Délmagyarország, 1915. június (4. évfolyam, 129-155. szám)

1915-06-01 / 129. szám

Szeged, 1915. junius 1. DÉLMAGYARORSZÁG 3 Orosz hangok a külön békéről. Berlin, május 31. Szaszanov orosz kül­ügyminiszter fogadta a pétervári újságíró­kat és ezeket mondta: — A dumának julius huszonhatodiki ülé­séin megmondottam, hogy olyan szövetség, amely a népérzéssel ellentétben áll, tartha­tatlan. Ekkor elsősorban Olaszországra gon­doltam. Itália csatlakozása az ententehoz a nyugati fronton jelentős. Oroszországnak uj téli hadjáratra kell készülni, de talán a ké­szülődést megelőzőleg véget ér a háború. Az entente mindent elkövet, hogy a háborút fö­löslegesen ne húzza. Köln, május 31. A Kölnische Volkszei­tung jelenti: A Szésmzvina cimü orosz lap a cenzúra engedélyével arról ár, hogy Német­ország egyezzék ki Oroszországgal. Az oroszok beismerik előhala­dásunkat. Bukarest, május 31. Az orosz hivatalos jelentés elismeri, hogy az orosyok ihuszonki­lencediki erős támadását, amelyet sieniavai erődítéseink ellen intéztek, tüzérségünk je­letékeny felsőbbségét kihasználva, vissza­utasítottuk és Padymnotól keletre, délre és a San mindkét partján előrehaladtunk. Visszavertük az oroszok bukovinai támadását. Csernovic, május 31. Az oroszok Galíciá­ból Bukovinába hozott erősítésekkel Hlimi— ca—Waschkoutz irányában ki akarták erő­szakolni a Pruthon való átkelést, de vissza­vertük őket. Az oroszoknak sulyo's vesztesé­geket okoztunk és 1800 foglyot ejtettünk. Az oroszok rendetlen futásban menekültek. Nehéz tüzérségünk bombázza Przemyslt. Budapest, május 31. A sajtóhadiszállás­ról jelentik: Legnehezebb tüzérségünk Prze­mysl alá érkezett és azonnal megkezdte mű­ködését. Seregeink most már patkóalakban veszik körül a várat. Nehéz tüzérségünk nem­csak Przemysl érődéit lövi, hanem észak fe­lül a Grodek felé vivő vasútvonalat és utat is bombázza. Az oroszok, ugy látszik, régi erő­deink romjain és ujabban épített védmüyeiken erősen védekeznek. Az orosz főkormányzoság Brodyba tette át székhelyét. Kopenhága, május 31. A pétervári táv­irati ügynökség hivatalosan közli, hogy az orosz főkormányzósüg Lembergböl Brodyba tette át székhelyét, közel az orosz hatúrhoz. Az orosz kereskedők tömegesen menekülnek Lembergböl. MÁJUSBAN FÉLMILLIÓT VESZÍTETT AZ OROSZ. Bécs: A galíciai nagy harcok óriási ered­ményeit tünteti 'fel az a kimutatás, amely a hivatalos jelentések alapján megállapítja, hogy a szövetségesek májusban, egy hónap alatt, összesen 263.000 oroszt fogtak el, 231 ágyút és 478 gépfegyvert zsákmányoltak. Ha hozzávesszük ehez a halottak és sebesültek óriási nagy számát, legulább is 500—600.000 emberre tehető az oroszok vesztesége egyet­len hónap alatt. Olyan vérveszteség ez, amit még az óriási orosz hadsereg is megérez és ez megmagyarázza az oroszok ellentáltó képes­ségének 'kétségtelen elianyhulását. Véresen visszaveri francia áttörési kísérlet. Berlin, május 31. A nagy főhadiszállás jelenti: Tegnap a franciák ugy Arrastól északra, mint Bois de Pretreben nagy erőik­kel arcvonalunk áttörését kísérelték meg. Arrasnál az ellenség utóbbi napodban árká­szai utján közelebb jutott a íieuvillei-röllin­curti arcvonalhoz. E vonalon vártuk tehát a támadást, miután az ellenségnek minden kí­sérlete, hogy ettől északra állásainkból ki­szorítson, kudarcot vallott. A támadás teg­nap délután órák hosszat tartó tüzérségi előkészítés után be is következett és rajnai és bajor ezredek vitézségének köszönhető, hogy az ellenség teljes vereségével végző­dött. Veszteségei rendkívül súlyosak. Bois de Pretreben a franciáknak csak néhány előretolt, gyengén megszállott árok­ba sikerült elörenyomulniok, egyebekben az ellenséges támadás itt is meghlusult. Ostendénél parti ütegünk lelőtt egy el­lenséges repülőt. A dammerkirchi vasúti viaduktot teg­nap tüzérségünk néhány lövéssel ismét szét­rombolta, miután a franciáknak hónapokra terjedő munkává néhány nappal ezelőtt si­került használhatóvá tenni. Legfőbb hadvezetőség. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.) A LEGYVERKÉPES FÉRFIAKAT ÖSSZE­ÍRJÁK ANGLIÁBAN. Kopenhága, május 31. Lloyd George had­íölszerelési miniszter összeállította az ö'sszes íegyverképcs férfiak jegyzékét. Ez az első lé­pés az általános védkötelezettség felé. A miniszterelnökség a helyzetről. Budapest, május 31. A sajfőhadiszállás­ról jelentik: Przemysl északi és délnyugati frontján tegnap óta heves harcok vannak folyamat­ban, úgyszintén a Przemysltöl délkeletre a Dnyeszterig húzódó területen is. Ezekben a harcokban kilátásaink határozottan kedve­zőek. A Lubaczovkánál a tegnapi nap vi­szonylagos csendben telt el. Az oroszok nem támadtak többé. Stryjnél az oroszoknak néhány támasz­pontját foglaltuk el, nekik nagy vesztesége­ket okozva. A délnyugati hadszíntéren egy alpini ezred támadást intézett a lavaronici fensik ellen. Az ezredet, az olaszoknak súlyos veszteséget okozva, futásra kényszeritet­tük. Egyébként ezen a hadszintéren,jelentős események nem fordultak elő. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) A trónörökös és a külügyminiszter a királynál. Bccs, május 31. A király Károly Ferenc József trónörököst és báró Buriún István kül­ügyminisztert kihallgatáson fogadta. Stiirgkh gróf osztrák miniszterelnök jelent meg ez­után kihallgatáson a király előtt. A török hivatalos jelentés. Konstantinápoly, május 31. A főhadiszál­lás jelenti: A Lutrdanella arcvonalon, Dribnr­nu'mál, az ellenség hiúi a igyekezett megaka­dályozni bennünket, hogy az ellenséges cent­rum állásaiból elfoglalt sáncokat megerősít­sük, Sed il Bahrnál az ellenség, ugy látszik, azzal van elfoglalva, hogy a május 23-án szenvedett hézagokat kipótolja. A szóróidnál levő anatoriumi ütegeink tegnap hatásosan lövöldözték a Sed d Bahrnál álló ellenséges csapatokat. A többi harcvonalnál nincs semmi jelentőségű hír. (Közli a miniszterelnöki sajtó­osztály.) Ágyúztok a szerb hadállásokat. Bukarest, május 31. A szerb hivatalos jelentés bevallja, hogy a magyar határ több pontjáról ágyuztuk a szerbek hadállásait. A déli harctéren egyéb jelentősebb esemény nem történt. HOGYAN PUSZTULT EL A FEKETE-TEN­GEREN A PANTILEMON? Galacról jelentik a Dimineatának: Ide­érkező utasok a következő részleteket közlik a Pantelimon orosz cirkáló1 (azelőtt Potem­kin) pusztulásáról: Ezelőtt mintegy 8 nap­pal Odesszából és Szebasztopolból körülbelül 180, munícióval éís csapatokkal! 'megrakott orosz szállítóhajó indult Midia felé. A transz­portot kisérő hadihajók között volt a Panteli­mon is. Midia közelében történt a katasztró­fa. A Pantelimon beleütközött egy ekrazit­aknábu és husz percnél rövidebb idő alatt eí­siilyedt. Több mint 2000 főt számláló sze­mélyzetéből alig 20 embert lehetett megmen­teni, A Pantilenion 1900-ban épült. Tizenöt­ezer tonnatartalmú és 33 ágyuja volt. Az egy­kori Potemkin pusztulásához fűződik az em­léke az orosz feketetengeri flotta matrózai lázadásának. A Potemkin matrózai akkor tudvalevőleg rnagadták magukat a constan­zai román hatóságoknak. ®®®®®®®®b®s®b®b® a a a a a a a a a a a s §] Kárász-utca 9. szám alatt. ® [pj Telefon 81. 0 ízléses kivitelben jutá­nyos áron szállít :­mm L SZEGED, SBBHB®®®®®®®®®®®

Next

/
Oldalképek
Tartalom