Délmagyarország, 1915. május (4. évfolyam, 103-128. szám)

1915-05-15 / 114. szám

4 DÉLMAGYASURSZÁG. Szeged, 1M5. májú® 15. Győzelmünk politikai következményei. Bécs, május 14. Az olyan győzelem, a mely előmozdítja a döntést és (azt sietteti, egyúttal fontos (politikái esemény is. Azok a csatalterek, amelyeiknek az elhagyására az ellenség rákényszeríttetik, politikai hatáso­kat is sugároznak ki maglukból, főleg a mos­tani esetben, amikor az orosz csapatok visz­szavonulnak KözóirG-aliciából. A világháború voltaképpen Pétervárról indult ki, ahol nem talált meghallgattatásra Ausztria-Magyaror­szág azon kérése, hogy a nagyhatlalmák ne avatkozzanak bele Szerbiával való ügyünkbe. Oroszország elcsábbittatva régóta folyt kato­nai előkészületeitől, azt hitte, hogy ia monai­chiát könnyedén el .fogja taposni. Ma már azonban nem Pétervár az, ahol a háború foly­tatására tüzelnek a szenvedélyek; a béke legmegrögzöttebb ellenzői Londonban kere­sendők és nem a Néva partján, ahol mind­inkább veszendőben vannak a háborús cél el­érése iránt táplált remények. Oroszország Galíciát akarta, hogy elvegye a lengyelektől és ukraináiáktól az utolsó földet, amelyen teljes joggal otthonosoknak érezték magukat. Azon segítséget pedig, amelyet sok milliós hadseregével Angliának és Franciaországnak nyújt, iutalmid Konstantinápolyt kívánta és a Fekete-tengerből a Földközi-tengerbe veze­tő ut fölötti hatalmat, Galíciával az volt a célja, hiogy ököl legyen a monarchia nyakán, állandó fenyegetés a Kárpátok magaslatai­ról, azon mérgek éléskamrája legyen, ame­lyek országunkba vezettetve, békétlenség ál­landó táplálói. Nyugat- és Közép-Galícia már fel van mentve. A szövetséges csapatok már átlépték a San-ífolyót és Oroszország már kö­rülbelül politikailag is alul maradt, mivel a Németország és Ausztria-Magyarország ál­tal megszállott területek Orosz-Lengyelor­szágban és a Balti-tenger partvidékein gaz­daságilag sokkal értékesebbek, mint Kelet­Galiciának azon részei, ahonnan az oroszo­kat még nem üztiik ki. Az oroszok hadi célja tehát, amely arra irányult, -hogy testünkből egy részt ki szakít­son és Ausztriát keleten megkisebbítse, kö­rülibeiül meghiúsult már. A limanovai, ta novi és gorlicei győzelmeknek megingadhaíkij.lan következményei vannak és az orosz hadveze­tőség tisztában van vele, hogy nincs vissza­térés azon az utón, amelyen most sietve ke­let ielé menekül, liogy az orosz sereget üldö­ző csapataink elől védelmet keressen. A Konstantinápolyra vonatkozó hadi cél­tól Oroszország nem lkevésbbé távol áll. Az angol és francia flottát a Dardanellák ellen irányuló támadás félig összezúzta, azok a szárazföldi csapatok pedig, amelyek a ten­gerpart mentén néhány zugba befészkelték magukat, neim tudnak előbbre jutni és a tö­rök főváros oly nyugodt és annyira nem érzi a veszélyt, mintha a legnagyobb béke idejét élné. 'Oroszországnak még mindig több málló k atonája van, de nincs hadi célja, nincs ke­resztülvihető terve, semmije sincsen, amiért még érdemes volna naponta annyi embert áldozni és annyi bajt elszenvedni. Galíciában minden időkre lesz orosz megszálló sereg, de a föld alatt, a szántóföldek göröngyei és a rétek gyephantja alatt; óriási temetője sok ezer orosz katonának. Az oroszoknak Galí­cia fölötti unalmában 'mostani nagy győzel­meink után Pétervárott ma már senki sem hisz. Ma már bizonyára Szaszanov is annak a belátására jutott, "hogy félreismerte a mon­archiát és lassankint feldereng benne 'annak a felismerése, liogy Oroszország azon gőgös bizalmában, amellyel tömegei iránt viselte­tett hamisan választotta meg a háború cél­jait. Háború hadi cél nélküli: absziurdu'm. Mert vagy a védelem kötelessége vagya sza­badság és fejlődés legkomolyabb szükséges­sége igazolhatja csa'k egy nemzet szenvedését kiontott vérét és azt a sok gondot, amely minden ilyen krízis nyomán minden országra ránehezedik. Az oly<an háború, melyet nem közvetlen nylolmás eredményekép vezetnek, vagy amely a viszonyok kényszerítő erejénél fogva haszontalannak mutatkozik: borzalom. Ha az orosz katonák az ágyuk és mozsarak tüzében felvetik megukba a kérdést, hogy Vol­ta-képen máért kell életűiket íeláldo-zniok, nera tudnak rá megfellelni. De la (magasabb ran­gúak és műveltebbek sem, mivel senlkisem hi­heti, hogy mostani győzelmeink után iGxli­cia megszerzésének a gondolata megvalósul­hat. 'Oroszország katonailag még ma is nagy­hatalom; nem szokásunk ellenségünket leki­csinyelni, de politikailag mla száraz ága az entente csoportnak, amelynek törekvéseivel és céljaival alig van már valtimi érdekközös­sége. Oroszországot Franciaországgal már csak adósságai kötik össze és Elszász vissza­foglalásával és Pá-rís hisztérikus nagyzásai­v-al szemben közömbös. Még kevesebbet törő­dik Oroszország a flandriai tengerparttal, a melyet Anglia nem akar német kézen hagy­ni. Ugyan mit -törődik a pétervári kormány bensőleg ezeknek hadi céljaival? Oroszország Itt áll hadi cél nélkül és már 'csaknem (telje­sen. eltávolodott szövetségeseitől. A szövetséges hadseregek galíciai győ­zelme inkább érezhető, mint szóval kifejez­hető. Ezzel, nagy esemény játszódott le Eurő­' pában és mindazok a nemzetek, akiket érint, gondolkodóba estek s kivétel nélkül azt mér­legelik, mint alkalmazkodjanak ehhez az- ese­ményhez. Kiviteli tilalom az élelmi cikkekre. — Az élelmezési (Saját tudósítónktól.) Az élelmezési bi­zottság pénteken; délután öt óraikor ülést tar­tott dr. 'Szaluu József főkapitány elnöiklésé­vel. A bizottságot azért -liivta össze a főkapi­tány, hogy megalk ad ál yozzák azt a nagy drá­gulást, ami Szegeden -mutatkozik az élelmi­szer -áruikban. A bizottság hosszas tanácsko­zás után arra az álláspontra helyezkedett, íh-ogy élefbe.lépteti az ékdiniszerkiviteli tilal­mat ós ha ez som Ihásznál, akkor miniden élelmiszernek meg fogják állapítani a ma­ksziimáli® árát. Az ülésről a.z alábbi részletes tmlósitás­ham számolunk Ibe : Szalag József főkapitány előadja, hogy a közélekme-zés érdekéiben most már sürgősen cselekedni kell. Minden élelmiszernek, dé fő­leg a ,busóknak, a marhahúsnak és az apró­jószágnak az ára tetemesen drágul. (Ennek meggátlására 'kétféle intézkedésről van szó: az élelmiszereikre kiviteli tilalmat ikell életbe léptetaii, vagy pedig az áraikat makszimálm. •Esetleg mind a két intézkedést meg l-eíket csi­nálni. (Szeged város hatósága eddig nem sietett az élelmiszerek kivitelének megtiltásával, •mert- itt, ahol az agrár-érdekék, a kereskedők érdekeivel súrlódnak és ezek közé ékelődik a fogyasztók érdek-e, azt lehetett hinni, hegy 'tavaszra az állapotok jav'ulni fognak. Ez azcnlban nem történt meg. Ehelyett a kivitel korlátozathmsága miatt, a drágaság folyto­nosan nagy-obb lesz és a fogyasztó egziszten­ciákat veszélyezteti. Épen ezért először is a kiviteli tilalmat Szegeden életlbe kell léptet­ni és erre vonatkozólag a szakembereik támo­gatását kéri. Wimmer -Fülöp, aki az iparos-pártot kép­viseli, előadja, hogy -az iparos-párt már ré­gebben kérte a várost, liogy >ne csak a gabo­na árát, hanem egyéb élelmiszerek árait ts makszimálják. A közgyűlés ezt el is fogadta, de a kormány nem hagyta jóvá még akkor-. Ha azonban kiviteli tilalmat tud .létesíteni a város, akkor nincs szükség ár makszimá­lásra. Tollát, a Leghatározottabban arra kell tö­rekedni, hogy a kiviteli tilalmat minél széle­sebb rétegen létesítsék, akkor nem lk-e.il ni-a­iksziinális ár, mert Szeged el tudja látni éle­lemmel lakosságát. Dr. 1Végmann Ferenc azt mo-ndja, liogy a mii tanyarendszerünk mieHett neim lehet a kiviteli tilalmat megcsinálni, mert nincsenek egységes árak. Ha Szabadkán nagyobbak az árak, mint Szegeden, alkkor a tanyáikról -csak oda viszilk az árut. Inkább a -behozatalt kel­biioftság ülése. — | len-e forszírozni és jó lenne 5—10—15 kilóig a vám-mentességet életbelépte-tini. Weiner Mik­sa -szintén ihivie a kiviteli 'tilalomnak, -de en­nek a külterületre i® lk-el.1 vonatkozni. Ha te­hát kimondjuk a tilal-inat, akkor a rendőr­ségnek gondoskodni kell arról, hogy be le­gyen tartva. ' Dr. Szalag József az egye® felszólalások­ra -megjegyzést tesz. Wiuimer Fülöp és Weiiuer Miksa felszólalásaira reflektál. Ha kimondanák a tilalmat, -akkor külterületen hatósági bevásárlók járnának, akik tisztes­séges áron -megvásárolnák a. termelőitől az aprójószágokat és terményeket és azokat be­szállítanák itteni árusításra. Igy megakadá­lyoz-'iák azt, hogy a gazdáik -máshová vigyék az él-elmi szereket. Csonka (Ferenc a baromfi áraik unakszimá­lása ellen .szólal fel. Ha az uj takarmány 'be­érkezik, a marhahús ára olcsóbb lesz és ma­gával hozza, hogy az aprójószágok is olcsób­bak lesznek. IA főkapitány ezután kifejti, hegy a mar­ha -ós a sertés ára nem lesz -olcsóbb, tehát ar­ra kell törekedni, hogy az aprójószág árát •leszállítsák. Szabó Gyula kamarai titkár sze­rint az ár unalkszknáláist és a kiviteli tilal­mat nem lehet együtt tárgyalni. (Először Is a kiviteli tilalmat kell behozni é-s azt keresz­tül vinni, hogy s-e a vasút, se a posta ne szál­litscm ki élelmiszereket. lA főkapitány meg­jegyzi, hogy lisztet, burgonyát, rizst már se lehet kivinni, csak szállítási engedéllyel. Szabó 'Gyula még egyszer ajánlja, hogy hoz­zák be a kiviteli tilalmat. Somlyódi István azt hangoztatja, hogy a kiviteli tilalommal kapcsolatban arról is kell gondoskodni, hogy minél nagyobb' le-gyen a behozatal. Ezért -a vámot csökkenteni kell. A kifli-é® a kenyér Szegeden nagyon rossz, más város-clkb-an sckkial jobb. A főkapitány el­mondja, -liogy azért rossz Szegeden a kifli, mert árpaliszt nincs és igy kénytelenek azt helyettesíteni tengerivel. A kenyér is azért •rsts'z, mert árpaliszt nincs és a. keverési ren­didet szerint 70% tengerilisztet kell kenyór­készitésnél felhasználni. -Most- azonban a vá­ros szerzett egy kis árpát, azt a malom már őri hós igy a -főzőliszt és az abból készülő kifli hamarosan javulni fog. Kiss erdőtauács-ös arra hívja fel a -főka­pitány figyelmét, liogy a szabadkai kofák összejárják a tanyáikat é© a horgosi állomás­ról vasúton szállítják az élelmiszereket. TAch­tenegger Gyula szóvá tette, hogy a tengeri elvonása miatt nem lehet sertést hizlalni, ami imég nagyobb ínségre fog vezetni. A fő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom