Délmagyarország, 1914. március (3. évfolyam, 50-75. szám)

1914-03-18 / 64. szám

to. DÉLMAGYARORSZÁG 1914. március IS­(Az ítélet.) A törvényszék elrendelte valamennyi ta­núnak a meghiteltetését. Amikor a tanuk, köztük a rendőrök is, az itólőtanács előtt so­rakoztak, hogy letegyék .az esküt, Polónyi Dezső kijelentette, hogy nem teszi le az es­küt a rendőrökkel együtt, mert azok nem a valóságnak megfelelő módon vallottak. Az elnök rábeszélésére azonban mégis letette a többi tanukkal együtt az esküt. A vád- és védőbeszéd után meghozta a törvényszék ítéletét, amely fölmentő. Az in­dokolás szerint Csuha István képviselő ön­védelemből .cselekedett, mert bei,gazolást nyert, bogy egyik rendőr a revolveréhez akart nyúlni. A Kúria előtt az Eisner-Gyuritza-affér. — Megsemmisítették a szegedi törvényszék és tábla Ítéletét. — (Saját tudósitónktól.) Szegeden min­denki jól emlékszik arra a pörös ügyre, a melynek egyik szereplője Eisner Manó dr. •ügyvéd, másik pedig Gyuritza Sándor dr. törvényszéki orvos. A pör előzményei visz­szanyulnak a Szegedi Gazdasági és Ipar­bank bukására, amely magy komsternációí keltett annak idején nemcsak Szegeden, ha­nem az egész délvidéken. A bank igazgató­ja, Fényes iMarcel megszökött és csakhamar kiderült, 'hogy a részvényeseket és a betéte­seket egy millió koronát meghaladó kár ér­te, amit a megindított bümvizsgálat adatai szerint a megszökött igazgatónak, Jutkovics Géza volt szegedi fakereslkedőnek és Drágo­si Kristóf bankkönyvelönek tervszerű Ösz­szejátszása idézett elő. A vizsgálóbíró annak idején Jutkoviesot és Drágosit letartóztatta s akkor Jutkovics Eisner Manó dr. ügyvédet biztia meg védelmével. Jutkovics Géza letartóztatásakor előre­haladott szemidegsorvadásban és kezdődő hátgeriincsorvadásban szenvedett és a fog­ságban rendkivüli kínjai voltaik. A Védőt .azonban a fogoly szabadlábrahelyezésére vo­natkozó kérelmével ugy a vizsgálóbíró, mint a vádtanács elutasította. A védő kérelmé­re a vizsgálóbíró megbízta a törvényszéki orvosokat, hogy vizsgálják meg Jutkovics egészségi állapótát, olyan-e az valóban, hogy a vizsgálati fogság súlyosan ártalmára van. Az ügyészség fogházában Gyuritza Sán­dor dr. törvényszéki orvos megvizsgálta Jutkoviesot, aki az orvosnak is könyörgött, hogy szeretne kiszabadulni, mert szemideg­sorvadásban szenved. Az orvos erre — a későbbi vallomások szerint — azt mondta volna a fakereskedőnek: — Ugyan mit akar maga, hiszen úgyis megvakul! A törvényszéki orvosszakértő kijelenté­sét Jutkovics sirva panaszolta a védőjének a vizsgálóbíró szobájában. Idegrohamot ka­pott, fuldokolva zokogott. Eisner Manó dr., hogy megnyugtassa védencét, a következő­ket mondta: — Dehogy is vakul meg maga! Ha pe­dig azt mondta Gyuritza doktor ur, akkor hazudott! • Eisner iMamó dr. ezután fellenőrző or­vosszakértőket kért fel, Leitner Vilmos dr. egyetemi magántanárt és Hollós József dr. kórházi főorvost, akik megállapították, hogy Jutkovics nemcsak látóidegsorvadásban, ha­nem hátgerincsorvadásban is szenved és an­nak a vélemény üknek adtak kifejezést, hogy a súlyos betegséget a vizsgálati fogság te­temesen súlyosbítja 'és a betegség lefolyá­sát gyorsítja. Az ellenőrző szakvélemény alapján a szegedi királyi ítélőtábla az alsó­fokoknak mindkét elutasotó haítározatifival szemben azonnal szabadlábra helyezte Jut­kovics Gézát, aki azóta tökéletesen megva­kult és a kolozsvári idegklinikán! fekvő be­teg. Majd a védő 1912. május elején bead­ványt intézett a vizsgálóbíróhoz, amelyben más orvosszakértő kiküldetését kérte, mert az esetre való hivatkozással a beadvány szerint Gyuritza Sándor dr. „megbízhatat­lan és visszaél orvosi hivatásával". Gyuritza szakértő kérelmére és az igaz­ságügyminiszter felhatalmazására ezután az ügyészség vádat emelt a „hazudik" kifeje­zés miatt becsületsértés és rágalmazás ci­mén, miután Gyuritza Sándor dr. tagadta, hogy Jut'kovicsnak azokat mondotta volna, amiket a védő előterjesztésében megjegyzé­sekkel kisérve, előadott. A szegedi törvényszék bűnösnek találta Eisner Manó dr.-t és ötszáz korona fő- és száz korona mellékbüntetésre, illetőleg be­csületsértésért külön még száz koronára itél­te a 92. paragrafus alkalmazásával. Az ítélő­tábla megváltoztatta az elsőbiróság Ítéletét és Eisner dr.-t csak rágalmazásban mondta ki bűnösnek, amiért kétszáz korona fő- és hatvan korona mellékbüritetésre itélte. Semmiségi panasz következtében ma a Kúria foglalkozott ezzel az ügygyei. A tár­gyaláson Vavrik Béla, a Kúria másodelnöke elnökölt. Az ügyet Deák Péter kúriai biró referálta, a vádat Szőke Ferenc dr. helyet­tes koronaügyész képviselte, Eisner dr.-t Gál Jenő dr. védte. A Kúria mind a két biróság Ítéletét meg­semmisítette és uj eljárást rendelt el. A leg­felsőbb biróság utasította a szegedi törvény­széket, hogy az egész bizonyítási tényál­lást felölelő uj tárgyalást tartson. A végzés jogászkörökben nagy feltűnést kelt, mert az eltér a Kúria eddigi gyakor­latától. Gál Jenő dr. védő tartalmas, érvek­ben gazdag jogi beszédben kérte az elsőbiró­sági ítéletek megsemmisitését. A helyettes koronaügyész is szükségesnek találta a tény­állás flövételét 'helyes ítélet meghozása vé­gett. Végzésében, kimondja a Kúria, hogy a bünügyi védő olyan tényállításért, amelyet védettje közlése alapján, tehát az ügyben felmerült tény kapcsán tesz, ha az állítás különben rágalmazás volna is, nem vonható bünvád alá. A képviselőház ölése. Pár napi szüne után ma folytatta a képviselőház a nemze­tiségi kérdés tárgyalását. A vita előrelátha­tóan holnap véget fog érni. A mai n;ap szó­noka: Neugeboren Emil szász képviselő, Holló Lajos, aki két óra hosszáig beszélt, Kállay Tamás munkapárti, Szabó István kis­gazdapárti, Ghillány Imre báró, aki a telepí­tési akcióról beszélt, Gieswein 'Sándor és Teleszky János, aki az államadósságra vo­natkozó javaslatát terjesztette be rövid be­széd kíséretében. A mai ülés elején az elnök bejelentette a Háznak, hogy Szkicsák Fe­renc, tót nemzetiségi képviselő lemondott a mandátumáról. Szkicsák az árvamegyei Bob­ró kerületet képviselte. Lemondó levelében egy szó sincs arról, hogy miért mondott le. Állítólag oly állást kapott, mely miatt ösz­szeférhetetlenségi helyzetbe került. Holnap a palotaörök dolgát is tárgyalni fogja a Ház. Hazai Samu báró bonvédelmi miniszter a holnapi ülés végén fog válaszolni Rakov­szky István, minapi interpellációjára a pa­lotaőrök ügyében és ugyané tárgyban ma uj interpellációt jelentett be a holnapi ülés vé­gére Lovászy Márton is. SZÍNHÁZI CUKORKÁK, ajándék-dobozok gyönyörű választékban Kárász-u., Ungár Mayer-palota. Tfllclon 14-43 Szeged nagygyá fejlesztése. Elmondta: Nagy Oyula királyi főmérnök. Az általános városrendezés keretében a már emlitett módszer szerint, t. i. a belváros fokozatos rendezésével, illetve a csatornázás, viz- és gázvezeték elhelyezésével kapcsolato­san a külváros utcái is fokozatosan feltöltes­senek és burkoltassanak. — E pélra a költség­vetésben felvett előirányzaton kivül éven kint még 100000 korona veendő számításba. — A számtalan helyek közül csak megemlitein: az nj felsőipariskola környékét, az uj tiszt­viselő telepet, a huszár,laktanya környékét, Mars-teret, Szent István-teret és a nagykör­út végleges rendezését. — Burkolásul az asphalt és a kookakövezósen kivül igen cél­szerű volna a keramit alkalmazása. — Mely a fővároson kivül igen sikerült Nagybecske­reken is. — Az utóbbi bárommal szoros kap­csolatban áll a piac rendezése, főként a kocsi árusokra vonatkozólag. — Ezeknek rendezé­se után igen sok kellemetlenségtől, szenny­től lehetne mentesíteni a várost, ha az uj­szegedi oldalról jövő kocsikat csak a Rudolf­téren, a tanyákról jövő kocsikat pedig a nagy körúton kiviil e célra megrendezett szaka­szokon engednék elhelyezni. Tisztán feltöltési munkálatokat a téli kikötő létesítésével kapcsolatos al-óvárosi feltöltéseken kivül, — szükséges még Róku­son és felsővároson is létesíteni. Ezen vizállásos helyek feltöltését ugy szépészeti, egészségi, m:i,nt rendőri szempon­tokból még nagy áldozatok árán is el 'kellett volna már régen végezni. — Pedig ezen mun­kálatok nem igényelnek csak ideiglenes költ­séget, mert haszonhajtók. — A leszállított nivót véve figyelembe a feltöltési átlagot .mintegy 2.5 m.-re véve, ez sokat számítva igényelne négyzetölenkánt mintegy 15 koro­na költséget, már pedig az igy feltöltés után létesített telkek árait legalább 30 koronával lehet átlag számításba venni. — A befekte­tett 'összeg néhány év után kétszeresen visz­szatérülne és megszabadulnánk egy csomó szégyenfolttól. A feltöltés célszerű, aránylag olcsó kivi­telére Szeged pedig szerencsés helyzetben van. — Az ujszegedi oldalon lévő homoké9 zátony a város teljes feltöltésére egy ki­apadhatatlan bánya. — 'Régiek bűneit elke­rülendő, nem gödrözzük ki a város körny0' két, sokszor értékes területek tönkretevésé' el; mert a folyó mindannyiszor kellően pf tolja az elhordott anyagot. — Minőségileg Js kitűnő az innét elbordható iszapos homok 09 még egy nagy előnye az, hogy téli munkái"8 is alkalmas, ami a leggazdaságosabb és l0*' olcsóbb. — A felsővárosban fellehet célsz0' riien használni a szegedi oldalon lévő nagf mérvű rakparti lerakodmányok anyagát 891 miáltal kettős cél éretnék el. A rakpart tísjf tántartva olcsó feltöltési anyagot szolgált®' na. A nagymérvű feltöltéseknél, — mint P1' a Buvárté és más tavaknál; a közúti vaS!l sineit felhasználva, az ujszegedi oldalról ' , rés vonatok segélyével lehetne a földanyag a helyszínre hordani. — A feltöltési kéri6 seknél figyelembe kellene venni a sportte10 pek rendezését is. — Miután a mostani k°r csolyázó-tó teljesen feltöltve, parkiról, gyermek játszóhely nek alakítandó át; az ü' szegedi sporttelepeken kivül, a város hár° különböző részén; alsóvároson a lóvers0ltö tér előtt, Rókuson a huszárlaktanya m0gf o3' vagy a Buvártó hátsó részéből és felsővár vizállásos helyeinek egyikén, sporttelepek tesitendők. — Amely telepeken télen kor0 lyázás, a többi időben pedig egyéb 11 űzetnék. — Ezen területek némi urijo? p -j merésére szolgáló csekély dij mellett segéllyel történendő építkezési és berem ,, kedési kötelezettséggel, sportegyesülete\f6 volnának átadandók. — Ezen segély0 ORT" 1916—18. években kellene 20—20000 k©r Jelzett sporttelepeken kiviil hasonló e}0^ . sal szabad sporttérsógek, a belső rész0*

Next

/
Oldalképek
Tartalom