Délmagyarország, 1915. február (4. évfolyam, 29-52. szám)

1915-02-25 / 49. szám

i 6 BELMA G YA&ÖRSZÁG. Szeged, 1915. február 25. tói. A szegedi törvényszék második tanácsa a Btk. 278. szakaszába ütköző gyilkosság mii­att halálra Ítélte Farkas Pált. Az elitélt feleb­bezése folytán került az ügy ma a tábla elé. Ez volt az első eset, Ihogy a -szegedi tábla, az esküdtszék felfüggesztése óta ilyen súlyos bűnügyben Ítélkezett, mint feljebbviteli fórum. A mai tárgyaláson az elitélten kivül, fiatal felesége és édes anyja is megjelent. Féltízkor kezdődött a tárgyalás. Felolvasták az orvos­szakértők véleményét, amely szerint Farkas angólkóros és igy a tett elkövetésekor sza­bad akaratában korlátozva volt. A bütipör anyagát ezután Bíró Vilmos előadó részlete­sen ismertette, majd Ítélethozatalra vonult vissza a tanács. Délben hirdette ki az Ítéletet az elnök, amely szerint a törvényszék Ítéleté­nek megváltoztatásával, szándékos emberölés bűntettében mondották ki 'bűnösnek Farkast és 12 évi fegyházra ítélték. Az ügyész sem mi­ségi panasszal élt a Kúriáihoz. — A szerb vadság áldozatai. A Pécsi Naoló irja: Egv (hozzánk érkezett gyászjelen­tés élő bizonyítéka a szerb csapatok ember­telen gazságainak, mert mig a mi közönsé­günk a hozzánk 'betört és elfogott szebb ka­tonákkal és tisztjeikkel a leglhuimánosabban bánt, ugyanakkor a szerbek az általuk beke­rített 42 népfölkelö huszárt két tisztjével, Re­gén yi Gábor dr és Szudárovits József népföl­kelő hadnagyokkal együtt Kupinovónál ha­lomra lövették, hogy ne kelljen velük vesződ­ni. Regényi Lajos és neje Lidhtneckert Gizella fiuk borzalmas (haláláról, csak a műit héten adtak ki gyászjelentést, melyből a következő sorokat idézzük: „Dr. Regényi Gábor minisz­teri fogalmazó, főispáni titkár, a 4. huszár nép fölkelő osztály hadnagya, 35 éves korában a király és haza védelmében, kötelessége Ihü 'tel­jesítése közben Kupinovónál mult évi szep­tember 6-án vívott harcban vitézül hősi és vértanúhalált szenvedett, mert alapos kutatás után meggyőződtünk, hogy a foglyul ejtett 42 huszárral együtt a falu végén puskatüzzel kivégeztette a szerb hadsereg". Igy szól a gyászsujtotta szülők jelentése. Igy is bánnak a szerbek a foglyokkal. — A tengeri rekvirálás. Illetékes hely­ről figyelmeztetik a gazdáikat, hogy tengeri­feleslegét néhány napon belül önként ajánl­ják fel, mert március elsején megszűnik a kedvezményes felajánlási ár, a 27—30 korona, és az ennél lényegesen alacsonyabb maximá­lis ár jut érvényre. Minden gazdának saját érdeke, íbcgy -tengeri-feleslegén az emiitett terminusig adjon tul. — A íöldmivelésügyi miniszter a spe­kulánsok ellen. Ghillány Imre báró földtnive­lési miniszter erélyes rendeletet bocsátott ki a lelketlen spekulánsok éllen, akik a mostani nehéz viszonyokat arra akarják kihasználni, hogy a gazdaközönséget potom árért meg­fosszák födjeiktől és terményeiktől. Az érde­kes rendeletet, amely hivatva van a szegé­nyebb népet megvédelmezni az üzérek spe­kulációi ellen, itt közöljük: Értesülésem szerint a háboru -okozta gazdasági zavarok alkalmat nyújtanak az iizóreknek arra, hogy a tanácstalan kisembe­reket ijesztgetésekkel s magánvagyon bizton­sága, iránti bizalom megrenditéaével káros ügylete-le megkötésére bírják. Nevezetesen egyes közvetítők ,a kisgazdáiknak -főleg álla­tait, de terményeiket is igyekeznek potom áron összevásárolni, hogy a, hadseregnek rogy a nagyban ve vők részére drágábban ad­hassák tovább. E müvelet érdekében állítólag azzal rémitik a kisgazdákat, bogy a hadsereg egyszerűen megfosztja őket -terményeiktől és marháiktól, vagy a betörő ellenség veszi el azokat erőszakkal s igy, bogy azokat meg­előzzék, tanácsos azokon bármi áron is túlad­ni. Ennél még aggasztóbb az a jelenség, bogy az elesetteknek jelentett katonák ott­honmaradottjait egyes üzérkedők birtokaik­KORZÓ mOZI Igazgató: VAS SÁNDOR. Telefon 11-85. a s Csütörtökön, február 25-én Nagy Nordssk dráma! Orosz társadalmi dráma 3 felvonásban. és teljesen uj kisérő műsor. Előadások 5, 7 és 9 órakor. RENDES HELYÁRAK. A kinematographia két legnagyobb szenzációja kerül pénteken, szombaton és vasárnap a Rorzó-moziban bemutatásra (Dbp ToHíf auf dem Rlesenrad.) Artista történet 2 felvonásban. vigjáték 3 felvonásban. A szezon legjobb vígjátéka. Jegyek mától kezdve válthatók a pénztárnál. nak olcsó áron való eladására igyekeznek rá­bírni, hogy a rendes viszonyok beállta után az ekként olcsón összeszedett földeket parcel­lázzák. Nem is szólva arról, hogy az eleset­teknek vélt Ikatonák közül sóik kerül az ellen­ség fogságába ós igy még visszatér, hiába ke­resve kis birtokát, de aggasztó körülménye­ket vonhat maga után az, hogyi a hazai föl­det ia spekulálók a legszomorúbb körülmé­nyek között igyekeznek elvonni a termelő fa­lusi néptől, hagy későbben drágán adják neki vissza s ezzel tetézze azokat az áldozatokat, amelyeket a fföldmivelő néip a háborúban hoz. Fölhívom ennélfogva Címet, hogy fordítson különös -figyeimet a mai időkben a kisgazdák körében észlelhető állat-, termény- és birtok­forgalomra s az észlelt bajokról tegyen hoz­zám jelentést, konkrét esetekben pedig igye­kezzék a visszaélések meg gátlására. A jelent­kezések állandó figyelemmel kisérése mellett, ott, ahoj az eladásra komoly okok látszanak fönnforogni, tanácsért és útbaigazításért uta­sítsa a lakosságot a hatóságokhoz, vagy a gazdasági egyesületekhez. (Amennyiben pedig a háborúval kapcsolatos rémhírek terjesztése, illetve az ezek kihasználásával a gazdák anyagi érdekeit veszélyeztető üzérkedés tudo­mására jut, .azokat az egyéneket, akikről ki­derül, hogy a. kedélyek föl izgatás,ára alkal­mas koholt hírek terjesztéséhen segédkeznék, vagy azokat a gazdák károsodására használ­ják föl, haladéktalanul jelentse föl az illete­kes politikai hatóságnál és- egyébként is a jö­vő gazdasági alapjainak biztosítása, céljából •a legszélesebb köriben minden rendelkezésére .álló eszközt és alkalmat használjon föl arra, hogy .a gazdáikat nyugodt munkálkodásuk folytatása érdekében a közállapotok rende­zettsége, a magánvagyon biztonsága telkinte­ébein megnyugtassa. — A katonai szállítók figyelmébe. Is­meretes, hogy a hadsereg szükségletének be­szerzése körüli egységes és >a közérdekeknek is megfelelő eljárás rendszeresitéseE érdeké­ben „Hadügyi központi nyilvántartás" cím­mel uj szervezet létesült, mely ezentúl az ösz­szas szükségletek beszerzése dolgában előkelő szakférfiúk közreműködésével tesz intézke­déseket. A hadügyminisztérium ez osztálya fogja ezentúl kiirni az árlejtéseket és tár­gyal alkalmi ajánlatok elfogadása dolgában is. iAz uj eljárás szerint csak azon szállítók ajánlata vétetik figyelembe, akik mint meg­bízható cégek, a kereskedelmi és iparkama­rák részéről a központihoz felküldött jegy­zékben ben foglal tatnak. (Közvetítők s olya­nok, akik nem a szakmájukra; vonatkozó cik­kekre tesznek ajánlatot, a jövőben kiírandó pályázatból ki lesznek zárra. A szegedi ke­reskedelmi és iparkamara most állítja ösz­sze kerületének szállitóiképes iparvállalatai és jelentősebb kereskedőcégei jegyzékét azon adatok alapján, melyek rendelkezésére állar nak. Cégek, melyek igényt tartanak, hogy a jegyzékbe bekerüljenek, forduljanak a, kíván­ságuk jogosságát igazoló adatokkal és okmá­nyokkal sürgősen a szegedi kereskedelmi és iparkmnarához. — A Hadsegitő Bizottság ülése. A Hadsegitő Bizottság február 05-én, csütörtö­kön, délután 4 órakor ülést tart a belvárosi óvoda emeleti termében, melyre ezúton hív­ja meg a bizottság tagjait az elnökség. Az ülésen beszámolnak a tárgysorsjáték rende­zéséneik eddigi eredményéről és megbeszélik a húzással (kapcsolatosan rendezendő már­cius 15-iki ünnepség programját. A sorsjáték céljaira még folyton érkeznek szebbnél-szebb nyereménytárgyak Arany Károlyné dr.-nc ügyvezető-alelnökhöz D. M. K. E. palota fdsz. 5.) A mai napon adakoztak: Koós Kál­mánná 1 értékes jour-állvány, Heveny Kál­mánná 2 drb. domborművű falidisz és 1 be­főtt-tál, Danner Jánosné .2 üveg cognac, 1 üveg likőr, Posgay Károlyné 1 virágváza, Hirth Jánosné 1 virágváza, OPatzauer Sándor 3 kis üveg likőr, Hanser 'Rezső Sándorné 1 díszes virágtartó. A sorsjegyek nagy része már elfogyott, mivel a közel vidékről is tö­I megesen kérik azokat. A Hadsegitő-,Bizott-

Next

/
Oldalképek
Tartalom