Délmagyarország, 1914. május (3. évfolyam, 102-126. szám)

1914-05-15 / 113. szám

2. DÉLMAGYARORSZÁG Szeged, 1914. május 15. osztrák hivásra törtek be az országba, de — jöttek. Es levertek bennünket. És tönk­retettek bennünket. Ez pedig még mindig táj és még jó sokáig fog fájni. Mennyire eltávolodott a mi ellenzé­künk a magyar népiélektől, azt eléggé megmutatták az 1910. évi választások és hogy ez az eltávolodás a mo&tani parla­menti ciklus alatt még nagyobb fokúvá lett, azt majd megmutatják a legközeleb­bi választások. Kassa és Nagykikinda a minap is adott az ellenzéknek egy kis íze­lítőt. Csak barátkozzanak addig is Káro­lyiók az oroszokkal és csak hozzák azt az orosz ajándékot, a nemzet tudni fogja a kötelességét és ugy fog elbánni velük, mint annak idején a muszka vezetőkkel. A női választójog. Rómából jelentik: A női világszövetség kongresszusának teg­napi ülésén kellemetlen incidens fortén t a női választójog (kérése miatt. A[z ülésen ugyanis némelyek azt hangoztatták, ihogy a következő kongresszus programjából ki kell li agy ni a női választójogot. Az indítvány élénk vitát támasztott, mig végre abban ál­lapodtak iiieg, hogy az egyes államok nőszü­vetségei külön-külön kongresszusokat hívnak össze a közeledő világkongresszus előtt és ped|ig imójjus L5-én. Hangoztattjáki, hogy a világszövetség és a benne képviselt egyesü­letek feltétlen hívéi a női választójognak, a melynek különben napról-napra több és több hive van áz egész földön. Negyedmillióba kerül a közvágóhíd kibővítése. — Javaslat a májusi közgyűléshez. — (Saját tudósítónktól.) A közvágóhíd -fel­ügyelő bizottsága csütörtökön délben Balogh Károly pénzügyi tanácsos elnöklése vei ülést tartott, amelyen a vágóhíd nagyarányú kibő­vítésével foglalkozott. A Délmagyarország több izben ismertette a vágóhídon uralkodó tarthatatlan állapotokat, amelyek Pick Jenő törvényhatósági bizottsági tag ismeretes in­dítványa nyomán sokat foglalkoztatták a közgyűlést is. A vágóhid, minthogy hosszú esztendőkön át sem nem tatarozták, sem nem javították, olyan elhanyagolt állapotba ju­tott, hogy az üzeme valósággal megbénult, ugy, hogy a többszázezer koronás befektetés jövedelmezősége a minimumra szállt alá. Amikor mindezt a közgyűlésen feltálal­ták, maga a tanács kezdett szorgoskodni a vágóhid üzemképességének helyreállítása ér­dekében. A februári közgyűlésen történt a le­leplezés és a márciusi közgyűlés eilé a tanács már fix javaslattal lépett, amelyben három százötvenezer korona megszavazást kérte a vágóhid nagyohbarányu kibővítéséhez és ala­pos tatarozására. A 'közgyűlést sikerült meg­győzni arról, hogy máskülönben csőd fenye­geti az egész intézményt és megszavazta a háromszázötvenezer koronát. Egyben utasí­totta a tanácsot, hogy a mérnöki hivatallal részletes költségvetést és terveket készíttes­sen és (ha azok készen lesznek, terjessze is­mét a törvényhatósági bizottság elé. Á mérnöki hivatal most készült el a ter­vekkel és a költségvetéssel és csütörtökön terjesztette azokat félül vizsgálás végett a vá­góhid, i felügyelő bizottság elé. A vágóhid ki­bővítéséről Doránszky Károly városi mérnök referált a bizottság ülésén. Jeléntette, hogy a kibővítésnél a kidolgozott tervek és költ­ségvetés szerint közel százezer korona meg­takarítást sikerült elérni, amennyiben a köz­gyűlés megszavazta háromszázötvenezer ko­ronával szemben az összes munkálatok kö­rülbelül negyedmillió koronába fognak kerülni Ezután részletesen ismertette Doránszky a terveket, majd tételről-tételre a költségve; tést, amelyből a nagyobb summát kitevő munkákat ismertetjük. A kibővítés miiatt egyes épületrészek le­bontása szükséges, ez hatezer koronába Ke­rül ; gyalogjárók építése, szegélyezés, tdjes rendezése a közvágóhidí környékén­korona; kocsiutaik feltöltése és burkolat 16.500 korona; a kibővítéshez szükséges tég­lák 7000 korona; az uj és régi épületrészed keramitburkolattal való ellátása százhétezer korona; feltöltési munkálatok a kibővítés te­rületén 8000 korona; külső kerítések és egyé" kerítések összesen 30390 korona; vaskorla­tok 8600 korona; korlát a telepen kívül pa/' kirozott területen 2530 korona; pótcsatornad és beómlők építése 3800 korona; a vízveze­téki hálózat teljes, kiépítése és- fölszerelése 3600 korona; aklok, kocsiszín, mesterszote -és egyéb helyiségek építése 22000 korona­uj iparvágányok építése 12000 korona; vég" előre nem látható kiadások cimén 8600 ko­rona szerepel a költségvetésben. A költségvetés végösszege 262.000 koro­nát tesz ki és — amint a mérnökség javas­lata mondja — a munkálatok során vagy "r százalék megtakarítást lehet még elérni vagy három százalékig terjedő ráfizetés vá­lik szükségessé. A vágóhídi felügyelő bizottság a nökség javaslatát — apróbb m ód ősit ások t eltekintve — egész terjedelműében elfogaat A pénzügyi tanácsos a jövő héten terjeszti1^ tanács ülése elé, azután kerül az ügy a má­jusi közgyűlés programjára. »9>i»i>H»aaMir>aMauaaa»n»iiiii.i«""* A kalocsai érsek a képviselőházba" A képviselőház folyosóján ma délelőtt jelent Váradi iL. Árpád, az uj kalocsai el' sek és tisztelgett Tisza István gróf mim8' tereLnöknél, majd hosszabb ideig tanács zot-t Balogh Jenővel. ;kO­szék, ez az elhagyott eszköz, amely vaíószi­nűleg érezte, -hogy ez az eíső jele az ő eljö­vendő nyugdíjaztatásának. — Rita, édtes Rita! — kiáltott az asz­szony, agizi örömmel a szemében — -maga már jár? — Járok — mondta nagyon halkan a leány — s azzal el is 'indulták szépen lassan a szék felé. Tett vagy hat lépést két kísérő­jével s aztán nagyon fáradtan, nagyon ki­merülve ült vissza a tolószékbe. Az orvos mosolygott: — Gyönyörűen javul — mondta. A pesti asszony tapsolt örömében: — Rita meg fog gyógyulni! Rita táncol­ni fog még velünk -az idén-! Az lesz csak a bál, ugye Rita? A -beteg lány udvariasan' mosolygott: — Igen, szólt — de mikor lesz az? — Egyszer csak lesz. Meglátja, mind petrezselymet fogunk árulni, csak maga fog táncolni! . . . A doktor helyeselt, mert ő is erre gon­dolt. És csak most csillant föl benne az a gondolat, h-ogy mennyivel nagyobb ur volna ez a szép vörös lány, ha nem tolnák kocsin. Ránézett Ritára. A szeme -már nem volt oly beesett, mint an-nakdlőtte. A csillanása is me­legebb lett, több életről beszélt. És valamikor viaszosan átlátszó keze, mintha teltebb lett volna. Rita gyógyult, ez már egyszer egészen biztos volt. Jöttek a többi fürdővendégek, s szájról­szájra járt a bir: Rita már állt, tizenhét lé­pést ment összesen. Holnap h-uszat fog men­ni. Gratuláltak a beteg kisasszonynak, örül­tek, szinte ujjongtak. A déli korzón -is erről volt szó. — És most még szebb, mint azelőtt — mondta egy csinos szőke fiatalember. — Azt hittem, hogy csak a betegsége teszi olyan érdékessé, de most látom, hogy még szebb lesz . . . Az asszonyok erre nem szóltak semmit. Egy kis hallgatás következett, aztán a fordu­lónál megjelent Rita háromkerékü tolóko­csija. Négy-öt fiatalember volt körülötte. A közepéin volt a kocsi, s Rita hátradőlve mo­solygott benne. A csinos szőke fiatalember megint szólt: — Gyönyörű szép. A tolókocsi közeledett, de az asszonyok komoly arccal fogadták. A kis szőke ember most már valósággal lelkesedett: — Szerelmes volnék belé, ha nem volna ilyen beteg. S ekkor történt az, hogy egyik hölgy kissé félrehajtotta a fejét és száraz, nyugodt hangon mondta: — Nem is olyan beteg. Az orvos igazán büszke volt erre a pá­ciensére. Rita kisasszony rohamosan gyó­gyult, ugy, hogy öröm volt nézni, A szék néha órákig pihent, mialatt Rita a szoba-lá­nya karjára támaszkodva sétált a parton. Később már egy csütörtöki napon reggeltől estig állt a hotel előcsarnokában a tolószék. Nem kellett. És az orvos kérdezgette a ven­dégektől : — Mit szól a kis Ritához? A kis Rita pedig most már szép, nyú­lánk teremtés volt, büszkén tartotta a fejét, s mivel nem volt szabad hirtelen mozdula­tokat csinálni, -még méltóságteljesebbé tette a csöndes járás, az óvatos, lassú főhajtás, a mikor valakinek a köszöntését fogadta. De most már kevesebb virágja volt, mert csak a férfiaktól kapott. Különösen a kis szőke ifjútól kapott sokat. Ez napról­napra kifosztotta kedvéért a virágkereske­dést. — A kis Szabó szerelmes belé — m'0'"d' ták az asszonyok. — Még elveszi . . . M — Nem megy az hozzá, van esze. mos várja, amig valami főispán jön . . • És hozzátették: — Nagyon ravasz lány. ,.e. Majd, amikor 'ismét a kis Szabóról 0 széliek, ezt lehetett hallani: , a — Kacér teremtés. Csak játszik avvai fiúval. Emlékeznek arra a kis lányra, ,a ert egyszer bocsánatot kellett tőle kérni, azt mondta róla, hogy affektál? Hát e-1111" most ezt mondta a-z anyja: . ^ Lányom, nézd meg ezt a Rifo asszonyt s ne végy róla példát. A férfiast, légy szerény és szelíd, s -a iparkodjál kedvükben járni. •oknte iwujai i\vu vutvuuu jai ni. cZO" Persze, Rita -kedvükben járt az assz nyöknak, azért, mert nagyon beteg volt. ^ Ha egy nagyon szép lány nagyo" ^ teg, ez mindig nagyon tetszik az asszony nak. A déli korzón kevesebb szó esett de mégis emlegették. — Rita már egészen jól van. Nem azt mondták rá, hogy „hála >s nek", hanem ezt: — Talán nem is volt beteg. . m És azután egyszer, amikor már téfo^y nem volt semmi baja s két-férfival ^ nőssd és egy nőtlennel — végigment "^s zön elegáns angol ruhában és cSfo'ött a mélyvörös tűzben szikrázó hajára ráfo2 napsugár, egy hölgy ezt mondta a tóo® — Festi a haját. Arneri néhányan leintettek a keZ' mások félrehúzták a szájukat, vagy vontak, mintha mondanák: — Egyéb hibája is van ennek

Next

/
Oldalképek
Tartalom