Délmagyarország, 1916. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1916-01-01 / 1. szám

2 ÖÉLMA g y atíó rszAó Szeged, 1 !>!(!. január í. Három angol hadihajó pusztulása. — FoSrobbant egy angol páncélos cirkáló. — Német buvárhajók az egyiptomi partoknál két hadihajót eisülyesztettek. — Még néhány heti győ-zetmesi terc után Szerbia teljesen a kezünkre jutott: (Bulgária felszabadította Macedóniát, megverte az an­tant-seregeket a Vardiar mentén és rnost a görög batáron állunk uj diadalmas (harcokra készen. A mi részünkről t.e(hát megoldottuk a háború problémáit és az elmúlt esztendő, a világesemények sorozata1, amely kivétel nél­kül a mi javunkra dőlt el, csak azt bizonylt­ja, hogy a háború taváblbi nyújtásának célja már nem lehet. Az antant természetesen, nem akar belenyugodni ,a változhatatlanba, bár az olasz ihitszegés meggyőzhette volna arról, hogy a mi győzelmünket megállítani, vagy meg nem történtté tenni lehetetlen. Ha még egy évet kell végig küzdenünk, súlyosabb lesz az a vereség, amely az ellenséget már eddig is érte és csak a vereségekben lelhet kimerülni. A győzelmek nekünk uj erőt és szilárdabb kitartást biztosítanak. UBBBaaaBBaanBaaaaiaeaaaaaBaaBaaaaaaaBaeaaBaBKaBiiaiiii Görögország és Olaszország ellentéte. Köln, december 31. A Neon Asíi szerint Görögország megkérdezte az olasz kor­mányt, hogy Olaszország meg akarja-e szállani az albániai Berat meiilett levő terü­letet. Görögországnak az az álláspontja, hogy ennek a területnek szabadnak kell ma­radnia, vagy pedig azt Görögországnak keli ideiglenesen megszállanla, minthogy Olasz­ország a valonai csapatszállitás alkalmával megfelelő ígéretet tett. Péter király vallomása Oroszországról Berlin, december 31. A Kfeuzzeitwlg jelenti: Péter szerb király Vuionában liosz­szabb ideig beszélgetett Cassoletti olasz kép­viselővel, akit még svájci tartózkodása ide­jéből ismer. A király beismerte, hogy Olasz­ország 1914. jutius havában egyenesen báto­rította Szerbiát, hogy Ausztria Magyaror­szág követeléseit ne teljesítse. A háborúra Szerbia egyáltalán nem volt elkészülve, fő­kép nehéz ágyukban, lőszerben és orvos­szerekben szenvedett hiányt. A szerb király Szaionikiban. Genf, december 31. A szerb királlyal ba­ráti viszonyban: átló személyiség közti a Guzette Lausanne-nal, hogy Péter király Valonából egy torpedónaszád fedélzetén Brindisibe ment és azután tovább utazott Szialonikibe. Sándor trónörökös Szkutariban tartózkodik. Konzuljaink távozása Albániából. Lugano, december 31. A lapok jelentik, hogy albániai osztrák-magyar és német konzulok a konzulátusi személyzettel és csa­ládtagjaikkal Anconába, majd Milanóba ér­kezten és tovább utaztak Svájcba. A Corriere deli a Sera a durazzói osztrák-magyar kon­zult emtiti. 28.000 olasz katona Valonában. Konstantinápoly, december 31. A Valo­nában partraszállitott olasz csapatok száma nem haladja tul a huszonnyolcezer embert. Antant-körökből továbbá ihire jár, hogy az angol-francia hadsereg Kailkidikénél kilenc­száz ágyúval rendelkezik. London, december 31. A Reuter-ügy­nökség hivatalosan jelenti: A „Natal" nevű 13.500 tonnás páncélos cirkáló robbanástól a Lehavre kikötőben elsülyedt. Stockholm, december 31. A Rjecs írja: A duma jobbpárti képviselői nyilatkozatot adtak ki, melyben követelik, hogy Orosz­ország kössön különbekét a monarchiával és Németországgal. Nyilatkozatukban hang­Berlin, december 31. A nagy főhadi- ) szállás jelenti: Sikeres robbantás után az angoloktól tiulluchuíól nyugatra elragad­tunk egy előretolt árkot, két géppuskái zsákmányoltunk és néhány hadifoglyot ej­tettünk. Egy Ostende ellen intézett repülőtáma­dás a város épületeiben jelentékeny (károkat okozott. Különösen a Szent Sziv kolostor szenvedett nagy károkat. Tizenkilenc belga lakos megsebesült, egy meghalt. Katonai 1 kár nem történt. Legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Asquifh már a király elő terjeszteife a védkötele­zettség javaslatát. Amsterdam, december 31. A Tclegraaf jelenti: AsqUith megjelent a király előtt és közölte vele, hogy a védkötelezettség meg­szavazását a kormány biztosra veszi s ezért •előzetes szentesítés végett a király el,t ter­jesztette a nagyjelentőségű javaslatot. A ki­rály az előzetes szentesitési formulát alá irta. A Times jelentése szerintii ia muukásívezérek felkeresték Hcnderson minisztert, aki a kabi­netben a szakszervezetek egyik bizalmi (fér­fiú. Henderson kijelentette előttük, hogy egeylőre nincs szándékában tárcáját letenni. Amikor kérdést itéztek hozzá, (hogy mivel i-d okolj a a kormány, hogy az általános véd­ikötelezettséget épen most hozzák be, ami­kor Derby lord sorozásának jó eredményéről csak nemrég tettek közzé jelentést,, s amikor felvetették, hogy a nőtlen férfiak jelentkezé­sére adjanak még egy hónapot, a miniszter kijelentette, hogy nemcsak Asquith, de főleg Lloyd George oly érveléssel állottak élő, a mely előtt a kabinet eulnomó többsége meg­hajolt. Hogy ez mi volt, erről valamint a leg­Figyeljen az Üránia-mozi hétfő és keddi hirdetéseire. embert sikerült megmenteni. Athén, december 31. Német tengeralatt­járók az egyiptomi partoknál két angol ha­dihajót elsiilyesztettek. súlyozzák, hogy Oroszország képtelen a to­vábbi felesleges áldozatokra. A további hasztalan küzdelem létfeníaríását veszé­lyezteti. közelebbi jövőről a miniszter még nem nyi­latkozott, ellenben a munkások képvisiőit bi­zalmas konferenciára hívta1 össze. Hírlik', mi­szerint Kitclhener iord legutolsó páris tar­tózkodása alatt biztosította a miniszterelnö­köt, hogy március közepéig ujabb két millió angol fog állítani Flandriából. Anglia készül az egyiptomi hadjáratra­Lugano, december 31. A Secolo tudósi tója jelenti, hogy Alexandria kikötőjébe ál­landóan érkeznek a Szuezi-csatroinán át új­zélandi és ausztráliai csapatok, amelyek a Zagazics—Izmai La vonalon rekiisznélk, mert itt kettősvágá-nyu vonalat építenek. Ennek a vonalnak nagy eztratégrai jelentősége van, mert a Szuez-csatorna vonatát Egyiptom többi részével is összekötik. A vonal helyre állításán tj-ztzer ember dolgozik. 9 nyugat határról jelentik, ihogy a szenussziak folytat­ják előrenyomulásukat. Az angol parancs­nokság véleménye .szerint legfeljebb ötezren lehetnek. A szenussziak vezetője ugyan iazl állítja, hogy angol barát, de ezt nem igen hi­szik el néki. Az angol hatóságok most mái téli és ku{ra tavaszi tartózkodásra sem ad­nak útlevelet Egyiptomba, még betegeknél sem. Az Egyiptomban élő gazdag angol csa­ládokat a hatóságok felkérik, -hogy vonulja­nak vissza Angliába. A felhívás következté­iben nagyon- sokan szállnak hajóra és a bete­gük -közül soii.au a Kanári-szigetekre utaz­nak. Simon Judit Simon Judit Simon Judit Simon Judit A hétszáz főnyi legénységből négyszáz A duma-képviselők kíilönbékét követelnek. A németek térhódítása nyugaton.

Next

/
Oldalképek
Tartalom