Délmagyarország, 1914. október (3. évfolyam, 248-278. szám)

1914-10-18 / 265. szám

Szeged, 1914. .(Moher 18. i/ÉLMAGYARORSZÁG d ©gyniitt a vacsoránál ült, valaki az ablakon kisriaszitiüil agyonlőtte. A renidőrtseg másnap kinyomozta, hogy Farkas Imre, az áldozat öcsicise vo.lt a tettes, alki azért körvieltte el a gyilkosságot, hogy bátyja halála után, mint csa-ládfen,tartó megm-enleküJljön a. katonai kö­teleizelbtsiég alól. Az elvetemült legény a maii tárgyaláson Ibeösmerte, liogy a gyilkosságot ő követte el. A vádlat Harsányi Elíemiér kirá­lyi ügyész képviselte, aki vádibleis-ziéidélben sú­lyos büntetést kért a rettente bűnért. A bí­róság az Ítéletet- október 23-án, péin-telken hir­deti ki. — Katonai kórház Újszegeden. A kö­vetkező sorok közllásét kiérték tőlünk: Tekin­tetes Szerkesztőség! A vakok újszeged inté­zete katonai sebesültek részére kórházzá ala­kíttatott át. Minthogy köztudoimlásu dolog, hogy sebesültjeink éppen fehérneműiben szen-v vedin-e'k legnagyobb hiányt, hazafias tisztelet­tel fordulok a tekintetes Szerkesztőségihez: Szíveskedjék becses lapjának legközelebb mcgjclbnő számaiban egy felhiviást kibocsá­tani a n. é. közönséghez, hogy férfi alsó fe­hérnemüek kegyes adományozásával igye­kezzék pótolni a hiányt. Minden ilyen kegyes adományt köszönettel fogadunk és hirlapi­lap nyugtázunk. Tiszteletteljes 'kérelmem megismétlésé mellett vagyok hazafias tiszte­lettel: Domún Mátyás hadnagy, ikórházpa­rancsnok. — Haza hozta a férjét a harctérrő Szabadkai tudósítónk irja: Egy bájos-, fiatal asszonyka indult tegnapelőtt nagy ós fontos útra. Férjét, egy előkelő szabadkai -ügyvédiét miéig a mozgósítás első napjaiban elszólította mellőle a király hívó szózata. Híre járt a napokban, hogy a. fiatal ügyvéd a csatatéréin meglttóiegedátt. Az urát rajongásig isasrető alsszonykia neim tétovázott, felült ,a vonatra, hegy elmenjen a csatatérre, elhozza férjét és gonddal ápolja itthon. Maradhat-e megvaló­sulM-liam/ull egy szép fiiatall asszonyka kíván­sága? Elment és liazalhctzta az urát. M-os-t ö ápolja. Nagyon kedves dolgokat mesélt az útjáról és okos megfigyeléseiről. — Magaim siern tudtam, hegy mi'kép fo­gok eljutni az uraimhoz. Lenn jártain Bosz­niáiban, egészien az ellie-mslélgeis li-atáircn. A ka­tonai parancsnokságon igen előzékenyen fo­gadtok és kérelmem előterjesetése után, azon­nal intézkedtek, hogy automobilt kapjak és kellő katonai fedezet méltót útnak iinidluilhas­salk. A lelikemhen marad örökké a képe ennek az utnalk. Egy tábor volt az egész u-t. Minde­nütt katonák jöttek, mentek. Katonai autók sziágrildcittak a.z utakon, a mezőséigekon ezer és ezer kocsi telve fegyvereikkel és lőszerek­kel. Másutt ezerszámra élelmiét hordó társize­kerek leptek el az utakat, megrakva hússal, kenyérrel, borral, teával, cukorral, fűszereik­kel, minden jiövaií, amit csak egy háborúiban lévő katona megkívánhat. Az uram terrné­s-zisiletsiem- nem tudott érkezéseimről. Az autó egy kis falucska rögtönzött kórháza ellőtt állott meg két órai őrült száguldás után. A kocsiból leszálltaim, az őrt álló katona segí­tett le és vezetett be a sz-obáiba. Elképzelhető az uram meglepetése — természetesén kelle­mes meglepetés. Háila Istennek már javuló­félben _ volt. A kórház parancsnokánál sike­rült kieszközölnünk, hoigy három heti sza­badságot kapjon aiz uram, hogy itthon- kipi­henhese magát. A legjobban az lepett meg az egész uton, lioigy katonáink, milyen jó kondí­cióban vaunak és milyen vidámak, milyen harcra késeiek. Vissza felé jövet megszólí­tottam egy jóképű magyar bakát: — Vitéz ur, hogy