Délmagyarország, 1913. szeptember (2. évfolyam, 203-227. szám)

1913-09-30 / 227. szám

1913. szeptember 25. DRCMAGYARORSZXQ " 9. HÍREK. Szegedi kalendárium. AZ IDŐJÁRÁS: A meteo­rológiai intézet jelentése /A i szerint: Száraz és nappal ^ríj áj 6 enyhe idő várható. — Sür­S göny pro gnózis: Száras, enyhe idő várható. — Déli hőmérséklet: 16.4 C volt. A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal­ban délelőtt 8 órától 2 óráig van hivatal. A polgármester betegsége miatt nem fogad; a főkapitány 11—1 óráig fogad. A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. üzletvezetőségnél és a kerületi munkásbizto­sitó-pénztárnál délelőtt 8—2 óráig van hiva­tal. A KÖZKÓRHÁZBAN: A beteglátogatá­si idő délután 1—3 óráig tart. VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor Az ördög, vigjáték. URANIA SZÍNHÁZ: Délután 5 órától kezdve este 11 áráig: Két szenzációs uj slá­ger. A honvédzenekar kíséretében. VASS MOZI: Délután 5 órától kezdve este 11 óráig: A becsület törvénye, dráma 3 felvonásban. EDISON MOZGÓ: Délután 5 órától este 11 óráig: Az eskü, társadalmi dráma 2 föl­vonásban. A vér szava, dráma 2 felvonásban. — A miniszterelnök itthon. Tisza Ist­ván gróf miniszterelnök vasárnap reggel há­romnegyed nyolc órakor titkára, Marsov­szky Ivor dr. miniszteri fogalmazó társasá­gában Budapestre érkezett. — A bádeni nagyherceg betegsége. Stuttgartból jelentik, hogy a schwiarzwáldi Bádenwelierből, a bádeni nagyherceg nyári üdülőhelyéről az a hir érkezik, hogy a nagy­herceg súlyosan mrgbegedett. A herceg, akit trónralépése előtt szembaj miatt operáltak, az idei tavasszal többször meghűlt. Akkor Tirolba ment és több lieti ott tartózkodás után annyira jobban érezte magát, hogy részt vett a kebllieimi ünnepen és a siigmar in­gen i nászon. Az utóbbi időben azonban már nem vett részt a katonai ünnepségekben sem és az elhunyt bádeni nagyherceg emlékére tartott ,gyászünnepen sem, amelyet pedig nyári üdülőhelyéhez közvetetten közel tar­tottak. A nagyherceg állapota komoly. — A postások passzív rezisztenciája. Bécsből jelentik, hogy a postatisztek gyűlé­sén, amelyet nemsokára megtartanak, egy javaslatot fognak tárgyalni, amely arról szól liogy a postatisztek karácsony éjjelén fejtse­nek ki passzív ellenállást. Tekintettel arra a kedvetlenségére, amely az osztrák postatisz­teik között észlelhető a szolgálati szabályzat ' életbeléptetésének elhalasztása miatt, az in­| ditványt valószínűleg el is fogják fogadni és ! végre is fogják hajtani. Az indítványhoz — Nyilatkozat. Teljes tiszteletben tartá­sával annak a levélnek, amelyet. Rósa Izsó dr. és Cserő Ede dr. Balassa Ármin dr.-hoz intéztek és amelyet a Szeged és Vidéke ma délután közölt, kénytelen vagyok még a kö­vetkezőket elmondani. A Szeged és Vidéke számára se a szegedi munkapárt vezetőségé­től. se végrehajtó bizottságától segélyezést észpénzben, sem részvényjegyzés .for­an nem kértek. De kértek egy, liberális Ikodásu férfiakból összehívott ad hoc .ágtól. Ez a bizottság Rósa Izsó dr. n tanácskozott és a kérdéses vizsgá­latnak a vállalat helyiségében való megejtié­sére Csányi János bankigazgatót, Vass Ká­roly nagykereskedőt és Wimmer Fülöp gyár­igazgatót küldte ki. Szakértőül Köriig Sala­mon könyvnyomdászt kérték fel. Arról volt szó, hogy elsőbbségi részvényekkel, vagy más uton 40.000 koronát bocsássanak a vál­lalat rendelkezésére. Elvem ellen való és csak nagyon szélsőséges helyzetek kényszeríthet­nek rá, hogy a szerkesztői asztal mellől a magam dolgaiban való vitával molesztáljam a közönséget. Ennek a néhány sornak még helyet kell kérnem, ihogy igazmondásom te­kintetében nyugodtan várhassam bárki Ítéle­tét. Pásztor József. — A király Magyarországon. Bécsbő jelentik: Szombaton az udvari hivatalok ta­tanácskozásokat tartottak a király magyai­országi útjáról. Ha az időjárás kedvező lesz, a király a jövő 'hét elején utazik Magyaror­szágba és két ihetet tölt Budapesten és Gö­döllőn. Lehet, ihogy a király utazását elha­lasztják október 28-ika utánra. — A spanyol királyi pár Bécsben. Párisból táviratozzák: A Temps madridi itáv­• irata jelenti, hogy Alfonz spanyol király és Viktória .királyné október második felében Bécsben meglátogatják Ferenc József ki­rályt. A spanyol királyi pár régen tervezte ezt .a látogatást, azonban előre nem látott po­litikai események mindig megakadályozták az elutazásukat. csatlakozni fognak a postaszölgák is. — Egy hitszónok a galiileisták ellen. A gallileista egyetemi polgárok körében nagy most az izgalom Wolkenberg páter, nyilvános rendkivüli tudományos egyetemi hitszónok ellen. A tisztelendő ur tegnap a katholikus egyetemi polgárok előtt nagy be­szédet mondott és élesen támadta a Gallilei­Kört. — Van egy kör, — mondta a páter, — amely részt akar venni abban a küzdelemben, amelyet a haladás és műveltség vív meg a reakcióval és a tudatlansággal ebben az or­szágban. Merészen hirdeti azt az elvet, hogy müveit ember csak azt hiszi el, amit a tudo­mány sagitségével önmaga előtt nyilvánvaló­vá tud tenni. Ez a kör elvei győzelmét látja abban, liogy az egyetemi ifjak nagyrészét is megtudta szerezni a maga számára. Ebbe a körbe katholikus embernek hitszegés nélkül belépni nem szabad . . . A Gal Liléi-Kör tagjai most arra készül­nek, hogy csatába szállnak Wolkenberg pá­terrel, akinek beszédével legközelebb hivata­losan is foglalkoznak. — Az első ügyvédhelyettesek. A buda­pesti ügyvódvizsgálóbizottság, mely két hét előtt kezdte meg legnevezetesebb működését, már kreálta az ügyvédkérdés rendezésének első alakjait, az ügyvédhelyetteseket. Igaz, ez a kreáció még nem végleges, mert egy­előre csak elbuktak azok, akik majd ügyvéd­helyettesek lesznek, ha leteszik az ügyvédi vizsgát. A bizottság szigorú most is, mint mindig volt és nem vette figyelembe, hogy azok, akiket most egy esztendőre megbuk­tat, voltaképen három évre 'buktak el, mert csak akkor nyithatnak önállóan irodát, Iha í egy év multán meg is szerzik az oklevelet. ' Hatszáznál több ügyvédi vizsgálatra jogosult I jelentkezik mos't a bizottság előtt és egy hó­nap idő van rá a törvény szerint, , hogy le­vizsgáztassák őket. Igy októberben valószí­nűleg egész napon át dolgozik majd az egész cenzori kar. — Halálozás. Súlyos csapás érte Baneth Samu doktort, Szeged város érdemes tiszti orvosát. Felesége, Baneth Samuné, .Dózsa Aranka életének negyvenedik évében meg­halt. Felsőközponti tanyájukon betegedett meg olyan súlyosan, hogy a kórházba kellett hozni a. városba. A:z orvosok hashártyagyul­ladást állapítottak meg. A betegen a leg­gondosabb kezelés és ápolás sem segíthetett. Két napi szenvedés után meghalt. Három 'lánykáját 'hagyta árvaságban, aikiket önfel­áldozó anyai szeretettel nevelt. Az elhuny­tat kedden délelőtt 10 órakor temetik a iSzt.­Gyötrgy-utca 15. számú házból. — Halezer méter magasságban. Páris­ból jelentik, liogy Guilbert, az .ismert francia aviatikus tegnap délben próbarepüléseket végzett a Gordon-Bennet serlegért valló ver­senyre iRheimsban. Az aviatikus a próbare­pülések közben hatezer méteres uj magassá­gi világrekordot állított föl. — Két repülőgép a főváros fölött. Budapesetről jelentik: .Valahonnan a Borá­ros-tér mögül került elő az egyik, majd a másik s a nagykörút mentén aszott, úszott gyönyörűbben, mint a hattyú, mert a leve­gő még csak nem is fodrozódott a ínyomán. A fanyar pestiek vasárnapi arcán vasárna­pibb lett az öröm az ember-madár láttán s az utca konyult-fejü loiholói a magasba emel­ték szemüket, liogy bámulják az ingyen lát­nivalót. Az ingyen látnivaló pedig egyálta­lán nem sajnálta magát a sokaságtól, szép csendesen, méltóságosan keringett a.z utcák fölött, mint valami mosolygó légiakrobata, a ki a legltajineresztőld) attrakcióját is idő­megállitó lassúsággal: végzi és mosolyog köz­ben, hogy: íme, ez én vagyok. Dobos Sán­dor volt az egyik pilóta, aki öt óraikor in­dult el a rákosi repülőtérről s hatalmas ív­ben repülte körül a fővárost. (Egy teljes óra 'hosszai maradt a levegőben kitűnő mono­plánján s az utcán sokan megbámulták bra­vúros repülését. Hat óra tájban érkezett vissza Rákosra. A másik ingyen látnivaló Wittmann Viktor gépészmérnök volt, ki fel­tűnésit keltő repülást végzett a Rákóczi-ut s a nagykörűt (fölött. Gyönyörű úszással, nyíl­egyenesen szállott eleinte, azután szépen meg fordult s a Keleti pályaudvar felé irányitot­ta a légi jármüvet. A Dohány-utcában, az Otthon irók és 'hírlapírók klubja fölött ked­ves bravúrral tette emlékezetessé a röpülését Wittmann. Két csomag francia kártyát szórt le a magasból. A motornak később valami baja esett s a kiváló pilóta a Zugló felé irá­nyitotta gépét. Itt szállott le, aztán. Gépe megrepedt vlztartányát ki fogja javítani s holnap visszatér a repülőtérre. A ,kót aviati­kus, aiki Budapest ünneplő népének ezt az in­gyen látványosságot szerezte, egyébként nem kerül ki szárazon a légi-utból, a Boda főka­pitány ugyanis betiltotta a város felett való repülést és Wittmannék, .kik a tilalom elle­nére itt kóvályogtak tegnap délután a fe­jünk fölött, most kénytelenek lesznek a kihá­gások bírságait fizetgetni. Különösen Witt­mann, aki már többször szegte meg a tilal­mat. No, nagyon szigorúan nem fogják bün­tetni az aviáti.kusokat, a rendőrségnek is van érzéke az ilyesmihez. Hiszen úgyis olyan kevesen vannak ezek a derék magyar piló­ták . . . — Az Árpád-szobor merénylője. Bras­sóban szombaton este gálád merényletet kö­vettek el a Cenk hegy tetején felállított Ár­pád-szobor ellen. Dinamittal fel akarták rob­bantani a monumentális emléket, de a terv nem sikerült, a szobor sértetlen maradt, csak a talapzat rongálódott meg. A brassói rend­őrkapitány ma telefonon igy nyilatkozott: — Este nyolc óra tájban hatalmas dör­renés hallatszott a hegyről a városba. Azon­nal őrjáratokat küldtem ki, amelyek azon­ban eredmény nélkül térték vissza. Megálla­pítottuk, hogy egy elvetemült ember dina­mitot helyezett el a szobor talapzata alá, hogy felrobbantsa a szobrot. A gálád terv szerencsére nem sikerült, a szobor sértetlen maradt, de a talpazatból mintegy négy mé­termázsa sulyu kő kiesett. A dörrenés után egy munkáskülsejü embert láttak a hegyről leszaladni. Hogy ki követte el a merényletet, azt eddig nem sikerült megállapítanunk. A brassói Árpád-szobor a háromszáz méter magas Cenk-lhegy tetején áll. A szobor huszonöt méter magas és a milleniumi esz­tendőben emelték, Perczel Dezső belügymi­nisztersége alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom