Délmagyarország, 1913. december (2. évfolyam, 280-303. szám)

1913-12-05 / 283. szám

10 DÜDMAQYARORSZXa 1913. dac ember 5. KÖZI9AZ8ATÁ3 (—) Bonyodalom a Buvár-tó miatt. A város tanácsa csütörtököm délelőtt tartott ülésében tárgyalta azt a beadványt, amelyet Ungár JBenő nyújtott be a városhoz s amely­tbetn .kijelenti, hogy a tó feltöltését nem haj­landó elvállalna az eddigi föltételékkel. Bead­ványában arra hivatkozik, hogy a .munkabé­rek emelkedtek. A régi egységár helyett a tó köbméterenként való -feltöltéséért 1 ikonon a 14 fillért kér arra. az esetre, ha az .iparvasutat a körtöltés átvágásával vezetheti a tóhoz és 10 fillérrel többet ükkor, ha ezt a város nem en­igtedi meg. Ha pediig követelését a város nem teljesíti — mondja a beadványában — akkor a káráért a hatóságot vonja felelősségre .és kártérítést követel amiatt is, hogy a sók huza­vona miatt más vállalkozáshoz nem foghatott hozzá. A tanács a beadvánnyal szemben a visszautasítás álláspontjára helyezkedett. Ungár beadványát a munkálattól való visz­szalépésnek tekinti és fölmenti minden köte­lezettsége alól, amit a várossal szemben elvál­tait. A vállalkozó valószínűleg biróság elé viszi a dolgot. (—) Világítást 1 Franki Antal törvény­hatósági 'bizottsági tag és társai a követke­ző indítványt nyújtották be a idécemberi közgyűléshez: „A Szüléri-sugárutat már négy évvel ezelőtt ellátták légszesz csőháló­zattal, hogy az világítást is szolgáltassom, de a lámpákat még mai napig sem állították föl. Ezen idő alatt az érdekelteik mindén, alakban szorgalmaztak, hogy a pislogó pet­róleum lámpák helyett a. mór oly régen óhajtott Hégszeszvilágitáshoz jussanak, de a „város légszeszhálózatának kibővítésére vo­natkozó nagy tervezettel" való Ígéretekkel évről-évre halasztást és elodázást szenved a végleges elintézés. Minthogy ezen hosszú út­vonal, amely Felsőváros nagykörúton kívüli részének legforgalmasabb utcája, már egész hosszában kövezve is van, .másrészt pedig ti­zenkét mellékutcája van, sőt a uemdörlakta­mya is itt nyert elhelyezést, mindem tekintet­ben méltányos és indokolt azon tisztelettel­jes kérelmünk, hogy mondja ki a tekintetes Közgyűlés, hogy a Szilléri-sugárutat lég­ueszvilágitással kívánja ellátni." (—) Megegyeztek. Az ujszegedi ártézikut fúrásával tudvalevőlég Lapp Henrik buda­pesti. céget hizta meg a tanács. A cég el is készítette a kutat, dé .annak szolgáltató ké­pessége nem felélt meg a szerződési föltéts­Tek.hen kikötött mennyiségnek. Ezért a tanács nem volt hajlandó a kikötött munkadíjai sem megfizetni. Hosszú alkudozás és pörrel való fenyegetőzés .után a cég .most kijelentette, hogy eflogadja a tanács által fölajánlott 4000 koronát. Ezzel aztán végleg lezárultak az ujszegedi ártézi kut aktái. jViittilásra ördögök nagy választékban! Saját gyártmányú cukorkák, naponta frissen sült tea-sütemények Arvay Sándor és fia cukrásznál Klauzál-tér 1. szám. Telefon: 291. ez. Telefon: 251. sz. SPORT. Az angol labdarúgás botránya. (Saját tudósítónktól.) Angliában teljesen üzleti alapon űzik a labdarúgást, A profesz­szionátus részvénytársaságoknak nemcsak a bevételeik nagyok, hanem a kiadásaik .is ás Így .gyakran a lét — nem lét kérdése is — a kiesés kérdése. Ép ilyen fontos .persze, hogy milyen pozíciót foglalnak el a csapatok a 11­gabajnoksághan, .mert a vezető csapatok na­gyobb közönséget vonzanak s igy jövedelme­zőbbek a mérkőzéseik. Most még a derekán tartanak a bajnok­ság (küzdelmeinek, semmit sem nyertek és semmit sem vesztették még a csapatok. De tavasszal, amikor megkezdődik a finis, már nemcsak a pályákon dolgoznak — a részvény ­' társasági igazgatók. A vége felé, amikor nagy jelentőségű egy pont is, szokásos és megengedett dolog- a. pályaválasztó jog meg­vásárlása. Eiz persze nem olcsó mulatság, "mert van egyesület, amely 20.000 koronát is kér érte. A legszebb a dologban az, hogy a legtöbb esetben meg is kapja a tekintélyes összeget, csak bogy az ellenfél pályáján ját­szék. A pályaválasztó jog megvásárlásától azonban még messze vannak Angliában, most még a sokkal olcsóbb vesztegetéssel próbál­koznak meg egyes klubok. Egyszerre két vesztegetési, ügyről rán­tották le a leplet Angliában. A West Broom­wlch Albion—Ewerton mérkőzés előtt (1:1 irányban végződött Birminghamban) egy Fater Frigyes nevű ismert spoortiró több ezer koronát ajánlott föl Permingtonnák. a West Broomwioh reprezentatív hátvédőjénok, ha Ewartonnal nyereti meg a meccset. Páter ugyanis nagy összeggel fogadta az Ewerton győzelmét, noha az angol parlament tör­vényt hozott a football-fogadások ellen. Pen­uington följelentette Pátert, akit azonnal el­fogtak. Páter most a simetwieki börtönben , elmélkedik az angol 'parlament szigorán. Nem a vesztegetés kísérletéért büntetik ugyani® meg, hanem a tiltott foofballfoigadiás miatt. j Birminghamban történt a másik veszte­getési eset is, sokkal misztikusabb az előző­nél. ,A Birmingham egyik háitvódője, TFo­mack csapatkapitány ép billiárdozott a klu-b társalgójában, amikor egy dizsentknén kéret­te magához, aki automobilon érkezett óda, anélkül, hogy sejthették volna, merről jött, ! mert .átláthatatlan köd feküdt Birmingham utcáin. A rejtelmes jövevény 1400 koronát ajánlott föl Womaroknak arra az esetre, ha döntetlenül végződik ,a Birminghami— Grimbsy Town mérkőzése. Womaok íölhábo­rodással utasította vissza az ajánlatot, de mire föllármázta a barátait, a jeles sports­men eltűnt Ez a két eset pattant ki ujabban Angliá­ban. 1. Játéktereik és uszodák. 2. Sporttanitók vagyis trénerek. 3. Az iskolatornának sport­szerű üzáse. 4. Az iskolák ifjúsága a jól ve­zetett sportegyesületek gondjára bizandók, ezzel1 szemben az iskolai sportegy es Lilétek alakulása 'megakadályozandó. (Nálunk éppen megfordítva történik). 5. Alkalmat kel adni az ifjúságnak a versenyzésre. (Nálunk drákói szabályt hoztak ez ellen). 6. A tormát játék­kal és sporttal kell kiegészíteni. 7. A verse­nyek rendszerbe foglal,andók. 8. A verseny­zést a hadseregben ,is szervezni kell. .9. Nagy sportklubok alakítandók, sportpályákkal és trénerekkel. ,10, A sport az egyetemekre is bevezetendő. 11. Meg kell nyerni ia® ország vezető embereit ,a sportnak. Ezt a tizenegy pontot a imaigyar sport, is aláírhat ja. Sőt programja .lehetne a Testne­velő Tanácsnak is. TÖRVÉNYKEZÉS. § A kórházi főorvos pöre; Érdekes ügyben Ítélkezett itna délelőtt a szegedi tör­vényszék felefoibviteli tariácsa. Boross József dr.-t, a városi közikórlház igazgató-főorvosát becsületsértésért jelentette fel Koncz Ká­roly voilt kórházi írnok. Az idén, márdi'us 16-ám ugyanis Boross dr. 'leszidta Konezot és kidobta a kórház irodájából, mert az írnok a főorvos utasítását riem akarta teljesíteni. Októberben tárgyalfa ezt az ügyet Som­lyódy István járás-bíró, akii fölmentette Bo ross József dr.-t. Koncz felebbezése folytán az ügy ma a törvényszék ifelebbviteü ta­nácsa ólé került, riimely vétkesnek találta becsülletsértésben |az igazgató-főorvost 'ás1 korona pénzbüntetésre ítélte, de a no­vella értelímébpu a büntetést fölfüggesztette. ' - délet jogerős. § Fölmentették, mert védekezett. A szeg-adi törvényszék ©isküdltbirósága ma dél­előtt egy szándékos 'emberölés büntettétek kísérletével vádolt földimives -ügyében Ítélke­zett, Doktor Imre csongrádi földmivies ült a, vádlottak padján, aki 1911. szeptember 3-án forgópisztollyal kétszer rálőtt Pusztai Ger­gely földmivesre. Pusztai mellbevágta Dok­tori, aki erre előrántotta ,a, forgópisztolyált, és rálőtt a támadójára. Pusztait a mellén, és a karján találták ,a golyók, súlyos sérülést szen­vedett. A biróság az esküdtek verdiktje alap­ján fölmentette a vádlottat. Bútor zállltásokat hely- Ungár g^fl ken és vidékre, berak- ° o A meglsmétlendő SzAK—TAC meces. Tegnap hírül hoztuk már, hogy a SzAK ál­tal november 16-án megnyert döntőmérfkiő­z'ést a Szövetség megsemrniisi te/te és azt ha­tározata folytán december 7-én a SzAK pá­lyán újból te kell játszani. Ebben a pillanat­bari azonban még .kétséges a meccs megtar­tása. A TAC ugyanis sürgönyözött, hogy megfelebbezte a központi vidéki bizottság határozatát és vasárnap nem mérkőzik. Csakhogy a Szövetség nem hagyja annyiban dolgot. Utasította a TAC-cot a játékra és ha nem jönne Szegedre, ugy minden konzekven­ciát tulajdonítson magának. Eszerint a mai nap folyamán a TAC-tói beérkezendő ujabb értesüléstől függ, hogy lesz-e meccs, 'vagy sem? A SzAK mindenesetre nagyban készül. Ma megismétlik a szerdai tréninget, mert mindenáron meg akarja Védeni a csapat a szegedi osztály hegemóniáját. Bírót a bíró­bizottság ddlegál. o Tizenegy pont. Most jelent meg az Amerikát bejárt német tanulmányi bizottság jelentése, amely tizenegy követelésiben csú­csosodik 'ki. E szarint a következő dolgok szükségesek a német, s-port fejlesztéséhez: ározást száraz raktár helyiségben eszközöl szállító Szeged, Jókai-utca l.sz Telefon 34. Délmagyarország eíő/izeíési ára Szegeden: egy évre . félévre negyedévre egyhónapra 24.— kor. 12.- * 6.— w 2.- „ FOG AE acájpadlái aéikil. Az általam készített rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól lel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen pótolják. Készítek továóoá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bár­milyen javítást 4 óra alatt készítek. 3ARTA ÁGOSTON fogtechnikus. Kígyó-utca 1. az. &ZfiŰ£D.

Next

/
Oldalképek
Tartalom