esik a háború? — Kézit cisólhoílolm nagysága! — mondja a megszólított, — nagyon jól megy itt min­den. Karácsonyig ugy elbánunk a rácokkal, hogy hírmondó is alig már ad belőle. — Az ipartestületi Vörös kereszt-kórház ezúton mond köszönetet a következő adomá­nyokért: Englamdier Józsefné 10 drb citrom, Strasser Manó 3 adag vacsora, Gaál testvé­rek utódja: 3 kombin e-t játék, Bíró Imre ta­nár cigaretta, Lányi Jánosné kétszersült ós piskóta, Sziráky János 1 nagy kés, Káldor gyermekek cigaretta, özv. Csorba Vdktornó mankó, Prelogg József tanár fehérnemű, Lá­zár Domokosaié fehérnemű, Br. G-erliczy Fé­lixné egy doboz szivar, dr Kőhe.gyiné 6 pár papucs, özv. Pintér Henri km ó fehérnemű, Fü­redi jegyző gyűjtése Ólbéhán 350 tojás, 1 táb­la sízalonna, 1 üveg befőtt, 1 nyul. Kellner látszerész 1 szeimülveig. Endrényi Lajcis 3 nyul. Pénzbeli adomány: Szepesi István nép­felkelő a harctérről küldött 4 kor., Iluska 20 kor., Edvy Gyuláné havi 5 kor., özv. M-eák Gyuláné 50 kor., Vajból befolyt 8 K 80 fil'l., Dornbay Mihályné,gyűjtés 30 kor., Oorisó ká­véház uj-siágiró társaság 10 kor., Orosz Bélá­né 25 kor., Ezundy flhdnagy 20 kor. Tésztát adtak a héten. Hétfőn: dr Nlagy Aladárné, Kedd: Hauser Adtoilfné. Szerdia.: Ja.nky An­nus. Csütörtök: dr. Falta Marcelilné. Pén­tek: Pásztor József né. Szombat: Simon Ákosaié. Vasárnap: Sdliwoy Kálmán né. Szombaton 6 betegnek vacsorát Blbaffy Rózsi úrhölgy adott, ki a sebesülitek gondozása körül is buzgó tevékenységet fejt ki. A tészta-előjegyzésieket a jövő hétre is köszönettel] fogad a vezetőség. — A Huszárok köszönete. A mult na­n apóikban a m. kir. 3 honvéd huszárezred pótszázada indult a harctérre. Ez alkalomból -a Szegedi Nőipari és Háziipari Egyesület Hadsegitő Bizottsága nagymennyiségű téli ruhával látta el a hadiba vonuló huszárokat és gondoskodott arról, hogy a legénység telje­sen felszerelve induljon otualk. E ténykedé­sért a következő levél érkezett a bizottság elnök -régéhez: A Szegedi Női pari és -háziipari Egyesü­let Had-segítő Bizottságának, Szegeid.. Az él­vonuló legénység részére küldött téli ruhá­zati cikkeket megkapva, hálás, kössöneteimlet fejezem ki a nemesi célú állományokéi-1. A hardb'a vonuló 1 insziárjainlknuk tudomására, adtam, hogy a nemeslelkü szegedi hölgyek klózi munkáját fogják viselni az ellenség előtt s meg vagyok győződve róla, hogy a le-gniöhiezeíb .harcaiban is hálával fcgn'ak gondolni az őket segít ökre. Brokés elezredes. A hadiaelgitő bizottságnak ia .belvárosi ovodiáhan l-evő műhelye részére a inai napon többek között a következő adományok ér­keztek: Sclhuiltheásiz Elmiiliné (fólytiatólaigcs) 20 K, Tóth János 20 K, a Corsó-kávéla'áizi újságíró asztal adománya 10 K, Márkli Gyula 5 K, Winkler Imréné 20 hósapka megváltá­sáért (Benediikt Feremcné gyiijtődvéta) 14 K, En.gel Lajos,né 1 folytatólagos 22 m. flanell, Musl Bernátné (Kistélek) 10 hósia,pifca, 10 has­kötő, 10 p. kapca, 4 p. térdvéldő, Tóth Auirél­né 5-ik részlet: 10 uj trikó i.ng, 10 uj trikó nadrág, 10 hósapka, 10 pár órmelegitő, 1 pár kapca. Hósapkát, kéz és térdvédőt, haskötőt, trikót adományoztak: Csikós Istvánné 3 drb, Martonosd Ilonka 3, Alexander LilLi 2, dr. Czukor Ignácné 7 .Csányi Sándorné 5, Varga Borbála 12, Alsóvárosi iskoJia 9 hósiapka, 18 érmiélegitő, dr Zsoldos Benőné 14, Szent,györ­gyi-iskola 25 hósapka, 30 pár osnk'lóvédő, CsongTádi sugárúti iskola 108 dírb hósapka, 05 pár órmolegitő, 15 pár térd,védő, Szilléri­iskcila 36 hósapka, 23 pár tórdvédö, 51 pár kézvédő, Csókása Etelka 11 pár kézmelegitő, Alsóvárosi zárda 4-,ik részlet 40 hósapka, 5 pár térdimelegitő, 35 pár érmelegitő, Csála Illés 9, Lőwy Ilonka 6, Baranyai Mihályné 8, Református népiskola növendékei 8 hósap­ka, 14 pár érmeiliagitő, Ma n dél Zsigmondné 1, Heroal Lajosnó 1. Eisdher Mórné 1, stb. — Ujabb adományok a Vörös kérésit javára. A Vörös kereszt Egyesülethez a hát folyamán a következő nemes adományok ér­keztek: Szeged-Csobigráidi tiakptár 1000 kor., Sagdi Jánosné néhai domlbrádi Nagy Gyula koszorú megváltása cimién 40 kor., összesen 1040 korcinía. Eddigi adományok 8178.92 kor. Á jószívű adományokért hálás köszönetet mond az elnökség. — A hadbavonultak családtagjai fel­segélyezésére alakult bizottság pénztárjelen­tés© 1914. október 44kótőil októbler 17-ióig Arany Károlyné persélygyüjtéise K 71.74, Arany Károly két liletí aidlománya K 20, Arany Károly egy héti adománya K. 10, Baranyai Erzsike gyüjtőiván K 60, Bödőnó T. Paula gyűjtőivén K 34.50, Balogh Károly októberi adcmáínya K 10, Ősik Márlia októ­beri adománya K 10, Felső ipariskola p«r­selygyüjtáse K 192, VI. ker. polgári kör K 50, Kir törvényszék és járásbíróság tiszti­kara K 173.49, Kelemén Béla dr. októbert adomány K 30, Királyi itéllőtálbla dktólberi a,okmány K 274, II. ker. függ-Wn népkör gyűjtése 64.10, Rohionczy Béla októberi ado­mánya K 10, Rókusi kiktfia tanítótestülete K 25.54, Sc.hwarz Jakab és neje, árubódés K 5, Szántó József gépkeneskédő októberi ado­mánya K 30, Városi kereskedelmi iefec-la ta­nári kara K 24.33, Visky György gyűjtőivén­K 18, Vágóhídi felügyelőség gyűjt,íve K 35.82 Várért tisztviselők koszorugyűjtés1-* marad­ványa K 7.60, Winter Adriimé .gyiüjtörvén K 16.82. — Aranyat-vasért. Az Auguszta- lap gyors-segély vasgyüriiiit legutóbb a. követ­kezők váltották ki dr. Amny Károlyncnáll (D. M. K. E. palota fdsz. 5.): Csiky Jóizs©f és neje 2 gyűrűért 15 kor., Adányi Barnaibásné 5 kor., Scihultheísz Emil, Miksa és Imre 3 gyürüéirt 15 kor., Arany és értékes- ezüst ék­szerekét adományoztak: dr. Kelemen) Béláné, özv. Patzamer Miksámé, Hauaer R. Sándor, dr. Polgár Árimán,né. Polgár Kató, özv. We -f Lipótné 3 gyürü, Kertész Márkn-é, Fi :ü-r Aurél,né, Gumié ArncLdné, Ganie Marcsió'ka, Simon Ákos, Simon Manci, Brrnáteky Jó­zsié,fné, Bogyik Margitka, Réthy Mariska, Délkány tanítónő özv. Weisz Henmanné (Hrnváteárhély), özrv. Weas-z Mórné (Hirnvá­siánheilyí), Vámos Péterné, Stark Miksa és ne­je, Vass Erzsi, Schütz, Wolf Irma, Stem Ibolya Barabás Irma, N. N„ Grridicziky Er­zsike és Mariska, Kiss Antalné, Kiss Adél éi Jolám, Körber Aranka, Hcfbauer And irn-é, N J. ós n-eje Molnár Józsefné, Rabi Eteiska, Lázi Juliska és Ilonka, N. N. 2 gyürü. — Talált tárgyak árverése. A vasúti kocsikban és állomási helyiségekben -elha­gyott és tulajdonosaik által nem igényelt tárgyak 28-án délelőtt 9 óraikor a Szeged­állomás III. osztályú várótermében nyilvá­nos árverés utján el fognak aidiatui. A bef- llyt összeget a vasutas árvaház céljaira for­dítják. — A Kárász-utca látványossága lesz Földes Izsó kétemeletes ujonan berendezett ruha'áruháEa, miely a mlai kor legmodc-riitfibb kellékeivel van ellátva ós miniden berende­zés© liieilylbfeli iparosok munkája,, a földszinti üzlethelyiséigíbőil az I. emeletre tágas lápesők vezetnek, ahol az uri szalnóság s a szőrme­áruk stb. lesznek elhelyezve, az áruház egé­szen fővárosi mintára, készült s mint értesü­lünk e hó folyamán megnyílik. BAR e o;kel 1 mesebb nagyterasszal m Nap! és haul aiionnoRseü. ÉTTEREM ÉS NAGY SÖRCSARNOK P > ll MÉái SZEGED DUGONICS TÉR 11 sz Naponta ERDÉLYI KALMAN elsőangu zenekara játszik felváltva ! J^

Next

/
Oldalképek
Tartalom