Délmagyarország, 1914. május (3. évfolyam, 102-126. szám)

1914-05-30 / 125. szám

Szeged, 1914. május 30. DÉLMAGYARORSZÁG 7. kő! 6 W* dó «k; vái"51 aki 98 ellát' iai*9' -dei"0' rét ák egébré 4ót­uk^­•an^ ye» f i ei«eJ' . jcorá" o- 01' i k. . tult, * 1 be/ száz} id dák Au;t}éget 2.837,400 koronában megszavazta s az éPit4s foganatosítását elrendelte, mely a ®!>! napon az időközben (hajlott korára való 1 TI + í; 1 • , . , , r-. d 1 . 1_ TT...!. az íaoKozüen majjou nw wa > «'« , -tetiből visszalépett iSdhulek Frigyes be­tett 'megbizott iFoerk Ernő építészt anár ®ufezetése mellett kivitel alatt áll. amikor az emelendő nagyszabású TOazi alkotás alapfalain összegyülekezve, //tartott ünnepélyes istentisztelet után „tok alapkövét ezennel letesszük s abba Qa aUÓ tartóba, zárva ezen okiiratot, a mai Pon Szegeden megjelent hírlapok egy-egy WteyáVal és 'a 'Magyar államban forga­elki levő váltópónzek .egy-egy darabjával alatof»ZZÜk' ^syben megállapítjuk, hogy ,az , ^tételekor a katholikus anyaszent­rabazat x • dl'an nikit ferenc józsef len*: . ' , ^ivieieKor a KatnouKus ráhazat. X. Pius pápa kormányozta, a Ma­ii- 111 területén Szeged város ujjáte­I. Ferenc József apostoli király kenői gyér/ Szeré ra tt' paíf iső >eká/' APOS: 'e ett/ 35 < W81! 5? ietiőj S U "'agyar kormány élén boros­tófeliiö] /egedl Tisza István gróf minisz­lás- \ . Iott> kinek kormányában a val­szenW tatásUgyi miniszteri tárcát je­^vise\"' 0h()nich Béla dr. országgyűlési tóai jj..}? öltötte be, .a magyarországi ró­tószág i ,iku® egyház élén, mint Magyiar­tttero-ru/1,0';"Prímása Csernoch János dr. • ' ISI-. „r^rr li^^11} érsek u "ozar-bábornoKa airon, a rá "tegyét pediglen moóri GkMfelder Gyula fc --- a római katholikus egy ' a áozár-bibornoka állott, a ceanádi egy ,a± .. . . . .,, . n í. HÍREK oooo SZEGEDI KALENDÁRIUM >x< " r" ^^i^ruu ixiuui x V^IIWV ~------ -—Wt^^M ^tógtd egyáspüspö,k bölcsen . (kormányozta, ice dj. Varos főispáni székét Cicatricis La­liig j'\ p,°l&ármesteri székét úgyanekkor pe­ii VipT- Uyörgy űr. töltötte l>e, a szege­®icói,oi 611 &sPeresség élén Jászai Géza sebe­maetös püspök, Szeged városát ugyan S2eötge!i,-mae.y,ar országgyűlésen aranyi és kir 5 tetyei Gerliczy Ferenc báró cs. ós és 'Kelemen Béla dr. polgár­Ál? 0p visel vén. kére, ezen templom a.z Isten űiesősó­a m'agye8'ed .város lakóinak lelki javára s töőkig ro, építőművészet idisaére végtelen te %em1£!!aku;landó fenséges kupoláj'a s ég­ettek » két tornya hirdesse messze vi­f'tak j város római katholikus la­I- «zén illÜSégét, összes polgárainak min­tólWliÍemes ás magasztos ügy iránt va­i-tkéS2 k 4s áldozatkészségét Az áldo­'gond egyur város' s a buzgó hivek állan­mellett sem állagán, .sem mii­tok máin, sem berendezésén ne vegye­?l'att az i(lök viharai, hogy fönséges ivei / város és környékének számta­f°^a^k Uán. következő nemzedéke imád­.tokez Ta mindenható és örökkévaló Is­• • — - - - • . n t —-i. ín. a mandenható és oroKKevaio xh­; a Hazáért Királyunkért, vallásunk­teged város haladásáért és népének bog,,®/ város haladásáért és népének > keíhaért' ' Ma,- q ae£eden, 1914. év junius hó 7-én. ^ dorgy dr., Cicatricis Lajos dr. 'ttból ?.lapifo 'tevéiét., amely külön program­oz ^ a ; íüggő pecséttel illesztik egymás­taV a iünius 7űkére hirdetett alapkőleté­AZ IDŐJÁRÁS: A meteo­rológiai intézet jelentése Ot S szerint: Lényegtelen hővál­71 | tozás és helyenkint eső |; vagy zivatar várható. Sür­^^ i gönyprognózis: Hűvös, sok (helyem *pM\padé\ki , zivatar rok. Déli hőmérséklet 18.4 Celzius. A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal­ban délelőtt 8 órától dél/után 2 óráig van hi­vatal. A polgármester betegsége miatt nem fogad. A főkapitány fogad délelőtt 10 órától délután 2 óráig. ESTE FÉLKILENCKOR a közgyűlési teremben a Feministák Szegedi Egyesülete előadást rendez. Giesswein Sándor „Nőmoz­galom és békemozgalom" eimmel tart felol­vasást. A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. üzletvezetőségnél és a munkásbiztositó-pénz­lárnál reggel 8 órától délután 2 óráig van hivatal. AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hiva­los óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Beteaek SOMOGYI KÖNYVTÁR, nyitva délelőtt 10—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet ekinteni; helybeliek vasár- és ünnepnapo­kon látogathatják délelőtt 10—1 óráig. A KULTÚRPALOTÁBAN festők kép­tárlata, Nyitva van egész nap. Beléptidij hétköznap 40 fillér; vasárnap ingyenes be­menet. ÚJSZEGEDEN délelőtt féltizenkettőkor a kertészeti kiállítás megnyitása a Vigadónál katonazenével. A FEMINISTÁK gyakorlati tanácsadó­ja hétfőn és csütörtökön, délután 6—8 óráig tartja hivatalos óráját, a Berlitz-iskola he­lyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.) látogatása délután 2 órától 3 óráig. A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatási 'dö délután 1—3 óráig tart. KÖRZŐ MOZI: Az előadások tartanak délután hat órától kezdve este 11 óráig: „A kincskeresők", amerikai dráma 3 felvo­násban. „Steele and Kate", amerikai dráma 3 felvonásban. Kossuth Ferenc ravatala és temetése. ) iftfiüi URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától éjjel 11 óráig: „A szerelmi barométer", vig­4 felvonásban. vizsgálat kiderítette, hogy Landauer Mórié bécsi születésű pincér volt és egy Zenés ká­véházban volt alkalmazva, melynek női ze­nei; a rában Lakatos (Mariska, ,aik,i 1891. au­gusztus 16-án született Komáromban és any­jánál lakott Bécsben — a cimbalmon ját­szott. A markor és a cimbalmosleány között szerelem fejlődött ki és különösen Landauer ragaszkodott a leányhoz, akit feleségül akart venni. Mindennap együtt mentek haza mun­kájuk után, szerelmüknek azonban komoly akadálya támadt, a leány anyja egyáltalán nem akart tudni a házasságról Legutóbb ujabb csapás érte a szerelme­seket: a zenekar szerződése lejárt és másik kávéházban vállalt szerződést. A szerelmes párt a válás veszélye fenyegette. Ezért Lan­dauer felmondta állását és szerelmeséhez jbssbbbbhhhsbabbbfihbbabab®8 ge*— 9 • a B a m m 9 a • B rfíagy. tud. színház. TELEFON 8-72. Dorrif Weixler ji 1 a szívesen látja az Urániában 0 f íiitevrá lt r vjvjtt tókor •• uus telkére orruetett Hm 11Veeí>urában helyezik el a .fogadalmi - °-te ű.a1-i -i „„„ v41;>ökk -B«'uraoan neiyeziK. ei » ^ dalában Az .aznap megjelent, sze­kál é " " fékkel együtt. -^uu ÍCJ/J d/ziici ir- , -®al és a forgalomban levő magyar Ungár Benő szállító Szeged, Jókai-utca 1. sz. Telefon 34. ^y pünkösdi ^jj sto-b w. TÁRGYAKKAL vasárnap és hétfőn Magyar lány szerelmi drámája Bécsben (Saját tudósítónktól.) Bécs egyik: II. ke­rületi szállodájában az éjjel szerelmi dráma történt. Kora délután fiatal pár érkezett oda és szobát (bérelt. Éjfélkor a szálloda személy­zete két revolverlövést haloltt, betörték az ajtót és a fiatalokat sebesülten találták. A fiatálember, aki huszonegy éves lehet, néhány perc múlva meghalt. A jobb halántékába lőtt. A leánynak a bal halántékán volt a seb. A mentők bevitték a mentő-állomásra. Az asztalon egy levelet találtak, amelyet a férfi .irt és a leány is aláirta. Eszerint Lan­dauer Frigyes és Lakatos Mariska az ön­gyilkosok. A levélben azt irják, liogy közö­sen mennek a halálba s .hogy Landauer lőtt rá a leányra először, azután önmagát lőtte fejbe. Az öngyilkosságot azért követték el, mert nenn tudtak megküzdeni a házasságuk elé tornyosuló akadályokkal. Az öngyilkosok ügyében megindított 1 • • cimü 4 felvonásos vígjátékban :: való fellépése alkalmából :: pénteken, szombaton, Ü vasárnap • 1 • Előadások 6 és 9 órakor. Vasárnap 3 órától kezdve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom