistika, Ferike és Veronika 5, Raffner Dezsőné 4, Vaj­da Sándorné 10, dr. Gerey Zsigmondné 10, Menyey Lászlóné 20, Pollik. Sámuel 100, Resti Magdolna 10, Winternitz Izidorné 10, korona. A kis rongyosoknak ajándékoztak: Doró Ádámné 2, Tarján Illés varrodája 6, Sz ,gedi Kenderfonó R.-T. szövő munkásai és munlkásnői által tartott táncmulatság jöve­delme 110 korona 50 fillér. — VíFamos szerencsétlenség. Szombaton délelőtt tiz órakor egy utas nekitámaszkodott a Jókai-utcába lieforduló villamoskocsi per­ronjárn az ajtónak. Az ajtó véletlenül kinyílt és az utas kiesett. A súlyosan sérült embert a mentők a városi közkórházba szállították. Brutális napszámos Dávid József tápéi napszámos régi haragosa Kósa József mezőőr családjának. Ahol csak tudott, ártott Kósáék­nak, akik pedig sdhasem bántották. Tavaly­nyáron is kitöltötte a íboszuját a kilenc esz­tendős Kósa Terézen. A kislány véletlenül iszemközt jött vele a faluban, mire Dávid kést rántot elő, nekiugrott a gyereknek. Nem szúrta ugyan meg, de annyira összeverte, .boigy Kósa Teréz súlyos idegbajt kapott. Ma tárgyalta az ügyet a szegedi törvényszék Pókay-tanácsa és a rabiátus emberé egy havi fogházra ítélte el. — Vasérnaoi moziszen/ációk. Vasárnap igen értékes műsorral szoligálnak a .szeredi mozik. Természetesen legnagyobb szenzációja az UTáuia-szinháznak van, hol Simon Juditot vetítik. Ez a csodálatos film páratlan sikert ért el Szegeden, ami érthető is, hisz a filmet Kiss József művészete ragyogja be. JBizonyo?, hogy vasárnap minden előadást zsulfolt ház néz végig. A Vass-mozibau egy izgalmas for­dulatokban gazdag detektivdTámáit és egy finoman pikáns vígjátékot mutatnak be. Az Apolló-moziban a Halállovaglás cimü szen­zációs artistafilm a sláger. — A városi nyelviskolában uj francia, német, angol és török tanfolyamok nyílnak meg jannár 1-én. Beiratkozni lehet, naponkét a Városi Felsőkereskedelmi iskolában földszint jobbra, délelőtt és délután. Telefon 14—11. Igazgató, Jakab Dávid FR0MMER, BROWNING, 1914. modell steyer pisztolyok Sebők Mihálynál Szeged, Valéria tér kaphatók. IKK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom