Délmagyarország, 1913. április (2. évfolyam, 75-100. szám)

1913-04-10 / 83. szám

1913. április 8. DÉLMAGYARORSZÁG 103 Gonda József meghalt. — Egy magyar iró tragédiája. — (Saját tuáósitónktól.) Gonáa József dr., az ismert nevű iró, Hódmezővásárhely volt katonaagyi tanácsosa szombat este a lipót­mezei tébolydábam meghalt. Hogy mit jelent ez a híradás, ezt csak azok tudják, akik vagy személyes ismerősei voltak Gondánák, vagy pedig figyelemmel .kisérték harcos életének utolsó munkáit, amelyek messze kiemelked­tek a lokálpatriotizmus álnagyságai közül Azok, akik figyelemmel kisérték Gonda ha­talmas egyéniségének ezeket az utolsó ex~ plozis-szerü kitöréseit, érzik és tudják jól, hogy ebben a néhány sorban egy megrázó tragédia, egy sokat igérő élet szomorú letö­rése és egy fényesnék ígérkező pálya ön­kénytelen meghunyászkodása rejlik. Gonda József dr. azzal kezdte pályáját, .aimiviel' mások, ha jól miegy nekik, végezni szokták. Egész fiatalon, huszonnégy éves korában Vásárhelynek kultur-tanácsosa lett. Szülővárosa felismerte rendkívüli képzettsé­gét, nagy jogi tudását és a kultura iránt való rajongó szeretetét ós olyan pozícióra emiel­te, melyet Magyarországon hasonló koriban, senki még el nem ért. Gonda József dacára ezzel a hivatalával való nagy elfoglaltságá­nak, hatalmas írói tevékenységet fejtett ki. Irt prózát és verseket, az utóbbi időben pe­dig különösen .szociológiával foglalkozott és társadalmi tanulmányokon dolgozott. Vásár­helyen mint kulturtianácsos muzeumot létesí­tett és minden törekvéséiben azon munkálko­dott, hogy városában a kulturált fejlessze. Jövendő eimen szépirodalmi lapot is indí­tott Vásárhelyen, amely lap csak néhány hó­nlappal ezelőtt szűnt meg, amikor Gondát el­megyógyintézetbe szállították. A Jövendő tényleg megfelelt annak a óéi­nak, amit Gonda a lap elnevezésiével szimbo­lizálni akart. Nagyon modern, erős művészi nívón álló szépirodalmi és társadalmi folyó­irat volt a Jövendő, amely köré sok, fiatal, tehetséges magyar iró csoportosait. Annak ellenére, hagy „vidéken" készült, egyike volt az uj irodalom legelszántabb terjesztőjének. A lapot természetesen Gonda szerkesztette; később azután maga is irta tele az egész la­pot. Ez a tevékenység azonban még nem elé­gítette ki Gonda ambícióját. 1911. őszén meg­jelent a Semper idem cilmü kötete, mely or­szágszerte nagy feltűnésit keltett, A Semper idem lobogó fáklyája volt az evolúciónak, a forradalmi szellemnek és erős ostorozója a társadalmi konzervatlzmusnnk. A végső ra­dikálizmus tüzelt minden sorából és a szelle­mi mindenhatóság ultrámon tán vágyakozása áradt ki belőle. Sajnos, az a hatalmas mun­ka, melyről a legnagyobb elismeréssel emlé­kezett meg a pesti sajtó is, utolsó fellobbaná­sa volt Gonda szellemi erejének. Irt még ez­után is Gond'a politikai cikkeket és szocioló­giai értekezéseket, tehetségét azonban fel­aprózni volt kénytelen, mindjobban előre ha­ladó betegsége miatt, ami munkálkodásában nagyon gátolta. A „Világ" cimü lapban je­lent meg ez utóbbi időben néhány vezércik­ke és a vásárhelyi napilapokba irt néha nap­iján, de írásai már za,varosak és fakók voltak. Akik ösmerté'k őt, már ekkor sejtették, hogy a katasztrófa hamarosan he fog követ­kezni. Évek óta szenvedett súlyos betegség­ben. Nagy akaratereje azonban sokáig győ­zedelmeskedett a kóron. A túlfeszített munka és az emberfeletti szellemi élet mégis tönkre­tette Gonda Józsefet, Amikor a múlt óv őszén, annyira kiélesedett a monarchia Szerbia között az ellentét, hogy nap-nap után jöttek hírek, hogy Szerbiával konfliktusba keveredünk, akkor Gonda Józsefen, aki szen­vedélyesen foglalkozott külpolitikával, a nagy izgalmak hatása alatt kitört az elme­baj. Azt kiabálta a városházán, hogy ő had­vezér és mozgósítási parancsokat adott ki a szolgáknak. A polgármestert pedig áruláséirt leakart a t ar tóztatni. A városilázán lecsendesítették valahogy, és azonnal értesítették családját a katasztró­fáról. Családja felszállíttatta Gondát Buda­pestre egy magán szanatóriumba mikor pe­dig állapota rosszabbra fordult, a lipótmezei tábolydába vitték. Szombaton halt meg Gonda József Buda­pesten a lipótmezei tiébolydában. HaláMre nagy részvétet keltett mindenfelé, különösen Vásárhelyen, ahol felesége ós két gyereke gyászolója. Megkezdik a fogadalmi templom épitését (Saját tudósítónktól.' Foerk Ernő, a fo­gadalmi templom tervezője szombaton Sze­gedre érkezik és a polgármester szombatra ülésre hivja össze a fogadalmi templom bi­zottságát. Foerk most már nem csak az ál­talános, hanem a részletes terveket is be­mutatja a bizottságniaik, amely a tervező elő­terjesztései alapján javaslatot tesz a tanács­nak, hogy a fogadalmi templom alapozási, beton és kőműves munkáira irja ki a pályá­zatot. A régi templom és azoknak az épületek­nek lebontására, amelyek a fogadalmi tem­plom számára kijelölt területen állanak, ár­lejtést ir ki a város. Ennek az árlejtésnek föltételeit a városi mérnökség dolgozza ki és a mai szituációk szerint a pályázat kiírása csak napok kérdése. A Szent Demeter-templom eleje, a plé­bánia és a zeneiskola nem esik bele abba a területbe, amelyre az uj templomot épitik. Ezeket csak a fogadalmi templom fölépítése után bontják le, amikor már állni fog az uí plébánia és — 'miniden lehetőség szerint — az uj zeneiskola is. Ha a zeneiskola uj épü­lete ekkorára nem készül el, rövid időre a vá­ros Dugonics-utcai házában helyezik el, ab­ban, amelyben most a Kereskedők Egyesü­letének az internátusa van. Most, hogy a Szent DemCter-templom lebontása és a fogadalmi templom épitése küszöbön van, érdekesnek tartjuk Reizner János nyomán, a következőket ideiktatni: Azon körülménynél fogva, 'hogy a bel­városi plébánia már ősidőktől mint szent De­meter tiszteletére emelt egyház ismeretes, azt következtethetjük, hogy ez a plébánia s templom még a kereszténység behozatala előtt keletkezett és még abból az időből való, amidőn szent István atyja, Géza fejedelem alatt, a kereszténység terjesztésében Délma­gyarországban még a görög — konstantiná­polyi — papok buzgólkodtak. Szent Deme­ter (Demetrios) különösen a keleti egyház­nak kedvelt alakja s mondhatni, hogy külön­leges keleti szent. A szegedi plébánia véd­szentjének Demeter személyében történi megválasztása tehát a görög papok térítési buzgalmának egyedüli emlékeztetője. Az átépített s ma már eredeti jellegé­ből kivetkőztetett plébániai -templom a csúcs­íves épitészetnek több maradványa észlelhe­tő. Ezen körülménynél fogva a mai templom a XII. századnál nem régibb alkotás. Kellett tehát egy régibb temnlomnak is lenni, mely talán a tatárdulás alkalmával enyészhetett el s mely az első keresztény templomok min­tájára byzanti jellegű bazilika-építmény le­hetett. Gazdag adományai a török uralom alatt elvesztek, a templom s plébánia pedig el­pusztulták. A torony csonka lett, a tetőzet el­korhadt, a menyezet beszákadozott, ugy, hogy a város visszavétele után a templomot katonai raktárnak használták s az 1703-ban betelepített jezsuiták isteni tiszteleteiket már csak a Lukács püspök által emelt kápolná­dban tartották. A templom helyreállítása az 1725. évben vette kezdetét s 1749-ben fejeztetett be, mint azt a chorus fölött levő régi fölirat: „Libera regiaque vicitas Szegediensis rne plene ex autiquis ruinis erexit. Anno 1749." hirdeti. Az újjáépítés tehát 24 évig tartott. Az építési munkákat Montelberger Fülöp vállal­ta el, ki ekkor uj apsist emelt; az oldalfala­kat ugyan meghagyta, de a hajóban belső támfalak is épültek, mely módon oltárok ál­lítására ott alkalmas fülkék képződtek. A bol­tozat a szerkezeti változásoknál fogva is egészen újra készült. A teljesen uj homlokzat és a torony­épitési munkákat 1731-ben kezdették meg S még ugyanazon évben be is fejezték. Az a föltevés, hogy a templom mai hajója a régi templomnak csupán apsisa lett volna és a nagy terjedelmű hajót, mely régebben a mai templomtérre benyúlt volna, ekkor bontották le, az egykorú följegyzésekből nem igazol­ható. A torony és a torony támfalainak el­helyezése is eléggé mutatja, de az 1711. év­ről fennmaradt alaprajz is eléggé bizonyitja, hogy a templom régi és mai hajója teljesen azonos és hogy a régi hajó a templom res­taurálása alkalmával rövidebb nem lett. Or­gonát már 1729-ben vásároltak. Harangokat csak 1737-ben szereztek; ezeket, valamint az oltárokat is báró Fálkensíein Béla püspök 1730. évi szeptember havában szentelte föl. Ezután bontották le a Lukács-féle kápolna tornyocskáját, ahonnan a kisebb harangokat a nagy toronyba helyezték. A templom egész környékét rendezték s körülötte fennállott különféle épületeket le­bontották, előbb azonban a templom mellett levő temetőn utat nyitottak. A belső díszí­téseket 1746—49-ben hajtották végre. Ekkor készült a diszes és költséges tebarnaculum, a két mellékoltár s a hajóban is négy oltár. A templom helyreállításának két évtize­den át tartott munkálatai tetemes költséget vettek igénybe, jl'e ezeket pontosan kimu­tatni lehetetlen. A költségeket részben a vá­rosi pénztár viselte, részben pedig az eszter­gomi érseknek járó. évi 800 frt tized váltság felének átengedéséből fedezték. Nádasáy László gróf püspök, ki dézsma-követetésének behajtása körül .mindig a legnagyobb pontos­ságot követelte s a szegedi cathedralis tem­plom épitését oly kiválóan szorgalmazta, a restaurationalis költségekhez semmivel sem járult. A templom átépítése alkalmából az építkezésre való felügyeletet és fizetéseket Feldhoffer György tanácsnok és templom­atya, különben vagyonos vaskereskedő tel­jesítette. A piaristáktól a plébánia vezetését 1789. évben elvették s ugyanekkor állították föl a felső- és alsóvárosi plébániát is. Lelkészül a csanádi püspöknél ekkor Petrits István makói plébános lett bemutatva, mert V/. Pius pápának 1776. évi március hó 6-án kelt bul­lájánál fogva Szeged véglegesen a csanádi egyházmegyébe lett bekebelezve. Petrits utóda Radványi András, majd Kőszeghy Jó­zsef, a hasonnevű püspök testvére lett, ki ké­sőbb mint pápai lelkész ugyanott halt meg. Utána Pálfy Sándor, majd Kremminger György következett. Az utóbbinak botrá­nyos élete miatt sok panasz volt. Az egyházi szerek közül igen sok értékes dolog elveszett s azért az 1832. évi augusztus hó 12-én tar­tott választott községi ülés a plébános el­távolítása iránt az egyházmegyei hatóság­hoz erélyes föliratot intézett. A püspök ek­kor Kremminger Antal személyében admi­nistratort küldött, kit utóbb plébánosnak

Next

/
Oldalképek
Tartalom