Délmagyarország, 1913. december (2. évfolyam, 280-303. szám)

1913-12-02 / 280. szám

1913. december 2. DEDMÁdQYAROÍSZXCI ég Framlk Oszkár. Részvétiiník jeléül szeretett Főnökünknek — Hü iminkásaii. Őszinte rész­vét jeflül — Fenyves Kornél idir. és neje. Ipari osatályunk érdemes Elnökének — Szegedi Kereskedelmi ós Iparkamara. Kedlves jó Ná­ezának — Irén. Osztrák-Magyar Hanik váltó­hiráiójának. Utolsó üdvözlet, utolsó Na.gybá­csin aik — Kain Sándor dr. és családija:. Fe­lejthetetlen /Elnökünknek — Szegedi ipartes­tület. Jó Károly bátyánknak — .Alllmaiék. őszinte részvétünk kifejezése jeléül — Milkó Endre dir. és Millké Ferenc. Kedves Károly bácsimaik — özvegy Raiinier József né. Szere­tett Károlyiunknak ,— Sehlaiuch-család. Édes jé Nászúnknak — Maris és Józsi. Rainer Ká­rolynak — Szegedi faiparosok. Szeretett Nagybácsinak — Anna és Terik,a. Rainer Ká­roly felejthetetlen .barátjának — Tihék En­dre. Rainer Károly .családja kétszáz koronát adott át Somogyi Szilveszter dr. főkapitány­nak a szegények között való szétosztásra. Öt millió kölcsönt keres a város. — Egy éven belől kell a pénz. — (Saját tudósítónktól.) A hétfőn délelőtt tartott tanácsülésen Balogh Károly pénzügyi tanácsos ismét jelentést tett a három (milliós kölcsön ügyének állásáról. Amint a tanács­ülésen konstatálták, aligha fog sikerülni a Földhitelintézettel való tranzakció, mert a bank .a kölcsönt semmiesetre sem hajlandó annyiért folyósítani, mint amennyiért a ma­gyar koronajáradék árfolyamának esése előtt kinálta a városnak. De még akkor is, ha a bank a kölcsönt a városnak megfelelő árért kinálná, a tárgyalások fonalát újra föl kellene venni, mert immár nem három, ha­nem ötmillió korona az összeg, amire okvet­lenül szüksége van, hogy a halaszthatatlan építkezéseket megvalósíthassa. Ezt az ösz­szeget pedig, — amint a pénzügyi tanácsos mondotta — egy esztendőn belül kell meg­kapnia a városnak, mert máskülönben nem kezdhet hozzá sem a tüzérkaszárnya építé­séhez, sem pedig nem juttathatja tető alá azokat a terveket, amelyek már esztendőik óta várnak megvalósításra és ha megint el­odázódnak, megakasztják a város fejlődését. Az öt millió 1914. novemberéig kell, hogy azoriban la Földhitelintézettől szerzik-e be, vagy más pénzcsoporttól, azt most még nem lehet tudni. Amint az előadó tanácsos mon­dotta, lehet, hogy időközben valóra válik az a terv is, amellyel az állam foglalkozik. Ti­sza István miniszterelnök ugyanis kijelen­tette, hogy a városok hitelügyét talán az él­lom fogja a kezébe venni olymódon, hogy 160 millió koronát vesz föl s ebből minden kölcsönre szoruló városnak annyit folyosit, amennyire szüksége van, illetőleg amennyit természetesen garantálni tud. Ezek után a pénzügyi tanácsos előter­jesztette azokat a terveket, amelyeknek a megvalósítása immár nem halasztható to­vább. 1914 novemberéig fokozatosan hozzá keli kezdeni: elsősorban a tüzérkaszárnya fölépítéséihez, a Buvár-tó föltöltéséhez, az állatvásártér kiépítéséhez, továbbá vissza kell téríteni a fogadalmi templom-aiapból föl­vett ötszázezer koronát, ki kell egyenlíteni a vasutas palota építésénél fölimei ült póthitelt, hasonlóképen a bonvé'dlcsapatkórház kibőví­tésével előállott többkiadást is, tető alá kell hozni a szükség-barakkokat és még egy egész sereg kisebb-nagyobb jelentőségű épít­kezési tervet. Az előadó tanácsos azt javasolta, bízza meg őt a tanács, hogy az ötmilliós kölcsön ügyében a szükséghez képest akár a Föld­hitelintézettel, akár -más pénzesoportokkal tárgyalásokat folytasson. Azért a szükséghez képest, mert ha időközben az állam veszi a kezébe a városok hitelügyét, akkor a tár­gyalások megindítása fölöslegessé válik. A pénzügyi tanácsos abban az irányban is ér­deklődni fog, hogy az állam teivéből csak­ugyan lesz-e valami és ha igen, mikor? Ki­jelentette még a pénzügyi tanácsos, hogy amennyiben pénzcsoportokkal kell majd érintkezést keresni, mint eddig sem, ezután sem fog közvetítőkkel, ügynökökkel szóba állni. A tanács Balogh Károly előterjesztésé­hez hozzájárult. Most .már csak az a kérdés, akad-e ipénzcsoport, amely egy éven belül öt milliót tudna .folyósítani a városnak megfe­lelő föltételekkel, vagy ez is kútba fog esni, mint a három milliós kölcsön. Ebben az eset­ben igazán nincs más segítség, mint az ál­lam. Skerlecz Iván báró báni kinevezése. A hivatalos lap Vasárnapi száma a követ­kező jelentést teszi közzé: ö császári és apostoli királyi Felsége 1913. évi november 27-én kélt legfelső elhatáro­zásával Skerllecz Iváin. d!oktor (bárót, Hor­vát-Szlavomorsizágokban királyi biztosát, ezen állásától fölmenteni, őt egyúttal Hor­vát-Szlavom- és Daiimátonszágok bánjává legikegyélmesebbem kinevezni s nevezetthez a következő legfelső (kéziratolt intézni mél­tóztatott. Kedves Skerlecz dr. báró! Magyar miniszterelnököm! előterjesztéséle önt fÜor­vát-Szlavonországokban viselt királyi biz­tosi állásától fölmentvén. Horvát-Szlavon­és Dalmátországok bánkívd ezennel kine­vezem. Kelt Bécsben, 1013. évi november 27-én. Ferenc József s. k., Tisza István gróf s. k. Zágrábból jelentik: Skerlecz Iván báró, az wj horvát bán ma éjjel Budapestre Uta­zott, ahonnan a keddi eskütételre Bécsbe utazik. Vukovdr község polgárai elhatározták, hegv ia képviselői mandátumot Skerlecz Iván bárónak ajánlják föl. Kiticsics polgármester vezetésével a hét folyamán küldöttség megy Zágrábba, hogy Skerlecz bárórak a mandá­tumot fölajánlja. A két évvel ezelőtt lefolyt választásokon Pejacsevich horvát minisztert választották képviselőnek. A delegáció Ölése. (Ellenzéki szónokok. — A főrendiházi ha­tározat elrontotta a tervüket. — Tisza ki­parirozta a támadásokat.) (Saját tudósítónktól.) A magyar delegá­tusok vasárnap este Bécsbe érkeztek. Az el­lenzéki delegátusok tiz órakor értekezletre gyűltek össze Windischgratz Lajos herceg palotájában, hogy a taktikáról határozzanak. A főrendiház szombati határozata ugyanis, amellyel megengedi a delegációban a parla­menti őrség alkalmazását, elrontotta a ter­vüket, hogy a delegáció határozatát provo­kálják ebben a kérdésben. A határozat meg­lepően hatott és elkedvetlenítette az ellenzé­két, annyival is inkább, mert föszónokuk Vázsonyi hirtelen megbetegedett. A mai ülés tehát sóikkal csöndesebben folyt le, mint az ellenzék hirdette. A mai szónokok Károly Mihály (több­ször is fölszólalt), Hadik János gróf, Ber­zeviczy Albert, Andrássy Gyula gróf, Appo­nyi Albert gróf és Tisza István miniszterel­nök voltak. Valamennyi ellenzéki szónok a parlamenti őrség kérdésében beszélt s a tá­madásokra Khuen-Héderváry, majd Tisza miniszterelnök válaszolt, aki hangsúlyozta, hogy a parlamenti őrség alkalmazása törvé­nyes és arra föltétlenül szükség van, hiszen a m-ult évben is rendőri segítséget kellett igénybe venni. Az ülésről ez a tudósítás szól: A magyar delegáció tagjainak nagy ré­sze már vasárnap délután, egy része pedig ma reggel érkezett Bécsbe. Ma reggel érke­zett meg Tisza István gróf miniszterelnök és az ellenzék egyik vezére, Károlyi Mihály gróf is. A mai ülés iránt igen nagv érdeklődés nyilvánult meg. A delegáció tagjai majdnem teljes számban jelentek meg. csupán az el­lenzék részéről hiányzott még mindig a kitil­tott Rakovszky István, továbná a beteg Vá­zsonyi Vilmos. A közönség számára fentar­tett hely zsúfolásig megteli előkelő hallga­tósággal. Még jóval az ülés megkezdése előtt a delegáció ellenzéki tagjai bevonulták az ülésterembe és annak középső részén foglal­tak helyet az elnöki emelvénnyel szem­ben. Láng Lajos báró elnök negyed tizenegy órakor jött az ülésterembe, amikor betódul­tak a munkapárti delegátusok is cs elfoglal­ták helyeiket. Láng Lajos bánó elnök negyed ti®emegy­kor (megnyitja aiz ülést, és mándéneketött a múlt plenáris ülés jegyzőkönyvének bitelesd­tésére térnek át. Az elnök jelenti, hogy mi­ntám, a legutóbb öetizehivctt plenáris ülés határozatképtelen volt, a legutolsó plenáris ülésnek az alakú,ló ülés tekintendő. A jegy­zőkönyv hitelesítése után aiz elnök kifejti, hogy az uj nyilvános ülést azért hivta ösz­s®e, hogy az ellenzéki delegátusoknak alkal­mat adjon arta, hogy a parlamenti őrség kérdését, mely miatt legutóbb plenáris ülést hivattak össze, szóvá tehessék. Mielőtt erre a tárgyra rátérnének, Károlyi Mihály gróf íkéri, hogy szemé­lyes megtáimadtatáe eimón szót emelhessen, ámbátor a személyes meigtámadtatás mem itt a delegációban, hanem azon kívül történt, d© innen indult ki. Láng Lajos báró elnök teljesen méltá­nyolja Károlyi -Mihály gróf kívánságát és m Bnton/fcarlók Telefon 515. Tisztelettel meggyőződhetnek arról, hogy dúsan m fili 3üf" 1 i 1 felszerelt raktárunkban kizárólagsa- fcjyCSttll JWh3SZ|(M0S0I( ját készítésű, elsőrendű bútorok, EmIam* MK minden versenyt felülmúló árban (jfllO I "í J)I3?E — kedvező fizetési feltételek mellett -„ . .. - . , „ - is kerülnek eladásra. SZf|»d, TlSZE £a)0$.!|3rfl! » (Kertész pflftcl szemben.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom