Délmagyarország, 1914. június (3. évfolyam, 127-152. szám)

1914-06-09 / 132. szám

TÖRTÉNJ 1% és l"icS tpctó­i6gjf ügyf ­H0 (E­futin tó VSÁGOK ^IRTÓ' mi'ket « a sőt ^ i, w •ATT 4FS XA ?• $> tk V; Szegeti, 1914. junius 9. DÉLMAiGY ARORSZAG 5. nekitámadt barátjának és fojtogatni kezdte., frre Molnár kést rántott és háromszor mell­re. szuPla Ambrust és a szúrás utáni ™Kton elöntötte a vér, megtántorodott és ne­Jl esett a ház falának. Az arra járok telefo­náltak a mentőkért, akik a közkórháziba- szál­nottaik a sérültet. Husz napon tul gyógyul; / rendőrség Molnárt kihallgatása után sza­gon bocsájtotta, mert rendes foglalkozása w állandó tápéi lakos, a tett elkövetésekor 5yon részeg volt. Különben' megbüntetését /mbrus sem kívánja, mert állítása szerinti -egyébként" nagyon jó cimborák am> Kösz'kén is történt vasárnap bicskázás*, te« a tanyai rendőrség ;ma telefonon jelen­Is|;a szegedi rendőrségnek. Délután a Szabó lattta e röszkei vendéglőben hárman nui­bnv: István és Márka János röszkei /Pitanyság 363. szám alatti lakósok és alán 'Ü! 4anos röszkei kapitányság 225. szárú vaia • löldmives. A két Márk testvér Qsjarn,' jelentéktelen dolog miatt összeveszett Csi Xal, bicskát rántot telő és egyikük szart combon szúrta. A másik Márki fei­tKv sörös üveget éj; azzal a fejéin OiCSKar raniu'i iciu vs,,,,.,, Kapott combon szúrta. A másik Márki fel­összel€gv sörös üveget éfr azzal a fejéin könnv5.te Csiszárt. A földmives aránylag VeszpJ i s^rülésekkel tudott alnienekeülni a «lien o es testv'érek haragja elől. Márkiék •«„.._ ren'dőrség megindította a nyomozást. Szegi 5ed fölirata ^•••l a kereskedelmi kikötőért. uJyMi tudósítónktól.) A városi tanács cX1 ©lésén Balogh Károly pénzügyi tanú­iratt Peielen'tette' ll0gy elkészült azzal a föl útiv v a'mit a közgyűlés utasítására a föld köi;e'ésügvi' és kereskedelmi miniszterhez 4ait.'101 terjeszteni a kereskedelmi kikötő még W/í érdekében. A közgyűlés tudvalevő­elfogadta a szegedi folyamimérnök­ker,PJfSzitette terveket, amelyek szerint a tereSkpdelmi kikötő kétszázötven hatvan mé­• befogadására fog szolgálni. Ami u p • z'n.? való van ,még ebben az ügyben, az kérdés, mert a terveket a keres­üity {• 'miniszter is elfogadta már és ha az rés2]p"an©iális része is dűlőre jut, csupán a ,tervek kidolgozása marad hátra. - z/rhez intézett terjedelmes tosakuely|üez a tanács hozzájárult J .részleteket itt közöljük: ­elő^. m/. illetve a kereskedelmi kiikötő mi , "'©intését. Szeged város kereskedelmé­fepdki r..iparáuak fejlődése szempontjából tétlen X fontosnak, majdnem nélkülözhe­foldrai • 1]éknek tartjuk. Szeged város ugy 'tár A fekvésénél, mint lélekszámánál lés kénéi f ,is ©lfogla.lt gazdasági jelentősé­W- ' ?Sva hivatva van arra, hogy góc­0njc)i es' ^nagyabb gyűjtő és elosztó piaca hyf(tr °z Alföld kereskedelmi forgalmának. Tizd0n fan a város arra is> h°gy Álagyar­0}öólj) €yyik első kiviteli piaca legyen a fX háborús események folytán lénye­Xsí'!lakult Balkán felé. E törekvésbe H W'fezerüleg bele kell kapcsolódni an­n- I Jíttl a ' .°sy a nagy ifolyó, amelynek part­tól I 3 üt!ar°s fekszik, amely egyik legfonto­Xtt * az ©kész (Alföldnek és a Dunával ÍSa]]taky jelentőségű kereskedelmi útja tí- K kiínak' megfelelően kiihasználtassék. j^hek Xálásnak, illetve a hajózás fejlő­c?% mindezideig nagy akadálya volt az, Sh hJ9és* Tisza mentén nincs egyetlen /tojfc xJJ' ahol a hajók télire megvonulhat­X]0m a.ga>nak a hajózásnak és a hajózási Kog-y Xyrdifásának akadálya pedig tésénél csakis Szeged város jöhet tekintetbe, amelyet egyéb berendezései, kereskedelmi és forgalmi viszonyai is erve predesztinálnak. Hogy általánosságban kereskedelmi kii kötő építését követelik nemcsak helyi, ha­nem országos szempontok is, azt még az alábbiakkal iS 'igazoljuk. 'Köztudomásúlag ugyanis a m. kir. államvasutaknál az elmúlt évek folyamán krónikussá vált forgalmi ba­jokat igen nagy részben vasúti forgalmi po­litikánknak az az egyoldalúsága idézte elő, hogy a változó kormányok Ize vés figyelmet fordítottak a viziutak kiépítésére és kihasz­nálhatóságuk biztosítására. . . . Kétszeresem igaz ez a megállapítás épen Szegedet és a Tisza e vidékét illetőleg, amely az ország mezőgazdasági termelésének zömét szolgáltatja, amely mint már fentebb emiitettük, legnagyobb mértékben játszik közre a ,Máv. forgalmi zavarainak előidézé­sében. Szegedet illetőleg még az ipari szempon­tok is kívánatossá tennék a szóbanforgó ki­kötő megépítését, mert mint az az iratok mellett ifekvő térképvázlatból ,is kitűnik, az épitést dermiéSzetszerüleg kiegészítő vódtöl­tések megépítése révén lehetőivé tenne a vá­rosra nézve, hoigy gyárépítések céljaira olyan kedvező fekvésű vizmenti telkeket jelöljön ki, amelyek közvetlenül a vasút és a kikötő szomszédságában vannak és igy a legkedve­zőbb fekvéssel birnak ugy üzemi, mint íor­almi szempontból. Fontosnak látjuk annak hangsúlyozását, liogy a jelen időpont a legalkalmasabb arra, hogy a kikötő létesítése tekintetében a dön­tő elhatározás megtörténjék. A .Máv.-nak Szegeden tervezett nagyobb arányú építke­zései, amelyek felitőltési .célokra kerekszápi másfélmillió köbméter föld szolgáltatását te­szik .szükségessé, lehetővé tennék ugyanis, hogy a kikötő építésénél előálló 29 millió köbméter földmozgósitás anyagának nagy­része felhasználtassék. Ha az igy szolgálta­tott föld árát köbméterenként 1 'koronába vesszük, a kikötő építésére előirányzandó 3 millió 900,000 korona költségnek jelentékeny része megtérülne. Hasonlóan a nyerendő földanyag előnyösen volna a tervezett utca­fel töltésekre is felhasználható. A legutolsó évek tapasztalatai alapján nyomatékosan utalunk ezúttal o katonai szempontokra is, amelyek elkerülhetetlenül szükségessé teszik, Ihogy a dunai flottila vé­szére a határhoz aránylag közel levő é mind­amell'ett kellő biztonságot nyújtó téli állomás létesíttessék. mely kereskedelmi kikötővé fejleszthető — kiépítési munkálatainak mielőbbi elrendelésé­nek lehetővé tétele céljából méltóztassék Szeged város tanácsával a tárgyalást le­folytatni s a tárgyalásra megbízottait kikül­deni. A kereskedelmi mi. kir. Miniszter urat <arra is kérjük, hogy a m. kir. földmivelés­iigyi miniszter ur által 'kitűzendő tárgyalásra képviselőiét, valamint m. kir. államvasutak igazgatóságát kiküldeni kegyeskedjék. HÍREK ÉREN^ ÉR t\ a 3 * Ó'I a ^"ÍWKASANAK AITAUNEA V a ,[lszfmah nincsenek olyan kikö­j és berakások minden időben, tói zavaJ?CSOnV vízállások esetén egya - és kellő biztossággal, a ke 'MrJ})u l9enVeknek megfelelőien volná AV áí?? hatók. a hajók téli biztonságát és V o,.s/;mi érdekeit szolgáló kikötőre te­jj^-sos érdekből is feltétlen szükség AtmAA ezt elismerjük, akkor el kell K azt is, hogy a tiszai kikötő létesi­A fölirat igy végződik: Megerrtlitjük végüil, hogy Szeged város nak egész kereskedelmi és ipari érdekeltsé­ge egyértelmüleg hozzájárulI a most előadot­takhoz, tehát ezen álláspont nemcsak a várips hatóságáé, hanem felöleli magába Szegfd egész közönségének óhajtását. Az 1908. év folyamán, az akkori mejg­áülapodások éredményetóént téli kikötő cél­jaira 11 katasztrális hold földet ajánlott fel Szeged város közönsége. A változott viszonyok folytán a földrni­velésügyi m. kir. miniszter ur rendeletéből| a szegedi m, kir. Folyammérnökség uj kiviteli terveket és műszaki leírást készített, mély szerint az ujabb kiét medencéjű kikötő 43-17 katasztrális ihöld területet venne igénybe. Készséggel kijelentjük Szeged város kö­zönsége nevében, Ihogy a kikötő céljaira szükséges 43:17 katasztrális hold területet, sőt a lefolytatandó tárgyalások során netán még szükségesnek megállapítandó területet is átengedjük teljesen díjtalanul A kikötő építésével kapcsolatosan nye­rendő parttól védett területeket gyáralapitá­si célokra kívánjuk fentartani. Kijelentjük, hogy Szeged város közönsége az iparfejlesz­tés munkájából mindig ki akarja venni a ma­ga részét és erejéhez képest áldozatokat is hoz. Az előadottak folytán kérjük Nagyméltó­ságú miniszter Urat: hogy a szegedi tiszai téli kikötő -- a OOOO A lóverseny második napja (Saját tudósítónktól.) Az ég borús volt mindkét napon, csalfa felhők közül csak rit­kán kandikált ki a nap. Világos tavaszi .toa­lettekben 'nem igen mutatkoztak a nők, a tri­bünön a férfiak felöltőben udvaroltak ós tip­peltek, fogadtak. Az első futamot mindkét napon ,a vi,Uaimos megállónál futotta le a publikum, az utolsót szintén, csakhogy itt többen futottak, ment kifelé volt a célpont, akinek megmaradt .még tizenkét fillérje a villamos kocsira. Mert ahányat csak meg­kérdeztem s mondhatom sokait zaklattam in­terjúkkal, mind >azt mondta, hogy vesztett — ide nyert js — tapasztalatot arra, bogy töb­bet ne játszón. Pedig, akik a második napra is kijöttek, legnagyobbrészt az elsőn is kint. voltak, de vissza kell nyerni, amift elvesztet­tünk, — mondták — vagy a dupláját, hisz ma töhb a szerencsém, mint tegnap — s el­vesztette a „csak azért is nyerek" célra fél­ne tett pénzét. A „totó" panaszkodott, hogy nem nyert. Az igaz, hogy a második napon egyáltalán nem volt tájékozódva a közön­ség s egy-egy futamnál, oly nagy összege­ket kaptak ki, amire még nem volt kádeneia Szegedien. A nők csak tippeltek, sőt tippeket adtak a férfiaknak, kik hálásan vették — de megbánták, inert ha nyertek, felezniük kel­lett a „lóéntő" hölgyekkel. Azért nagy kö­zönség nem volt a második napon sem, akik kint voltak, is eláztak. Holtzer Tivadar is, ki mind a két napot végig játszotta, pedig Újszegeden a SzAK pályán nagyiban folyt a tornászok versienye, köztük a hölgyek csa­patának plasztikusan szép mutatványai. Ta­lán érdekesebb is volt a .lóversenynél, bár akilk odaát voltak, szintén megáztak. Az első futam ezer méteres volt, a deszki sikverseny, három lovat neveztek he, melyek közül Nézet, ,az egész start alatt csak azt nézte, hogy elsőnek kerüljön be, Krause lo­vával. Medina, Szveiter .lovagolta, egy dara­big a középen tartott, s már-már ugy lát­szott, második lesz, -mikor a célnál elébe ug­ratott Lucenbacher Gerravelle mevü lovával s igy .lemaradt. (Ötre hetet fizettek1). A má­sodik futam volt talán a legmulatságosabb, a honvédihíuszáraltiszti akadályverseny. Nyolc ló volt benevezve, Harisnyás, Azek, Thaubert, Gombóc, Ellen, Dámvad és Gyap­jas. Elsőnek lEllen jött he, Kovács István tizedes lovagolta. Itt már többet fizettek, 5-re 14-et. A következő futamnál nem igen fo­gadtak, ekikor látszott legjobban a közönség tájékozatlansága s közben megeredt az eső is s a benevezett 2 ló közül Slap- jack jött be elsőnek, megelőzve Waste-t, Az akadályver­seny ihandicap után nagyobb érdeklődés nyilvánult a sorsolási handicap iránt, hol a négy ló közül három futott. Molnár száza­dos Hírnök II. Hegyi lova Empire s a Mélik istállóból Rézi. BáT Rézi volt a favorit, mé­gis Empire jött be, kevesek nagy örömére s ennél a futamnál fizették a legtöbbet, 10-re 88-at, 4-re 44-et. Az érdeklődés itt tetőfokra hágott, rákerült a sor a sorsolásra s Empirét a harmadik helyről egy lakatos nyerte meg a 107. számmal, de a gazdája, Hegyi v,issz;v válitotta, ezerszáz koronát adva a szerencsés nyerőnek, ki azt se tudta, hova tegye ezt a rengeteg sok ropogós bankót, amit oly so­kan „letörtek" irigykedve néztek s -majd el-

Next

/
Oldalképek
Tartalom