Délmagyarország, 1915. január (4. évfolyam, 1-28. szám)

1915-01-31 / 28. szám

I CLÖMZETÉSI Ál SZEGEDEN ígfes ént. K 2*— félévre . . K K <Sr— OGRPFEÉSXPRAK t— ELŐFIZETÉSI AR VIDÉKEN ettméwn . K »-- féléére . . K14.­ne«yedéerc K T— egy hónapra K 2-46 Kliélülfital Káráiz-ntea Telefonszám: 81. Eiyw szám ára 14 BU4r. Szeged, 1915. IV. évfolyam 28. szám. Vasárnap, január 3! Lázár György. | (Saját tudósítónktól.) Lázár György dr. polgármester szombaton este nyolc órakor meghalt. Halálával Szeged újjáépítésének uj, lervelgetésekben pompás, alkotásokban gaz­daz korszaka után tesz zárókövet a sors, a mely a nagy podeszta elmúlásával a város jövőjéről szőtt sok és nagy, teljesen egyéni és sajátos álmot von el a realizálás tehetősé­gétől. Yúob mint három évtizeden át állott Lá­zár a közügyek szolgálatában. Mint ügyvéd kezdi mindig emelkedő karriérjét, a város szolgálatába mint tiszti főügyész lép, rövidc­sen tanácsos és polgármester-helyettes, majd országgyűlési képviselő és 1904. április 27-én polgármester lesz. Népszerűsége és tekinté­lye akkor már oly nagy, hogy az országgyű­lési képviselő politikailag és társadalmilag is diszes pozíciójából azért hívják meg a város első tisztviselőiének nagy állásába, hogy a bü­rokratizmusa miatt különben, is nehézkes köz­igazgatásban rendet és gyorsaságot teremt­sen, a város ijíjáépitésének dicsőséges mimi­káját betetőzze és uj utak és uij alkotások ho­rizontjait megrajzolja. A gyász ilső perceiben, mélyen átérzett hatása alatt annak a veszteségnek, amely a várost érte, nem vállalkozhatunk arra, hogy vizsgáljuk: mit, mennyit végzett, hogyan vál­totta valóra Lázár a polgármesterségéhez fű­zött reményeket. Láttunk egy embert, aki reg­gel félhét táján rövidke szivarral a szájában felsétál a hivatalába. Látjuk a város legfőbb tisztviselőjét, aki nagyszerűen reprezentál, egv német tudós törhetetlen szorgalmával böngészi az aktákat, alki terveket sző és épít, aki mindig uton van, a város számára fá­radhatatlanul kijár és Szegednek megszerzi azt a riiszti hogy polgármestere az ország egyik első polgármesterének dicsőségében tündökölheti Látjuk egy küldöttség élén, ami­kor a harmadik egyetem ügyében a Szeged érdekeire kedvező választ valósággal szugge­rálni akarja a miniszternek. És látjuk beteg­ágyán, amikor hallani sem akar a nyuga­lomról, velp él az eseményekkel, aktákat in­téz, referáltat, rendelkezik. És látjuk a jövő­ben, amikor beteljesülnek a megvalósulás kezdő stádiumába jutott nagyszerű tervei. És most halott. Nem álmainak romjain, hanem agy, hogy ravatalához a keze teremtette uj Szeged háiás népe zarándokol el sirni és nagy életére hálás kegyelettel emlékezni. Az erőskezű városépítő nagy időknek egyik téli estéjén távozott el az élők sorából. Aggódó figyelemmel kísérte a háborús ese­ményeket, várta a hadjárat dicsőséges befe­jezését, amikor ő is folytathatja abbahagyott munkáját. A Végzet máskép határozott. Ki­dőli most sorainkból ö is, a vitézség annyi hőse mellett a mnnka, a becsület, a szegény­ség polgári erényekben gazdag, nagyemlékű és törhetetlen hőse. Közel másfél év óta betegeskedett Lázár. 1913. szeptember 8-án feküdt ágyba, miután előzőleg többször panaszkodott gyöngeségről, bágyadtságról. Érelmeszesedése volt, de ugy látszott, hogy ez a betegsége nem lesz rá nézve végzetes. Hónapokon keresztül nem tudott járni, ba kikocsizott, hordszéken vitték a kocsiig is. Közben-közhen jobban lett, majd ujabb visszaesés állott be betegségében, mig az utolsó hónapokban annyira állandó és tar­tós volt a javulás, hogy botra támaszkodva már maga is járni tudott. Körülbelül két hét előtt kiment a tanyára, amelynek népét sze­rette és ahova gyakran járogatott. Két botra támaszkodva ékkor is maga memt be kocsi­ba. Hazajövet egy-két nap múlva erős rosz­szullétet érzett, állapota mem javult és körül­belül egy hét előtt orvosai mellhártyagyulla­dást állapítottak meg nála. A gyomra napok óta rossz volt, pénteken gyomorfekély is fel­lépett. ami állapotát véglegesen válságossá tette. Péntek éjszakától kezdve állandóan esz­méletlenül feküdt. Egész éjjel és egész nap mellette volt Boross József dr. igazgató-fő­orvos, akit csak ma a déli órákban váltott föl Virág Mária. Szombaton délben látták, hogy menthetetlen. Csendes agónizálása este 8 óráig tartott, amikor nyugalmasan és béké­ben végkép elszenderült. Halálának híre gyorsan elterjedt a vá­rosban. Mély megindultsággal értesültek az emberek a gyászesetről. A városi széképület­re nyomban kitűzték a gyászlobogót és este félkilenckor megjelent a gyászoló családnál Bokor Pál polgármester-helyettes és Somo­gyi Szilveszter dr. főkapitány, hogy részvé­tüket tolmácsolják. A temetésről és arról, hogy a város méltó módon juttassa kifejezésre nagy fia iránt érzett háláját, a következő in­tézkedések történtek: Hétfőn délelőtt tiz órakor rendkívüli köz­gyűlés lesz, amelven a tanács a következő javaslatot terjeszti elő: Néhai nagy fiát a vá­ros halottjának tekinti a közgyűlés, tetemét a kultúrpalotában ravataloztatja fel és onnan kisérik örök nyugalomra a megboldogult óha­jához képest a felsővárosi deszkás temetőbe. 2. A közgyűlés Lázár György szoborra 10,000 koronás alapítványt tegyen. 3. Az Iskola-utcát — hálás megemlékezésül arra, hogy Szeged­ből Lázár csinált iskola-várost — Lázár György-utcának nevezzék el. 4. Temetése napján a szegények között pénzt osztasson ki a város. A temetés hétfőn délután fél háromkor lesz. A város koszorút helyez a koporsóra. Ugy szeretnék, ha az elhunyt puritán egy­szerűségének megfelelően testületek és ma­gánosok mellőznék a koszorúkat és az ősz­szeget inkább valamilyen hadsegitési célra adnák. A város nevében Bokor Pál polgár­mester mond a koporsónál beszédet. Lázár polgármestert özvegyén. Ujj Idán és gyermekein. Lázár László, rnáv. segéd­titkáron és szolnoki és jármi lármi Andornén •kívül rokonsága, országszerte sok előkelőség. Szeged és annak egész társadalma gyászol­ja. Lázár György dr. 1851. április 17-én született Szegeden. Itt végezte középiskoláit a piaristák gimnáziumában, majd az egye­temre ment. Jog és államtudományi doktor, ügyvéd .és okleveles statisztikus lett, közben eleget tett katonai kötelezettségének, tartalé­kos hadnagy volt. 1884. április 3-án lépett a város szolgálatába, amikor tiszti főügyész­nek választották meg. 1891. november 25-én tanácsos és polgármester-helyettes lett. 1898­ban feléje irányult az első kerület ország­gyűlési képviselőválasztóinak bizalma és az április 27-iki választáson szabadelvü-párti programmal meg is választották. Néhai Pálfy Ferenc haláláig volt a város első kerületének országgyűlési képviselője. A törvényhatósági bizottság tagjainak zöme ekkor arra kérte fel, hogy vállalná el a polgármester diszes tiszt­ségét. Lázár blidta pályázatát és 1904. áp­rilis 27-én a város polgármesterévé megvá­lasztották. Azóta két tisztújításon egyhangú lelkesedéssel emelték újból a város első tiszt­viselőjének diszes méltóságába. Több mint három évtizedes közéleti pá­lyáján a polgárság osztatlan bizalma mellett érdemei felsőbb helyen is elismerésben része­sültek. Két izben adatott tudtul Lázárnak a királyi elismerés és egy izben belügyminisz­teri elismerés és köszönet. 1897-ben királyi tanácsos, 1914-ben pedig udvara tanácsos lett. Önzetlen közéleti működéséért és a városa iránt való rajongó szeretetéért miniden egyes alkalommal adózott Szeged közönsége, ami­kor csak tehette. A hatvanadik születésnapját ünneplő Lázár elé hódolni járt a város közön­cjfMT.o Hoc«7." betegsége során mindig szere­Vendéglőben KÁVÉHÁZBAN Füszerkereskedésben M MINDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN _ SZT. ISTVÁN Í ÓVAKODJÉK Csemegeflzletben ^ p I S ÍTÍ 8 ! á t 8 S Ö f* t. 3Z UTÁNZATOKTÓL!!

Next

/
Oldalképek
Tartalom