Délmagyarország, 1914. május (3. évfolyam, 102-126. szám)

1914-05-30 / 125. szám

DÉLMAGYARORSZÁG Az elnök: Kérem, ezt ne tessék újból fe­szegetni, mert erélyesebb rendszabályokhoz leszek kénytelen nyúlni. Weisz Ödön dr. szintén kéri több tanú beidézését, különösem arra vonatkozólag, hogy mikor Rózsi vidékre akart menni, Nick nem engedte, fenyegette, zsarolta. Az ügyész ellenzi a tanuk beidézését, a védelem előkészítését semmi sem akadályoz­" hattá, érintkezhettek a vádlottakkal s liogy nem a vizsgálat sikere érdekében érintkeztek, ezt 'bizonyltja, hogy aztán megváltoztatták vallomásukat. RBNiDREiUTASITiÁS. Weisz Ödön dr. erélyes (hangon utasítja vissza az ügyész álliitásait. Hangoztatja, hogy amikor már érintkezhettek a vádlot­taklkai, 1914. április 24-től kezdve, akkor imár be volt fejezvé a vizsgálat nélkülük ,s az iratokba még ezután sem tekinthettek he. Egyoldalulag történt a vizsgálat, kivánja, liogy legalább most reparálják ezt. — Rágalom — úgymond — az ügyész ur az az állítása, hogy a vádlottak Védőik befolyása alatt megváltoztatták volna vallo­másaikat. — Rendreutasítom! — dörög az elnök — tessék leülni! A védők a következő uj tanuk beidézését kérték még: Huber Antal, lEgger (György, Neumann Béla, öszterreie'ber Lipót, Braun József, Rótlh Gusztáv, Cziffer Márkus, Wei­ninger Mór, (Sax Miksa, Kau'ka Antalné, Steder Vilmos sütőmesterek, Horváth Jó­zsef, Horváth Józsefné, Eisler Sándor, Piri Sándor, Paulicska iKelamen, Nagy Miklós sütősegédek, Lénárt Lajos szabósegéd, ölma­cher Lajos, Wiener Antal, IMeiisler Tamás sütőmesterek, Kondér József sütősegéd, Feicht Károly szállodai alkalmazott, Büzin­ger Jáncsnó született Niek Magdolna, Nick Anna szakácsnő, Buzinger János oipőfelső­részkészitő, Magdíos Károly nyugalmazott árvaiház-igaizgató, Bence Dezső Pál fővárosi tanitó, Földes István budapesti tanár. ••••••••••••••mtbsabbahsttgbaaaiiaasaiibaaiiicascessk Nyugalom Durazzóban. Mig a Durazzó­ból érkezett hirek egybehangzóan azt mond­ják, hogy ott teljes a békesség, hogy a feje­delem tegnap rövid sétát tett és a fejedelem­né sebesülteket látogatott, — az olasz sajtó­ban mind sűrűbben látnak napvilágot olyan nyilatkozatok, amelyek Albánia légközelebbi jövője iránit súlyos aggodalmaktól vannak áthatva arra az esetre, ha a hatalmak ha­marosan nem vállalják magukra a város vé­delmét. Titokzatosan utalnak arra, hogy uj meglepetések várhatók és pedig Valónában, amelyek sokkal fontosabbak, mint mindaz, ami eddig Durazzóban történt. Egyenesen utalnak Izmail Kemal közeli' megérkezésére és ezzel kapcsolatban a szepar.asztikus tö­rekvések újjáéledésére, amelyekben Valónát Durazzó ellen és mind a kettőt Szkutari ellen játszák ki. — A római Tribuna jelenti: A nagyhatalmak magatartása az albán kérdés­ben még mindig bizonytalan és ködös. Olasz­országnak Albániában a saját érdekeit kell védenie. Politikájukat csak ezek az érdekek irányíthatják. Nem- tudjuk, vájjon a malisz­szorok, imirditák és eporiták megérik-e egyetlen alpesi vadásznak az életét. Olasz­országra nézve csak egy kérdés fontos: az adriai kérdés. Az Adria egyensúlyának sem­mi szin alatt sem szabad a mi kárunkra elto­lódnia. Ezt Olaszország, ha kell, erőszakkal is, meg fogja akadályozni, mert az egyen­súly ránk nézve föltétlenül elengedheJen. Gondoskodjanak Albánia rendjéről és Wied fejedelem trónjáról az európai nagyhatal­mak. Az Adria egyensúlyának megtartásáért Olaszország és Ausztria-Magyarország 'kü­lön-külön és közösen is. Szoitíbateii U$ímp fi$h