Délmagyarország, 1913. december (2. évfolyam, 280-303. szám)

1913-12-04 / 282. szám

DEDMAOYAROESZXQ 1013. deeonber 4. Rejtélyes postarablás Szabadkán. — A tetteseket nem találják. — (Saját tudósitóntítóL) A szabadkai rend­őrség széleskörű nyomozást tolytat egy ti­tokzatos postarablás dolgában. Dc a nyomo­zásnak mjiudedldíig nincs eredménye. Nem­csak Ihogy a tettest nem tudják megtalálni, de senki sem tudja elképzelni, hogy a rablást milyen agyafúrt módon követhették el. Hétfőn est© kilenc órakor a® 1. számú postáin vatalból kocsin vitték ki a csomago­kat a 2. számú vasúti postára, hogy onnan vasúton továbbítsák őket. Székely Ignác pos­tahivatalindk -teljesített ©kikor a középponti postán éjjeli szolgálatot. Albert József pos­takoesissal együtt ő irakta föl a csomagolkat s a küldeményeket a kocsira. Székely hango­san számlálta a darabokat, semmi hiányt nem talált s aiztáni ilazárta a zsák száján al­kalmazott íbiztositékot, ugyancsak lezárta a postakocsit és a kocsi lakatját és biztosítékát is teljes rendben találta. iA -vasutnáil Albert .József kocsis Szekeres István postahivatalnok ©lőtt számolta, meg újra a küldeményeket. Uigy a kocsi lakatját, mint a kocsi és a zsák biztosilékját teljesen rendben találták. Mégis nagy meglepetéssel vették észre, hogy a igainbospalánkai mozgó­posta csomagjából hiányzik egy kétezer ko­ronás pénzeslevél és egy fontos hivatali ak­tákat tartalmazó csomag. 'Mind1 >a ketten, siettek fölöttescifcet érte­síteni. Este fiz órakor felköltötték a vasúti postafőnököt, azonkívül értesítették a közép­ponti posta főnökét is. Az egész postán nagy riaidalom támadt. Tizenegy órakor megtették a büintető följelentést a rendőrségen, amely • I Feketesas- és Csekonics-u. sarok. UJ tulajdonosok: LEOPOLD és HERBST. i Csütörtökön, dec. hó 4-én Nagyhatású szines dráma 3 felvonásban és a II UUI UH IIUUUII Vígjáték 3 felvonásban. iim a szenzáüűs ul isorül Előadások d. u. 2 órától. i Ülés a páholyban 1 kor. . Fentartott hely 80 fillér. L Első hely 60 fillér. Máso­dik hely 50 fill., Harmadik hely 30 fill. BÉIilflBBflBflBflflflflfl megkezdte a nyomozást ás az egész személy­zetet apróra kihallgatta. [Mindez még hétfőn este történt; ide a dolog csak tegnap pattant ki. lA rendőrség ugyanis a legnagyobb titokban folytatta a nyomozást, tegnap azonban a nyomozás rész­letei .napfényre kerülték. A rendőrség mun­káját László Géza rendőrkapitány vezeti. A tettesnek még semmi nyoma. HÍREK. Szegedi kalendárium. Csütörtök AZ IDŐJÁRÁS: A meteo­rológiai intézet jelentése ^ szerint: Enyhe idő várha­Zj tó, elvétve csapadékkal — Qf Sürgöny prognózis: Enyhe, elvétve csapadék. — Déli hőmérséklet: 7.8 C fok volt. A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal­ban délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hi­vatal, A polgármester betegsége miatt nem fogad. A főkapitány fogad 11—1 óráig. A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a méh. üzletvezető/régnél és a munkásbiztositó-pém­támál délelőtt 8—2 óráig hivatal. AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivata­los óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek látogatása déhitán 2 órától 3 óráig. A KOZKÓRHAZBAN: a beteglátogakhi Idő délután 1—3 óráig tart. VÁROSI SZÍNHÁZ: Est* nyolc órakor .Az ördög", vígjáték. URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 óráét9 este 11. óráig: „A szerelem iskolája", színjá­ték 2 felvonásban, „Királyi korona", dráma 2 felvonásban. VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdve este 11 óráig: „Fekete gyürü", detektivtörté­net 3 részben. KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak délután 5 órától kezdve este 11 óráig: „Odette", Nordisk-dráma i felvonásban. Rít­ta Sacchetto a főszerepben. EDISON-MOZI: Az előadások tartarvak délután 5 órától kezdve este 11 óráig: „Müvészvér", szines dráma 3 felvonásban és a ,J3 ezred hősei", vígjáték 3 felvonásban. És .hogy az .apja, anyja tehet-e róla? óh ked­ves Uram: ilyet még .a szegedi városházán sem igen sokat mondtak. Ez ,aiz ia .bizony os keresztényi embérszeíretet, ez az a nagy-nagy felebaráta szeretet, amelyet az az izgató Ga­lili vándor irt meg és tanított? Milyen jó is itt az élet mögött: nem látják, hogy pirul el az arcom, hogy mennyire, .mennyire szégyen­lem magam. iKossuth és Újházi nevét nem azért írtam egymás mellé, mert — színészek .mindketten, hanem, mert mindketten 70 évesek és — há­zasodlnak. És tudtom: .mekkora a moralisták­nak az ő megbotránkozásuk ennek miatta. Pediig mi sem érthetőbb, mint az, hogy a nyu­galomra és otthonra vágyó öreg ember tár­sat vesz .magának, aiki mellette legyen, ha eljön érte a Kaszás. Csakhogy baj van min­dig ezekkel az aggastyán-házasságokkal: sok emibernek zavarják meg a számítását. És az (a sóik ember felordít ós tiltakozik. Ám tilta­kozásukat mem a szeretet, hamiem a zseb ve­zeti, amelyből a .leendő özvegy jócskán ki­szadeget, Mert az ilyen házasságok mindig megcsalják a várakozókat. Jókai utáni is itt maradt nekünk a Bella. És ő a: Bella; a Jókai özvegye . . . Mi .aztán nem azt .nézzük, hogy a Bella volt az, aki a Mester utolsó éveit megédlesitette, mi csak azt érezzük, hogy bennünket megcsaltak. A Mester elment és ittnuaradt a Bella, özvegy Jókaiiné . . . És igy tesz majcl Újházinál és igy Kossuth Lajos fiánál ... És .igy kerül' össze a három: 70 éves. Kossuth Ferenc, Újházi Ede és Jó­kai Móric, ók elmennek aztán, dé a Bellák az ő .nevükkel, az ő pénzükkel óh, ök itfemarad­nák . . . Dr. Lesbius. Levelek az élet mtfgül. A törvénytelen gyereket kirúgták az uraik a nyugdijszaibályzat védelme alól. Mert hadd pusztuljon el a törvénytelen gyerek, hadid' züljön el., hadld! legyen .a ipatronázsnak is diolga. Mert ioné: világos, ugye, hogy a tör­vénytelen gyerek nem tesz katona, nem fizet adót. Szóval semmiféle kötelezettséget nem teljesít, ne legyen ugye semmiféle joga sem. Hát azokról a gyerekekről elfeledkezett Tasicli iler főjegyző, akik a házasság szent lierkein belül születnek meg törvénytelen .módon? Azokat is ki keJilett volna ragui a tervezet­ből. Mert régi dolog, .dé nem meri seniki -meg mondani és ném tndom, hogy a Szerkesztő Ur most is ki meri-e nyomtatni, hogy .a sze­gedd városházán mennyire dühöng a konzer­vativizmus. Taschler ur azt mondja: ,hátha í dében már elégtételt adott Kummernatc, haj­— A Dugonics-Társaság, Rudnyánsz­ky nak. Rudnyánszky Gyulának, a szerencsétlen magyar poétának tragédiája mély megdöb­benést keltett. A lapok fölhívására 'megindult a -segitőakció, annál inkább, .mert a költő családja nyomorban van. Rudnyá-nsz'kyné Révy Auréilia volt szegedi színésznő s eny­nyiben .még közelebbi kapcsolaiban is van Szegeddel. A Dugonics-Társaság most száz koronát juttatott el Rudnyánszky családjá­nak, — Táborszernagy és képviselő afférja, Bécsből jelentik: Kummer táborszernagy és Liebermann dr. képviselő ügyének a delegá­ció mai ülésén utójátéka volt. Nemec -szo­cialista cseh képviselő a hadügyi albizottság ülésén megkérdezte a hadügyminisztert, ho­gyan lehetséges az, Ihogv egy tábornok se­gédeklet küldött egy képviselőhöz, aki csak 'hivatását teljesítette, amikor a tábornok mű­ködését bírálta. A hadügyminiszter vála­szában kijelentette, hogy egy katonatisztnek, amikor személyében s becsli leidben támad­ják; elégtételt kell kérnie. Még akkor is fönn­áil ez a helyzet, ha történetesen képviselő volna a sértő. Igy volt ez ebben az afférban is. A választ tudomásul vették. Liebermann a JRei-chsráth legutóbb ülésén nem valami hízelgőén nyilatkozott Kummer táborszer­nagy képességeiről, mire a tábornok elküld­te hozzá segédeit. Liebenmann segédei azon­ban kijelentették, ihogy Liebermann nenj' párbajozik, mert két később mondott beszó­50 törvénytelen' gyereke lesz egy dii jnokmak!' No, de kedlves, főjegyző ur, .látott-e már em­bert, akinek 50 élő gyereke lett volna. És ha volna olyan; ember, nem érdemelné-e meg vájjon, hogy az állam, ,a város, a társada­lom, mindenki segítse őket. Hiszen az kel­lene: 50 gyerek egy embernek. Törvénytelen gyerek? Van-e férfi, akinek — ha minős is — nem lehetett volna: törvénytelen 'gyereke. landó azonban- az ügyet a párbajellenes liga bccsiiletbirósága elé terjeszteni. A tábornok segédei az ügynek ilyen módon vaió elin­tézésébe nem mentek bele, hanem jegyző­könyvet vettek föl és eltávoztok. — A Katholikus Nővédő Egyesület estélye. A Szegedi Katholikus Nővédó Egye­sület elnöksége már miniden előkészületet .megtett arra nézve, hogy a december 7-én tartandó közművelődési estélye miinél érde-

Next

/
Oldalképek
Tartalom