Délmagyarország, 1914. április (3. évfolyam, 76-101. szám)

1914-04-26 / 98. szám

4. ni. Nem tudják nevezetesen — s ezt az ame­rikai viszonyokat alaposan ismerő szegedi magyar embertől, Németh József, jelenleg Szegeden (tartózkodó omabai angol lelkész­től tudjuk — az Amerikai Magyar Szövetség newyorki kórházát és menedékházát az éven­kinti deficittől megóvni és csak iszonyú eről­ködéssel tudják ezt a két emberbaráti intéz­ményi egyáltalán fentartani, Kitűnik ebből az is, hogy Amerikában már évek óta van Ma­gyar Szövetség és igy nem vártak Károlyi Mihályra, hogy az megszervezze őket. En­nek a szövetségnek Clevelandban van a szék­helye, jelenlegi főtitkára Baracs Henrik dr. Ez a szövetség a már emiitett két intézmé­nyen kivül jogvédő irodát is tart fenn, amely azonban az amerikai hatóságokkal közvet­lenül nem tárgyalhat, hanem csakis konzu­látusaink utján. [ Hogy szépen fogadták az amerikai ma­gyarok a nagy demokrata grófot, azt el­hisszük, azt is, hogy nagyszerű bankettek is voltak, amelyeken gyönyörű .tósztoik hang­zottak el az amerikai magyarok részéről, de azt már nem, hogy a szalmaláng ellob­banása után Amerikából kapjon az ellenzék alkotmányos költséget.. Nem hisszük pedig azért, mert ünnepelni azt csak tudunk mi ma­gyarok, de fizetni, azt igazán nem szeretünk. És ébben bizonyára nincs különbség köztünk és az amerikai magyarok között. Tanácsi javaslat a szegedi paprika védelmére. — Tárgyalja az áprilist közgyűlés. — (Saját tudósítónktól.) A szegedi paprika j óh ir ne véneik védelme érdekében — mint is­meretes — két inditvány is érkezett az áp­rilis huszonkilencedikére kitűzött közgyűlés­hez. Az egyiket Csonka Gergely törvényha­tósági bizottsági tag tette és azt ajánlotta benne, hogy a spanyol paprika után kirótt mázsánként 42 koronáról 300 koronára, a kövezetvámot pedig a mai minimális tarifáról száz koronára emeljék föl. Az inditványozó szerint csak igy lehet elérni azt, hogy a spa­nyol paprika-import jelentékeny mértékben csökkenjen és a szegedi paprika kerekedjék fölébe. A másik indítványt Pick Jenő tör­vényhatósági bizottsági tag nyújtotta be, a ki viszont a védekezés egy másik módját ajánlja a külföldi konkiurrencia ellen. A tör­vényre hivatkozik, amely szerinte világosan kimondja, hogy a „paprika" elnevezést mi­kor szabad csak használni. Ehez képest a külföldi paprikát pimenton név alatt szabad­na forgalomba hozni, a paprika elnevezés pe­dig csak a magyar, illetve a szegedi papri­kát illetné meg. A város tanácsa legutóbb tartott ülésé­ben foglalkozott az inditványotóka/1 és arra a konklúzióra jutott, hogy egyik sem alkalmas a szegedi paprika jóhirnevének a világpia­con való biztosítására és forgalmának foko­zására. A tanács szerint Csonka Gergely in­dítványának reális alapja nem igen van, mert aligha lehet keresztülvinni a behozatali és kövezetvámok ilyen horribilis fölemelését. A Ptók-iféle inditvány szintén nehezen valósit­ható meg a gyakörlatban a tanács szerint, mert nem lehet kötelezni a spanyol paprika kereskedőket, hogy a spanyol paprikát pi­menton név alatt hozzák forgalomba. Ezek a radikális védelmi eszközök visszahatást szül­nének és káros következményekkel járhatná­nak, a tanács tehát középutat keresett, ame­lyen a külföldi kereskedőkkel szentben való minden kényszerítés és kellemetlenkedés nél­kül is el lehet érni azt a célt, amit a két in­dítványozó is szolgálni akar. A tanács kü­lön javaslatot terjeszt az áprilisi közgyűlés DÉLMAG YARORSZÁ G Telefon 11-85. Repríz hét. (•••••••••••.•••••••••.•••••••.••.••••GR Vasárnap Quo Vadis ? ^ iHflHÉMÉSMI HÉHi Hétfőn Psylander-re! Kedden FedákSáriwai ítablélek Szerdán fa orkán Rendes helyárak! 1914. április 26. elé a szegedi paprika védelme érdekében. A javaslat bevezető részében 'bő indokolást ad, ­amelyből a következő adatokat közöljük: Szegeden mintegy kétezer család fog­lalkozik paprikatermeléssel 5000 holdnyi te­rületen. Ha az utóbbi évek folyamán a sze­gedi paprika forgalma nem is fejlődött visz­sza, de nem fejlődött előbbre sem, aminek az az oka, hogy az olcsóbban termelt és ab­szolúte is olcsóbb spanyol paprika (pimen­ton) igen nagy mértékben foglalt helyet a szegedi piacon. Ez a szegedi paprika jóhir­nevét erősen befolyásolta és az árakat is erő­sen megrontotta, továbbá a külföld bizalmát is megrendítette a szegedi paprika iránt. A külföldön az a meggyőződés kapott lábra, hogy keverésmentes, vegytiszta, valódi sze­gedi paprikát nem lehet kapni. A külföldi ke­reskedők rájöttek arra, hogy jobban járnak, ha maguk keverik a spanyol paprikát s ilyen formán a szegedi paprikát sóik (helyről kiszo­rították. Ám nemcsak a termelők, de a keres­kedők szempontjából se kívánatos ez I a helyzet, ímert a spanyol paprika közvetítésé­ből eredő haszon csak átmeneti, múló jellegű és oda fog vezetni, hogy idővel a közvetítés mellőzésével mindenki maga fogja hozatni a spanyol paprikát. Hogy a külföldnek a szegedi paprikával szemben tapasztalt aggodálma bi­zonyos mértékig jogosult, legjobban bizo­nyltja ezt az, hogy a mult évben 300 vaggon paprika termett Szegeden és majdnem száz vaggon paprikát hoztak be Spanyolország­ból. Ennek a bajnak a legtermészetesebb or­voslása csakugyan a vámok fölemelése vol­na, egyrészt azonban 1917-től, amikor az uj vámok életbe lépnek, még három esztendő választ el, másrészt nem tudunk olyan vámot elérni, amely megfelelő védelmet biztositana a szegedi paprikának. Éppen ezért a tanács arra gondolt, hogy más eszközöket is alkal­mazzon, amelyek senkit nem kényszeritenek, de mégis alkalmasak arra, hogy a szegedi paprika régi hírnevét helyreállítsák. A tanács tehát a következő javaslatot terjeszti az áprilisi közgyűlés elé: 1. Hatalmazza fel a közgyűlés a taná­csot arra, hogy azon bejegyzett cégeknek, amelyek köztudomásúlag csak vegytiszta és kever telén szegedi paprikát hoznak forga­lomba, a város címerének védjegy gyanánt való alkalmazását megengedje. Ezek a szár­mazásit igazoló pllombáík, illetve -bárcák a leg­alább 5 kilós csomagon alkalmazhatók. A cimerhasználat engedélyezése a városi rend­őrkapitányi hivatal, a vegyvizsgáló intézet és a kereskedelmi és iparkamara hármas vé­leményezése alapján történik, 2. Az engedélyért folyamodó cégek 'a cimerhasználati jog engedélyezése ellenében kötelezik magukat, hogy kizárólag vegytisz­ta és kevertelen szegedi paprikát hoznak forgalomba, a forgalomba hozatalnál pedig a lisztnél d'ivó egységes jelzések mintájára egységes elnevezéseket alkalmaznak és pe­dig: édes-nemes, édes, gulyás, specialitás, ró­zsa, király, merkantil. 3. A város cimerének védjegyként- való használatára engedélyt nyert cégek alávetik magukat a városi vegyvizsgáló intézet, vagy a tanács által kijelölt bármely más vá­rosi hatóság vegyi és kereskedelmi ellenőr­zésének, a paprika forgalomba hozatalának és eredetének megáTlaipitása céljából. Az en­gedélyezett cégek .a vegy vizsgáló' intézet munkatöbbletének ellenszolgáltatása gya­nánt kölcsönös megállapodás alapján megha­tározandó évi díjat fizetnék a város pénztá­rába, amely azonban teljes összegében az első évben 2000 koronánál kevesebb nem le­het, j | r 4. A város címerének védjegyként való használatára engedélyt nyert cégek egymás­sal szemben kötelezik magukat, liogy egy­más védjegybejegyzése ellen kifogást nem emelnek és védjegybitorolási eljárást egy­más ellen nem indithatnak. 5. E feltételek elfogadása esetén, -kérel­mezés után az engedély más cégekre is kiter­jeszthető, ha legalább három évi vegy vizsgá­lati ellenőrzés alatt ellenük kifogás nem me­rült fel. Az engedélyezés ez esetben is az 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom