Délmagyarország, 1913. június (2. évfolyam, 126-150. szám)

1913-06-06 / 130. szám

1913. junius 6. DÉLMAGYARORSZAG KÖZIGAZGATÁS (—) A villamos társaság újításai. A városi tanács ma délelőtt tartott ülésén a szegedi közúti villamos részvénytársaságnak két beadványát tárgyalta. Az egyik a társa­ság uj beruházásait sorolta föl, a másik a Ti­sza Lajos-köruti villamosról szólott. Az első­ből kitűnik, Ihogy a villamos társaság a vil­lamosvasút forgalmának könnyedsége és gyorsitása céljából több fontos ujitást tett. Amig azelőtt a kocsilétszám 29 villamosból állott és 10 pótkocsiból állott, most ezt a Bu­dapesti Városi Villamos Vasút típusa szerint készült nyolc villamossal és hat pótkocsival szaporították. A kocsiszint olyan nagyra bő­vítették ki, hogy ezentúl 20 kocsi befogadá­sára alkalmas. Több magas építkezés is tör­tént, továbbá uj fölszerelésekkel bővitették a központi áramfejlesztő telepet. A társaság kérte a tanácsot, hogy ezeknek a beruházá­soknak a költségvetését pártolólag terjessze föl a kereskedelmi miniszterihez. A tanács a kérelmet teljesiti. — A másik beadványban a villamos hálózat kibővítéséről van szó. Ehez tartozik a Tisza Lajos-köruti villamos, amelynek kiépítésén most dolgoznak a tár­saság emberei. A társaság azt kívánja, hogy ugy ' az uj vonalat, mint az uj, jobb minősé­gű síneket számitsa a város aboz a költség­hez, amelyen majd meg fogja váltani a vil­lamos vasutat. A tanács a kivánság teljesí­tésére nem hajlandó. Végül bejelenti a társa­ság, hogy a jövőben a fővonalon három per­cenként, a közvágóhid és a Gedó-kert között hat percenként, a Tisza Lajos-köruton nyolc percenként és végül a temetőhöz vezető, va­lamint az ujszegedi vonalon tiz percenként fog közlekedni a villamos. ( ) Megszegett szerződés. A város mérnökség a tanács ma délelőtt tartott ülésén jelentette, hogy a Kálvária-utca kövezéséhez a szállitó cég rosszabb minőségű iköveket szál'Litott, mint amilyent vele a szerződésben kiikötött ia város. A tanács ma délelőtti ülésén elhatározta, hogy kötelezni fogja ;a oeget a feltételek betartására s egyben fölszólítja, hogy a megfelelő minőségű anyagot a for­galom érdekében mielőbb szállítsa, mert a Kálvária-utca kövezetét már fölszedték. Hi idessen a Oélmfíoyai 01 szagban NEMENYINE FOGMÜVESTERME Kárász-utca 6a. sz. alatt létezik. Készít mindenféle fogmunkákat kaucsukban és aranyban. Vidékiek 24 óra alatt lesznek kielégítve. - Bármilyen javítás hat óra alatt elkészül. 522 TÖRVÉNYKEZÉS. Szándékos emberölés helyett — kihágás. — Esküdtszéki tárgyalás. — (Saját tudósítónktól.) A juniusi ciklus mai tárgyalásán egy különös Ítéletet hozott a szegedi esküdtszék. A vádlottat szándékos emberölés kísérletének bűntettével vádolta meg az ügyészség, mert egy korcsmai vereke­dés alkalmával fokossal fejbe sújtott egy embert, aki majd belehalt sérülésébe. Sőt ez­után a vádlott még ia rendőrt Is megtámadta, aki megakarta akadályozni a verekedést ós kétszer rálőtt a rendőrre, akit azonban sze­rencséjére nem érteik a golyók. A mai tárgya­láson azonban kitűnt, hogy a vádirat az ügyészség megtévesztésével ikészült és a sú­lyosain vádolt ember úgyszólván nem is bű­nös az inkriminált cseiedelkiatékben. A.z es­küdték ezért szándékos emberölés helyett csak nyilvános csendháboritásban mondották ki bűnösnek a vádlottat. Az eset, amely ma foglalkoztatta a sze­gedi esküdtszéket, még 1910. október 16-á;n tör tónt. A vádirat, szerint Horváth Lajos 20 éves kőfaragósegéd s Bozóky János betértek az alsóvárosi Puszta-féle korcsmába mulatoz­ni. A korcsmában ékkor már ott volt' Lábdy .Antal áillam vasúti kocsivezető, iáik! Horváth­na.k régi ellensége volt. Alig ülteik ile Hor­vátbéik az asztalhoz, Lábdy mindjárt Mhi­vóan viselkedett, aminék durva összeszóiaiko­zás lett a vége. Horváth és Bozóky ekkor mindjárt eltávoztak a korcsmából, 'később azonban fokossal, drótkötéllel és (revolverrel térték vissza. Mire azonban visszajöttek, ad­digra már Lábdy megugrott a korcsmából és csak Beznóczky István nevü barátját találták ottan. Horváth azonban ennek is megörült és Beznóczkyl a fokossal fejbe sújtotta. (Ezután mint aki jól végezte dolgát, Hor­váth megindult barátjával együtt, hogy Láb­dy t megkeresse. A további verekedést, azon­ban ímeggáltollta a (Vaspálya-utcán posztoló Vlasits János rendőr, aki Horváthot feltar­tóztatta és kezéből erőszakkal kicsavarta a idi."V>tköitelVet(. Hor|v(á|tb tekkor Előrántotta a revolverét és kétszer belőle a rendőrre lőtt. Vilasitsot azonban nem találta el -egyik go­lyó sem. Ellenben hatóság elleni erőszak bűn­tettéért följelentette Horváthot. A mai tárgyaláson a szándékos ember­ölés kísérletének bűntettével és hatóság elle­ni erőszakkal vádolt Horváthot Eisner Manó dr. védte. A tárgyalás folyamán, a kihallga­tott tanuk vallomása során azonban kiderült, bogy az eset nem ugy törtéint, ahogy azt a 'vádirat elmondja. Horváth csak akkor ütött a fokossal Beznoczkyra, amikor ez megtá­madta. Az meg egyáltalán -nem igaz, hogy az utcán a -rendőrre lőtt volna, Ittasan ment hazafelé a korosmából és lövöldözött. A rend­őr ©kikor -azt mondta, hogy ő -rá lőtt és letar­tóztatta. Az esküdtek a bizonyítási eljárás és -a vé­dőbeszéd elhangzása után -csak kihágásban mondották ki bűnösnek Horváthot, mire a biróság hat napi fogházra itédte. § Elitélt délvidéki kémek. Temesvárról jelentik: A nyilvánosság kizárásával, zárt aj­tók mögött vette kezdetét tegnap délelőtt a hűtlenséggel vádolt négy szerb kém biinpö­réneik tárgyalása. Az egész délelőttöt a négy vádlott kihallgatása foglalta le, akiket Szász János dr. törvényszéki biró, a tárgyalást ve­zető elnök a legrészletesebben kihallgatott. Nagy böbeszédűséggel és fontoskodó ravasz­sággal adták elő valamennyien védekezésü­ket, amelyből azonban mitsem lehet és sza­bad közölni, mivel a tárgyalás zárt volt és hirlapirók csupán, mint bizalmi férfiak lehet­tek jelen. Délután a tanuk kihallgatására ke­rült a sor. A temesvári ügyészség vádat emelt Zsivkovits Péter dr. szerb hadügymi­niszteri vegyész és Jovanovics D. Jován szer­biai kultuszminiszteri pénztárnok ellen, mind­ketten belgrádi lakosok, szerbiai alattvalók, a btk. 144. §. 7. ponjába ütköző hűtlenség bün­tette miatt, elkövetve azáltal, -hogy oly idő­ben, amikor az osztrák-magyar monarchia és Szerbia között fönnállóit nemzetközi fe­szültségnél fogva háború kitörésétől kellett tartani s háború esetén már mindkét részről katonai intézkedések is történtek, a szerb hadügyi kormány megbízásából Délmagyar­országnak, a társországoknak és Bosznia­Hercegovinának Szerbiával határos, katonai szempontból külön fontos Temesvár, Szeged, Baja, Eszék, Pozsega. Bród, \Prujavora és Dolna Tuzla között mintegy 150 kilométer szélességben elterülő részét bocskorvásárlás ürügye alatt beutazták, hogy az osztrák-ma­gyar haderő állását, mozdulatait, a menetelő csapatok létszámát, az anyagszállításokat, a hadsereg előkészületeivel összefüggő vasúti őrségek létszámát, íhid- és állomásberendezé.­sek állapotát kikémlelték és azokról az ellen­séges szerb hadvezetőséget értesítették. Vá­dolta továbbá a kir. ügyészség Radenkovics Torna bőrkereskedő és Lőwy Alexander ügy­nök, mindketten belgrádi lakos, szerbiai alatt­valókat a hűtlenség bűntettében a btk. 60. §. 2. pontja szerint való bűnrészességgel azon az alapon, hogy Zsivkovics és Jovanovics te­vékenységét szándékosan előmozdították a bocskorvásárlás ürügye alatt. A biróság csak Zsivkovicsot és Jovanovicsot találta bűnös­nek s az elsőt hét, a másodikat nyolc hónapi államfogházra Ítélte. Délmagyarország előfizetési ára Szegeden: egy évre . . félévre . . negyedévre . egy hónapra Vidéken: egy évre . . félévre . . negyedévre . 24.— kor. 12.- „ 6.- „ 2.- „ 28.— kor. 14.- , 7.- „ *gy hónapra . 2.40 „ mmmmmmmmmmmmmmmmm Telefon 515. Kizárólag helybeli, hírne­ves asztalosmesterek által készített, elismert jóminő­ségű és bámulatos olcsó első Kézből csakis az Egyesült Műasztalosok Butorraktárában (Szeged, Tisza Lajos-kőrút 19. szám alatt, Kertész pékkel szemben) kap­hatók; esetleg részletfizetésre is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom