Délmagyarország, 1913. augusztus (2. évfolyam, 178-202. szám)

1913-08-14 / 189. szám

!0. DELMAGYARORSZÁG 1913. augusztus 12. hetünk a napi robot utón; ahol a nők bá­josak és soha meg nem vénülök és ne legyen benne mindig az éremnek mindkét oldala. íme, a lapok fejlécei is. A párosaikon ez áll: Viig dolgok a hétről, a páratlanokon: Szo­morú dolgok a hétről. The gay side af the week's .news és The serions side of the week'.s news. Hol van az az ember, aki ezt az ostoba technikai beosztást kitalálta, hol van az a go­nosz. Hadd törjem össze a derekát. — A szegedi gyorsíró Ünnepségek Csütörtök éjjel a Budapesten tartott nemzet­és rendszerközi gyorsíró kongresszusok tag­jai Szegedre rándulnak le, hogy szemtanul lehessenek a város előrehaladásának és részt vegyenek a Szegedi Gyorsírók Egyesülete kegyeletének lerovási ünnepségén: a Mar­kovits-szobor fölavatási ünnepén. Az idegen államok közül képviselve lesznek Ausztiia, Németország, Franciaország, Anglia, Spa­nyolország, Olaszország, Dánia, Oroszor­szág, Törökország, eljönnek a ihorvát gyors­írók és a magyar gyorsírók színe-java. A vallás- és közoktatásügyi miniszter is kép­viselteti magát Gopcsa László miniszteri ta­nácsossal, a gyorsirási ügyek miniszteri re­ferensével, aki a nemzetközi gyorsirási ün­nepségeket Szegeden fogja bezárni. Az ün­nepség fénypontja a Markovits-szobor le­leplezési ünnepe lesz 15-ikén délelőtt 11 óra­kor a gyermekjátszótérnek az állami felső­kereskedelmi iskola felé eső részén. Az ér­kező vendégeket Szeged városa vendégeiül tekinti és a város nevében Gaál Endre dr. kulturtanácsos fogadja. A leleplezési ünne­pen az ünnepi beszédet Dobay Gyula dr. ei­nök mondja, a szobrot Szeged városa nevé­ben Lázár György dr. polgármester, az egyesület -nevében Szász Hugó dr. alelnök koszorúzza meg. A leleplezési ünnepségre Szeged város közönségét tisztelettel meg­hívja és részvételét kéri az egyesület elnök­sége. A város által adandó díszlakomán (a Kass-ban) a szegedi résztvevők részvételi dija 10 korona. Jelentkezhetni Dobay Gyula dr. elnöknél. A megjelenést utcai ruhában ké­ri a rendezőség. A részletes és végleges pro­gramot holnapi számunkban adjuk. — Bebel Ágost meghalt. A szociál­demokratáknak nagy .halottjuk van: Bebel A-gost ma délben hetvenhárom éves honában meghalt. — Bebel nevét mindenütt ismerték, hova csak a nyugati kultura szele eljutott. A németországi szocializmus legelső apostola volt, aki 1890. óta kimondottan a német szo­ciáldemokraták első vezére volt. Fáradhatat­lan és bátor küzdő, aki mindig hallatta sza­vát, amikor arra szükség volt. S harcolt a birodalmi gyűlésen, a inép előtt, a művészet és tudomány fegyvereivel. Mint iró is kiváló munkákkal ajándékozta meg a szociális esz­mék híveit. Bebel Ágost 1840. február 24-én született, Kölnben. Husz éves korában már esztergályos üzletet nyitott, majd Lipcsébe ment huszonhárom éves korában ,s ujságiró lett. Csakhamar feltűnt és 1867-ben .képviselő­vé is választották. 1869-hen -két évi várfog­ságra ítélték, felségsértés miatt. Amikor ki­szabadult, folytatta .ahol, abban hagyta, mind a t rabban és bámulatOvS energiával. Az egész ydágon ismertté vált a neve. .és hetven éves jubileuma alkalmával a világ minden részó­í°l üc,vözülték. Az utóbifei.években hetegeske­dett, leánya ápolta, fürdőhelyekbe, vitte. HJpe­, . kiuoizbu tegnapelőtt pedig szivgyönge­S us járult a veszedelemhez, ugy, hogy leg­jobb barátját: Ullmannt Berlinből magához hivatta. Ma délben meghalt Bebel. Holttestét Zürichbe viszik és ott elhamvasztják. — Nyilvános köszönet. Az „Árpád Ott­hon" Jban ellhelyeziett .fiatalkorúak nagy szá­mánál fogva már régen hiány az, bogy egyik legelemibb egészségügyi követelmény: házi fürdő, arra való fedezeti alap fogyatékossága miatt létesíthető nem volt. A mii ebben a te­kintetben csak óhaj számiba ment, az most már a megvalósulás állapotába jutott, ameny­nyiiben városunk egyik tekintélyes építési vál­lalata, az Ottovay és Winkler cég a jelzett cél­ra 15000 darab téglát adományozott. Minden­ki, aki a gyermekvédelem és a fiatalkorúak ügyét bármely mértékben .is előmozdítja, ha­zafias és nemes munkát végez és ezért a társa­dalom hálájára érdemes. Szabadjon tehát ezen az uton is a nevezett cég igen tisztelt tu­lajdonosainak emberbaráti érzelmeikről ta­núskodó .bőkezű adományukért a fiatalkorúak felügyelő hatóságának hálás köszönetét ki­nyilvánítani. A fiatalkorúak .felügyelő iható­sáíga elnöke helyett: Grün József kir. Ítélő­táblai biró. — Az asszony ... Töpörödött asszony állt ma a járásbíróság előtt. Vádlott volt. Ez egyébként, mellékes. Petyhüdt arcával nem .keltett, valami nagy rokonszenvet. — Neve? Kérdé a 'biró. N. Juliánná! — Férjes? — Igen. Az uraim kanász. — Hány éves? — Huszonhárom! Megütődött a biró, ránézett az asszony vézna termetére, ráncos, fonnyadt arcára, — Hány éves? — kérdé erős hangsúllyal. — .Ez lehetetlen, ne űzzön gúnyt az aktius komolyságából; hány éves? — Huszonhárom vagyok — félelte az asz­szony. Kiderült, hogy nem téved, nem is hazu­dik. 1890-ben született, huszonhárom éves te­hát valóban, holott ötvennek látszik. Ezt az .asszonyt elnyütte az élet, a munka, a strapá­íás. ő .tartja benye urát, három gyermekét s önmagát. Dolgozik, mint a barom. ,Ez a vád­lott nem egyedül van az ő fonnyadt arcával. Egész tipus, a mai kor nyomorult asszonyá­nak a típusa. — Szeged virilistái. A következő soro­kat kiaptulk: Tekintetes! Delmiagyiarország szerkesztőségének, Szeged. A .Szegedi .Napló f. hó 13-iki számában megjelent legtöbb adó­fizetők névsora hibásan vam közölve, amit a. t. > közönség megnyugtatására kötelességem­nek tartök .kijelenteni és tisztelettél .kérem ezt a ib. lapjában a t. közönség érdekében közöl­ni. Koczor tanácsnok. '— A nyíregyházai kegyelet. Nyíregy­házán nagy feltűnést okoz városszerte az a bótrúny, amely szécsényi Krúdy Gyula negyvennyolcas honvédszázados temetése körül történt. Szécsényi Krúdy Gyula, aki a 1 Bem tábornok vezérlete alatt állott veres­sapkásoknál szolgált, a háború után Nyiregy­házán telepedett le és ügyvédi irodát nyi­tott. Közel negyven éves ügyvédkedés után a budapesti hűűvédmenház parancsnoka lett, ahonnan három évvel ezelőtt visszajött Nyí­regyházára. Három nap előtt halt meg a negyvennyolcas honvédszázados és tegnap délután, öt órára volt kitűzve a temetése. A mikor a pap még negyedhat után sem volt jelen, Krúdy özvegye elküldött érte a paró­chiára, ám a küldönc azzal az üzenettel tért vissza, hogy amig a gyászbeszédért járó harminchat koronát el nem küldik, addig a tisztelendő ur nem jön el. Krudyék .nagy sze­génységben éltek, ugy, hogy a temetést köz­adakozásból tudták csak elintézni. Krudyné elküldötte a pénzt és a pap háromnegyed hatkor meg is érkezett. Mikor azonban a ha­lott beszpnteléséről volt szó, a tisztelendő kijelentette, hogy ezért külön huszonkilenc korona jár. Miután az özvegy nem tudta ezt kifizetni, Krúdy Gyulát beszentelés nélkül kellett eltemetni. Szécsényi Krúdy Gyula va­lamikor képviselőtestületi és megyebizottsá­gi tagja volt Nyíregyházának és Szabolcs­vármegyének és mindezek dacára sem a vá­ros, sem. a megye nem képviseltette magát a temetésén. A város hat lovat küldött a teme­tésére és ezzel be is fejezte az ügyet. Az ügyvédi karból sem volt senki jelen a te­metésen. Érdekes az is, hogy a budapesti honvédmenház egyáltalán nem gondosko­dott volt parancsnokának eltemetéséről s igy történt, hogy a negyvennyolcas hőst nem részesítették az őt megillető végtisztesség­ben. — Vége a fürdőszezonnak. Az időjos­lási tudománynak idei csuffátevése napról­napra ismétlődik .és pediig a legkülönfélébb változatban. A nagy és hosszan tartó esőzé­sek némileg .nyugalomra tértek s az ezek nyo­mán támadt áradások is apadióhan vannak. Néhány nap óta már csak szórványosan hul­lik az áldás .az égből, .de hogy kárpótláshoz jusson, egy-egy támadó felhőszakadások alak­jában, amelyeik ellen nincs védelem. A mult .héten az időjárás .vad kegyetlensége Felső­magyarországot választotta ki magának, hogy Miskolctól iflölfelé pusztítson. A vizzuha­tag ömilése mindössze pá.r óráig tart, de összegyűltében és rohanásában jóval puszti­tóbb, mint a hosszas és egyenletes esőzés. Ezek a felhőszakadások nem a nagy óbb fo­lyókat, hanem a kis patakokat dagasztják meg s azok mentén végzik kegyetlen mun­kájukat, Tiz-tizenöt perc muiliva a zavaros pa­takok vize elönti a szomszédos telepeket és földeket és félóra .muliva már összeomlott vis­kók mutatják a 'veszedelmet. A rohanó ár igen rövid idő alatt mossa Sri. a vasúti tölté­seket a. síinek alól és ingatja .meg az erősen épített vashddaikat, amelyek előtt azután a gyors- és személyvonatolk óráikig állanak, nem kis ijedelemére utasaiknak. A pusz­tulás után miillnamar íkiderül az ég, kisüt a nap s mikor mindenki azt hiszi, hogy a vesze­delem elmUilti, néhány kilométernyi távolban ujabb felhőszakadás kezdi .meg a pusztítást, okozása mellett rengetek kóroknak. Ezeknek a; gyakran ismétlődő felhőszakadásoknak az ujja igen különös. Olykor-olykor ötven­száz kilométernyi területen jelentkeznek és huszonnégy óra alatt háromszor-négyszer is okoznak elképzelhetlen rémületet. Mikor pe­dig egy-egy ilyen nagyobb területen bevég­zik pusztító munkájúikat, hatalmas ugrást csinálnak és öt-hatszáz kilométernyire jelent­keznek, rendszeriint ott, ahol egyáltalában nem gondolnak veszedelemre. Erdélyből, átro­hannak Felső m agy arországba, onnan a Duna­Tisza közé, hogy végül Délmiagyarországon mutassák .meg erejüket Ily körülményék kö­zött az ország egyetlen .részében sem lőhet­nek nyugodtak az emberek, mert mindenhol fenyeget a felhőszakadás réme. Ha pedig köz­ben-közben meleg idő .köszönt ránk és néhány nft.pig verőfényiben fürdünk, a veszedelem an­nál erősebben tör ránk, hogy a rettenetes idők megújuljanak és a termés tekintetében vég­pusztulást jelentsenek. De ott is, ahol a fel­hőszakadások szórványosán sem jelentkeznek, nagy a baj, mert a.z eső ma.jdinem minden nap zuhog, ha mindjárt csak néhány óráig ,is. A .gyümölcs lerohad a fáról, a szőlő rohamosain pusztul a krumplival és a kukoricával együtt. Miután pedig a helyzetnek ez a képe, hát azon .sem lehet csodálkozni, hogy az idén a fürdőszezon már most véget ért, gyors eluta­zásával azoknak a vendégeknek, akik négy­öt hétig hiába várták az időjárásnak kedve­zőre való fordulását. — Százados és kereskedő afférja. Egerből jelentik: Ma délelőtt kellemetlen és felháborító botrány történt, amelynek közép­pontjába .n a város egyik jómódú .kereskedője, Láng Nándor és egy hatvanadik gyalogezred­beli százados állanak. Az affér ugy keletke­zett, ihogy Láng Nándor iSzoorényi-utcai házá­ból ikoc&in kihajtatott.. Amikor a lejtős udvar­ból a kapuihoz ért a "kereskedő, észrevette, hogy egy század katona vonul el .háza előtt. Gyorsan megállította a lovakat, de a súlyos kocsi ,aflejtős uton., legördült ós megbontotta a masírozó katonák sorát. A század ketté vált, középen állt a fogat. A csapatot vezető

Next

/
Oldalképek
Tartalom