Délmagyarország, 1913. április (2. évfolyam, 75-100. szám)

1913-04-13 / 86. szám

4 DBLMÁQYARORSZAG Í913. április 13 Korzó mozi Igazgató: Vas Sándor. Telefon 11-85. fm I Előleges jelentés. | Kizárólagos bemutatási joggal, m HTT ig— m m Alighieri világhírű műve nyomán. tömeggondnoki dijaktól -elesnének, — káros volna, de másrészt az ügyvédi pályától s-ok ifjat visszatartana, akik ügyvédi irodájukból ©sak szűkösen tudnánk megélni, nem szá­mithatnának jól honorált csődtömeggondno­ki -dijakra. Végül a csődtömeg-gondnoki kinevezések rendezése (helyett fontosabbnak- tartanám tömeggon-dnok-i dijaknak előre való megálla­pitását, mert ez nem csak a Ibitelezők érde­ke, de sok esetben a -közadósé iis, ki -a csőd­tömeggondnok által követelt magas tömeg­gondnoki dijak miatt nem képes -egyezkedni, i-lletve a -csődöt megsziüntettetni, F. D. H 53 képben. Hl ü A világ legérdeksebb és üi legnagyobb mozgókép felvé- j tele. Magyarország összes g mozikép szinházait megelőzve, g I Április 21., 22. és 23-án. 1 m m Q Tekintettel az előre látható f§ É óriási érdeklődésre, a közönség H ü kényelmére 4, 6, 8 és 10 órai jjj ® kezdettel lesznek előadások, foly- i§ gj tatólagos bemenet nélkül. A gg jegyek az összes napokra, bár- gg ff melyik előadásra e hó 17-től a fl 0 Korzó-mozi pénztáránál d. e. ü g 10—12. és d. u. 3—8 óráig előre • j válthatók. Várakozás az által g gH kizárva. Mindenki megkapja a helyét, fg • mert az összes helyek ezen elő- 19 I adásokra számozva lesznek. Pontos B g megjelenés kéretik, mert az elő- g gj adás alatt a bemenet nem enge- gg g délyeztetik és minden előadás g I után a terem teljesen ki lesz B üritve • Katona, diók és gyermekjegyek g pi ezen előadásokra nem adatnak ki. pj flflflBflflflflflBflPBBflPÉi (Bucsu szent Demetertől.) Aki annyi utrakész-ülő után zúgtad el az utolsó ang-e­lust, Demeternek ósdi tornya, meghúzták fö­lötted a lélekharangot! Még egy pár fürge hét s a csákányok acélfoga belevág az év­százados falakba, melyek végigélték és lát­ták tatárok dulását, törökök rettentő erejét. A templom roskatag homlokzata szin-te él, a mint napról-napra hullatja vakolatkönny-eit és visszasírja az elmúlt időket, melyekben tisztelet és istenfélelem környékezte a mai sürgető életlá-rma helyett. Bizonyára nem műemlék ez az öreg belvárosi templom. Nincsen benne egy egy­ségesen megkomponált részlet, nincs benne nemes anyag, mübecsü kép, nincsen még his­tóriai emléke, sőt királysírja sem. De aki együtt nőtt föl vele, aki -látta elaggani s a föld színéhez közelebb vágyakozni, ,az szi­vében- mélységes fájdalommal néz föl az öreg bajtársra. Hiszen a kőnek is v-an- lelke. Ha másmilyen nincs, lelket ad neki a körülötte elzajlott életm-iriádok rég semmivé foszlott hite és ábrándja. Eskük hangzotta el itten, gyötrelmes jajok, szivet szakgató bánatfo­lyamok köny-e hulldogált a kopott kőkoc­kákra. Majd török harci mének patája csatto­gott a templom pádimen-tomán, mig a kötő­tűkhöz hasonlatos minaretek ormairól ide hallatszott az idegen isten hangos dicsérete és az ulemák óbégatása. Itt zendült meg -ama nevezetes hajnalon Tóth Mihály uram félre­vert harangja, hadba szólítván a felsővárosi hajósokat és a Boszorkánysziget "táján ta­nyázó vizi papri-kamolnárokat. És szólt máskor is, -ama bizonyos már­ciusi éjszakán, mikor maga a természet ős szelleme tört az ősmagyar város életére. Kü­lönös, bugó, félelmetes zuhogással jött a fe­kete víztömeg a rókus-i részek felől. De mi­kor odaért a görögök utcájához, hol petró­leumlámpák „vakító" fényében égett a mene­külőkkel teli Hungária-szálló, — N-eptun is­ten haragos vitézei tábort ütöttek és nem za­varták meg álmában szent Demetert. A mai Templom-tér száraz maradt az árviz alatt. Oda menekültek a batyuval meg­rakott csónakos magyarok, ott volt a piac és sétatér, a gyűlés, a proeesszió. A -fölszivárgó viz -ellen hosszú deszkap-allók voltak lefek­tetve a templom lépcsőjéig. Még a sáncpar­ton (a mai Zrinyi-utca során) ©t-t terpesz­kedett az iszapos, lusta viztöm-eg, mikor fe­hér atlasz cipellőjével, menyasszonyi fátyol alatt végiglépkedett e pallók fölött Mater Do­loros-a, ki a késői bánatok bus krónikását, en­gem, szegény diákat, később a szive vérévei táplált. Ó! elmúlik minden; Pöttön- gyerek vol­tam, mikor az öreg Demeter szive kizöldült és megnyílt a tavasz előtt. Magasan fönn a torony oldalán, a kőbárány fölött, az óra alatt, -egy bus ecet-fa nőtt ki a kövek közül. Hogy került -oda? Tudja a teremtő. Csak ugy lett, mint ahogy lenni szokott az élet, magától, a bolond véletlen játékaképen. Oda vágyakoztam sokszor, meg nem értett sejte­lemmel, mint Soloess mester inasa. Esténkint busán fölnéztem az ecetfára, melynek ágai­ba denevérek kapaszkodtak és fogukat csi­korgatták. Vihar tépte, jégeső szakgatta, — s ő csak állt és kizöldelt minden tavaszon, sok éven át. Hova lett? Ahová leszünk mind­annyian. A szép, hallgató, áldott -csöndes­ségbe. Temető is volt a Demeter-templom körül sokáig. Ha föl fogják ásni a fogadalmi tem­plom alapjait, tisztes öreg szegedi polgárok koponyái fognak ottan szerte gurulni. A -le­ven-dulás imakönyvek foszlányai nem lesz­nek már sehol. Mindennek vége van egyszer. Csak a koponyák élnek sokáig. Itt beszélget egy az Íróasztalomon, de -ez már a hamut is mamunak mondja, olyan ö-r-eg az istenadta. A honfoglalás táján- került a földbe a csó­kái Kremenyák lejtőjén. Majd szerzek neki egy társat a Demeter hiv szolgái közül. Hadd beszélgessenek egymással régmúlt legen­dákról, más időkről., a maiaknál jobb -embe­rekről . . . (d) A „DÉLMAGYARORSZÁG" TELEFONSZÁMAI NAPPALI SZERKESZTŐSÉG 305 ÉJJELI SZERKESZTŐSÉG 10-83. KIADÓHIVATAL 305. KIADÓTULAJDONOS 81. <3> 8 Igazgató: Vas Sándor. Telefon 11-85. Telefon 11-85. Csak ma vasárnap m F a m m gPsilander a g Ü fü g főszerepben g M B m A b [csodaszer; Nordisk dráma 3 felvonásban. B É fl Közkívánatra i Vigyázz a nőre • Vígjáték 3 felvonásban. a i m H Valamint a teljesen uj 2 órás ® B B műsor. B S • 5 BBBBBBBBBBBBBBBBB!

Next

/
Oldalképek
Tartalom