Délmagyarország, 1914. július (3. évfolyam, 153-182. szám)

1914-07-18 / 169. szám

4. bélmagyarorszag Szeged, 1914. julius 8. — Gyilkosság ötven fillér miatt. Nyír­egyházáról jelentik: Kemecsén Bökönyszegi Mihálynak csirkéje átrepült ja szomszédba, Imre György udvarára. Imre az alig ötven fillér értékű csirkét agyonütötte, mire Bö­könyszegi kérdőre vonta szomszédját. A ve­szekedés Levében Imre oly súlyosan szúrta meg a másikat, bogy az szörnyethalt. Imre Györgyöt a csendőrség letartóztatta. — 50 tcjhamisiíási tárgyalás egy n8pon Miskolcról jelentik: Miskolcon vegyvizsgáló állomást létesítettek és azóta látják, bogy el­lenőrzés hijján mennyire visszaéltek a közön­ség bizalmával az elárusítók. Mig eddig alig egy-egy esetben tudták megállapítani azt, hogy. az elárusítók vizzel keverték vagy le­fölözték a tejet, a vegyvizsgáló működése segélyével naponként horribilis tejhamisitási esetet konstatálnak. Az ügyek oly lavinasze­rűen nőnek, hogy a mai napon a rendőrbi­róság egyszerre ötven tejhamisitó ellen kezd tárgyalást. — Magyar temetés Romániában. Az a sok megpróbáltatás, ami mostanában érte ezt az országot, talán mégis jó volt. Fölkeltette a szunnyadó magyar önérzetet és olyau szép megnyilatkozásai vannak a magyar érzés­nek, ihogy hinni lehet újra abban, Ihogy talp­ra állhatunk még egyszer. Beszéljen ez a le­vél, amit a „Zag-yva" gőzös, kapitánya Bánki Ödön küldött a romáin Szilisztriából: Folyó hó 13-án Szilisztriára érve, tudomásomra hozták, hogy Müller Rezső hivatalnok hirte­len meghalt és ina délután 3 órakor lesz a temetése. Azonnal elrendeltem, lliogy minden­ki megjelenjék, teljes, díszben. Délután fél bárom órakor szép rendben megjelentünk a kórházban, honnan a templomba, majd .a te­metőbe kiisértük a halottat. A temetőben né­hány magyar szóval elbúcsúztattam a ha­lottat és koszorút helyeztünk el :a sirra. A koszorúra magyar nemzeti szalagot kötöt­tünk. A temetőben az özvegyinek részvé. ün­ket fejeztük ki, majd az egybegyűlt urak­nak köszöntem meg a M. F. T. R. nevében, hogy szívesek voltak megjelenni a temetésen. Meg kell említenem, hogy a D. D. S. G., a román és orosz ügynökök is megjelentek tel­jes számban. — Orosz hadikikötő Montenegróban. A zágrábi Srbobran jelenti: A montenegrói kormány és Oroszország között már régóta tárgyalások folynak abban az irányban, hogy Oroszország Montenegró egyik kikötőjét ki­bérli és haúikikötővé alakítja át. A tárgyalás eleinte Antivári kibérlése körül folyt, mely­nek átalakítása 30 millió rubelbe került vol­na. Mivel azonban Antivári közel van Spiz­zához, mely a monarchiának már régen .meg­erősített kikötője, az orosz kormány Noca kibérlését .határozta el. Noca átalakítása jó­val 'kevesebb költséggel jár, befogadóképessé­ge mind a mellett megfelelő, .köraknák elhe­lyezésére igen alkalmas, partján hatalmas erődök építhetők és a monarchia kikötőitől sokkal távolabb fekszik, mint Antiivári. A tárgyalás rövidesen véget ér és Oroszország már nemsokára meg is kezdi a nocai kikötő­nek hadikikötővé való átalakítását. — Mire képes a /magyar posta? Ko­lozsvárról jelentik: A magyar posta szinte közmondásossá vált* pontosságának és annak •a .lelkiismeretességének, amellyel dolgozik, bizonyságára egy igazán érdekes és csaknem hihetetlennek látszó esetet van alkalmunk fölemlíteni. A Gárdonyi-orfeum színpadán a puiilt évben szerepelt egy Vitos György nevü székely származású artista. Ez a Vitos György mostanában külföldön jár és jelen­leg München egyik mulatóhelyén, a Colos­seumban, lép föl Ott Münchenben történt, hogy egy társaságban, melyben ő is jelen volt, annak egyik tagja elkezdte gyalázni a magyar postát. Vitásban fellázadt a. magyar önérzet és elhatározta, liogy bebizonyítja a németeknek, liogy a magyar posta -csodákra is gépes. Ezzel az elhatározással egy ötpfe.n­ninges levelezőlapot adott fel .a postára, a melysn ez a cimzés állott: Kolozsvár Ungarn, Ezenkívül a következő önérzetes sorokat irta ez az idegenbe szakadt derék magyar fin: „Egy (társaságiban a nemzetközi pos­táról beszélgettünk. Egy nagyhangú po­rosz a mi postánkról kicsinylőleg nyilat­kozott. Én mint született magyar, gyűlöl­hetem a fajomat, mert ehhez jogom s okom van, de egy idegentől idegenben nem hagyhatom, ihogy rólunk vagy in­tézményeinkről kicsinylő kritikát mond­janak. Bebizonyítom, hogy olm nélkül Is kézbesít a magyar posta. Üdv. Petyi. Ezzel az irásisnl érkezett meg Kolozsvár­ra a Levelezőlap, melynek hátlapjára Vitos pompás tollvonással, emlékezetből odavetette a titokzatos címzett arcképét. És mi történt? Itt a főposta ry lestimplizték a fogyatékos címzésű levelet, odaadták egy .levélhordónak, aki a levelezőlapot imég aznap kézbesítette. A címzett Neszmélyi Izsó, a Gárdonyi-orfeum kitűnő karmestere volt. Képzeljük el, micso­da ötletesség, türelem és főleg micsoda lel­kiismeretesség kellett ahhoz, hogy azt az a levélhordó kinyomozza. Hát nem nagyszerű intézmény a magyar posta? 0 v v v* v v «r ja Büa URANIA TELEFON 8-72. MAGY. TUD SZÍNHÁZ = S A V SS ¥ Szombaton ft Vasárnap X v V g Kizárólagos joggal! | Xisértamult Bünügyi dráma 3 felvonásbon. Víz árvíz. » n eBa Nagy amerikai dráma 2 részben. Előadások 1/26 órától folytatólagosan. V Vasárnap 3 órától kezdve. — Házösszeomlás három sebesüléssel. Szabadkáról jelentik: S zag edine.se v Lázár szabadkai birtokos ,a Puskás-utcában levő há­zát ujjáépittetbe. A ház imár teljesen felépült és épen a cserepezósi munkálatokat folytat­ták, amikor csütörtökön délután a ház össze­omlott. A esierepezésnél foglalatoskodó bárom munkás: Patrik Lajos, Gubicsár Péter és Rácz István súlyosan megsebesült, A vizs; gálát megindult. — Munkáskizórás negyvenkét hétig. Budapestről jelentik: A (sztrájkok és kizárá­sok történetébem szintip páratlan, dolog az, ami a budapesti magyar belga vasárugyár­ban történik. Ebben a gyárban 42 hét előtt a gyár igazgatósága kizárta a munkásokat, mebt nem vették tudomásul az akkordbérek leszállítását. Az igazgatóság mereven ragasz­kodik a bérredukcióhoz. A gyár igazgatósága és a munkások között most volt ez ügyben a tizedik tárgyalás, ez is eredménytelen ma­radt. — Havasi Jklrendeltség Biharban. Nagyváradról jelentik: Biharmegye legsze­gényebb népén, a havasi legelők nyomoruisá­p; ,s mócjain akar segíteni a földmivelésügyi minisztérium. A váradi püspökség harminc­ötezer hold kiterjedésű havasi legelőit járta Ive (lóháton egy miniszteri jbipottiság Thais Lajos legelőkerületi főnök s Ipoly i-Keller minisztériumi megbízott vezetése alatt. Át­vizsgálták a havasokat, felmásztak meg ,az (790 méter magasságban levő B-ocsáca. hegy­csúcs legelőire is és előterjesztést tesznek ar­ra, bogy miként lehetne e szegény vidék né­pének állattenyésztését föllenditeni és, ezáltal <.. 'kik megélhetésit biztositani. Az akció élén­ken foglalkoztatja a bihari községek lakos­ságát. — A kokott imája. Székesfehérvártói jelentik: Szokatlan botrány színhelye volt .az e te a székesfehérvári Apolló-mozi, ahol most Szentirmay Béla színművész kabarétársula­ta vendégszerepel. Beleznay Margit, a tár­sulat primadonnája, énekszáma alatt tört ki a furcsa, előbb ki nos, majd komikussá váló botrány. A primadonna A kokott imája ci­mü sanzont énekelte nagy tetszés mellett. Ez a sanzon arról szól, hogy a kis hölgy azért imádkozik istenkéhez, hogy minél gavallé­rabb baráttal áldja meg őt. (Alig hangzott el a dal utolsó refrénje, a mozi sötétjében föl­emelkedett valaki és haraggal kiáltozni kez­dett a színpad felé, ahol a primadonna haj­longott mosolyogva. — Ez a produkció istentelenség! — kiál­totta a sötétből a tüntető. Hatalmas pisszegés volt a válasz. Majd nagy botrány keletkezett, mert szidalmazta.. az ismeretlen ,a primadonnát. Kiderült ha­marosan, hogy a tüntető Baranyay Lajos ál­dozópap, akinek futva kellett menekülni a közönség elől. — Automobilbaleset. Bécsújhelyről je­lentik: Az éjjel Güuselsdorf és .Soltén a u kö zött az országúton automobilbaleset történt. Hamburger Frigyes neubrucki gyáros ült az .automobilján még egy úrral, mikor a2 autó a sötétben .nekiszaladt az országúton egy cölöpnek és pedig olyan hevesen, hogy ' rögtön felborult. Az utasok kirepültek a ko-" csibéi. Hamburgernek eltört a karja és több zúzott sebet is szenvedett. Bevitték a bécs­újhelyi közk őrházba. — Csőd Dréher Tivadar hagyatéka ellen Bécsi tudósítónk jelenti: Dreher Tivadar, Dreker Antalnak, az urakháza tagjának má­sodik fia, április 24 én Klagenfurt közelében iegy automobil szerencsétlenségnél meghalt­Dreher Tivadar az előkelő társaság körében jól ismert személyiség volt. Április 13-ik»

Next

/
Oldalképek
Tartalom