Délmagyarország, 1913. április (2. évfolyam, 75-100. szám)

1913-04-13 / 86. szám

10 DELMÁOYARORSZÁG 1913. április 13. — A kivándorlók pénze. A postai for­galom kimutatásaiból , igen érdekes adatok tűnnek ki az Amerikába, valamint a Romá­niába kivándorolt magyarság által a magyar királyi posta utján 1912-ben hazaküldött pénzösszegekről. Ez adatok szerint Ameri­kából az 1912. évben 168,238.797 korona kül detett haza, Romániából pedig 2,903.828 ko­rona érkezett. Az amerikai és romániai ki vándorlottaink utján a magyar közgazdaság javára az elmúlt tiz év alatt befolyó összeg azonban még ennél az 1462 milliónál is na­gyobb, mivel ezeknél a kimutatásoknál nem vették számításba azt az összeget, melyet a hazajövő kivándorlottaik magukkal hoznak, pedig különösen Amerikánál ez is nagyon te­kintélyes. A mint a hazaküldött 1462 millió is bizonyítja, kivándorlottaink nem akarnak ál­landóan külföldön maradni, mert különben nem küldenék haza pénzüket. A visszaván­dorlási vágy tehát megvan és igy a nép­számlálási munkálatnak, valamint a külföldi és magyar szakirodalomnak az a megálla­pítása, hogy ki vándort ottain'knak legalább 40 százaléka visszatér, nem tekinthető túlzás­nak; ezt a következtetést a hazaküldött pén­zek nagysága is valószínűvé teszi. — Uj egyesület. Pénteken a könyv­kereskedő segedek egyesületet alakítottak, az zal a céllal, hogy gazdag társadalmi .és kul­turális munkásságot fejtsenek ki. Elnökül Sipos Sámuelt választották meg. Az uj egye­sület működését könyvelési tanfolyam rende­zésével kezdi meg. — Vörhenyjárás Szegeden. Szeged vá­ros belső területén vörlienyjórvány lépett föl. Faragó ödön dr. tiszti főorvos véleménye szerint a járvány nem veszedelmes jellegű. Szerinte a város közegészségi állapota a leg­közelebbi múltban olyan kielégítő volt, mint már régen nem. Ép ezért föltűnő, bogy a járvány most lépett föl. Nagyohhmértókü ter­jedésétől egyébként nem kell félni. — Autóvizsgálat. A belügyminiszter el­rendelte, hogy a magánhasználatra szolgáló automobilok a forgalom biztonsága szem­pontjából időszakonként hatóságilag meg­vizsgáltassanak. Szegeden ez az ellenőrzési szemle április 28-án és 29-én lesz. — Az ajánlott levelek feladása. Fon­tos reform lép életbe legközelebb a posta­forgalomban. Az ajánlott leveleket ezentúl levélszekrénybe lehet dobni. Május elsejé­től kezdve 16, illetve 35 filléres, vörös sze­géllyel ellátott borítékokat hoz az ajánlott levelek számára forgalomba a posta, hogy a kezelésnél megkülönböztethető legyen. A borítékért ikülön egy fillér fizetendő. Az uj levélboritékon hely van hagyva arra, hogy az ajánlott levél föladója följegyezze oda nevét, foglalkozását és lakását, hogy igy .ne­ki szükség esetén a föladási igazolvány ké­sőbb is kiadható legyen. Az ajánlott külde­mény föladására bármely postagyüjtőszék­rény használható, a föladási igazolványt pe­dig az a postahivatal adja ki, amely a gyüjtö­szekrény anyagának begyűjtésével meg van bizva. — A temesvári banképület pályázatá­nak nyertesei. A Temesvári Bank és Keres­kedelmi Részvénytársaság temesvári székihá­zára nyilvános tervpályázatot irt ki. A bírá­lóbizottság ma döntött a beérkezett százöt pá­lyamű fölött és az eredmény a következő A 3000 koronás első dijat Leindörfer Ármin és Rácz Emil, az egyik 2000 koronás második dijat Reich József ós Unger Lajos, a máso­dik dijat Mauthner Miksa, az 1000 koronás harmadik dijait Bábolnai József és Reguly Kálmán, az 500 koronás negyedik dijat Kriegler Sándor építészeknek ítélte oda a bí­rálóbizottság, 3000—3000 koroniáért megvásá­rolták: Wüldar Gyula, Sebestyén Arthur, Heintz László, Spiegel Frigyes és ifj. Englert Károly, Tótlh József, Baráth Béla és Nóvák Ede, Bauer és Guttmann, Reisz Zoltán épí­tészek tervét, — Egy léghajó kalandja. Mezőkövesdi határában tegnapelőtt délután, egy német katonai léghajó szállt le. A léghajót itt be­csomagolták és vasúton Kassán át visszaszál­lították Berlinbe. Dr. Kom német katonai léghalj ós, aki harmadmagával húsz óra alatt tette meg az utat, érdekes részleteket beszélt el a kirándulásról. A léghajóval csütörtökön délután szállottak fel ,a berlini repülőtéren kísérletezés céljából, a szél .azonban ismeret­len tájiak felé sodorta őket. Éjjel tiz és tizen­egy óra között borzalmas hóviharban körül­belül háromezer méter magasságban szállot­tak át ia Kárpátok felett. A léghajó kosará­ban majd megdermedtek a nagy hidegtől. Végül azért kellett leszállni,ok, mert, már a gáz is fogyni kezdett. A léghajósok tegnap este a ruttkai gyorsvonattal visszatértek Berlinbe. — Újból inzultálták a vikáriust. Nagy­károlyból jelentik: Jaczkovics Mihály haj­dudorogi püspöki vikárius inzultálása ügyé­ben szenzációs fordulat állott be. A megindí­tott nyomozás során megállapították, hogy az oláh lakosságot lelkészeik izgatták fel. Ma­daras István nagykárolyi főszolgabíró, aki az eljárást vezette, iá terhelő bizonyítékok iá,lap­ján letartóztatta Marosán György kismaj fé­nyi g'örög katolikus lelkészt és tizenkét oláh földmivest. Csendőri fedezet mellett vala­mennyiüket beszállították a. szatmári ügyész­ség fogházába. Az elvetemedett, román izga­tók azonban nem nyugszanak. Mialatt a nyo­mozás folyik a tüntetők ellen, Szamosdoíbra községben a felizgatott oláhság ujabb táma­dást intézett a püspöki vikárius ellen. Az in­zultust csak fegyveres beavatkozással lehe­tett megakadályozni. Jákó Sándor szatmári ügyész bejelentette a főispánnál, hogy az ügyészség állandó permanenciában van. — Meteor az időről. Meteor az idő­jós legújabb jelentése szerint az április 14-iki változási nap hűvös, szeles, esetleg hideg jellegű. Ha északról jövő szél érvényesül, fagy is lesz, amely a gyümölcsfáknál nagy bajokat okozhat. Április több fagyot rejteget, mint május. Április második fele csapadékos jellegű lesz változó lehűlésekkel. Április ha­vának változási napjai: 14—18—20—26 és 30-ra esnek. Május hó változási napjai: 2— 4—5—6—7—13—16—20—23—28. és 31-re esnek. — A hajók elsülyedésének megakadá­yozása. Szenzációsnak nevezhető találmánnyal lépett a nyilvánosság ©ló egy génüai 'építész. Évek hosszú során át tartó kísérletek után olyan anyagot állított elő, amely a jelenkor egyik legnagyobb problémáját: a hajózás biz tasságát teljes sikerrel megoldja. Az emiitett preparátum nyolcszor könnyebb a parafánál ós amii a fő, teljesen vízálló. Küldtek belőle egy darabot az olasz tengerészeti miniszté­rhimboz, ahol három hónapon keresztül víz­ben tartották, bogy súlya semmivel sem vál­tozott, belül pedig teljesen száraz maradt A víz tehát nem ivódhatik be. A föltaláló már kísérletet tett arra, vájjon ennek az anyag­nak segítségével lehet-e megakadályozni egy hajó elsülyedését. Egy kisebb, használaton kívül helyezett gőzöst bevont 'ezzel az anyag­gal, azután több léket vertek a hajón, amely megtelt vízzel, de nem sülyedt, el, sőt sülyesz­teni ,is próbálták, ugy, hogy a víz alá nyom­ták, a hajó azonban ismét visszajött a v,íz szí­nére. E hivatalos közegek előtt lefolyt kísér­let hírére az olasz tengerészeti kormány na­gyobb mennyiséget rendelt a nagyszerű tu­lajdonságokkal rendelkező anyagból és most egy 'hasznavehetetlen, régi hadihajóm fog­jak kipróbálni. Az egész hadihajót bevonják a könnyű és vízálló preparátummal, azután torpedókat fognak beléje lőni. A föltaláló biz­tos abban, liogy ha ronccsá is lövik a hajót, az nem fog elsülyedni. — A törökkanizsai zsidó templom felavatása. Törökkanizsárol rják: Közel két éve annak, hogy a zsidó hitközség elbontatta az összeomlással fenyegető régi zsinagógát, amelynek helyébe immár felépült s rendelte­tését várja az uj zsinagóga. A törökkanizsai zsidó hitközség a templomot még a húsvéti ünnepek előtt készül felavatni, hogy ;a hús­véti ájtatosságot a hitközség tagjai már az uj templomban végezhessék. A templom fel­szentelése április 20-i!k napján, vasárnap dél­után 3 órakor fog megtörténni s ez alkalom­ra nemcsak a hatóságokat és testületeket, hanem a szomszédos községek zsidó vallású polgárait is meghívja a törökkanizsai hit­község. — Mammuth csont a Tiszában. Mint Törökkanizsáról jelentik, az ottani halászok a napokban egy óriási csontot halásztak ki a Tiszából. Utóbb kiderült, hogy a csont mammuth-csont. Ilyen mammuth-csontot már több izbsn halásztak ki a Tiszából s ezek a csontok bizonyos tekintetben össze­illenek. Nincs 'kizárva tehát annak a lehető­sége, hogy a Tiszából kikerülő csontok vala­mennyien egy őskori mammuthnak földi maradványaiból valók s ezt a feltevést meg­erősíti az a tény, hogy az eddig kihalászott összes csontot körülbelül ugyanarról a hely­ről halászták ki. — Az áivasuías szélhámoskodása. Az utóbbi időben több Alsóvároson lakó vasutas családjához beállított váratlanul egy közép­termetű, harminc év körüli fiatalember, rend­szerint olyankor, amikor a férj nem volt .oda­haza : — Kérem, én vasúti szolga vagyok, — szólt az idegen, — a tekintetes ur küldött, sürgős szüksége van tiz koronára. Az asszony, akitől a pénzt kérte, min­den kételkedés nélkül átadta az ismeretlen­nek az öt vagy tiz koronát, mert vasúti sip­ka volt rajta és szavai tájékozottságot árul­tak el. Persze amikor a férjek haza kerül­tek, meglepődve hallották a kérdést, hogy mire kellett olyan sürgősen a pénz. Igy de­rült ki a szélhámosság. A tömeges följe­lentésre a szegedi rendőrség ma végre le­tartóztatta a tettest Bózsó Sándor személyé­ben, aki vasutas munkás volt azelőtt és ezért tanúsított olyan ügyességet a vasúti ügyek­ben. Csalásért megindult ellene az eljárás. — A telefon szerencseszámai. Nem­csak Kisnagynak, Törökországénak vannak szerencseszámai. Van a telefonnak is. Meg­történt, hogy egy fiatalember, erősen tagolva a számokat, a központtól kérte, hogy kös­sék össze 6—10—13—17-val. „Ilyen telefon­szám nincs!" — hangzott a válasz. A fiatal­ember még kezében tartotta a kagylót és ilme, nemsokára jelentkezett Moskovitz cipő­gyárának szegedi képviselete. A telefonos­kisasszony megértette, hogy a 6 gyermek­cipő, a 10 és 13 egy elegáns női cipőnek, a 17 pedig a legfinomabb sevrócipőnek jelenti az árát a kitűnő keresett cipőüzletben. — Rendőri krónika. Adler Viktor sze­gedi fényképész panaszolja, hogy ma reggel félhétkor egy 'ismeretlen tettes behatolt mű­termébe és onnan egy 400 korona értékű ob­jektív-lencsét ellopott. A rendőrség keresi a tettest. — Az éjjel az alsótanyai templom­ban vakmerő betörés történt. A sekrestye aj­taján valaki behatolt' s a gyüjtőperselyeket feltörte és 20—25 korona értékű rézpént vitt el A sekrestyében lévő papiruihákat össze­dobálta és egyet közülük széttépett A rend­li kiváló bór- és r lithiumos gyógyforrás vese- és faólyagbajoknál, kőszvénynél, czukorDecegségnél, vőrhenynél, emésztési és lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmeates savanyúvíz. 1 Kapható ásványrizkeresketíésekben és gyógyszertárakban. SCHULTES ÁGOST

Next

/
Oldalképek
Tartalom