Délmagyarország, 1913. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1913-01-30 / 24. szám

4 DÉLMAGYARORSZÁG 1913. január 29. félét kellett kötnie a parasztokkal, borotvált képpel azonban szegyeit előttük megjelenni, álszakált ragasztott tehát és igy fogott hoz­zá a szerződés 'elkészítéséhez. A ragasztószer azonban nem jól fogott és a parasztok nagy derültsége közben lecsúszott az álszakál egyik fele, ami olyan dühbe hozta. Baseli 'Meehelt, hogy a másik felét is lerántotta, — de azért az üzletet megkötötte. — Botrány a városi gőzfürdőben. (Levél a szerkesztőséghez.) Szerdán reggel félnyolc órakor fürödni akartam a városi gőzfürdőben, de legnagyobb meglepetésem­re, azzal fogadtak, hogy nem lehet fürödni, nincs meleg viz, nincs gőz, mert nincs — szén. Végre aztán — jó későn — hoztak va­lahonnan egy szekér szenet. Szabad-e ilyes­minek Szegeden megtörténnie! Té'len reggel hat órakor nyitják a fürdőt és félnyolc óra­kor még nincs szén, nem lehet fürödni. És épen a szerdai napon a legforgalmasabb a fürdő, inert ezen a napon olcsóbban lehet fürödni. A polgármester ur és a tekintetes tanács szives figyelmébe ajánlom e soro­kat. (Aláírás.) — Izgatás Máramarosban. A márama­rosi ruthéneket a skizmatikus izgatások után most már határozott állameszme irányú haj­togatásokkal igyekeznek az orosz pénzzel megfizetett agitátorok föllazítani és a mára­marosszigeti ügyészség ktiéségtelenül meg­állapitotta, hogy az agitátorok Oroszor­szágból kapják a lázító tartalmú nyomtat­ványokat. Áz ügyészség intézkedése folytán a ru tűéin mozgolódás főf'észkében, a huszti és técsői járásban megerősítették a csend­őrséget. Tegnap reggel Brenner Mihály má­raimarosi helyettes vizsgálóbíró kiszállt a skizmatikus izgatás főfészkébe, a Huszt mellett fekvő Iza községbe és Imre Mihály csendőrőrmesterrel együtt erélyes nyomo­zást indított az izai íázitók vezérei után. Mindjárt az első napon öt ilyen vezetőt si­került letartóztatni. Köztük van Szabó Mik­lós 'harminckét éves gazdálkodó is, aki a legügyesebb furfanggal tudta azt a látsza­tot kelteni, hogy távol áll a mozgalmaktól, holott ő volt a titkos akciók famozgatója. ö tartott állandó összeköttetésit Kabályuk Alexával is, aki egy időben mint görög-keleti hittérítő szerepelt Izán, Lipcsén és Keselyme­zőn és ezelk a falvak most már nemcsak a skizmatikus, hanem a határozott alakú ál­lamellenes izgatások főfészkének tekinthe­tők. Szabó Miklóson kivül Husz Ignác 55 éves, Kemény András 40 éves, Kemény Ist­ván 29 éves és Kemény Iván 35 éves izgató­kat tartóztatta le a vizsgálóbíró. — Elárverezik Pallós Ignác gyárát. Pallós Ignác tabi gyára már a legközelebbi napokban idegen kezekre kerül. A csődtömeg bérbe fogja adni, mert a gyárüzem szünete­lése igen nagy veszteséget jelentene. Sulyoki István dr. csődtömeggondnolk már tegnap óta Tabon tartózkodik, hogy a leltárt elkészítse s hamarosan be is fogja fejezni munkáját, mert a telepen alig van anyag. A gyár ellen január huszonkettedikére tűzték ki az árve­rést, ez azonban elmaradt, minthogy a Szé­kesfehérvári Közgazdasági Bank igénykere­setet adott be. Az igénypert február ötödi­kén tárgyalja a tabi járásbíróság. — Pincér-bál. A szegedi pincér-egyesü­let február 17-ón a Kass-vigadó Llyojd ösz­szes termeiben jótékonycélu zártkörű bálát rendez. A zenét Erdélyi Kálmán teljes zene­kara szolgáltatja. Belépődig személyjegy 2 korona, családjegy 5 korona. A tiszta jöve­delmet a vendéglősök és pincérek nyugdíj­egyesületének, részben a siketnélmák intézeté­inek, az ingyen kenyérre és saját könyvtárá­nak gyarapítására fordítják. Kezdete este 9 órakor. — A Schöberl-fiu sajnálja a tettét. Az apagyilkos Schöberl Józsefről, a kit a tett elkövetése után a lipótmezei dmegyógyin­tézetbe vittek megfigyelés végett. Bakodi Aurél dr. a rendőrségnek hosszabb jelentés­ben számol be megfigyelése eredményéről. Ebben a kórrajzban határozott nyoma van annak, hogy a Schöberl-fiu az őszinte meg­bánás jeleit mutatja, már sajnálja, hogy agyonlőtte apját és emlékszik az eseményre is, amelyre pedig nyomban a tett elkövetése után nem emlékezett. — A lőfegyver adója. A pénzügyminisz­ter most kiadott körrendelete szerint csak az a kizárólagos céllövésre használt fegyver adó mentes, amely már szerkezeténél fogva alkal­matlan a vadászatra. A fegyver rendszere vagy mintája egészen közömbös. Az a lő­fegyver, amely vadászatra alkalmas, akár­milyen rendszerű vagy mintájú, fegyveradó alá esik a Bayard-, Teschling-,. Nauserlein-, Wind-oliester- s a Flaubert fegyver is. Mihez­tartás végett, kijelenti a miniszter, hogy a két milliméter és ennél nagyobb kaliberű Flaubert-fegyverek vadászatra alkalmasak. Vont cső és köpenyes golyó használata; mel­lett a. kisebb kaliberű fegyverek is alkalma­sak vadászatra. Ha azonban a vadászatra al­kalmas fegyvert kizárólag céllövészetre hasz­nálják, a megadóztatás mellőzendő. Az ilyen fegyverek azonban az adómentességet iga­zoló községi bizonyítvány kiadása végett be­jelenten cfők. A bejelentés elmulasztása ese­tén a fegyveradót vadászatra alkalmas min­den lőfegyver után kivetik. A bejelentés el­mulasztása azonfelül jövedéki kihágás. A „DÉLMAGYARORSZÁG" TELEFONSZAMAI NAPPALI SZERKESZTŐSÉG 305. KIADÓHIVATAL 305. KIADÓTULAJDONOS 81. ÉJJELI SZERKESZTŐSÉG 10—83. várnay l. lönytebsmse keres irodai teendők­ben, gyors- és gépírás­ban jártas nőt. Ajánlatot, fizetési igények megjelölésével csakis írás­ban kérünk. NEMENYINE FOG MŰVESTERME Kárász-utca 6a. sz. alatt létezik. Készít mindenféle fogmunkákat kaucsukban és aranyban. Vidékiek 24 óra alatt lesznek kielégítve. - Bármilyen javítás hat óra alatt elkészül. 522 PAÍM4 0 valódi naucsuit-ciPOSAROK DOBOZA, MINŐSÉGEI ARANY KÖZIGAZGATAS A januári közgyűlés, — Első nap. — Interpellációk és indít­ványok. — (Saját tudósítónktól.) A város törvény­hatósági bizottsága ma délután tartotta ja­nuári havi rendes közgyűlését. Az indítvá­nyok során, a szinházi szerződés körül olyan hatalmas vita kerekedett, hogy csak a tárgy­sorozat harmadik pontjáig jutott el a köz­gyűlés. (A közgyűlés eme viharosabb ré­széről külön tudósitásiban számolunk be.) Holnap délután folytatják, de aligha fejezik be a programon lévő városi ügyeik letárgya­lását. Az ülésről, amely a szinház-kérdésig minden izgalom nélkül, simán folyt, a kö­vetkezőkben számolunk be: Elnök Lázár György dr. polgármester. Jegyzők Rack Lipót és Ferenczy Béla al­jegyzők. A közgyűlés megnyitása után Rack Lipót felolvassa a polgármester havi jelen­tésiét, azután az interpellációk kerülnek sorra. Juhász Antal interpelléteiójában kérdezi a tanácstól, hogy van-e tudomása arról, hogy a. közvágóhidb oz vezető ut a. legrosz­szabb állapotban van és már a makadám­burkolat is tönkrement. Bokor Pál helyettes polgármester válaszol a tanács nevében és azt mondja, tudomása van a tanácsnak a dologról és ha a város pénzügyi viszonyai kedvezőbbek lesznek, a tervbevett betomala­pozással segíteni fognak a bajon'. Juhász Antal a tanács válaszát nem ve­szi tudomásul, mert az ut kijavítása olyan sürgős, hogy halogatást nem szenvedhet. Balogh Károly pénzügyi tanácsos jelen­ti, hogy Krausz József dr. inditványt ter­jeszt a közgyűlés elé a városi jéggyár üze­mének állandó fentartására vonatkozólag. A tanács javasolja a közgyűlésnek, hogy az in­ditvánnyal együtt vegye tudomásul, liogy a szükségletek mértékéhez képest minden lehe­tőt el fog követni a jéggyártás fokozására ós arra, hogy a publikum minden időben tudjon jeget, kapni. ; Szmotilóny Nándor felszólalásából azt mondja, hogy a tanács javaslatát elfogad­ja ugyan, de fölhívj Sí figyelmét azokra a hibákra, amelyek a jógelőállitása és eladá­sa körül történnek; nevezetesn, hogy kisebb táblákat termel a gyár, minit amennyit a fogyasztóknak suly szerint számit érte és hogy nem minden időiben áll a jéggyár a fo­gyasztók rendelkezésére. Somogyi Szilveszter dr. főkapitány je­lenti, hogy Kormányos Benő dr. inditványt nyújtott be az iránt, hogy a kéményseprőket kötelezze a város a telefon bevezetésére. A tanács javasolja, hogy az inditványt akkor tárgyalja érdemben a közgyűlés, ha majd a kéményseprési szabályrendelet elkészül s azt a tanács a közgyűlés elé terjeszti. Kormányos Benő dr. kéri indítványa elfogadáséit. Ha. a ífafkereskedőket kötelezték a telefon bevezetésére, kötelezze a város a kéményseprőket is. Somogyi Szilveszter dr. ujabb felszólalá­sában nem ajánlja ennek a kérdésnek a boly­gatását, mert. sokkal nagyobb mérvű a do­log, semhogy a közgyűlés Kormányos indít­ványa értelmében meggondolatlanul hatá­rozzon. A tanács javaslatának elfogadását kéri. Elnök elrendeli a szavazást. Az ered­mény az lett, hogy a közgyűlés többsége a tanács javaslatát fogadta el. Ezután áttértek Gerle Imre dr. ós Wim­mer Fülöp indítványának tárgyalására. Délmagyarország előfizetési ára Szegeden: egy évre . . . 24.­félévre . . . 12.­negyedévre . . 6.­egy hónapra . 2.­kor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom