Délmagyarország, 1913. augusztus (2. évfolyam, 178-202. szám)

1913-08-22 / 194. szám

10. DÉLMAGYARORSZÁG 1913. augusztus 15. A tegnapi párbaj alkalmával -PaUiaváiciöa Ti­szával teljesen egyenrangú ellenfélnek házoi Öy-ult. (Tisza a túrjon.) A Szent IstVán-doj óriás közönségénél Tisza István gróf ivölt tegnap a leg-órdiki alakja. A második verseny -után érkezett ki a lóversenytérre, de még a n-agy tribün közéj lébe sem ért s már miüdlenkii tudta a tudfonj hogy a miniszterelnök is Ihód-olt stportszenj védelmének s eljött megnézni az- esztendő egyik legnagyobb sporteseményét. Olyan nagy volt Tisza iránt az érdeklőJ dés, hogy hatalmas tömeg szegődött a nyomá­ba, amikor -kedvelt 'helyére, a .nyergeiébe ment éis alaposan szemügyre -vette a starthoz induló paripákat. A nyergélfíből — rövid séta után, amelynél valóságos sorifalat állt a kö­zönség — a lovai-egyesületi tagok részére főn tartott helyre ment Tisza István gróf, hol Harkányi János miniszter mellett ült le. Be­szélgetés közben lervétte a k-allapjiat s ékkor elővillant a fehér tapasz, amely a homloka fölött levő sebet takarta, Tisza István gróf miniszter,elnök tegnap Gesztre utazott, ahonnan a jövő hónap közepe táján érkezik vissza a fővárosba. SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET. * Állaga Gíza Öngyilkos. Bajáról táv­iratozzák, hogy Állaga Géza zeneszerző, a.z Operaház volt első gordonkása, a Nemzeti Zenede tanára, ott tegnalp szőlőjében -vadász­fegyverével agyonlőtte magát. A hetvenkét esztendős művész tettének oka gyógyíthatat­lan betegsége volt. A tragikus sorsú zene­költő egyike volt legismertebb komponistáink n-ak és zeneművészeinknek. Népdalait ország­szerte énekelték, néhány színpadi imüve in.a,gy sikert aratott és miint gordonka- és éimlbalom­raüv-ész is jelentős sikereket ért a hangver­seny-teremben, a színházi zenekarban, majd mint e hangszerek tanára a zeneiskola kated­ráján. A -múlt század hetvenles és ny olcvanas éveiben igen s-cik népszinmühöz -és operetthez irt -muzsikát Állaga Géza s sok népdala — mint a Befutotta a,z -utat a hó ... és a -Szeret­lek én .egy-etle-negy virágom ... — ország­szerte elterjedt és ma is minidenfelé éneklik. Irt operettet és népszínművét Bányai István, Tóth Kálmán, Szigligeti Ede szövegére és ő zenésítette meg Rákosi Jenő Nyomoru-ság a korsóban simái -darabját is. * Keresztelő. Lesz mégis egy darabja ennek a szezonnak, amely aktuálissá teszi az örök és kibeszélhetetlen zsidókérdést. A Ma­gyar Színház akart egy -ilyen tendenciájú da­rabot kihozni: Svabach Ernő Zsidók eiimü -drá máját — de -a;z igazgatóság érthetetlen okiból jobbnak látta lemondani az előadásról. -Eur­ós a véletlen, most -a. Vgisiziuházha ikerült egy ilyen veszedelmes témájú darab. NoziaréHnek Keresztelő eimiii -vigjátétka. A Vigiszinlhraznál •eleintén gan-dioilkoztak, h-ogy -m-it -csináljanak a Keresztelővel, amely a kikeresztelkedett zsidókról szedi 1 ea keresztvizet. A -daralb oly finom, oly i-radalmi s a szerző, igen .a szerző zsidó; f-el lehet -hát -tenni, hogy a pub­likum nem veszi rossz néven, hogy egy zsidó szatiriaálja a zsidókat. * Takáts Mihály meghalt. Keszthelyről jön a hir, ho,gy Takáts Mihály, az Operaház jeles művésze ott kedd éjj-el meghalt. Takáts több mint -negyedszázadon át legkiválóbb -drá­mai énekese volt az Operának. -Előkelő játéka és kellemes baritonja minden szerepéhen Ifé­nyes sikert szereztek neki. lA ki-tünő művész az utóbbi időkben betegeskedni -kezdett. Rau­má-s fájdalmak gyötörték, -de a hatalmas -fér­fi .megbirkózott a korral. A ámult héten uta­zott családjához Keszthelyre, ahol most vá­ratlanul elragadta a hálái. -A haláleset hd-re igaz részvétet kelt "mindenfelé, ahól Tákátsót, :i színészt és az embert ismerték. A holttestét Budapestre szállítják és az Operaház élőcsajr­u-c,kából 'helyezik örök -nyugalomra. Elhalasztották Szeged országos ünnepét. — Tavasszal lesz a fogadalmi Un nep és a kettős szoborleleplezés. — (Saját tudósítónktól.) A Délmagyaror­szág már 'hetekkel ezelőtt hírül adta, hogy őszre országos ünnepség készül Szegeden -és hogy a tanács Gaál Endre dr. kulturtaná­cso-st -már meg is bizt-a az ünnepi program előkészítésével. Otóber hónap egyik napjára tervezték a fogad-almi templom alapkőleté­telét s -ugyanarra a napra a Széchenyi-szo­bor, valamint a .Deák-szobor leleplezését is. Az ünnepség országos jellegű lett volna s az előkészités munkája odáig haladt, hogy már a meghívásokat is összeállította a kulturta­riácsos. A .nagyszabású ünnepségre tervbe vettfik a-z (uralkodó meghívását, továbbá meghívták volna a magyar főrendeket, a képviselőházat -és az összes magyar várme­gyéket és városokat. Különösen a fogadalmi templom alapkőletétele lett volna impozáns. Ugy volt, hogy az alapkőbe beleteszik a vá­ros történetét, az összes forgalomban levő magyar pénzeket és az aznap megjelenő ösz­szes helyi lapokat. Az ünnepség októberben: való megtartá­sának nem i.s lett volna semmi akadálya, mert a Demeter-templom lebontásával, va­lamint a fogadalmi templom alapozásával őszig el is készülnek. A Széchenyi-szobor épen csak arra vár a t-aklaró alatt, hogy egy­szer már végleg leleplezzék, mindössze Za­la Györgygyei volt -egy kis baj azért, hogy a szobor szállítására vonatkozó pozitív ígé­retet tenni nem tudott. Azonban Zala Györ­gyöt is rá lehetett volna szorítani arra, hogy szeptemberre, vagy októberre Szegedre szál­lítsa a szobrot, sőt ennek akadálya aligha lett volna, mivel a szobor mintájával Zala már teljesen elkészült és pusztán csak az ércbeöntés van rné-g hátra. Az ércbeöntésre nemrég érkeztek be az ajánlatok és a tanács egyik legközelebbi ülésében fog dönteni afe­lett, hogy melyik ajánlattevő cégnek adja ki a munkát. Annak, hogy az ünnepséget elhalasztot­ták, más okai vannak. Lázár György dr. polgármester jónak látta az ünnepség meg­tartásának terminusát a jövő év tavaszára kitolni, mert a mostani viszonyok ilyen na­gyoibbsza-básu ünnepségnek nem kedveznek. Kétséges ugyanis, hogy az ünnepség a mai áldatlan időkben ugy sikerülne-e, hogy az. mindenképen díszes és méltó legyen a vá­roshoz, másrészt pedig a kormány elfoglalt­sága aligha engedné meg, hogy képviselői októberben leránduljanak Szegedre. Lázár György dr. tehát ugy a fogadal­mi templom alapkőletételét, mint a Deák- -és Széchenyi-szobrok leleplezését a jövő év már­cius tizenegyedikére, a szegedi árviz har­mincötödik évfordulójára tűzte ki. Az ünnep­ség programija ugyanaz marad, mint ahogy eddig tervezték, .persze még sok kiegészités­sel, mert a részletes programot csak -a jövő év elején állítják össze s ezt a munká' -egy a tanács részéről ki-küldendő bizottság fogja ma-jd végezni. Az alapkő letételénél az egy­házi szertartást Glattfelder Gyula dr. me­gyés püspök fogja celebrálni. Valós'zinü, hogy az ünnepségeken Jankovich Béla kultusz­miniszter szintén személyesen jelenik meg. mert erre nézve egy ízben már Ígéretet is tett a polgármesternek. Kelemen Béla beszámolója. Kelemen Béla dr., Szeged város második kerületének országgyűlési képviselője szerdán délelőtt beszámolót tartott Alsóközponton, a gazda­sági egyesület ünnepségének keretében, Az egyeisület ugyanis -szerdán délután lóver­senyt és állatdiijazást rendezett Alsöközpon­ton. Kelemen dr.-t a szegedi -függetlenségi népkörök' küldöttségei is elkísérték a beszá­molójára, amelyet érdeklődéssel hallgatott Alsótanya lakossága. A képviselő a politikai helyzet ujabb fejleményeiről tájékoztatta a választókat. A kormány politikájával szem­ben az ellenzék változatlan küzdelmét han­goztatta. A .beszámoló után ebéd volt. A képviselő legközelebb a Lengyel-kápolnánál mond politikai beszámoló beszédet. Gólya a Csillagbörtönben. — Apa kerestetik. — (Saját tudósitómktól.) A szegedi -Gsillag­börtiön .komor falai iközié ma -déleilőtt, amint az .anyakönyvi ihivatail-mak -jelentették, gólya költözött. Egy eleven, gömbölyű -kis- csielcs-emő •visítása verte föl- -a hömályos folyosók csönd- ' j-ét, nagy érdteklődés-t keltve inaga -iránt a cél­Iákban bünfcánatoisfkoklló -és -a mlüb-elyteikbien d-otl gozió xiabolk között. -Gyorsan híire Jutott, a ilifka eseiményinek, -almJélymieik a (főérdekessége elő­ször a-z, hogy -az anya, aki aiz uj szülöttnek életet -adott, korosabb nő, másodszor pedig, bár a gy-ermelk törvényié®, .az apáira .néziv-e pontos aidiat-ok mégsem állanak rienldlélkezés­re. Ezen .azonban korámitlsiem tkiélil! megütközni. A döllog táiv-dl-róil -sem olyan -rejtélyes, mint amilyennek első pillanatra feitszik, sőt na­gyon egyszerű, amint ez a-z -a-láíblhiialk során majd tisztázódni fog, .A ralbaisszony n-evét természetesen neim ár-uljuk el, .már az újszülött iránit, való 'hroma­nitláslból sem. Illetőségére és foglalkozására nézve hódmezővásárhelyi varrónő, éveinek száma majdnem negyven. A -véletlen m|gy hozta magával, hogy éppen kilenc hónappal ezélőtt került '.a isaelgedli .Csiiilag-börtölnlbe mieg­k-h-etasen sinly-os hünraefekimény amiatt. .Nem ölt, nem rabolt, ellll-emlben lopott, mert szarik a­terim-és-zete -van s ezért mért rá suHy-osabb .büntetést — másfél évi börtönt — -a szegedi királyi törvényszék, mert visszaeső bürnös. Vásznat és egyebeiket iln-patt egy hódmezővá­sárhelyi boltiban. Bár lami-njt mondottuk, él­tesebb, de .azért nem ellvetni való asszony. Még jól néz lka, ahogy imöndáni sz-Okták és amellett temper-amentuim-os1. Hiusz ávvél- eze­lőtt ment férjhez egy szegieidii ipar-oshoz, -aki akikor Hódimiezőváisáirlhélyre költözött -át és -ott letelliepedett. A h-áaasisálgiuk -azoniban inem rvolt hoflldiog. Az asszony., hűség tekintetében, vele­született természeténél f-ogiva, ingadozó volt s emiatt egy szép napon az ura ott is hagy­ta. Cs-ak ugy, hirtelen haragjában, még vá­lópert sem indított -az asszony él'len. Vissza­jött Szie-gtedre, aztán egy pár .év rnuliva Ibu­osu-t -mondott Magyarországinak és kivándo­rolt Amerikába. Körülbelül öt éve ennek. Azóta nem -adott életjelt magáról, de az ass-zony se törődött sokait vele. Elment, punktum, -a nevét -azon­ban viselte továbbra ás, mert válópört ő sem akart (indítaná. Uj parti nem -akadt a csélcsap .asszonyinak, ilgy hát magányosain éldegélt, de — amint a - következmények mutatják — nem épen a lieig-szigor-ulbb erkölcsök • 'közöt-t. Ho-gy anyai örömek elé néz, erről még mielőbb a börtönbe került, nem tudott. Csaik késlőbto, pár hónapra rá, súgta meg -az Éva-titkot -az együk börtönöm eik. Nos, és m-a, egy egészségtől dtuzzadő, kő­vé rke fincskána-k a-dott életet. Az eseményt ugy köny velték el .az -anyakönyvi hivatalban, ho-gy iksz István — ez a keresztneve — szü­letett ekkor és ekkor, származása törvényes. Igazolást nyert, hogy az ass-zony törvényes feleség és Ihogy a férj él, mivel pedig a gyer­-m-eik — bár a szülők külön-váltan éln-elk egy­-mástál, — törvényes házasság tartama alatt született, nem lehet törvénytelen. Hogy a

Next

/
Oldalképek
Tartalom