Délmagyarország, 1913. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1913-01-01 / 1. szám

2 DÉLMAGYARORSZÁG Történeti pillanatok. (Saját tudósítónktól.) Ellenzéki újságok nagy buzgósággal variálják annak a néhány képviselőnek a nevét, akik közismert szélső radikális gondolkodásánál fogva a kormány választójogi javaslatával nincs megelégedve, a valóság az, hogy mindenki előtt, aki ma­gyar politikával foglalkozik, régtől fogva is­meretes volt, hogy a többségi pártnak van egynéhány tagja, aki a választójog legszél­sőbb és legradikálisabb .fajtájával rokon­szenvez és aki ennek folytán a kormánynak kevésbé túlzó törvényjavaslatát nem fogad­ja el. Most, amikor a választójogi kérdés aktuálissá lett, természetesen elérkezett an­nak is az ideje, hogy a munkapártnak ezen tagjai azokat a konzekvenciákat vonják le, amelyéket ők imaguk szükségesnek tartanak. 'Szembeötlő azonban, hogy egy 256 tagu "pártnak .sem akcióképességét, sem pedig erejét 4—5 tagnak a kilépése meg nem vál­toztatja, több kilépésre pedig még a legvér­mesebb ellenzéki fantázia sem számithat. Egyébként a magyar politikai életndk alapos ismerői abban a hitben vannak, hogy az el­lenzéken többen vannak, akiknek az ellenzék túlzó s szélső radikális választójoga nem tet­szik, mint ahányan a többség soraiban ezzel a túlzó választójogi programmal rokonszen­veznek. A választójogi .problémával Magyaror­szág négy évtizeden át, egy nemzedék élet­tartama alatt, egyáltalán nem ikivánt foglal­kozni. Most negyven éve, hogy a Deák-párti éra megpróbálta, de sikertelenül a képviselő­választások anyagi jogrendjét korszerűbbé s a választói kvalifikációt szabatosabbá ten­ni. A Lónyai-kabinet eredeti javaslata, lénye­ges módosításokkal csak két év múlva, a Bittó-kormány alatt került tető alá. Ellenben az alaki jogrend s a kerületek beosztása, a határőrvidéki részeknek pótlólag adott man­dátumoktól eltekintve, egészben ma is az, a minek az 1848-iki törvényhozás (hetedfél év­tized előtt alöktá. Egész Európa, sőt az egész civilizált vi­lág azóta többszörösen, itt-ott radikálisan Az anya: Én voltam itt az első lány a vármegyében. A lány: Tudom. És a nagyapa főispán volt. És a mi családunk a legrégibb család. Az elsők voltunk. És most az utolsók va­gyunk. Az anya (vonagló arccal néz a lányra). A lány: Lásd be végre, hogy ez igy van. Ne ábrándozzunk már végre-valahára arról, hogy mi volt, hogyan volt. Senki sem törő­dik azzal, hogy milyen előkelőek voltunk va­lamikor. ROkonunlk nincs. Barátunk nincs. Nevetséges, ha azért ragaszkodunk a város­hoz, hogy a nagyapának és nagyapa nagy­apjának óriási volt a tekintélye. Mi ránk ugy néznek, mintha foltos és beteg állatok vol­nánk. Az anya: De nem. A lány: De igen. Miért tagadod ezt még mindig? Azt hiszed, én még .mindig elhiszem néked, hogy olyanok vagyunk, mint a töb­biek? Azt hiszed, én még mindig nem látom, milyen itt a helyzetünk? Az anya: A helyzetünk ... A lány: A helyzetünk Olyan, mintha bél­poklosok volnánk. Amióta apa külföldön ólt, alig akarták vélünk érintkezni. A hamiskár­tyás családja voltunk. Amióta apa ... apát.. elfogták .. és .. föbelőtte magát, azóta meg­szüntettek velünk minden érintkezést. És a mióta... Leonéval... megtörtént a szeren­csétlenség, azóta messze elkerülnek bennün­ket. (Keserűen.) Azóta csak a fiatal urak ér­deklődnek irántunk. változtatott a különböző választási rendsze­reken. Csak Magyarország tért ki folyvást e reform elől. Aminek több természetes és érthető Oka van. Egyrésze nálunk csak las­san érlelődött meg a kérdés: anyagi bajaink, kulturális igényeink s az államélet aktuális nehézségei égetőbb, sürgősebb föladatok elé állítottak. Másrészt a köztudat aggódva szá­molt a magyar államiság kiépítetlen, beren­dezetten voltán felül társadalmunk átmeneti állapotával s a nemzetiségi kérdés kiforrat­lan voltával, amik .miatt a választójog bár­mely méretű kiszélesítése ugrást jelentett volna a sötét bizonytalanságba.Ezért a parla­menti reformot negyedfél évtizedig a köz­vélemény nálunk nem igen kívánta, a pártok alig sürgették és államférfiamk vonakodtak napirendre tűzni, ugy az ellenzéken, mint a kormány padjain. De a haladás, amit az állami konszolidá­cióban tennünk sikerült, fejlődő szociális éle­tünk s- a korszellem igényei a közfelfogást e téren pozitív irányokba terelték. A kérdés igy napirendre került, bár a nehézségek nem csökkenték ezáltal, hanem szintén aktuálissá váltak, amikkel immár le kell számolnunk. A választójogi probléma szerencsés megoldása a közéletet frissebbé, a törvényhozást egészségesebbe teheti. De végzetes bajokat vonna maga után, történeti sorsunkat befolyásolná hátrányosan, állami létünket támadná meg gyökereiben minden hiba, amit a nem avatottak könnyelmű felii­'letességgel, hiu jelszavak után indulva, a 'tények és viszonyok felől tudatlanul vagy járatlanul az alapvető .munkában elkövet­hetnek. Magyarország sorsáról, a magyar nem­zet létéről s ezek kockázatáról van szó, mi­ikor a választójogi problémát tárgyalás alá 'vesszük. A kormány beavatta magát a föl­adatba, számot vetett a lehetőségekkel s smost oly megoldást 'ajánl javaslatában, 'melyért a haza javára s a nemzet jövendő boldogulásáért minden felelősséget emelt fő­vel visllhet. A magyar közvélemény feszült figye­lemmel várja, hogy ebben a mélységes kér­désben a képviselőház minden oldalán a kri­Az anya: Ágnes! A lány: Igen, azóta csak a fiatal urak érdeklődnék irántunk. Nem köszöntek ne­kem, de jól megnézegettek ... Mindig jól be­néztek az arcomba ... Megnéztek elől-hátul... Megvizsgáltak ... Megméregettek ... Hogyan fejlődöm... Kinek lesz jó ... A lány: Igenis, ugy nézegettek, hogy kinek leszek majd jó. Én nem tudtam. Sokáig nem tudtam. Nem értettem. Te nem mond­tad. Letagadtad, ha kérdeztem. Azt mondtad, szép lány vagyok, a férfiak igy tesznek, ha egy szép lány iránt érdeklődnek. Most tu­dom már, hogy a férfiak nem tesznék igy. Más lányokkal nem. Csak vélem tettek . . . És igazuk volt. Az anya: Igazuk volt? A lány (lassan): Igazuk volt... Azt gon­dolták, !ba... az idősebb lánnyal lehetett... akkor ezzel is lehet. Szabad zsákmány. Az a kérdés, kinek jut. Ha az idősebb lánnyal megtörtént a baj... ha meg kellett szöknie... a fiatalabbnál is csák arról van szó, ki lesz a gyorsabb és az ügyesebb. Csak erről volt szó... Az anya (a lélegzetét visszafojtva hall­gat a lányra). A lány (elhallgat). Az anya (szorongva): Ágnes... és ... A lány (zokogva kitör): Miért nem vittél el innen? Miért hagytál itt nekik? Az anya (remegve): Ágnes! A lány: Vágy miért nem mondtad leg­alább, mit akarnak tőlem? Miért nem vi­tika a pártszempontok fölé tudjon emelked­ni. Várja az egész nemzet, hogy a választó­jog e korszakos reformja iránt osztatlan le­gyen törvényhozóink hazafias érdeklődése. S rossz néven fogná venni, ha a magyar el­lenzék e kötelesség alól is kivonná magát, többre taksálva a személyes hiúság és párt­szenvedelmek 'kielégítését a haza ügyénél, a nemzet sorsánál, Magyarország jövőjénél. Az év története. — Országos események. — Szegedi események. (Saját tudósít ónktól.) Az elmúlt eszten­dő megkülönböztetett helyet kell, hogy elfog­laljon a világ történetében. Nagy átalakulá­sok korát éljük most, de ebben a korban idá­ig egyetlen év sem bővelkedik olyan kiemel­kedő, népeik sorsára kiható, az emberiség fej­lődésére oly nagy jelentőségű eseményekben, mint az 1912-ik. A világtörténelmi fontossá­gú események fölsorolását ezúttal mellőz­zük, hiszen ezek ma is állandóan foglalkoz­tatnak bennünket és nap-nap után :szó esik róluk minden lapban. Csupán arra szorítko­zunk, hogy rövid és könnyen áttekinthető vázlatát adjuk részint a nagy országos, ré­szint pedig a nagy szegedi eseményeknek. A tömegvélemény természetesen az, hogy az elmúlt esztendő sok rosszat ós kevés jót hozott. Minid járt az elején katasztrófát zndi­tott az országra a vizáradásökkal. Erdély­ben és Délmagyarország egyes vidékem mil­liókra menő kárt okozott. Május 13-án Bál­ványosváralját ciklon pusz-titotta el három­száz házzal, templommal. Ugyancsak május­ban játszódtak le Budapesten a forradalmi jellegű véreis események a szociálisták tün­tetései alkalmával. Junius negyedikén tör­tént Kovács Gyula merénylete Tisza. István gróf, a képviselőház elnöke ellen. iAz ősz beálltával a,z ország (figyelme a diplomáciai események felé terelődött. Közvetlenül a tri­poliszi halaiméi után a monarchiát oly kö­zelről érdeklő balkáni bonyodalom követke­zett 'be, amelynek a további eseményei az egész tél folyamán háborús izgalomban tar­tották az országot. Hónapokon keresztül egyetlen kérdés foglalkoztatott minden em­bert: lesz-e háború Szerbiával vagy sem? Nagy vonásokban ezek az elmúlt év legkie­melkedőbb országos eseményei; Szegedi eseményekben szintén gazdag az elimult esztendő. És ,nem hiába beszélnek róla gyáztál rám? Miért engedtél fél éj szakákon át sétálni Pándyva'l a Püspök-kertben? Miért engedtél el itthonról? Az anya: Ágnes! ... Mi történt? A lány (elfojtja a sírását, összeszedi mia­gát, nyugodtam): Megtörtént az, aminek meg kellett történnie. Leoma után nekem kellett jönnöm. Az egész város 'tudta. Az egész város igy akarta. Most már nyugodt vagyok. Két hét óta nem alszom éjjel. A sötétben fekszem és gondolkozom. Elhatároztam, hogy ma elmondok neked mindent. Leoma elszökött. Lehet, hogy oko­san tette. Nekem is jobb lett volna talán nem szólni. Elmenni. De én szeretlek. Ha nem figyelmeztettél is, szeretlek. Szeretnék veled maradni. Az a kérdés, akarod-e? Az anya (jajveszékel): Istenem! Iste­nem! A lány: Ne sirj. Ennek igy kellett jön­nie. Mondd meg, akarsz-e jó lenni hozzám? akarsz-e eljönni valahová? Elbújni... Az anya (térdreesik, azután végigbukik a földön). A lány: Anyám... Az isten szerelmére... mit csinálsz? Az anya (jajveszékel): Jobb lett volna nekem nem születni... Jobb lett volna nekem réges-régen elpusztulni... Jobb lenne nekem fogni egy kést és beleszúrni a szivem kellős közepébe... A lány (megdöbbenve): Anyám, az isten szerelmére, hát mi ejt ugy kétségbe? Hát

Next

/
Oldalképek
Tartalom