Délmagyarország, 1915. november (4. évfolyam, 264-286. szám)

1915-11-02 / 264. szám

bohhp Szeged, 1915. IV. évfolyam 264. szám. Kedd, november 2. t&aeffcesxtéség; Xárász-etea & Teáeíesasas-sa: m ( Bcres ssőan fes M Sffiár. ÉLŐ FIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egész évre . K 24-— félévre . . K 22-— negyedévre K Ö-— egy hónapra K 2-— ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28'— félévre . . K 14.— negyedévre K 7-— egy hónapra K 2 40 Kiadóhivatal Kárász-atea Telefonszám: 81. Kragujevácot elfoglaltuk Budapest, mofverrfber 1. Közli a ininisz­íerelimöiki sajtóosztály.) A nagy Moravátó! nyugatra fekvő területen a szövetséges had­erők helyenkint heves utóvédharcok árán elérték a Milanováctól és Kragujeváctól délre és délkeletre emelkedő magaslatokat. Ma reggel 7—8 óra között a kragujeváci ar­zenálra és kaszárnyára kitűztük az osztrák­magyar és német lobogót. A Morava és a Resava közötti szögletben német csapatok heves harc után elfoglalták a Resava vidé­ket uraló Fricunovo Brdo magaslatot. A bol­gár haderők a Paracin felé vivő uton Plani­nicától nyugatra és a Nisava völgyében Be­la-Paiáukától nyugatra elérték a .magaslato­kat. Kövess tábornok német és osztrák­magyar • csapatainak eddigi összes zsákmá­nya: 20 tiszt, /körülbelül 6600 főnyi legény­ság, 32 ágyú, 9 géppuska, több mint 30 lő­szer kocsi, egy fényszóró, sok fegyver, sok •tüzérségi lőszer és nagyon sók gyalogsági lőszer. Ezenkívül 45 régi vagy szétrobban­tott ágyúcsövei zsákmányoltunk. Höfer altábornagy, Berlin, november 1. A nagy főhadiszállás jeleníti: A balkáni hadszintéren folytattuk tá­madásunkat és elfoglaltuk a Grn-Milanovác­iól déire emelkedő 'magaslatokat. Kraguje­vác irányában az ellenséget Petrovackáron és a Lepenica-szakaszon tul vetettük vissza. Kragujevác a németek kezén van. A Mora­vától keletre a szerbek SZÍVÓS eílentállása dacára elfoglaltuk a Tricunovo-hegyet. Né­hány száz foglyot ejtettünk. B o j a d j i e f f tábornok hadserege október 30-án utóvéd­harcok között az ellenséget általában) a Plauinica magaslatok (Zajecártól délnyugat­ra), Sletiiia (Knyazeváctől északnyugatra), Svrljigtóí keletre (Bela-iPialánkától nyugat­ra) és Vlasotincétöl keletre húzódó vonalig követte. Legfőbb hadvezetőség. Lankadni kezú a harmadik olasz offenzíva. A két fietss Ssonzo csata fegyvereink győzelmével végződött. — Az ellenség legalább 150.000 embert vesztett. Budapest, 'november 1. Közli a minísz •teretóki sajtóosztály.) Az olaszoknak ten germelletti arcvonalunk ellen oiktóber 18-án 'megindított és október 28-án friss csapatok­kal megújított harmadik támadása már lan­kadni kezd. Tegnap az ellenség a doberdói fensiik északi széle ellen nagyobb, több más helyen pedig gyengébb erőkkel még előre­tört, támadása azonban már nem általános. Az újból fellobbanó harc után az olaszok hadvezetösége által nagyhangon előre be­jelentett, a fő arcvonalon legalább 25 gya­loghadosztállyal újra megkisérelt offenzíva a győzelem biztos tudatában harcoló csapa­taink rendithetetlen falán m e g t ö r ö 1t. A két ihetes Isonzó-csata fegyvereink győzel­mével végződött. Csatavonalunk általában változatlan. Hasonlóképen szilárdan kezük­ben tartják Tirol és Karinthia védői a hábo­rú kitörése óta hősiesen tartott állásokat. Ezen sikerekkel fegyveres erőink ujbólb be­bizonyította, inilyen hiu és tarthatatlan volt az egykori szövetségeseknek a délnyugati határszéli területekkel szemben támasztott minden követelése, amely területeket, azt hitték, alattomos hátbatámadással könnyen megszerezhetik. Az október hó második fe­lében lezajlott harcokban az ellenség leg­alább 150 ezer embert veszített. Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. Olaszországot szorongatfák szövetségesei. Lugano, október 30. Az antantnak Salán­árához intézett az a felszólítása, 'hogy Olasz­ország vegyen részt a Balkán-expedícióban, mind követelődzőbbé, sőt fenyegetőbbé válLik. Hasztalan mutat rá a Giornale d'Itali a .az olasz offenzíva „ellenállhatatlan előnyomulá­sának nagyszerű sikereire", .amelyekről a semleges sajtó (ezalatt persze a Journal de Geneve-t és a Gazette de Cousanne-1 érti) a föltétlen dicséret hangján emlékezik meg, az antant vezető körei ezzel nem 'érik be, ha­nemi mindnagyobb energiával izgatnak az olasz kabinet ellen, hogy végül is végérvé­nyesen magukkal ragadják azt. Igy ma a Popolo d'ltalia „a népek .nevében" — ezalatt persze csak az antant értendő — Salaridrá­hoz kategorikus felhívást intéz, hogy küldjön 50 ezer olaszt Szalonikiba, hogy azok Is se­gédkezet nyújtsanak a „barbár Németország" Közép-tengerihez való előnyomulásának a megakadályozásához. „Nem Trieszt vagy Trient kedvéért, — irja tovább — láttuk szükségét ennek a. háborúnak, hanem hogy szétzúzzak a német barbarizmust és a nem­zeteiket távoltartsuk a Közép-tengertől. Ma, amikor 'Görögország megnyerte Romániát Németország számára, azt követeljük a kor­mánytól, hogy rögtön lépjen fel a szövetsé­gesek oldalán. Ezt akarja a nép, Salandra ur és ez majd keresztül tudja vinni a maga akaratát". Azonban az angol szövetségnek ez az orgánuma egy másik sürgős intelmet in­téz Saiandrához, ,azt, hogy tapossa szét Gio­litti-nak és 'az. egész országban szétszórt hí­veinek fcigyófejét. Ez a, „banda" már annyira vitte, hogy Piemontban és más tartományok­ban erős háborúellenes forrongás észlelhető, mert a háborút, minit minden nyomornsá és szociális baj okát állítják oda. Ép ezért 'ka­landra vesse végét, akár megrémitéssel is ezen áruló banda üzelmeinek és 'a nép is mö­götte fog állani, mint májusban. A Velence ellen intézett repülőtámadás­ént a lapok azt követelik, hogy az állam kon­fiskáljfa a Palazzo Veneziát (vatikáni követ­sági palota!), a Villa Estét, valamint az ösz­szes olaszországi osztrák villáikat és -minden Olaszországban található osztrák-magyar magánvagyonit. Románia nem áll ellenségeink mellé. Csernovic, október 31. Egy előkelő ,ro­mán, akit a határforgalom .szabályozásának megbeszélésére iBurdujenibe küldtek, a ro­mán politikai helyzetről igy nyilatkozott: — A Bukarestben vasárnap történtek Fi­lipescu híveinek teljesen, halul kiütött kudar­ca. Célja a Bratianu-kormány megbuktatása volt. Filipescu azonban! most „kijátszotta" magát. A Filipesou-párt 'erőszakoskodása csak azt mutatja, hogy milyen 'nagy veszélyt jelentene kormány raj utasuk. A kormány ren­ditihetetlenül kitart az általa ismertetett irányzat mellett. Az antant javára való elhaj­lás kizárt dolog. Stockholm, november 1. A Novoje Vrem­ja „Románia a válaszúton" elmen cikket kö­zöl, amelyben' a többek között ezeket irja: Egy álló esztendeje nap-nap mellett arról iparkodtak bennünket 'meggyőzni, hogy Ro­mánia velünk tökéletes egyetértésben van. A döntő pillanatban most kiderült, hogy ez csak ámítás volt. Vájjon nem várhatnák-e el, hogy a fegfelelőségteljesebb állásokban, amelyek­től az orosz nép legfontosabb érdekei függ­nek, igazán kiváló férfiak üljenek? Avagy várjunk addig az időpontig, amig a román és görög kormányok a szófiai kormány pél­dáját követik?

Next

/
Oldalképek
Tartalom