Jíielsen • esték m Dráma 3 felvonásban. fa Harcos nő. Vígjáték 2 felvonásban. temetése Előadások 6 és 9 órakor. Vasárnap délután 3-tól 12-ig. Szeged, 1914. májuró/^ Adatik tudtára mindeneknek. • • - A fogadalmi templom alapító levele ­(Saját tudósítónktól.) A városháza bi­zottsági termében ma délután, a közgJ11 •előtt nagy érdeklődés tárgya volt a dalmi templom remék kivitelű alapit0 ^ le. A templom fölépítését dokumentáló ^ irat most készült el és Bárdoss iBélia va . • nVj w> aljegyző művészi munkáját dicséri, a ^ okiratot rajzolta, festette, cirádákkal e ta. Az okirat kivitele Corvin-stilusu, iQlCia lékkai, amelyek egyike a régi Szent-D/6 ter-templomot, másika a város címerét 3 rázolja. Az alapitó-levél teljes szövegek® igy szól: - I AZ ATYÁNAK, FIÚNAK ÉS SZENT,f LEK ISTENNEK NEVÉBEN. JMW- ^ Alulírottak jelen okinál .utján adjuk ^ tára mindenkinek, akiket illet, ugya,u a helyen, amelyen most állunk s mel/611 szegedi fogadalmi templom alapfalai ró kednek, már az Árpád házi királyék K han, a XII. század (körül, történetileg lgz? •zonyithatólag templom állott, melyben ^ ged város katholilkus hivői az Istent m1 ták és az egyház kegyszereit elnyerték. 4- ' y1 b Három-négyszáz évi fennállás uta V je­rök foglalás alatt a templom elpusz/ égett, romokban hevert s a romokbol ^ x nyészett helyiségben egész a XV:II-_sZ.st^ elejéig, miajd a jezsuiták, majd a P/róje­lelikmásy.frwv.nu+.ou nnzy 1 . • ' ' rJ • - .. L( I i\ . Nll LÍ'J V . w . lelkipásztorkodtak, mely utóbbi na®.' - ^ mii Rendnek sikerült .kivinnie, hogy Sf"cí város a XVIII. század közepén a temV0tó „a régi falakra és a régi romokon" njra . „.„i— • ,.^nx, naP1­pa-P0' plé" az építette, mely is 1289. óta a világi vezetése lallatt mint Szeged város els° bán'iájáirak temploma, ez alakjában mult 1913. év közepéig fennállott. Az 1879. évi március hó 12-én kezeit árvizkatasztrófa után beallou strukcionális kornak biztató sikeim1,', eríc'' toli királyunk történelmi jelentőségre ^ kedett reménytkeltő szavai is ia nen0íVéto és la nagyvilágnak megnyilatkozott i® ^ju és áldozatkészsége a város szebb aranrí.,^,,. való ujjáépülését biztosítván, a város sége az Isteni Gondviselés iránt exj Iából, de a. város fejlődésének kivan ként is többrendbeli előtanácskozasoK ^ 1880. évi november hó 28-án 491. szám $ hozott határozatával1 kimondotta, lebeg szeme előtt, hogy az újonnan » jijvá­pitott városnak egy oly emlékszem tíí lóan nagyalkotásu temploma egyrészt a város igazi disze, egy>i* 0x0 jelessége Jegyen, másrészt, pedig ®ze? a város kat.holikus (híveinek hagy/'0 ró al­kivalóbb alkalmakkor és nemzetünnü y^P kai mával befogadni képes" és enaelle® ezen. határozattal dr. Tóth János /0 kijr hatósági bizottsági ttag indítványa/^ lentette, hogy „az uj templomot a va zönségének az 1879. évi árvíz és eííl szerencsétlenség megörökitésére FOGADALMI TEMPLOMI'1 ó h a jt j a föl emelni". n^í'. Ezen .határozatok alapján a wj rí & int fogadalmi templomra az anyagi .flt . té.se megkezdetvén, ugy a város, időközben megalakult „fogadalmi eg> c.sület" részéről boldogemléku ' Sá ndor csnnáfli TXi'icrwVlr „rrxrlp.lk» 0 u. ,mvo iVU/jUXISege X300. w' ' , gjflW' hó 25-én 719. szám alatt hozott batai a fogadalmi templom tervezésem v$0'',, zetésére a végérvényes niegbizást^jpi^j Frigyes műegyetemi tanárnak j/git * az általánas tervek elkészültével . 0 ^ december hó 30-án 746. szám alatt " -h/Jj tározatával, az elkészült terveket ^ lelkesedéssel elfogadván, a szükses

Next

/
Oldalképek
Tartalom