Délmagyarország, 1913. április (2. évfolyam, 75-100. szám)

1913-04-05 / 79. szám

6 K ALEID Q5ZKOP (Napsütésben.) Fürdeni akartam, kérem szépen, ez utóvégre nem i's olyan hallatlan kivánság, ha az embernek hófehér kádja s az átlumpolt éj után némi katzenjammerje va­gyon. Az élet megtagad tőlünk finom kis örö­möket és elsorvasztó szenvedélyéket, meg­tagad pénzt és dicsőséget, asszonyt és auto­mobilt, — de a hűvösen gyöngyöző vizet, a mely végigpereg a bőrön és fölnyitogatja az apró pórusokat, hogy belopja azokon a ki­józanító, tiszta, édesen lágy tavaszi levegőt, — a vizet, az áldottat és jót nem tagadhatja meg soha. , Csakhogy nem azért építették a karcsú szegedi víztornyot, hogy az ember ebből a balga hitéből ki ne gyógyulhasson. A viz nem jön. A kifolyó csapja mérgesen mor­mog belül, üreges hasából fenyegető és vé­szes nemakarások zuhognak élő, — csak a viz nem jön. Az ördög látott ilyen vízveze­tékei, mely földalatti titkos beszédéket to­vábbit viz helyett. Nevetséges. Ebből nem élünk meg, sem a szolnoki szürőtelep tanul­mányozásából. Építeni kell minél előbb és minél lelkesebben második tornyot, harma­dik tornyot és ahányat csak ez az alföldi teknőfenék megkíván. A viz, a sok viz, a tiszta és jó, majdnem szükségesebb a kul­turembernek, mint a levegő. Eleve ki kellene mondani -a halálos ítéletet minden vízórára, még mielőtt egyetlen egy megszületett vol­na. Mert a vízóra nem fogja megszüntetni a vízhiányt. Legfeljebb drága pénzen fogjuk megfizetni azt a pár liter ártézi nektárt, a mit ezentúl is csak olyan őszinte lelkesedés­sel fognak pazarolni, mint eddig. A viz csak ugy jó, ha pazarolni lehet! Szegény kulturember, mit tehet egye­bet? Nagyot üt botjával a vízvezeték csap­jára és kimegy fürdeni a korzó napsugaras levegőjében. A magnóliák legteljesebb pompájukban állanak a Széchenyi-téri parktükörben. Kis szatyros cselédek sietnek a zöldségpiac felé. Iskolás leányok, mint kedvesen libbenő ba­rázdabillegetők, komoly félelmekkel suhan­nak a földgömbös iskola felé. Dijnokok, poca­kos hivatalnokok, rendőrök. Itt-ott egy pa­rányi színes folt, libegő toll, zizegő selyem. Asszony volt . . . Kulturnő, művésznő, jó­szívű teremtés, ki nem irigyli mástól önma­gát. És igy rajzanak a napsugárban egy na­gyon kicsi város emberkéi, mindig ugyan­azok, mindig ugyanolyan szürkék, közömbö­sek, stílustalanok, hang és szin nélküliek. A nagyváros életlázának elmosódó árnya sincs bennük. Eszembe jut az én furfangos mikrosz­kópom, amellyel órák hosszat szoktam né­ha mulatni. Rácsöppentek egy csöpp vizet az üvegjére és nézem a benne nyüzsgő ázalag férgeket, a lusta, tojásdad, kéjenc kis polgár­társakat, melyek ép ugy élnek, szeretnek és elmúlnak, mint mi nagyok, csak ép, hogy nem panaszkodnak a vízhiány miatt, mint mi nagyok. Néha ugy rémlik, hogy egy kisvá­rosi társadalom képe tükröződik felém . . . Vájjon van-e valamelyes etikájuk, melynek törvényei szerint falják fel egymást? Isrne­rik-e a szimpátiát, a ragaszkodást, a fájdal­mat, az idegek reszketését? Néha ugy tet­szik, hogy ismerik. És olyankor ugy tűnik föl előttem, hogy nem a keretek szabják meg az élet színét és tartalmát. ÜÉLMAGYARORSZÁQ A vízcsöppben élni ép oly szomorú, mint a városban, a földi világban, az emberiség­ben. * (d) A sándorfalvai autó­katasztrófa epilógusa. — Egy évi fogházra Ítélték a soffőrt. — (Saját tudósítónktól.) Emlékezetes még az a borzalmas automobil elgázolás, amely tavaly október 3-án este a sándorfalvai or­szágúton történt. Bertha Dezső vizsgázott soffőr, Dávid Sándor vasúti vendéglős auto­mobiljának volt vezetője az országúton el­ütött egy kocsit és ennek gazdáját, Horváth József dorozsmai gazdálkodót halálra gá­zolta. A mai törvényszéki tárgyaláson a követ­kezőképen alakult ki a tényállás. Bertha Dezső október 3-án délután elvitette Dávid autóját Hodács Andor koesigyároislkoz, tisz­títás végett. Vele ment az autón két barátja: Busics Miilovráv és Janatov -Andor, soffőr ­tanoneok. Bertha otthagyta a kocsit Hodács­nál és megkérdezte a kocsigyárcsf, hogy le­het-e. a közelben jó bort kapni. — Hogyne lehetnie, — válaszolt Hodács és mindjárt elkalauzolta a három legényt egy közeli korcsmába és ő maga iis leült ve­liilk inni. Hárem liter bort fogyasztóiak el négyen és italozás közben megkérdezte Ho­dács a soffőrtől, hegy mikor vinné el -autózni. Bertha .azt felelte, hogy elviheti most is, mi­helyt elkészül a gyárban a tisztit ás, esak vi­gyázni kell, nehogy megtudja a gazdája, mert megtiltotta neki, hogy bárkit is enge­delme nélkül autózni vigyen a kocsiján. A három liter bor elfogy ászt ás a után Ho­dács a soíí'őrrel és ennek barátijaival vissza­ment a gyárba, ahol addig az autó elkészült. Hodács előhozta aiz anyósát, feleségét és en­nek a húgát, Dékány Juhát ós mind a négyen beleültek a nagy csukott-gópkocsiha. Elől a seffőr ült két barátjával. Bertiha mindjárt az országútnak irányította a gépet, mert nem mert a városiban maradni, félt, hogy meg­tudj a a gazdája Estefelé járt már az idő, mi­kor a frissen mázolt gépkocsival Sándori al­vára érteik. Itt leszálltak és a társaság meg­ivott agy liter forralt-bort a korcsmában. A kis kiruccanás után, este hétkor őrült vágtatással igyekezett vissza Szegedije az autó. Teljesen sötét volt már ekkor és mi­vel lámpát Bertlia nem vitt magával, egy gyertyát kért kölcsön a korcsmában és ez vi­lágított a száguldó autó előtt. A gyér vilá­gításnak meg is lett a következménye. Alig haladtak néhány száz métert, Bertha neki hajtotta az autót egy kilométerkőnek. Szeren­cséjére azoniban nem borult fel a gépkocsi, mert csak az oldalát súrolta a kő. Csakha­mar azoniban nagyobb szerencsétlenség tör­tént. Az autó előtt hajtott egy paraszt-sze­keret Horváth János dorozsmai gazdálko­dó. Mellette ült a kocsin Vernei József pa­rasztlegény is. Bertha soffőr .meni vette ész­re az előtte haladó szekeret és hátulról teljes sebességgel hajtott neki. Az összeütközéskor Horváitih azonnal lebukott a kocsiról és a lo­vak közé esett. A földön a szekér is, meg az autó is átment rajta ugy, hogy szörnyet halt. Vernei is leesett a kocsiról, de ő kirepült az orsizágut szélére és nagyobb baja nem tör­tént. Gondatlanságból okozott emberölésért került Bertha Dezső soffőr ma délelőtt a vádlottak padjára. A Rigó Endre dr. elnök­léseivel Ítélkező harmadik tanács tárgyalta az ügyet. A vádat Szápár József dr. királyi ügyész képviselte, .a védelmet Grüner István dr. látta el. A vádlott, aki jelenleg már nem soffőr, azzal védekezett a tárgyalásom, hogy ő nem tud a katasztrófáról semmit ós az ő autója nem ütött el semmiféle szekeret se. A tanuk azonban beigazolták Bertha bű­nösségét, A bíróság bűnösnek találta a soffőrt és gondatlanságból okozott emberölésért egy évi fogházra, három évi hivatalvesztésre ós 400 korona pénZbirságra ítélte. Az özvegy­nek fizetendő 4000 korona kártéritésiben is el­marasztalta. Bertha az ítélet ellen feleb­bezett. i _ ^ _ 1913< ÁPR51IS 5* Májusban megnyílik a tavaszi tárlat. — Nem lesz országos csak helyi jellegű. — (Saját tudósítónktól) A Szegedi Képző­művészeti Egyesület választmánya ma dél­után hat órakor tartott ülésélben döntött a tavaszi tárlat dolgában. Csernovics Agenor elnökölt az ülésem, a napirend ügyeiről Gyu­ritza Sándor dr., egyesületi igazgató refe­rált, a jegyzőkönyvet pedig Korpássy Gyula helyettes titkár vezette. Gyuritza Sándor dr. előbb az egyesület vagyoni viszonyairól referált. Bemutatta az 1912. évi zárszámadást, amelyből kitűnik, hogy a mérleg-számla a mult évhez viszo­nyítva rosszabbodást mutat. A tartalékalap is csökkent s a kiadásoknál is túllépés volt. — Nagy baj — -mondotta Gyuritza Sán­dor dr., — hogy a kért 2000 korona állam­segélyt a miniszter .nem engedélyezte. Ez lényegesen összefügg a tavaszi nagy tárlat dolgával s pusztán az államsegély megta­gadása ,az oka annak, hogy országos nagy tárlat rendezését nem javasolhatom. De vdl­na ezzel kapcsolatosan egy másik előter­jesztésem, mielőtt azonban erre rátérnék, még egy másik fontos indokot is föl kell em­lítenem, amely közrejátszik abban, hogy nem rendezhetünk most tavasszál országos tár­latot. Bemutatta ezután a budapesti Mticsar­nioknalk iegy néhány -nap előtt érkezett leve­lét, amelyben a Műcsarnok igazgatósága 400 korona előzetes beküldését kiéri az egyesület­től az esetiben, ha az egyesület tárlatot ren­dez. Fölpanaszolta az előadó, hogy a Mű­csarnok általában igan sok kiadással terheli meg az utóbbi időkben a vidéki képzőmű­vészeti egyesületek közül azokat, amelyek tő­le akarnak kiállítást rendezni. Amig azelőtt tárlatot lehetett csinálni 300 korona kiadással addig most egy tárlat a Műcsarnok sokféle fölszámitásai miatt 1200—1300 koronába is belekerül. Éppen ezért — mondotta az elő­adó — miután az egyesület még az államise­gélyt sem kapta meg, el kellett állni attól a tervtől, hqgy országos tárlatot rendezzenek. Kifejezte végül azt, hogy mindebből azonban nem .'bizonyos még, hogy az -országos tárlat elmarad. Lehet ugyanis^ hogy az egyesület sürgetésérte őszre a miniszter megadja az ál­lamsegélyt s akkor az ősz folyamán rendez­nek majd országos tárlatot. Ezután a tavaszi tárlat -ügyében tett ja­vaslatot Gyuritza Sándor dr. — Van az egyesületnek 3000 koronája — mondotta — amely-bői 1500 koronát el lehet vonni egy tavaszi tárlat rendezésére. Éppen ezért javaslom, ihoigy rendezzünk most egy szükebbkörü, intimebb kiállítást, amelyeit vagy pusztán szegedi festők szerepelnének, vagy esetleg násztvehietnek vidéki Ifestőik is, például a közeli szomszédságban lévő Hód­mezővásárhelyről. Ha a választmány eme javaslatomhoz hozzájárul, -intézkedni fo­gok, hogy a kiállítás mielőbb megnyíljék. Csernovics Agenor szintén pártolásba méltónak tartja Gyuritza javaslatát. — De va.n ebez a kiállításihoz elég és megfelelő anyag? Papp Gábor: Van, különösen ha a kö­zeli vidéket iis belevonják, aztán esetleg Pest­ről is. hoznak képeket, Csernovics Agenor nem kivánja belevon­ni a pesti művészeket. Csak olyan helyekről fogadjunk el képeket — mondotta — ame­lyek egészen közel vannak Szegedhez. Le­gyen ez egy retrospektiv kiállítás, vagyis en­gedjük meg, hogy olyan képek is szerepelje­nek, amelyek már ki voltak állítva. Helyez­zen az egyesület súlyt arr-a, liogy minden művész bemutathassa magát, igy az anyag gazdagabb lesz ós a kiállítás is jobban fog sikerülni. Majd a tárlat idejére nézve hatálroizott a választmány. Minél hamarabb nyiljélk meg, mondották a választmány tagjai, de legké­sőbb a püskösdi ünnepek alkalmára. Summa­summárum: ugy (határoztak, hogy az orszá­gos tárlat tervét az anyagi akadályok miatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom