Délmagyarország, 1913. december (2. évfolyam, 280-303. szám)

1913-12-02 / 280. szám

Szerkesztőség Kárász-utca 9. Telefon-szám : 305, Szeged, 1913 r1 ír in ír '„ui .ül, ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egész évre . K 24 — félévre . . K 12 — negyedévre K 6 — egy hónapra K 2-— Egyes szám ára 10 SÜSér. ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K28 — félévre . . K 14.— negyedévre K T— egyhónapraK 2-40 Egyes szám ára 19 fillér. Kiadóhivatal Káráaz-oica «. Telefon-szám: 305. II. évfolyam 280 szam Kedd december 2. Courier de Hongrie. Egy tipikus ál-hirlapiró pört indított egy szerkesztő ellen, aki megiratta róla 'a lapjában, hogy ál-hirlapiró. A bíróság föl­mentette a szerkesztőt, mert fényesen be­bizonyította, hogy <a panaszos valóban ál­hirlapiró. Lapja, a Courier de Hongrie, mellyel az európai sajtót „informálja" a magyarországi dolgokról, nem hogy na­ponkint megjelennék, de néha esztendő is elmúlik, amig egy száma napvilágot lát és akkor se akad igazi ujságiró, aki a kezébe venné. Kulcsár Béla urat, akit a biróság Íté­letében ál-hirlapirónak nyilvánított, bizo­nyára vigasztalja az a tudat, hogy manap­ság az igazi hirlapiró tu'ajdonképen egy cseppet sem népszerűbb és kedveltebb egyéniség a társadalomban, mint az ál­hirlapiró. De mig az igazi hirlapirókat ráncbaszedheti Balogh Jenő, az ál-hirlap­irófckal szemben tehetetlen még a törvény­hozó hatalom is. Mert ők nem csupán az apró-cseprő szélhámoskodásaikból, pau­sáléikból, kijárásaikból és zsarolásaikból élnek, hanem a társadalomnak a felületes­ségéből, Ízléstelenségéből és értelmetlen­ségéből. Egy uj Linnéé kellene az áí-hirlap­irók különféle fajainak osztályozásához. Azok a Kulcsár Bélák, akik egyszerűen be­jelentik a polgármesternél, hogy Courier de Hongrie cimen lapot alapítanak (s még azt mondják, hogy nincs sajtószabadság!) — a lapjukból két korona befektetéssel vegyi uton sokszorosítanak minden esz­tendőben, vagy minden harmadik évben egy példányt, s azután gyűjtik a szabad­jegyéket, pausálékat, arrogánsan benyit­nak a hivatalokba és ott kedvezéseket jár­nak ki „ügyfeleik" számára, — még a leg­kisebb és legtehetségtelenebb ál-hirlapirók közé tartoznak. Vannak egy pár százan és megélnek valahogy, mint egy kúriai bi­ró vagy miniszteri tanácsos. De mit szól­junk azokhoz a tehetséges ál-kollégákhoz, akiket még mi, igazi hírlapírók is megsü­vegelünk? Ezek még annyit se fáradnak, mint Kulcsár Béla, — nincsen Courier de Hongrie cimü lapjük, sohase állítják, hogy csak egy cikket is irtak (az az egy kor­rekt dolog van bennük, hogy valóban nem is irnak), de majdnem előkelőbb föllépé­sük, mint Harkányi János báró, gummike­rekün járnak, a külügyminisztériumba ki­bejárnak, nagy pénzéket vesznek föl és egy-egy miniszter vállát megveregetve bo­rús arccal jelentik néki: — F. F. pár nap óta neheztel Ist­vánra! (íNyájas olvasó, k'i nem vaev be­avatva a nagy politikába, tudd meg, hogy István a miniszterelnök, a titokzatos F. F. pedig a — trónörökös.) Előkelő ál-kollégánk, aki a magyar sajtót képviseli a legfelsőbb régiókban, so­hase jár szabadjegyek után, — neki a he­lyébe viszi'k. Mi ő hozzá képest egy kisebb­fajta ál-hirlapiró, akit hatszor is kidobnak, mig ötven koronát adnak neki! Alkotmányos életünkhöz hozzátarto­zik továbbá, hogy csaknem minden állam­férfiunak akad egy ál-hirlapirója. Olyik teljesen analfabéta, sőt mosdatlan. De a miniszter urak és államférfiak azt hiszik róluk a maguk csodálatos naivságában, (s a politikai arénán kivül mind oly naivok!) — hogy legalább is három lapba irnak na­ponkint vezércikket. És ha a nagy politikusok ennvire nem tudják mepkülönböztetm az igazi hir­lapirót az ál-hir!aoirótól, — miért várjunk több embeTTsrveretet az aktái között élő szegény pénzügyigazgatótöl. akitől trafik­engedelmet, vagy a hitelszövetkezeti igaz­gatótól. akitől pausálét zsarolnak ki derék ál-kollégáink? Mi teliesen értíük, hogy nem szeret bennünket, uiságirókat, az a nanv közön­ség, atmelv csak a Courier de Donorié szerkesztőiét látja: ő uevnnte ráér o kö­zönséovel megismertetni mncát mert "e—< ir. mig mi. akik iróasztahm'k mellett tölt­; iük el az átlagosnál jóval rövidebbre A fátyol. Irta: Jeanne Nérei. — Anette, mesélj el nekem mindént, őszintén . . . Emlékezzél visisza utolsó bi­zalmas együttlétünkre, amikor a kertben es­te bevallottad nagy titkodat: szeietsz egy férfit, meg is mondtak neki, de elfutottál 'a válasza elől és hozzám menekültél, aíholl egész nyáron csak ő rá gondoltál . . . És emlékszel, mit mondottam néked: menj az életnek elébe Anette. mert bármilyen szomo­rúság is lesz a következménye balgaságod­nak, későbben nem (leszel olvan egyedül a vi­lágban, meglesznek az emlékeid, mig az én szivem, az én életem emlékek nélkül miindig sivár marad . . . — Jó . . . De ne emeld föl a lámpaer­nyőt, Marié, jobb így, csak a tüz világítsa meg az arcomat . . . Igv legalább, ba mesél­ni fogok és az arcom piros llesz, nem fogod tudni, vájjon a tüz fénye festi-e azt pirosra, vagy az a titok, amit elmondok neked... és (add1 íeihér, gyürütlen kezedet az enyéimbe, hadd erezzed a vérem lüktetését is, amikor a hangomat hallod . . . — Találkoztál még vele azután Anette? — Igen, azért utaztam el tőled, mert tud­tam, hogy ő visszatér Bárisba és . . . és el­mentem hozzá. — És azután? — Nem emlékszem már arra a pillanat­ra, amelyben megláttam újból az arcát. Csak azt tudtam, hogy imiind a két kezemet oda­nyújtottam neki lés néztem, néztem ői mere­ven, de nem láttam. . . . Azt hiszem, nevet­tem. Marié, nevettem gyermeki kacagással, nevettem oly édesen, ahogyan csak akkor tu­dunk, amikor egészen ártatlanok vagyunk, amikor az öröm felejtet velünk mindtn és újra gyermekek leszünk. Azután észrevet­tem, hogy beszél hozzám és láttam a sze­méiből, hogy szeret. — Biztosan tudod, Anette? — Igen. Bizitosan. biztosan . . . érted . . . biztosan és ugy is akarom tudni... Csontos kezeibe tettem az én. két reszkető kezeimet és hallgattam öt, mohón, (mintha forrásvizet innék egész nani szomjazás után ... Oh, a hangja, Marié! — Igen, már mondottad, hogy tudott beszélni, la nőkkel, minden nővel ... Te szenvedtél is emiatt, de már elfelejtetted. % — Mindegy, ha azt mondja, amit hallani kívánok. — Látszik, hogy busz éves vagy csak, Anette! — Az én busz esztendőm, Maire, illatos csokor; váriak-e, mig elhervad és azután nyújtsam át? . . . — Anette, Anette, kis szerelmes nő, a rajongásod engemet is magával ragad és szinte hihetetlennek tűnik föl, hogv baj ér­jen téged, aki ily bátran .megy az élet felé ... De kérlek, önmagad miatt, győződj meg ar­ról, igazán szeret-e . . . Szereted őt, de ne menj a legrövidebb uton hozzá, mint a gyer­mekek, akik türelmetlenül várnak a játókra. Most gyönge perceid vannak; vári egv kissé barátnőm, mert különben nem fogod érezni a kellemes félelmet, amikor maid kopogtatsz az 'ajtaján, nála, aki még minden vonzóerő­1913. évi december hó 15-én. legyek kaphatók VARNAY L. KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN SZEGEDEN, Kárász-utca 9. Telefon: 81. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom