Délmagyarország, 1913. november (2. évfolyam, 255-279. szám)

1913-11-19 / 269. szám

1913. aoveMber 19. J.mmm Ilii i >J • i I DELMAQYARORMJtO f H I R^E IL Szegedi kalendárium. IDŐJÁRÁS: A meteoro­lógiai intézőt 30* rint: Lényegtelen hőválto­zás és elvétve csapadék várható. — Sürgönyprog­nózis: Enyhe, elvétve csa­padék, — Déli hőmérséklet: 7.2 Celsius volt. A VÁROSHÁZÁN valamennyi himéab hí*i délelőtt 8 órától 2 óráig van hivatal. A polgármester betegsége miatt fogad; a főhespitány 11—1 óráig fogod. A VÁROSHÁZA bizottsági termében délután 6 órakor az Országos Cserkész Őr­szem Szövetsége helyi bizottsága ülést tart. A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. üzlet vezetőségnél és a munkásbiztosité-pme­tdrnál délelőtt 8—2 óráig van hivatal. A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatás) idő délután 1—3 óráig tar*. VÁROSI SZÍNHÁZ: Est" nyolc érakor Támlásszék, bohózat. URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 órától este 11 óráig: A vörös álom, bűnügyi dráma 3 fölvonásban. „Ne sirj anyám," Dráma 2 felvonásban. A főszerepet Susanne Grandais játsza. VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdve este 11 óráig: fekete álarc". Bűnügyi drá­ma 3 felvonásban, KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak délután 5 órától heedve este 11 óráig: In hoc signo vinces. E jelben győzni fogsz. Klasszikus fUmtragédai 5 felvonásban. Tilos hozomra játszani. (Saját tudósítónktól.) No, azért nem kell megijedni Gróf Hozom továbbra is játszha­tik. Nyugodtan' mehet a kaszinóba, megihat­ja feketéjét, elszívhatja havannáját, kezeibe veheti a blattot és hozomra is elverheti a birtokát, ha ugyan édesapja, .az öreig Hozom gróf már el nietm verte. A tilost jelző tábla csak a polgári Hozamokra vonatkozik és azok közül is osak a szabadkaikra, merthogy az ő kaszinójuk hozta a tilalmat. Szabadkán is van ugyanis Nemzeti Kaszinó, íha nem is a grófok, de az uri intelligencia számára, a mely a vidéken ép oly ékszkluziv, mint Pes­ten a grófok. ÍEzek az uri intelligensek leül­nek játszani, alsóst, huszonegyest, rámsilit, ferblit, vagy bakkarát (az erkölcsös vidék ös bakkaráziik már) és nyernek vagy veszítenek. Ha nyernek, szívesen besöprik a nyereséget, ha veszítenek, nem sziivesen fizetnek, 'Már tudniillik azok, akiknek van írniből fizetni. A kiknek nincs, azok fölállítanak és bemondják: — Hozom! Aztán vagy hozzák, vagy nem hozzák a kártyaadósságot. A kaszinói szabályok: a ho­zást ipják elő és aki ad valamit a kaszinói becsületre, az hoz is. IMegpumlpollja a család­ját, mgterheli a birtokát, .előleget vesz föl, kölcsönt szerez vagy sikkaszt, de hoz, unert első a becsület. Vannak azután, akik főbelö­vik magukat. Az életűiket adják .kártyaadós­ság fejében. Büszkén halnak meg, a teringet­tét, nem veszítik el a becsületüket. Szabadkán ezentúl máskép lesz. A vá­lasztmány kimondta, hogy nincs hitel. Be les­het mondani a ikvárt-ász-kólát, be tehet mqjl­diánd a huszonegyet/ flé hozom-ot nem lehet •bemondani, mert a szabadkai bozoin'-i ef<xr­híéíékL^ .Veszik. a dolgukat. Aká F a határozat ellen vét, azt könyörtelenül kitilt­ják a kártyateremből. Az mehet az olvasószo­bába, büntetésből Ijöngészheti a kis képes harsonákat, amelyek nem állanak harminc­két lapból, de kártyázni nem kártyázhat. Ha játszani akar, sikk asszon előbb 'és ne utólag. A sikkasztott pénzzel bemehet a ikártyaszo­ihába. De tréfa ide, tréfa oda, a szabadkai Nem­zeti Kaszinó határozata határozottan üdvös. Bizonyos, hogy a reform következtében .ke­vesebb letörés, sikkasztás és öngyilkosság lesz Szabadkán, mint eddig volt. A szabad­kai kaszinótag, ha nincsen pénze, nem ját­szik hitelbe, hanem iszik majd vagy — utol­só esetben — olvas az ujságszobában. — Lemond a berlini nagykövet. Szö­gyért Marich László berlini osztrák-magyar nagykövet, akiről többször jelentették, hogy nyugalomba vonul, 'most — 'miint Bécsből irják — fölajánlótia őfelségének lemondását, de a király nem fogadta el. Valószínű azon­ban, hogy Sző gyén Marich .rövidesen mégis csak visszavonul, ímert a nagykövet egész­ségi állapota erősen .megrendült. — Bécs város egy cseh képviselő ellen. Bécsből jelentik: Bécs város tanácsa mai ülésében foglalkozott Stranszki dr. képvise­lőnek a reidhsrátlh egyik legutóbbi ülésén tett kijelentésével, amelyben ezt a kifejezést használta: az elhülyült Bécs. Weiszkirchner dr. polgármester jelentést tett erről és kije­lentette, hogy a városi tanács, amely 'min­denkor síkra szállott Bécs érdekében, a leg­energikusabban visszautasítja ezt a kijelen­tést. Ezután a következő határozati javas­latot fogadták el: Bécs város tanácsa fölháborodó,s-sat til­takozik ama hallatlan gyalázkodás ellen, a melyben. Stranszki dtr„ ,a. német és a ke­resztény lakosság ellen való gyűlöletének kifejezést adott. A 'városi tanács, a nélkül, hogy a szónak személyének jelentőséget tu­lajdonitana, amire nem is érdemes, e kije­lentésben csaik .amaz érzelmek kifejezését látja, amelyekkel egy morvaországi cseh képviselő a Bécsben élvezett vendégbarát­ságért fizet. A városi tanácsot semimi sem fogja visszatartani attól, hogy Bécs város német jellegét továbbra is teljes határo­zottsággal meg n.e tartsa és cseh .befolyá­sokkal szemben meg n,e védelmezze. A határozati javaslatot egyhangúan el­fogadták. — Melyik a miniszter? Galgőcröl jelen­tik: A honvédelmi miniszter a mult héteO' Galgóoon járt. Tiszteletére bankettet rendez­tek. Az ebéden megjelentek a vidéki notabili­tások, katonák és civilek, vegyesen. A ban­kettet Emszt József vendéglős állította ki. iA mikor az urak .bevonultak az ebédlőterembe, a d'erék vendéglős nagy on kíváncsi volt, hogy melyik a miniszter. Odasompolygott egy jo­viális külsejű öreg civil úrhoz ós a követke­zeket kérdezte: — Uraságod volna szíves megmondani; melyik a miniszter? Az öreg elmosolyodott: — Hát fiain, én volnék. A korcsmáros meglepődött. Végignézte az öreg urat és hitetlenül rázta a fejét: — Novemberben vagyunk kérem, nem. áprilisban. A honvédelmi miniszter nem jár­hat civilben! Csák aztán, hitte el, hogy a, .mosolygó öreg urat a főhelyre ültették és kegyelimes urnák szólították. — A Vörös-Kereszt Ügyésze. A traeyar szent korona országai Vörös-Kereszt Egye­sületének Szeged városi választmánya, no­vember 15-én ülést tartott és Szmollény Nán­dor főtitkár indítványára egyhangúlag Ró­zsa Andor dr. .ügyvédet választotta meg az egyesület ügyészének. — Költöztetik a halottakat . . . Porla­dó emberi csontokat temettek tegnap a bel­városi temetőbe. A iSzent Demeter templomi bontásánál és ia fogadalmi templom alapozá­sánál talált emiberi maradványokat költöz­tették uj sírba díszes egyházi szertartás kö­zepette. Hatalmas, fekete koporsóba kerültek együvé a hamvak, a koporsón ez .a fölirás volt látható: „A fogadalmi templom alapjá­nak ásása alkalmával az ott létezett ősi te­metőföldben talált csontmaradványok. Be­szentelve 1913. november 17." iA szertartási Jászai Géza címzetes püspök végezte fényes papi segédlettel. A csontokat a belvárosi te­mető diiszikriptájába.n helyezték el, valószínű azonban, hogy innen elköltöztetik majd a hamvakat. Most van szó ugyanis egy köz­ponti temető létesítéséről s ha ez meglesz, akikor oda temetik el újból a Demeter-tem­plom alatt fölfedezett emberi maradványo­kat. — Bécsből elhelyezett magyar ezredek Bécsből jelentik: A tavasszal nagyarányú helyőrségi változások lesznek a hadsereg­ben. Igy a 37. gyalogezred, amely 1910. óta Bécsiben, van, Zágrábba kerül. Az ezred egy zászlóalja és második számú gépfegyver­osztálya pedig Bitekbe jön. A magyar ezre­dek közül Bécsbe mennek föl a 44. szümu gyalogezred, amely jelenleg Budaipesten ál­lomásozik. Ez az ezred Kaposvárról egészíti ki imagát. Úgyszintén Bécsbe vezényelték a 29. gyalogezredet is, amely jelenleg Temes­várott van. — Zsidó presbiter. Nagyszalontáról jelentik: A felsőderuai reformátusok erősen készülődnek a presbitenválasztásra. Van je­lölt ibőveu, mert az a természete a magyar reformátusnak, hogy ibieume szeret ülni az egyház tanácsban. A dernai aszfalthánya .munkásai hogy hogy nem, szembekerültek a papjukkal és elhatározták, hogy megválaszt­ják Faragó Miksa bányaigazgatót, aki nem­csak, hogy zsidó, hanem Fried József szalon­tai rabbi fia. Amikor furcsa elhatározásuk okát kérdezték, igy feleltek a bölcs magya­rok: — Pappal szeftniben még a kálvinista sem ellenzék. lEzért kell nekünk zsidó. A zsidó igazi ellenzék. iA hiba az, hogy a választást mindenkép­pen meg fogják semmisíteni, hacsak Faragó Miksa meg nem gondolja magát ós ki nem tér. — Menetrend változás. A villamosvasút igazgatósága ma bejelentette a szegedi rend­őrségen, hogy a Gedó—vágóhídi vonalon a téli menetrendet léptette életbe. E szerint egészen mároius hónapig nem mint eddig; hét, hanem négy kocsi ifog közlekedni s az eddigi hét perces várakozási idő helyett ti­zenkét percnyi időközökben közlekednek a kocsik. Miután a szerződésileg kötelezett ko­csiforgalimat ez még .mindig kétszeresen feliül­annija, a bejelentést a hatóság tudomásul vet­te. — Az clsö zsoltár. Van egyfalú a hu­nyadi hegyek közt, amelynek Boica a neve, Hunyadrnegye hegyei közt búvik meg. Vala­mikor nagyiközség volt, mert a hegy bőven adta az aranyat az erdélyi fejedelmeknek meg a nagyuraknak. Akkor még magyarok lakták. De elfogyott az arany és elfogyott a magyar is. Berajzott az oláh, templomot, is­kolát épített és u.gy tapad a földhöz, mint a pióca. A régi magy ar bányaimmnkások közül ott felejtődött egynéhány. Fele katolikus, fe­le pedig református. Nqrnet, illeive szász is maradt ott egy templomaira való, A katoli­kusoknak , állított iskolát éa templomot 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom