Délmagyarország, 1915. december (4. évfolyam, 287-311. szám)

1915-12-31 / 311. szám

Sz-eged, 1915. december 31. HIREK oooo A török Vörös Félhold képeslevelező­lapjait 20 fillérért árusitja az Országos Bi­zottság, (Budapest, képviselőház.) Savanya Györgyné — megérdemli, íhcgy a nevét kiírjuk — az ö paraszti 'eszével furfangos módját találta ki a könnyű pénzszerzésnek: angycdgyárat ala­pított. egy Szeged melletti kis faluiban. Sa­vanyámé jól számított, mert, neUMinly hót alatt kiterjedt klientúrára tett sziert. A 'környéken luaimar hime ment, bog ya tudós asszony har­minc koronáért eltünteti azokat a (követkéz­m ínyeket, amelyek miatt a hadbaivonult fér­jek talán családi drámáikat rendeznének, ilia megtudnák, Ihogy amig ők 'borzalmas szenive­dósékein mennek keresztül, az asszonyaik be­szennyezik a családi szentélyt. Egyik asszony kommendálta a másiknak, ha engem megmentett a szégyentől, — gon­dolta — imlért ne segítsen a Jnlison is, annak i-s bevonult az ura. .Hónapokig zavartalanul szállította az angyalkákat a közveszélyes asszony, mig egyszer — hiszen nincsen olyan titefe, ami napfényre nemi berniil — rajtavesz­tett: egy tanyai asszony feljelentette ós ma már a törvényszék előtt állt az angya-Igyá-ros parasztasszony. Rajta kiviil öten ültek még a vádlottak padján, négy hadiözvegy és Sa­vanyámé cfe.lhajtója: Kuruc Veron, A dr. Nagy Zoltán elnöklete alatt működő büntető tanács óráikig tárgyalta, ezt a mai időket hiven jel­lemző és Zola tollára méltó ügyet. Savanyámé mindanieeetre tagadott, de az asszonyok, akik már szánják bűnüket, ellene vallottak, sőt Kuruc -Veron is a szemébe imondta: — Érrel ezt csináltad, avval azt csinál­tad! A bűnös .asszonyok — virágos selyem­kendő mindegyiken ós színes selyem haris­nya — egyenkint járultak a bíróság elé. Szem lesütve, szégyenkezve 'vallották bel ház elnök kérdésére, hogy, hát igen megcsalták az emberüket, a szégyentől szabadulni akar­tak és ezért keresték fel Savanyádét, aki min­dig dicsekedve ütötte a mellét: — Horgoson is ismerik a híremet, — mondta — ott eddig tizenötöt marsoltattam el. 'Hogy a tárgyalás további folyamán mii történt, nem adhatjuk, mret a, bi­róiság zárt tárgyalást rendelt el s igy az ítéletet som 'közölhetjük. D-e nem is fon­tos az itélet, mint ahogy a bűnös asszonyok neveit sem bocsátjuk nyilvánosságra, — a harctéren küzdő férjeik iránti megbecsülés­től — minek tudják meg, ihogy áz asszonyaik bűnbe esett, hogy az asszonyuk gyengle vo-lt, amikor a legerősebbnek kellett volna lenni. — A Pour le mérite-rendjel Kövess tá­bornoknak A hivatalos lap csütörtöki száma közli, hogy a király megengedte, ih-ogy kö­véssházai Kövess Hermann -gyalogsági tá­DSLMAGYAKORSZAŰ born-ok a német császártól kapott Pour le mérite-rendet elfogadja és viselje. — Személyi hir. Dr. Cicatrícis Lajos főispán péntekon délelőtt Szentesről Szögedre érkezik. — Kerner Lajos felügyelő előléptetése. Megérdemelt kitüntetés ért -egy munkás és fáradhatatlan embert, aki nemcsak hivatalos teendőinek tesz eleget, hanem am-ellett ,a vá­ros minden -társadalmi és kulturális munká­jából is kiveszi részét. Kerner Hajóst, a vas­úti központi .leszámoló hivatal főnölkíhelyette­sét érte a felsőbbség részéről az az e-lismerés, hegy soronkivül magasabb fizetési -fokozatba került. A városszerte ismert és néinsz-erü fel­ügyelőt már a mai napon számosan -meggra­tulálták -a sÁp e-lő-lépitetésbez. — A hadifémek beszolgáltatása. A már ,régebben- hadicéloik-nai -lefoglalt fémtárgyak •részbeni (beszolgáltatását -rendelte el a kor­mány. A hivatalos, lap csütörtöki .száma köz­li, hogy az -olyan, -ipart űző kereskedők, akik e féííi'tárgyiáka-t előállítják, kötelesek egyelő­re a tárgyakból -raktáron tevő készletük egy­harmad részét beszolgáltatni. Ezenkívül- a szállodás, vendéglős, kávés', Sütő és cufcrás-z­ipa-r körébe tartozó vállalatok, -továbbá Oilyan egyesületek, a-mellyeik ételeket és italokat szolgáltatnak ki, -kivéve -a kirnondio-tta-n jóté­kony célt szolgál ókat, köteleseik az alább fel­sorolt fémtárgyakbclli készletük felét beszol­gáltatni. E -társaik közlött szerepel: főző­edény, fazék, lábos, serpenyő, kanna, sütő­forma, hűtők, tálcák, gyertyatartök, ha vö­rösrézből vagy tiszta nikkelből készültek (ki­véve levesestál, kanna, szíit-a, má-r-tásiesésze, f-őzelókestál s hasonló 'szerelvényes, áruk). A sárgarézből készült mozsarak, mozsártörők, habsütök, gyertyatartók, vasalók, tálcák, vö­rös- vagy sárgarézből készült befőzö-üstök, vörös- vagy sárgarézből, bronzból és lom­hákból készült parázstartók és kályha-előté­tek, a félkilogrammöís és eninéll -n-ehezieibb sár­garéz-sulyok. A beszolgáltatás helye, ideje és módozatai plakát-okon1 fognak közhirré té­tetni. — Negyvennyolc fillér a fej. A Délmagyar­ország közölte elsőnek, hogy a hatóság a tej árát újévre 4-8 fillérben fogja -rnegálllapi­ta-ni. Ez most megtörtént és januárban Sze­geden 48 fillér lesz egy liter tejnek az ára. Csak az a kérdés most már, hogy tényleg nagy-obb -mennyiség fog-e ezáltal: -a közönség rendelkezésére állani, mert az áremelésnek tudvalevőleg ez volt a-z egyedüli indoka. — Kőtelező pamutbejelentés. A pamut­ós pamutfoualkószletek bejelentéséről ós a pamut földolgozásának 'korlátozásáról kor­mányrendeleteit. közöl a hivatalos lap mai száma. A készleteket a készítőknek lés kie-res­'.kadőlkn-ek be -kell j-elemt-eniök 1916. január 11. napjáig a Magyar ós Osztrák Pamutközpont utján (Budapest, V„ Zrinyi-utca 1. szám.) a Ik-e r eske-de-1 e-m ügy i mi n is z tér i u-mn -alk. iFebru ­ártól -kezdve ,a készleteket havonként kell bejelenteni, legkésőbb 1-1-óig. A fö'ldolgozásra esetről-iesetue 191-6. január 3-tól -kezdve -kivé­telesen külön engedélyt ad a kormány. — Kapuzárás kilenc órakor. Dr. Nyilassy Pál ügyivéd dr. Szalay József főkapitánytól határozatot kért arra hogy joga van-e (há­zának kapuját este kilőne órakor bezáratni. A főkapitány a belügyminiszter által jóvá­hagyott szabályrendeletre való ihivait'ko-zás­eal Ikiözölite dr. Nyila-,ssyvial, ihogy a kaput este tiz óráig köteles niyitvatartaini. A főkapitány egyúttal nagyon -helyesen elrendel©, hogy a rendőrök ellenőrizzék, vajojn a Mzbuiajdöno­5 • _ sok nyitva tartják-e a kapukat tiz óráig. Dr. Nyi-Lassy a 'városi tanácsihoz fellebbezett. A csütörtöki tanácsülésen tárgyalták az ügyet és a tanács helyet adott a felebbezésnek. E szerint, -a háztulajdonosok -az összes lakók "beleegyezésével este kilenc óralk-or bezárat­hatják a kapukat, de tiz óráig kapupénzt a házmesterek nem követelhetnek. Nagy kór, ihcigy a tanács a főkapitány helyes, és 'erélyes intézkedésiét megváltoztatta és a házfelügye­lőik kénye-kedvének tette ki azokat a békés polgárokat, akik sa. -legakeeptáíbilisiaibb időben, —- 9 ós 10 óra között — szoktak nyugovóra térni. Hiába közöljük ,a házmesterrel, hogy csak tiz áriától kell kapupénzt fizetni, ha -nem honoráljuk, megvárja, — mint eddig — hogy kicsengessük azt a bizonyos huszonötöt. lEz az a szám tudvalevőleg, amely kapunyitásra ösztönzi ,a há-zak különben érdemes felügyelő­jét. llSdk érvet tehet ml'g f-rlbozm -a furcsa. ta­nácsi határozat ellen, vigasztaló -mégis, hogy valamennyi között nem ez a legfurcsább. — Kétszáz öl fa az újszeged! népligetből. A közkerti bizottság legutóbbi ülésén elha­tározták, h-o-gv Újszegeden- -a rózsaliget kö­rül ,az egyes siiriin álló facsoportokat meg­ritki'ttatják. A bizottság ezáltal első sorban a fa Ínségen akar némiké-p segíteni, de -az a cél is vezérelte, hogy .a kivágott fák helyén­ujabb virágágy-^,kta-t lelhessen: 'létesíteni. A v-árosi tanács csütörtöki ülésén- foglalkozott az üggyel és -az előterjeslzitést magáévá tette. — Á Szeged-állomás lejárója. Körülbelül egy óv óta a Szeged állomásra érkező uta­soknak nem lefluet a rendes kijáratnál tá­vozni, hanem ihatni a rámpánál, a kocsiút mellett van a lejáró. Ezt a kis kellemetlen­séget inéig el lehetne viselni, ha gondoskod­nának arról, hogy ez az ut jók-arban legyen tartva. Ezzel az-orlban, ugy látszik, senkieenn tö-rőidilk. Ajz u-t először nagyon .miercdick, má­sodszor teljesen járhatalan a -nagy sártól. Csaik óvatosan, csúszva ós botorkálva lehet rajta lemászni, féjjel pedig direkt életveszé­lyes a közteikie-dés. A koesiutat kikövezték, de a gyalogjáró a 1 egelhany-ago-ltabb állapotban van. A hozzánk érkezett felszólalások az i [le­bók,es körök -figyelmébe ajánlják a vasúti lejárót. — Halálozás. Varga Ferenc a szegedi szo­ciáklemok-ratapárt titkára 30-án este liosszu szenvedés után meghalt.. A temetés 1916. ja­nuár 1-én délután 3 órakor l-esz a Feltáma­dás-utca 17. szám alatt levő lakásból. — Istentisztelet a zsinagógában A péntek esti isten-tisztelet -december 31-ikón négy óra­kor, a prédikáció n-egyedötkoir kezdődik. A templom fűlik. — Államsegély a felsőkereskedelminek. A városi tanács a női- ós tfm-ífelisőkereske­dielmi iskola részére az 1915—16. tanévre harminezer koron a államisegély kiutalását Ikférte a va-llás- ós közoktatásügyi miniszter­től. A tanintézet költségelőirányzata -ugyanis 37.000 korona hiányt tüntet -fel. Az évi tan­dijat a- következő tanévben -az eddigi kétszáz korona helyett kevesebben -akarják megálla­pít,ani, ezenkívül azzal indokolják az állam­segély szükségességét, liogy a város bevlételel a iháiboru miatt 800.000 koronával csökkentek. A tanács megbízta dr, Gaal Endre Ikultur­tanácsost, hogy a. kereskedelmi iskola áll£an­s-cgélyén-ek ki-utalását szorgalmazza. — A vak katonáknak Teleky László igaz­gató újévi üdvözlet,ok -megváltása óimén öt koronát adományozott ná-lunk. Nagy Szilveszteri Kabaré a Tisza-szálló nagytermében Aktualitások. Színpadi jelenetek. Dalok. Tréfák. Kuplék. Táncok. Kezdete 1915. december 31-én este 9 órakor, vége 1916. évi január hó 1-én. a szegedi színtársulat összes tagjainak felléptével HELYÁRAK: Páholy 12 korona. Zenekari ülés és zsöllye 4 kor. 1. rendű körszék 3 kor. II. rendű körszék 2 kor. Zártszék 1 K 50 f. Bemenő-jegy 1 K. Jegyek előre válthatók a színház nappali pénz­táránál. Almássy Endre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom