Délmagyarország, 1913. október (2. évfolyam, 228-254. szám)

1913-10-21 / 245. szám

1913 október 2P DECMAGYAROR8ZAO f HÍREK. kalendárium. AZ IDŐJÁRÁS: A meteo­rológiai intézet jelentése szerint. Az időjárásban még egyelőre változás nem várható. Sürgönyprognó­zis: Változás nem várható. Déli hőmérséklet 12.8 C. A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal­ban déltlőtt 8 órától 2 óráig van hivatal. A polgármester bet&gsége miatt nem, fogad; a főkapitány 11—1 óráig fogad. A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. üzlet vezetőségnél és a munkásbiz tositó-pén z­tárnál délelőtt 8—2 óráig van. hivatal, A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatóm idő délután 1—3 óráig tart. VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 árakor Buksi operett. URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 ómtól kezdve este 11 óráig A jegyesek, Marnom vi­lághírű regénye után 6 részben. VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdve este 11 óráig Az őserdő borzalmai. Dráma 3 felvonásban. EDISON MOZGÓ: Délután 5 órától este 11 óráig Szivek harca, szinmü 3 felvonásban. Ásta Nielsen és Pisyktnderrel főszerepben. KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak délután 5 órától este 11 óráig. Proka kalandor­történet 3 felvonásban. — Nyilatkozat. A Színházi Újság leg­utóbbi számában cikket írtam a vívásról. A cikkben a Szegedi Vívó Egyesülettel kap­csolatban a következők álltaik: Van aztán még egy egyesület, amely a többinek a mintájára, szintén csak egy sportot űzni volna hivatva, épen a vívást, amiről most szó van. Ez az egyesület meg is felel céljának, amennyiben tagjai tény­leg vívnak, de nem pusztán sportszempont­;ból, hanem inkább párbaj-szempontból, a mely ellenkezik teljesein a sport nemesebb értelmével. Ma este felkeresett Lévay /Ferenc dr. ügyvéd Fischer Marcel ügyvédjelölttel és a közleményt a Legmegangedhetetlenebb mó­don kifogásolta és a Színházi Újságot a leg­durvább kitételekkel aposztrofálta, -Én mi­után felismertem ezen ikét ur fellépésében azt, hogy engem. terrorizálni és a tárgyilagos kritikámat személyes ügygyé kiélezni akar­ják, jogos felháborodásomban, minden továb­bi polémiát velük megszakítottam. Elvi meg­győződésem ugyanis az, liogy a sajtóban el­hangzott, személyeket nem érintő kritikát, lovagias útra terelni nem lehet és nem sza­bad. Épen ezért Lévay Ferenc dr. ügyvéd ellen, — aki a sértő -kifejezéseket használta, — a törvényes lépéseket ügyvédem utján, a holnapi napon megteszem. Ezzel magam ré­széről az ügyet teljesen befejezettnek is te­kintem. Herczeg István, a Színházi Újság felelős szerkesztője. — Ismét megnyílik a néphivatal. Is­meretes, hogy néhány hónapi működés után a néphivat,al a múlt évben megszűnt. Novem­ber elsejétől kezdve azonban ismét a szegény néposztály rendelkezésére áll. Minden szer­dán és szombaton a városházán adnak ki­rendelt ügyvédek jogi tanácsot. — Értekezlet a Gazdasági és Iparbank ügyében. Vasárnap délelőtt 10 órakor a Gaz* dasági és Iparbank ügyében értekezletet tar­tottak a -hitelezők és az adósok. Az értekez­leten érdemleges döntés nem történt, mert az érdekeltek csekély számban jelentek meg. j — Beszámoló Röszkén, Kelemen Béla l dr. országgyűlési képviselő vasárnap Rösz­kén beszámoló beszédet tartott. A képviselő kísérői előbb szentmisét hallgattak, /Kelemen Béla a politikai helyzetről, főleg a Margit­sziget bérbeadásáról szóló szerződésről s ar­ról beszélt, 'hogy az ellenzék be fog menni a képviselőházba. — A szegedi zsidó szent-egyesület tagavató közgyűlését kedden este 8 órakor ta-rtja. A tagok fölvételén kivül több uj ala­pítvány és egyéb tárgyak bejelentése szere­pel a napirendén. — Gladys Oakeynek siremléket emel­tek a tanítványai. A szerencsétlen angol mis®, aki olyan sokáig, nagy buzgalommal tanította Szegeden az -angol nyelvet egy év­vel ezelőtt meghalt vörhenyben. Kánt pihen azóta az evangélikus temetőben, nem kell már -neki a .leckeóráikra sietni, örök álomba szenderedett és nincs miért törni magiát. 'Há­lás tanítványai azonban halála után sem feledkeztek meg róla, kegyeletes' szívvel át­érezték, hogy idegenbe nyugszik, jeltelenül a szegény Oakey, aki messze lAlbionhál jött ide, hazájának /nyelvét tanítani, a kultúra szent nevében. Megörökíteni akarták kedves /emlé­két és siremléket építtettek neki. Vasárnap délután volt a felszentelése az emlékműnek az ágostai /evangélikus temetőben. A hatal­mas, fekete márványoszlopon, amely a gyászt ós az érzést egykép szimbolizálj a, a követ- I •kező szavak állnak: „Itt nyugszik Oakey Gladys, -aki idegenből jött és angolul tanított. -Született iBringhtonban 1883-ban, meghalt Szegeden 1913-iban. Ezt >az emléket szerető tanítványai emelték." A síremlék felszente­lésénél; megjelmtek a mis® összes tanítvá­nyai. Thomay József lelkész megható szavak kíséretében szentelte fel az emléket, A tanit­v/ányok nevében Griiner István dr. mondott -kegyeletes érzéstől áthatott beszédet. — Pegoud. Pegoud most vasárnap mint­egy negyvenezer főnyi közönség előtt látvá­nyos repülést rendezett Bécsben. Fel,borított géppel végzett siklórepülést, majd csigavo­nalban repült, végül pedig a looping the loo­pot mutatta be. A nézők között vo-ltak Lipót Salvátor, Károly Albrecht, Leó és Vilmos főhercegek is. Lipót Salvátor főherceg az el­ső felszállás után bemutatta magának az aviatikust és gratulált neki a szép produk­ciókhoz. — Két vértanú csontját megtalálták. Három évvel ezelőtt az aradi vesztőhelyen és környékén megkezdték az ásatást, hogy a bitófán kivégzett vértanuk csontj,ait meg­keressék. Az ásatás azonban eredménytelen volt, mert megállapitották, bogy 1849. októ­ber 6-án a hóhérok nem a vesztőhelyen te­mették el a fölakasztott vértanukat, hanem elhurcolták ismeretlen helyre, mert remélték, hogy jelentkezni fognak a vértanuk rokonai, akiknek aztán jó pénzért adták volna él a holttesteket. Miután ez a kísérlet eredmény­telen maradt, az ásató-bizottság elhatározta, hogy azoknak a vértanuknak ,a 'holttestét ku­tatja fel, akiket a vár területén agyonlőtték. Ezek négyen voltak: Schweidl József, Ldzdr Vilmos, Lahner György és Nagy Sándor. E két utóbbit a rokonok szintén elszállították 1849-ben és igy Schweidl és Lázár holtteste maradt a vár hatos számú kapuja mellett a földben. Tavaly a hadtestparancsnokság en­gedelmével folytatták az ásatást és megál­lapitották, hogy két csontváz van a földben, azonban lehetetlen volt a nagy esőzés miatt a besüppedt földből kiemelni a csontvázakat. Varjassy Árpád, a kultúrpalota igazgatója, az ásató bizottság vezetőije néhány héttel ez­előtt megkérte Lenhossék Mihály egyetemi tanárt és Bartuc Lajos egyetemi adjunktus kiváló anropológust, ihogy jöjjenek Aradra i és ott a kedvező, időben legyenek segítségére a kiét csontváz kiemelésénél. Ez a két buda­pesti férfi meg is érkezett és ma reggel ki­lenc órakor Arad város és a vármegye meg­bizottaioak jelenlétében az ásató bizottság tagjaival kimentek a várba és ott megkezd­ték a csontvázak kiemelését. Megjelent azon­kívül Lakatos Ottó, a Minorita-rend házfő­nöke két pappal és Tóbis Lajos a 33. gyalog­ezred ezredese is, aki arra kérte a bizottsá­got, hogy minden zaj nélkül végezze munká­ját, mert különben a hadtestparancsnokság esetleg betilthatná. Másfél' órai munka után egészen világosan állott a két csontváz a bi­zottság előtt. A csontvázak gugolö helyzet­ben voltak, ugy mint a hóhér annak idején a gödörbe dobta őket. Amikor a csontvázak tisztán állottak, Lakatos Ottó két paptársá­val imádkozott és beszentelte a csontokat. A kiemelés munkálja estig el fog tartani, .azután diszes faládában a 'kultúrpalotába viszik a csontokat és mindaddig ott tartják, .amig a többi vértanuk csontjait sikerűi összeszedni. Azután a vesztőhelyen mauzóleumot épitenek és abba helyezik el a vértanuk csontjait. — A szociálisuk 20-ik k< ngresszusa. A magyarországi .szcciáldémokraítepáirt' most vasárnap kezdte meg huszadik .kongrésszu­-sát. Ez egyszersmind ju-bileumszám/ba is ment. A jubileumot délelőtt matinéval ünne­pelték ,meg a Népoperában ,a szociálisták. .A matiné műsorán, ének- és zeneszámok között szerepelt Bokányi Dezső ünnepi -beszéde is. A szónok visszatekintett a szociáldemokrata­párt húszéves múltjára. Elmondta, hogy a párt sok üldöztetés- és elnyomatás közepette szemezte meg -mai erejét. Aztán, a párt mai ,súlyát jellemezte -Bokányi. A kongresszus délután három órakor kezdődött. Elősző,r is megválasztották a tisztikart. Elnökök Te­szársz Károly, Garbai Sándor, Peidl Gyula, Rudas Sándor, Petre Ernő és Csonka Dániel lettek. (Ma /reggel kilenc órakor kezdődött meg a vita Garbai Sándor elinctklésével. Preusz Mór volt a.z első fölszólaló, aki ezt mondta: — Mindenki azt hitte, hogy az általán-o® -sztrájkot a párt megcsinálja. De u,gy láttuk, bogy csak addig volt meg a pártvezetőség­ben az erre való készség, amig a mi szövet­ségeseink, az ellenzéki. pártok akartákL Hol­ott a szociáIdemck.rata-párt önálló párt. A szövetségesek /nagyhangú kommünikét adtak ki, liogy hívei a választói jognak stb. és eb­ben merüt ki az egész küzdelmük. Iigy csinál­tak annak idején a radikális nemzetiségi pár,tóik is, -csak nagy kommüni-kóket szerkesz­tettek. Mi akkor is megmondottuk, hogy ezek az emberek csak jelszavakon lovagol­nak. A mi mostani szövetségeseink sem tettek többet. (Ellentmondások.1) Azután ott van a választói jog ligája. Ez is egy radikális tes­tület, amely sokat kommünikézik, meg va­csorákat tart, melyeken megjelenik a sz-o­ciálista-párt képviselője is és nagy kijelen­téseket tesz. Az elmúlt időben bebizonyult, hogy a szövetségesek mily kelletlenül csinál­ták a választói jogért folyó küzdelmet. Pedig nékik épen olyan szükségük van a választói jogra, mint nekünk. Andrássyról tndta a párt, bogy nem hive a választói jognak, tehát elle-ne is föl kellett volna lépni. Több szónok beszélt a politikai kérdésekről. Délután há­rom órakor folytatták a tanácskozást, ami­kor Garami Ernő a politikai helyzetről be­szélt. -- Zászlószentelés. Az Alsótanyai Gaz­da-sági Egyesület diszzászláját vásárnap (Szentelte föl Barmos György alsóvárosi plé­bános. A városból is sokan vettek részt az alsótanyai gazdák ünnepén. A város hatósá­gát Bokor Pál helyettes -polgármester és Somogyi Szil vesztet- dr. főkapitány képvisel­ték. — Zeppelin gyászjelentése. Hat éve, liogy Zeppelin föltalálta a kormányozható léghajót s a hat év alatt történt halálos Zep­pejiin-k-atasztröfákát a kövét/kező lista tünteti fel: 1906. január 22. A Zeppelin II. viharban összetört és ejégett. 1908. augusztus 5. Zeppelin IL Echter­dingenben fölrobbant. 21 \

Next

/
Oldalképek
Tartalom