Délmagyarország, 1914. június (3. évfolyam, 127-152. szám)

1914-06-06 / 130. szám

DELMÁGYARORSZAG Szeged, 1914. ju 6. HÍREK oooo IIusz évig a Nemzeti Kaszinóban (Saját tudósítónktól.) lA Tisza Laj.os­körutom a Reök-paLotával szemben szerényen olvad bele a többi üzletbe egy kis intim ven­déglő: Bischof Imréé. Kimért viselkedésű, öregedő ur a vendéglős, liusz évig szolgálta a Nemzeti Kaszinót. A nyolcvanas években volt a Kaszinóban, azokban az időkben, a melyekre mint történelmi időkre emléke­zünk már vissza, amikor napirenden voltak az utcai tüntetések, politikai iheeoek, katonai attakok, ablakokat beverő tömeggel szem­ben. , | , j — Nagy idők voltak azoik. Akármi tör­tént, mindenkor a Kaszinó elé vonult a nép s tüntetett, akár volt reá, akár nem ok — mondj,aj rossz kiejtéssel. Akkoriban volt a Mányoky—Verhovay párbaj, mely .nagy port vert fel, felfegyverkezett, mindenre elszánt nép tömörült a Nemzeti Kaszinó elé, az ab­lakait beverték s csak akkor csillapodott le a tömeg, amikor Irirül hozták, hogy agyon­lőtték Mányoky képviselőt. — <A Járszky-afférra jól emlékszem, láz­ban vollt egész Budapest, áíarmot fúvattak a katonák, körülvetitek a Nemzeti Muzeumot, attakban törtek a népre, s elzárták a Ka­szinóval szemben levő Kammon kávéházat, hol ,a tüntetés értelmi szerzői még akkor is tárgyalásokat folytattak Vajda János körül, Reviczky, Csávolszky. Ezeket a dolgokat azonban jórészt is­merik, de van valami, ami jobban érdekli: Kóburg Lajos herceg. Talán kétszeresen is szegedi vonatkozású, mert itt történt Tabán, Pusztaszer melleit, hol sokáig tartózkodóit a henceg, poják katonák végig vonulásakor, mint ezredparancsnok. — Kóburg Lajos, a mostani bolgár ki­rály atyj cl, cL hires tabáni földesúr leányát, Bánhidy Julist szerette meg, aki végül egy juhászhoz ment feleségül. Bánhidy Valér egy mérnök felesége tett, de a családi vérből ju­tott neki is, hisztérikus, kicsapongó asszony, huszártisztekkel csalta meg a mérnököt s az akkori lapok hasábokat írtak, a Bánhidy po­kolgépről, melyet gróf Nimsch ibohtott fel ügyesen, de megsebesült. Óraszámra mesélget az öreg küsz év tör­ténetéből. A mágnásvilág akkori eseményei volnulnak el1 emlékeiben, egész kosárra való színes, intim és országos érdekű szenzációk, amelyek azóta lekerültek a főúri élet szin­teréről, hogy helyet adjanak a friss szen­zációnak. ; ; • | A szegedi lóverseny (Saját tudósítónktól.) A szombati és va­sárnapi 'lóverseny iránt szokatlanul nagy az érdeklődés. Tegnap és ma imár az urlovasok próbafutásokat tartottak a lóversenytéren nagy tömegű nézőközönség előtt. A Lovar­egylet a versenypályát felülvizsgálta s tel­jes rendben találta-. A sorsolási versenyre kiadott kétnapos jegyek legnagyobb része elkelt. Vidékre nagytömegű ily jegyet küldött el a verseny­iroda. Ebből az látszik, ihogy a vidéki kö­zönség az idén erősen meg fogja tölteni a tribünöket s szines képét fogja 'mutatni dél­vidék sportközönségiének. Az első versenynap legérdekesebb ver­senye lesz a szegedi huszártisztek verse­nye. Tiz kitűnő lovas tiszt fog nyeregbe szállni a szegedi hölgyek három értékes tisz­teletdijáért. A gyönyörű ezer korona értékű dijak Megtekinthetők a 'lóversenytéren a versenyirodában. E dijakat a futam utóin a szegedi hölgyek bizottsága fogja a győzte­seknek átadni. A szegedi sorsolási versenyhez hasonló versenyt tartottak két héttel ezelőtt Pécsett a múlt héten pedig Kassán. Mindkét helyen 4—5000 néző vett részt a sorsolási verseny­ben. Érdekes volt, hogy az egyik helyen az elsőnek beérkező versenylovat egy szabó­inas nyerte meg. A futaim után a nyerő inas­gyereknek egy urlovas 1800 koronái igért a megnyert lóért. Az inasgyerek boldogan szo rongatta a megnyert ló kantárját s nem volt hajlandó semmi árért eladni a nyeri lovat, hanem büszkén vezette haza. Mire hazaért a gyerek, imár értesítették a majszter urat a nagy eseményről s a majszter a hazaérkező boldog nyerőt alaposan elrakta azért, hogy a lovat nem adta el. A Szegedre érkező urlovasok -tisztele­tére vasárnap este társasvacsora lesz, me­lyen részt fog venni az akkorra Szegedre ér­kező báró Gerliczy Ferenc elnök is. A verseny színhelyére délután egy órá­tól háromig külön vonatok fognak menni tízpercenként a Tisza szállodától. A szom­batra szóló jegyek csak szombat délelőtt 10 óráig kaphatók imár az üzletekben, tiz órától délután egyig pedig a Jisza szálló előtti villamos megállónál fek'Ilitoít pénz­tárnál. A vasárnapra szóló jegyek pedig va­sárnap délelőtt 9 óráig kaphatók az üzle­tekben. Félreértések elkerülése végett közöl­jük, hogy az egy napra szóló jegyek tulaj­donosai nem vesznek részit a sorsolásban. A szombati jegyek szine zöld, a vasárnapra szóló jegyeké pedig kék. A két napra szóló sorsolási jegyek szine zöld-kék. A versenybizottság és zsűri névsora nem helyesen közöltetett. Ezért a verseny­intézőség névsorát közöljük a következők­ben: Gerficzy Ferenc báró elnök, Bokor Pál helyettes elnök, Bagáry Kálmán, Cicá'trieis Lajos, Czi-tó Károly, Cseresznyés László, Cserépy Árpád, Daempf Henrik, Járrny An­dor, Kagerer József, dr. Kelemen Béla, Reök Iván, Sólyom-Fekete Gerő, Szatlhmáry Jó­zsef. Versenybíró: Gergely Miklós. Imditó'k: Búzás Elek, Tombácz Károly. Versenytit­kár: Dr. Gerle Imre. Mázsáló: Valérián Zsigmond. Pénztárnok: iHerbich Lajos és Pataky János. Totalizateör vezető: Weszely Gyula. Handiicapper: Magyar Eleik. — Az IDŐJÁRÁS. A meteorológiai in­tézet jelentése szerint: Változékony idő vár­ható, sok helyütt esővel vagy zivatarral és hősülyedéssel, Süergönyprognózis: változé­kony, sok helyütt csapadék, zivatarok, hűvö­sebb idő. Déli hőmérséklet 18.6 C. — Szeged, a rózsaváros. Mindezideig ugy emiitették Szegedet, mint paprika, tar­honya, és papucstermelő várost és most, mikor megtartották Újszegeden az országos kertészeti kiállítást, a vidéki vendégek ellőtt egy uj speeiálitása vált aktuálissá a város­nak, még pedig a rózsatermelés. A kiállítás alkalmával Kállay Albert v. b. t. t., Szege­den az egyedüli kegyelmes ur, büszkén ve­zette Újszeged sétányain a vendégeket és büszkén mutogatta a rózsa-ligetet, amely az ő kezdeményezésére vált ily díszévé a vá­rosnak. Érdeklődtünk Szabó Kálmán főiker­tésznél, hogy mennyiben képez a rózsa Szegeden iparcikket s a íőkertész azt vála­szolta, hogy ebben az évben körülbelül 3— 400.000 rózsatőt szállítottak a fővárosba, vi­dékre és részint külföldre, Lengyel — Franciaországba. Ami a fa-kulturát illeti, évente 4 millió csemetét szállítanak az * * A fO" egész világra — egész Ausztráliáig^^ zsaifajok közül igen különös összete kerülnek kereskedésre, -s. m-a mar tiált!^' Szegeden is alkalmaznak mesterséges porzást és igen szines, illatos virágok 'e nek el külföldre is, mint szegedi külo«1 ségek. ^ - Segély a városi napldijasf«8; Szivessy Lehel dr. indítványt * tanácshoz a városi napidijasok s^egeiy ^ érdekében. Az indítvány azt kivaiüL ,ye mindazon napidijasok, akik legalább egv ^ állanak a város szolgálatában, az alta ^ vezett napidíjnak megfelelő fölebbezesr tekintet nélkül, egyszerre kifizetendő eg^ vi fizetésüket kapják segélyként. Az ^ vánnyal legközelebb foglalkozik a varu nács, illetőleg a pénzügyi bizottság s sorsa fölött a juniusi közgyűlés hataro . ^ - A fehérnemüek drágulnak. A nej* fehérneműgyártók junius elsejével kar i­országgal élénk összeköttetést tartanak ' v Hz s2 léptek és első ténykedésük az ara* zalékbal való emelése volt. 'Miután 'M*** német fehérneműgyártók, előreláthatóan • a iá"® lünk is drágább lesz az amúgy m " hérnemü. , *őít. — Szüfrazsettek a királyi P*r . $ Londonból jelentik: A női választói a veinek legutóbbi botrányos tüntetése londoni rendőrség fokozott éberségírt ^tt diik a Buckingham palota és környéK^j^i, A szüyrazsettek eddigi összes Kli3nl!e£ hogy bejussanak a királyi palotába, ^í törtek a rendőrség éberségén. A ^fe­nagy fogadóestélyen, amely a s0?z?nnepsé' jezése előtt, az utolsó nagy udvari ü gen, eddig ki nem deritett módon a harcos sziiffrazsettek egy tagja *s• kor a királyi pár belépett a 'fopdot ^rte­és elfoglalta helyét a trónemel vényed ^gé­len kivált a fogadáson megjelent eio^^jyj ge'k sorálból egy előkelően öltözött, j^p ruhás szép fiatal nő, a királyi pár és nye elé lépett, ott térdre vetette mag ( hangosan, hogy a megjelentek egeSZ hallották, azt kiáltotta: .. 01& — Felség, meddig fogja Ön meg »­hogy országában kínozzák a nőket. .^tás Az udvari szolgák egy alatt megragadták a nőt és minden ^(yi lása dacára, kivitték a teremből. Au^g?? pár egy .mozdulattal sem áruilta^ ál, ,^fő­jelenetet észrevették és a jelenlévő s0 ségek teljes nyugalommal, mintha m t A történt volna, elsiklottak a jelenet nőt, akinek nevét még eddig nem ~ gri­m^rráHo,míoní o no.lAÍn,' V1^ káve iltitót megállapítani, a palotai rendőrség zet alá. - A kis kínaiak. Füstös alján, forró éjszakákon, hirtelen * 00" ezerráncú, mosolygó arc: .a kis kiűal ggeff i aaiaa, VJCTUU J fe'U ftL't.. O. _ nPl'O kének, Li Mo Pe . barátunknak lS1 ^tt' fonnyadt arca. Apró szobrocskákat' ^ 0 tartókat, vigyorgó isteneket lehetett ^ sároLni jó olcsón, Iha az ember nem ^yb^ idett alkudná egy keveset. Végered ^ ^ azonban csaló volt a kis kínai, mm 00' kőből préselt nippeket kőből faragd ^ lUj gyak gyanánt adta el; ó, ó, hol v00\ még, hogy ilyesmit el lefluet' Sőt nem is nagyon kellett a ^Jőj megerőltetnie magát, mert a J maga adta a sziájába a választ: bői van, jé, milyen érdekes az S kézzel faragták? A kis kínai ^^rfpjí fejével, na hogyne, hiszen nem m j^l a Ián, hogy mit kérdeztek tőle, -* ®® 0 J a csalás. No meg abból, hogy 0 rónáért vettük tőle u,gyanazt a íUiáskor ötiven filléírért. Mindegy * most má.r, mert a nevetős szájú

Next

/
Oldalképek
Tartalom