Délmagyarország, 1914. augusztus (3. évfolyam, 186-217. szám)

1914-08-11 / 197. szám

4 mriMXGYAROÍiSZÁO Szeged, 1914. augusztus 11. hélott •egyet. Anglia lazonnial! túliak szett is ftliv-nis ás iszÖTCÍáég'dt :kötött Íi 'törökkel. éVtár­Már íkitört m •ujabb Ihábsru, obikor Bismarck bük -került íMhvihoizm (188:) ,ú berlini kon­gresszust, hogy 'rendezze © iBalík'á.ii-iféiszígiet ügyéit- A ;k-r.'U-g!m;.«znfe ihatóiimafiaá: I. Thrácia, Makedonki é-< Albánia a török birtokaiban marad, dm Aasiálhatt Baii iam ,kikötőt átengsadi Or: szországnraik ás •IwK sanoct tizet. 2. Szer­bia, Románia és Montenegró íüggstlori. orszá­gúkká le.szitok. 3. iBulgária kanasztény feje­daliiuet. rválasztíliat, -da & wzultán fojirthatósága aliatt marad. 4. A Bálikén 'déli Lejtője „Kelet­Rinnélia." nlévten auteu-omiát nyer és fceresz­téuy komiáinyzüt a török íönnlhatrAágia alatt. 5.'Anglia Cjjprns szigetét kapja. 6, Boszniát él-.- He,•cegoeinót - a török biptokjog::;.n.ak fönim tarfcásía mellett Ausztriai-Magyarország mag­••-/állja (occnipálja) és koinmányíózza, hogy ez ­adtai módjában: légyen írncigvedani érdiakeit a K; L: í a. A lUiegszálÖáis mag is .történt, -de a •a. ikauum tián lakosság Glemzegült és csak totouios véráldozat, utón letitek seregeink a lielyzt uraivá. 13&1-ibéri Románia fejedelme, Hdmvnzol­le.rn I. Károly, •föliviotte a -királya cimot. 1882­ben Szerbia fejed ciliue, Obrenovics I. (Milán, • kövei!,-- (Példáját, aki miiben tfiiániak, Sám­dciriniák javára krujnektt a .trónról Sándort 1903 kan népszerűtlen házassága miatt .nejé­vel ás íőibb ifezijri've! i .iVt.t párját rit'kité ba.iíbáiwágisjail meggyük; dák és ívaragyor­gyevies Psék-nit emeiiúék ,a trónná. 1886tban •Bat-tcmberg Sándor, Bulgária fejedelme, egyesibet te országát KeleURumé­Uával. A féi'tékouy Szerbia emiatt kádat izent, de a bolgárok .fényes győzelmet .arat­tak a szedbáken. Bariton bt rg Sr ..dior szeretett volna szabadulni a nyomasztó orosz befolyás alól, de ez a törrkvtoe trónjába került, 'Az oroszaik által fölláziitott tisztjei Jomoudási'a ' kén.vssíe.r.itotték 1887-bnn Koburg Ferdinán­dot viáll'osztobták ifejedelmnmó, ,alki, luogy áz orosz .kegyét biztosítsa, fiáit a görög-keleti va lilásban, nieveíteti. L893lba.n Kréta saige'to is föllázadt és ÍUI.I jnemúU követelt a töröktől. Görögország magáévá 'tett? JCréla ügyéit, li.arexla. kelt a s'zulilánnal,!. ide eíjveszítotíe /aiz áitlk.öaetdt. '.Az európai fejedelmek közbenjárására azonban Kréta mégis .alkotmányt nyert, ikormányzó­n,ak p. lig (1899.) egy görög ht ringet. • HÍREK oooo Bevonult városi tisztviselők (Saját tudósítónktól) Azok közül a tiszt­viselők és awás allkatoázottaik közül, akik Szeged város szolgál a iában állanak, össze­sen százhetvenkeiten vonultak be katonai szolgálatra. Néhányat, akik a népfölkelőkhóz tartoztak, szabadságoltak az utóbbi napok­ban, ugy, hogy -most körülbelül százhatvan váro-si alkalmazott tényleges katona. Mint­hogy a közönséget ez a névsor érdekli, kö­zöljük a bevonult városi tisztviselők névso­rát : Bauer Zoltán számtiszt, Rényi Károly számtiszt, Androviczky Sándor i'rnclk, Lé de­re r Dezső dr., Feuer Egon dr., Wolf Ferenc dr., fiing Sándor dr., Reiniger Hermáim dr., Ilacker Antal dr. orvosok, Ördöglh Lajos dr. osztály jegyző, Pqíczner Erős mérnök, Hala­si JUH") .'mérnök, Sántha László iktató, Beck Aladár vágóhidj felügyelő, Bárkányi Zoltán eh:, községi biró, Barabás János ir.riok, Stumpf Kálmán pénztári tiszt, Varga Má­tyás pénztári, tiszt, Papp Ferenc pénztári tiszt, Báló István adóellenőr, Gertner Ferenc, Katona András adótisztek, Kiss Andor szám­tiszt, ifj. Lévai Béla adótiszt, Lippai1 István számtiszt, Milptta János, Nagy János, No­váiky István- adótisztek, Nyári Ferenc szám­tiszt, ördög,h Attila díjnok, Kiss István, Pá­.-vó Ferenc adóhivatali gyakornokok,. Papp István, Pereze! Kálmán adótisztek, Tombáez Ferenc. Vigh József adóhivatali gyakorno­kok, Vadász István írnok, Gera József dr. osztály jegyző, Bárdoss Béla aljegyző, -Tan­Gyula irattáros, Barabás Géza, Szűcs .Gyula rajzolók. Szakái! József dr. rendőrkapitány, Tóth Gyula dr. osztályjegyző, Bapkó János, Píeifer Gyula, Pataki Laios. Vidéri István, Koteszár Ferenc detektívek. Lengyel István, Bózsó Antal rendőrtisztek, 17 gyalogrendőr és 4 lovasrendőr, tíz 'végrehajtó, harntinclri­rom a vámszemélyzet közül, 16 utbiztos és u tik apa ró, igen sok hivatalszolga, fogyasztá­si adóbiztos stb. A bevonult városi alkalmazottaik közül mindazok, akik nem ideiglenes alkalmazottai voltak a városnak, teljes fizetésüket kapják katonai szolgájtHuk időtartama alatt is, csak­úgy, mintha a 'városnál működnének. - Felhívás a dákokhoz. Bokor Pá! helyettes-polgármester cz uton is fölhívja a szegedi diákokat, hogy holnap, kedden dél­előtt 10 órakor a városházán jelentkezzenek avégből, hogy a nyomorban tengődő szegedi családok összeírásénál segédkezet nyújtsa­nak, — A polgármester Itthon. Vasárnap délután hat órakor Lázár György dr. udvari tanácsos, polgármester, pöstyéni: teájáról hazaérkezett. A fürdő szembeötlően jó íratás­sal, volt a polgármester egészségi állapotára, amely olyan örvendetes módon javuilt, hogy — amint ő mondotta mimika társunknak —. augusztus huszadikán, de legkésőbb szeptem­ber elsején már el is foglalhatja hivataláé A polgármesterért Völgyessy János gazdász ment el autón egy softorrei. Pénteken este érkeztek Pöstyénte és szombaton, reggel hat óraikor indultak visszafelé a polgármesterrel. • Estefelé Budapestre érkeztek, ahol Lázár György dr. a Herzelt-szanatóriuiiniban szállt j meg és megvizsgáltatta magát Morze! Pro­fesszorral. Herzel kijelentette, hogy a pol­gármester egészsége teljesen helyre állolt a pöstyéni kara következtében s már csak kis. utókurára van szükség. Vasárnap délelőtt ti­zenegy (kaikor Lázár ismét útra költ és dél­irtán ihat órakor érkezeit vissza Szegedre. A mai napon már több aktuális ügyről referált neki Bokor Pál helyettes-polgármester. — Kik gyűjthetnek? A behivott kato­nák szűkölködő családtagjainak segélyezését addig, amíg a megalakult társadalmi szerve­zet át nem veheti, továbbra is a rendőrség folytatja. Az adományokat azonban nem a rendőrséghez, hanem Wagner Gusztávhoz j (Klauzál-tér saját ház és üzlet) kell küldeni. A rendőrség azt tapasztalta, hogy többen a köztereken perselyekkel gyűjtenek ugyanerre a célra anélkül, hogy erre szabályszerűen! feljogosítva volnának. A jó szándék minden­esetre tiszteletre méltó, a gyűjtésben azon­ban rendszernek kell lenni és a rendőrfőka­pitány ajánlatára1 kieszközlendő polgármes­teri engedély nélkül senkinek sem- szabad gyűjteni, mórt a jövőben a rendőrök áz en­gedély nélkül való gyűjtéseket megakadá­lyozzák. — A posta és a háberu. A háború ki­törése óta teljesen átformálódott a postafor­galom. Körössy István, a szegedi főposta fő­nöke érdekes adatokat közölt velünk erre vonatkozólag: Először is a csomagfölvétel teljesen meg szűnt. A háború miatt ugyanis az államvas­utak nem bonyolítják le a teherforgalmat és igy csomagot nem lelhet küldeni. \ pénzfel­adás is erősen megcsappant. Utalványt is, meg csekket sokkal kevesebbet küldenek a háború kitörése óla. Viszont a takarékforga­lom' nagy mértékben növekedett; különösen az első napokban sokan vették ki a pénzüket a postatakarékból. A megcsappant postai forgalmat azon­ban bőven kárpótolja a távírda és telefon óriási le-foglaltsága. A telefont, bár csuk he­lyi beszélgetésekre lehet használni a polgári •lakosságnak, mégis a háború óta a központ­ban sokkal több személyzet teljesít szolga­latot. Az interurbán telefont csak állami be­szélgetésre lehet igénybe venni. Épen ez a körülmény az oka annaik, hogy a távirdahi­vatal alig győzi a munkát. Mivel vidékről te­lefonáilni nem lehet és a íevélvátás nehézkes, mindenki táviratoz. A lapoknak is naponta egész csomó távirat érkezik, ugy, hogy -a gépek soha meg nem állnak. Az érkező táv­Iratok száma több ezerre tehető naponta. — Élősködnek a — háborúból. Csak nemrégiben hívta föl a minisztérium a rend­őrhatóságok figyelmét az országban szer;, • szét lliiénáskodó embereikre, akik tudatlan em­berektől összevásárolták a kiállított katoa:;. nyugtákat csekély összegekért, azt álium, hogy a katonaság nem fog fizetni semmit a megvásárolt lovakért. Ma ujabb visszaélésről értesítenek bennünket, a városban sclkan pá­ra zitáskodnak s illetéktelenek is karjukra ag­gatják a Vörös Kereszt szalagját. Az egye­sület vezetősége fölkérte a .rendőrséget, hogy azokat a civileket, kiknek 'vörös keresztes karszalagjuk vári — igazoltassák, sőt ellen­őrizzék azokat is, akik perselyekkel járkál­nak az utcán — s jogtalanul, nem egyszer visszaélve a jótékonysággal, puitíipolják a közönségeG Ma a korzóm a székeken ült egy jól öltözött ember, sok aprópénzt olvasott', majd gyorsan eltette, mert jött egy tiri tár­saság, elővette katonakönyvét s alamizsnát kért, mert még — a imai napon nem evett. A társaság bőven ellátta, — de jött egy ka­tonai őrjárat s a behivott katona gyorsan el­tűnt. — Szegeden befejezték a választók összeírását. Az országgyűlési képviselő válasz­tók összeírását befejeztük. Az első választó kerületben 440S, a másodikban 3938, a har­madik választó kerületben pedig 4101 vá­lasztót irtak össze. Az összeírás szerint te­hát Szegednek imiind a három képviselövá­lasztó kerületben összesen mintegy tizenkér és félezer választó van. — A szegedi dalárda hazafias munkája A Szegedi Polgári Dalárda augusztus 9-iki választmányi ülésében a háborús viszonyok folytán 'megindult általános segélyakció, ,:» ianiint katona tagjainak és azok hátram'ra­dohainak segélyezése tárgyában a követke­ző határozatot hozta: A dalárda 200 koronát fölajánl az általános segélyalap javára és uta­sítja ügyészét, Vadász János dr. urat, iiogy nyugta ellenében ez összeget az általános se­gélyakció pénztárába fizesse he. Továbbá el­határozta, hogy összes, mintegy 1000 koro­nát kitevő pénztáhkész,lettét felajánlja Kato­na tagjai és azok hátramaradottaiuak segé­lyezésére. Amidőn tehát a dalárda öss/.s készpénzét vissza kívánja adni azoknak, a kik a dalárdát eddig pártcliltálk, kijelentjük! hogv a dalárda csupán tagsági dijaiból és hangversenyek tartásából gyűjtötte össze a jelen esetben fölajánlott készpénzéi, amely összeget egyhangú lelkesedéssel bocsátja az illetékes tényezők rendelkezésére. eoHKKaiiBKBaaasaaBBiiBiiBimaaauaaacaiiaHtaaüaaan^na Felelős szerkesztő: Pásztor József. Kiadótulajdonos: Várnay !.. «BMBBa»atiBaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaBaaB9Ba«BBaaaa*aa*v A Délmagyarország telefonjai Szerkesztőség 305. Kiadóhivatal 81.

Next

/
Oldalképek
Tartalom