Délmagyarország, 1913. április (2. évfolyam, 75-100. szám)

1913-04-22 / 93. szám

1913. április 19. DÉLMAQYARORSZÁQ 22 3000000000000000® 1 uráriiaa 0 0 magyar tudom. 0 Párisi történet 4 részben. 0 0 0 0 Irta: A. DAUDET. 0 ® 0 0 A főszereplők: Céciie © M Guyon és Charles Kraus. 0 ® J ' 0 0 0 0 © 0 0 0 0 © 0 — ® rjjn Előadások d. u.6, este fél 8 és 9 órakor, r—1 g Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig. j~< 00000000® j¥]000@® 0 @ ü,yVASS" 0 y mozgófénykép 0 szinház | © ® 0 0 0 ® 0 Kedden 0 Közkívánatra a legszebb 0 artista dráma 0 0 I ftlffif álarc. 0 EI LEJ 0 — Rendőri krónika. Ma reggel 9 órakor a Tiszapé 1 yainlv áron szívszélhűdés érte Lá­zár Szilárd né, született Juhász Mária 30 éves szegedi asszonyt, a!ki egy pincér 'felesé­ge. Az asszony azonnal meghált. A holttes­tét Róka-utca 16. szám alatt lévő lakására szállították. — Gönczy Lajos dr. ügyvéd, Ko­rona-iutca 15. szám alatt lévő lakásában mára virradó éjjel betörő járt és elvitt 200 korona értékű ékszert. A rendőrség keresi az isme­retlen tettest. — Vörös Milán posta ellenőr lakására is betörtek szombat éjjel. Huszon­öt korona készpénzt v-ittek el innen a betö­rők. — Nagy botrány történt vasárnap éj­jel a Dugonics-téren. Szomondi Dávid nap­számos nagyon berúgott és megtámadta a poszton álló rendőrt. Miikor az be ak'art-a ki­sérni, a földre vetette mia-gát és ordítozott. -A rendőr si-pjelzésére míásik két rendőr -is elő­került, de még hárman sem bírtak -elbánni az erős emberrel. Kirántotta magát a rendőrök kezeiből, letépte magáról a ruhát és igy sza­ladt végig 'a Dugonics-téren. A rendőrök a teret bekerítették és végül ismét elfogták. Ekkor meg a rendőröknek támadt és. az ő ruhájukat tépte. Nagynelhezeu sikerült be­szál lit a ni a -rendőrségre, ahol letartóztatták -ós hat-óság elleni erőszakért indult meg el­lene az eljárás. KÖZIGAZGATAS Nincs pénz a Buvár-tó feltöltésére ; (Sajót tudósítónktól.) A Búvár tó feltöl­\ tése ügyében szombaton délelőtt vollt a ver­| senvtárgyalás és Bokor Pál, pdlgármester­i helyettes a mai tanácsülésen ismertette a beérkezett ajánlatokat. Ungár Benő 1 korona 4 filléres egvségáron tett ajánlatot és ezt mint legolcsóbbat elfogadásra ajánlotta Bo­kor. ! '' A tanács -már-már hozzá is járult az elő­adói javaslathoz, amikor — még elég jókor — azzal a -kérdéssel állott -elő Balogh Ká­roly, hogy hol vesszük a pénzt. Bokor rövid, de eredménytelen megoldást talált, mond­ván, h-ogy 1909-ben 400,000 koronát -szava­zott meg a város a Búvárló feltöltésére. Igaz — válaszolta Balogh, — de akkor még volt 900,000 koronánk, ami azóta 40—50,000 koronára apadt le. 700,000 koronát használ­tunk föl városrendezési célokra, 100,000 -ko­ronát kórházra, 20.000 koronát átalakítások­ra és igv tovább. Végül is tisztázódott a kér­dés: nincs pénz a Buvártó feltöltésére, de hogy valami -mégis történjen, átteszi a ta­nács az árlejtés eredményét a pénzügyi bi­zottsághoz. hogy az tegyen- javaslatot a fe­dezet ügyében. Különösnek találjuk ezt a rendszertelen munkát. Az -előadónak az árlejt-és kiírása ellőtt kellett volna tisztába jönni-e~ azzal, hogy van-e pénz erre a munkára, vagy se. A vá­ros prestizse és a vállalkozók -érdeke igy kí­vánta volna meg. ül 0 Ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Isi Dráma 3 felvonásban, g Irta A. Schnitzler. A fő- ® szerepet Lilly Beck a ® dán mozicsillag játsza. g Drinápoly ostroma Kizárólagos előadási jog- 0 gal! — A Gaumont-cég @ eredeti helyszíni felvétele ® Hí si 00000S®®®®®®®©®®® (—) A tanács nem enged Újszegeden halászcsárdát. Terestycnyi Gyula nyugalma­zott hivatalnok az ujszegedi főfasor végén halászcsárdára kért engedélyt a tanácstól. A „Petőfi"-hez címzett halászcsárdát mintegy hat-hétszáz négyszögöl területen akarta lé­tesíteni, husz-huszonöt év-es szerződéssel. A tanács hétfői ülésén foglalkozott a kérelem­mel, -amelyet elutasított. A város ugyanis a szerződés szerint nem csinálhat -konkurren­ciát az ujszegedi Vigadó bérlőjének. (•-) Házvétel — födözet nélkül. Az ujszegedi Vi-g-félc erüelet-es házat meigvétel­re ajánlották a városnak. A mérnökség har­minchatezer -és kétszáz koronára becsülte a báziat. Á tulajdonos ötven-ezer fkaromát kér a házért. A tanács a hétfői ülés-én foglailkoziott az ügygyei. A házat alkalmasnak találta az ujsz-eigedi -kerületi orvos és a rendőrség cél­jaira. F-ödözetet azonban nem talált -a tanács a h-ázvétell-re. Megkeresik a pénzügyi bizottsá­got, hogy található-e födözet a vételre. TÖRVÉNYKEZÉS. § Bfrák beosztása a szegedi törvény­széken. Irtunk már arról, hogy Czukor Ignác ítélőtáblai birói címmel fölruházott törvény­széki biró május -elsejével nyugalomba vo­nul, Keméndy Béla pedig a királyi Ítélőtáb­lán foglalja el uj állását. Távozásukkal kap­csolatosan a törvényszék bírói beosztásában ezek a változások lesznek: Czukor Ignác helyére Simon Ákos táblabíró kerül, — Tóth Gyula a telekikönyvi ügyeket fogja intézni. — Juhász Istvánt, -a har­madik büntetőtanácshoz osztották -be, — a vád-tanácsot pedig Curry Richárd volt cson­grádi járáshiróval egészítik ki, akit a király -a szegedi törvényszék hiráiává nevezett ki. Kemiéndy Béla -helyére kiírják a pályázatot. Itt említjük meg, hogy az igazságiigyminisz­ter a szegedi törvényszék elnökének -és birói karának a múlt esztendei megfeszített, ered­ményes munkásságáért elismerését fejez­te ki. § A Désv—Lukács-pör, A budapesti ki­rályi táblának -a Désy—Lnkács-pörlben ho­zott végzése, mélyben iá valóság bizonyítását teljes mértékiben -elrendeli, tudvalevően a mí­nan érkezett le a 'budapesti büntető 'törvény­székhez. -A törvényiszék elnökié, mint értesü­lünk, most végzés-Heg fölhívta Désy Zoltánt és a királyi ügyészséget, hogy a bizonyítást iPetők-.-g nyolc nap alatt tegyenek előterjesz­tést. § Juslh kontra Pálvi. fusth Gyula rá­gailmazá-sért és becsületsértésért -s-ajtőp-ört, in­dított Pályi Ede dr.. a Budapesti -NapCé .fő­szerkesztőié ellen. Pályi ugyanis 1911. -év de­cemberben s 1912. januárban három cikkben hazaárulással vádolta Jiu-stih Gyulát, mert Batthyány Tivadar .gróf állítólag az ő nevé­ben fölajánlotta Auffenbera akkori hadügy­miniszternek a létszám-emelést, ha Héderváry grófot menesztik. Pályi a Vizsgálat során föl­ajánlotta -erre vonatkozólag a bizonyításit, .s tanúkért megnevezte Auffenbera lovagot, Héderváry Károly grófot ,s fíardolf őrnagyot a trónörökös katonai irofdiáiiának főnöíkét. A vád-tanács azonban a bi-zlonyíitást m-eigtagiadtá, azzal a megokolálsislal. h-cigy a hazaáruló kife­jezés a. mi politikai viszonyaink kö-zt már (egé­szén -elvesztette megbélyegző jielleigét. Justh O vi 11 m nevében Győr ffy Gyula dr. ezek után, Pályi Ede dr. ellen váidira-tot adott, melyet ma tárgyalt a vád-tanács s Paly.it háromrend­b'eli rágalmazásért vád alá helyie-zte. aBaHaaaBaBBaBvaaanaBaaaaBaaBcíBaasaaaBSEeBnBaasaaBBa NYILTJÉR*) Tudomására hozzuk a n. é. közön­ségnek, hogy Halász Gyula ur a szegedi vezér ügynökségünk volt titkára, társasá­gunk kötelékéből kilépett -és igy nevezett immár velünk semminemű üzleti összeköt­tetésben nem áll. Duna biztosító társaság. Jelzálogkölcsönt, földbirtokra, továbbá köztiszt­viselőknek és katonatiszteknek előnyös törlesztéses kölcsönt és részvényekre, sorsjegyekre elő­nyös kölcsönt nyújt o-o Szegedi Általános Bank u dl o S f-t é í* 5. uxám. Itnúúm bortlítorl(ill8«le9e$sí9fHet Szeged, Kiss-utcza, Kiss D.-ház.

Next

/
Oldalképek
Tartalom