Délmagyarország, 1913. május (2. évfolyam, 101-125. szám)

1913-05-14 / 110. szám

1913. május 10. DÉLMAGYARORSZAG 9. * Rigó Gizi vendégszereplése. Rigó Gizi, a szegedi származású ifjú művésznő, vendégszereplése iránt általános érdeklődés mutatkozik. Szerdán a Leányvásár Lucy sze­repében lép föl, mig csütörtökön és pénteken Az elvált asszony iGondáját játsza. Az elő adá­sok rendes bérletesek. * Az isteni szikra. Drégely Gábor uj komédiájának, Az isteni szikra-nak, próbái naponta foglalkoztatják a társulat drámai személyzetét. A vidám darabban Virányi Sándor egy ambiciózus uralkodót játszik. László Tivadar bálás feladathoz jut a zene­szerző alakjában. Gömöri Vilma operaénekes­nő, Szűcs Irén és Szathmáry egy nyárspol­gári házaspár, Mihó a kanavász kereskedő szinházi habitué, Pogány az qperaigazgató szerepébe viszik (bele talentumuk javát, * Oedipus király. Az Uránia igazgató­sága^ nagy utánjárással megszerezte az idei szezon legkűlönbb szenzációját A gyermek segélykiáltását• Ez a kitűnő film csak egy napig, csütörtökön látható, mert a többi na­pokra le van kötve a film. Az elsőrangú drá­mát- Tbomus Mami irta. Csütörtökön még egy slágert vetít az Uránia. A szökevény két felvonásos amerikai dráma a iLubin gyár föl­vételé. 'Mindkét szenzáció kizárólagos előadá­si íjoggal és csak egy napon kerül előadásra. A r rm-ban A visszatért halott cirnü idegiz­galma,s drámát vetítik szerdán és csütörtö­kön. Már előre jelezzük, hogy péntek, szom­bat és vasárnap kizárólagos előadási joggal ve ti tes.ro kerül OecUpus király tragédiája 4 felvonásban. A filmkolosszus egy csapásra meghódította a művelt világot. A filmen a franciák legnagyobb tragikus szinésze (Mo­net Sutty játszik. Legjobb szinházi cukorkák Linden­feld Bertalan Első szegedi cukorkagyárá­ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók. — Rendőri krónika. RöSzkén vasárnap éjjel Szabó István vendéglőjében bál volt, reggel öt óráig. A bál után, mikor a. legények a szántóföldek között hazafelé mentek és egy­mást botokkal és bicskákkal bántalmazták. A legények közül (hárman súlyos sérüléseket szenvedtek: Borbák József, Bonbák Ferenc .és Hegyest Kálmán. A tölbbii verekedő ellen, súlyos t estis-értésért. megindult az eljárás. —• Lichtcnegger Gyula a kői-telepén lévő irodá­jába betörtek az ablakán át vasárnap éjszaka. •'.Ott az üres fiókokat kifeszítették, de nem ta­láltak semmit, mert a tulajdonos kiveszi min­den este a pénzét a fiókból. ,A betörést való­szinüleg kóbor cigányok követték el, m-ert az előtte való -napon 3 férfi -és 2 nő tagból -álló karaván haladt -arra ós lovakat is akartak lopni. A rendőrség nyomoz a tettesek után. — A divatos hajfrizurák szükségessé I teszik póthajak ós h ajkel-lékek beszerzését. Különös ügyelmébe ajánljuk .ezt fürdőkbe ké­szülő hölgyeinknek, mert amit -a fürdőhelye­ken -drága pénzzel kell megfizetniük, mindazt elutazásuk előtt beszerezhetik sokkal jutányo sahhan Gottschall János hölgyfodrásznál Szeged, Kölcsey-utca (Koyal-szállodával szemben.1) SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET. Szinházi műsor: SZERDA: Bigó Gizi vendégfölléptével, a Leányvásár, páros */»• CSÜTÖRTÖK: Bigó Gizi vendégföllép­tével Az elvált asszony. Páratlan 2/3. PÉNTEK: Bigó Gizi vemdégföiléptével Az elvált asszony, páros 3/3. SZOMBAT: Az isteni szikra, komédia­(Bemutató.) Páratlan 1/3. VASÁRNAP d. u.: Az isteni szikra, ko­média. VASÁRNAP este: Éva, operett. Páros 2/3 KÖZISAZGATAS (—) Kitűzték az árlejtést a fogadalmi templomra. A fogadalmi templom építését tudvalevőleg még ebben az évben megkez­dik. A tanács kedden tűzte iki .a pályázat ter­minusát. A pályázati föltételeket -már .régeb­ben .megállapították s azok csak annyiban módosulnak, hogy az uj templom építőjére bizzák a Dömötör-templom és ",a körülötte le­vő régi épületek lebontását is. A pályázat ha­tárideje junius 28-ik napjának délelőtti tíz órája. Az árlejtés! bizottságba Lázár György dr. elnökl-ésével a következő tagokat válasz tották be: Bokor Pál, Gaál Endre, Fajka Já­nos, Turóczy Mihály, Jászai Géza, Ivánko­vits Sándor. A régi épületek anyagából ,a vá­ros 60,000 koronát remél bevenni, amelyet szintén az építési .alaphoz csatolnak. (—) A belvárosi templom lebontása. A Demeháijtenipliem lebontiását; .jiuilnusjban kezdik meg. A bontást ugy akarják végezni, hogy a templom egy részét az építés munkája .alatt is iföntart-sák interntiszteletek céljaira. Le ke,11 bontani a főoltárt és öt mellékoitá.rt. A mérnökség azt .javasolja, hogy Jamhrik József oltárépitő ós Kiss Ferenc építőmes­terrel bontassák le az oltárokat, akik 'ezerkét­száz,nyolcvan koronáért vállalják a munkát. A tanács elfogadta a mérnökség javasla­tát-. A főoltárt ideiglenesen elhelyezik a régi gimnáziumban, a mellékoltárokat pedig va­lószinüleg a röszkeiknek adományozzák. SPORT. SzAK— Simmeriiig 3 : 3. —- Az első nemzetközi mérkőzés Szegeden. — (Saját tudósítónktól.) Szép sikert hozott a SzAK-naik vasárnapi első nemzetközi mér­kőzése, mely ugyan eldöntetlenül végződött, de csak hajszálon mult, hogy egy igen ért-é­kes győzelmet nem könyvelt a maga javára a SzÁK derék csapata. Ugy külsőség, minti bel^ő sporttartalom szempontjából is nagy­szerű n-apía volt a SzAK gyönyörű ujszegedi sporttelepének. Délután a korai órákban még eső fenyegetett, de félőt órára teljesen kitisz­tult az ég és a meccsnek a legjobb időjárás, kedvezett. Ekkorára már zsúfolásig tömve volt a terjedelmes állóhely, ellenben a tribün még szomorú képet festett. A lóversenyben kerestük az okát, azonban csakhamar höm­pölygő emberáradat lepte el a sporttelep fe­lé vezető T-eme-sváry-utat és nem telt bele félóra, a mérkőzés megkezdéséig disztingvált, előkelő uriközönséggel megtelt a tribün is. Mintegy ötezeren voltak kíváncsiak a bé­csieknek első szegedi bemutatkozására és ugymondják, hogy emiatt ritkultak meg oly feltűnő módon a lóverseny közönségének so­rai. Különösen nagyon sok hölgy volt kint. A bécsiek vezetője mondta is e sorok írójának, hogy „ha semmiért nem irigyelném Önöket, de hölgyközönségükért mindenesetre". És elkövetkeztek a szegedi lányok és asszonyok szépségéről mondott bókok halmazai, ámbár megjegyezte a kedves wiéner, hogy nekii nem is volna szabad erről beszélnie, mert nézzem a gyűrűjét . . . A SzAK csapata a legnagyobb odaadás­sal és lelkesedéssel feküdt a küzdelembe, mintha csak érezte volna, hogy ezt a -mecs­cset meg kell nyerni. Minden ember a tőle telhetőt megtette és az elért eredménnyel a csapat valóban büszkélkedhetik. Mert igazán kitűnő ellenfél állott vel-üik szemben, mely minden igyekezetével győzedelmesen akart a küzdelemből kikerülni. A vendégek legjobb embere az általuk előre jelzett Roscher cen­terhalf volt. Brillírozott fej játékával és lab­daadogatásaival egyaránt. Ép oly jó partne­re volt Pulpittel jobb fedezet, a két szélső csatár, továbbá kitűnő volt Kudin center és Swatosch II„ a jobbösszekötő helyén. A. SzAK-böl kivált György bravúros védésé­vel, Jopi és Vida sziklaszilárdan ellenálltak az osztrákok vehemens támadásainak, a hali­sorban legjobb volt Majkó hasznos labdaado­gatásaival, Szalai fejjátókával tűnt ki, mig Szűcs óriási munkájával, az ellenfél támadó­sorának állandó zavarásával tett csapatának becses szolgálatokat. A csatársorból kima­gaslott Blum és Hapa játéka, utóbbi ugyan kelleténél többször driblizett, hozzájuk föl­zárkózott Csizik rendkívül' agilis munkájá­val. Fürst az első percekben szerzett sérülés folytán nem adhatott képességeinek megfe­lelő játékot, Huff javult ugyan, azonban még mindig túlságosan gyakran csapkodja a labdákat. Az egyszer-.kétszer pedig beigazol­ta, hogy összjátékkal is tudna boldogulni, a mit különösen' mostan, a küszöbön lévő nagy bajnoki meccsekre való tekintettel kell hang­súlyoznunk, mert másképen igen kétségesek lesznek a bajnokiak eredményei. Végül meg­emlékezünk az ezúttal kitűnően', teljesen pár­tatlanul bíráskodó Puskásról és áttérünk az izgalmas és szép meccs- leírására. Naigy érdeklődés és óriási izgalom köze­pette egynegyed hatkor megindult- a játék. A vendégek kezdik, az-onn-al támadólag lép­nek fel és már az első percben eredménytelen .kornert érnek el. A SzAK csak az 5. percben jut az első komoly támadáshoz, amikor a Blum által mesterien előkészített, labdát Für-st hajszálnyira a kapu' fölé irányítja. Most már állandóan támad a SzAK, a 10. percben Csizik vezet veszélyes támadást, azonban az első gól csak a 15. percben -asiik, amikor Blum jó helyzetben Kapának tolja ki a labdát, az kicselezi az egész baloldali védelmet és a tizenhatosról a balsarokba védh etet len ül ;lő. Vehemens 'támadásokkal felelnek erre az osztrákok, de a védelem jól működik. A 20. percben kornerbez jut a SzAK. A Csizik által szépen beadott labdát. Huff gyönyörűen befejeli. Most- változatos játék folyik, mert akármennyire iparkodnak a vendégek, a Szakot iís sarkal ja a. nem várt eredmény és mind a két kapu előtt veszedel­mes helyzetek támadnak. Végül a bécsiek j obhszélsőj e f e 11artóztatb atJanü-l előrerohan és éles -lövéssel megszerzi csapatainak .az első gólt. A félidő további része inkább a Szaké­Helycsere után iMajkó remekül fogja a vesze­delmes bécsi jobbszélsőt. Néhány percnyi bé­csi offenzíva után a SzAK jut támadáshoz és már a 7. percben Csizik lövi szépen helye­zett labdájával a SzAK harmadik ós utolsó gólját, melyet szintén Blum készített elő. A bécsiek forszírozzák az iramot, hogy a vere­séget enyhítsék. Azonban a SzAK átveszi a tempót és a harmincötödik percig élvezetes, .ide-oda. hullámzó játékban gyönyörködhe­tünk. Ekkor a fenomenális Roschennek várat­lanul élesen jött lövésével a bécsiek második góljukhoz jutnak- Ez felvillanyozza -a vendé­geket, Roscher nagyszerű játékával újra és újra tüzvonalba hozza a csapatát és a sok ve­szélyes támadásnak egy kavarodáshói kifo­lyólag gól az eredménye. Kiegyenlítettek te­hát a bécsiek, de mivel már csak 1—2 perc van hátra, hiába iparkodik mindkét csapat a győztes -gól-t rúgni, a játék eldöntetlenül vég­ződik, hiven kifejezvén a küzdők között lévő erőviszonyt. Az állóhely lelkes közönsége be­özönlik a pályára és nagy ovációban része­síti a szenzációs sikert elért Szakistákat. o Szegedi evezősök győzelme. Az új­vidéki repülőnappal kapcsolatban evezősver­senyt. is rendeztek s a .legértékesebb .győzel­met a szegediek nyerték meg. A palánkos nyolcas versenyben csak egy induló volt, a Szegedi Csónakázó Egyesület, amelynek csa­pata a kijelölt időn beliil igen szép tempó­ban evezte végig a nagy távolságot. A pa­lánkanyolcas tagijai voltak Csenky Lajos, K-aszó Elek, Balogh Tamás db., Sirchicb György, Polzner Erős, Török Béla dr., Csen­ky Sándor, Szend-r-ei László vezérevezős, Mil­kó Ferenc kormányos. Row ower. A palánkos kettős párevézős versenyben első lett az új­vidéki Danubiusz ós másödik a. Szegedi Csó­nakázó Egyesület. A regattát igen nagy és >igen előkelő közönség nézte végig. Nagyon romantikus, szép látnivaló volt a Dunán szemben 'a péterváradi erősség és oldalt a mo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom