Délmagyarország, 1912. október (1. évfolyam, 42-68. szám)

1912-10-30 / 67. szám

12 dElmagyarorszaCi 1912. október 20. za őket. fis ez kizárólag a törvényhatóság föladatainak körébe tartozik. Eddig évről-évre csak a költségvetés- j nél hallottuk fölszólalni a szociáldemokrata ; pártot. Jó lesz, ha a jövőben éberebben őr­ködik a város ily irányú munkássága fö­lött és nemcsak ősszel ébred kötelességei­nek tudatára. Állandó és folytatólagos munkásságban kell lennie ennek a munka­erős pártnak, hogy törhetetlen érdekkép­viselete legyen mindig azoknak a nagy ér­dekeknek, melyek a munkásosztály fejlődé­séhez, fokozódó jólétéhez és tűrhető elhe­lyezkedéséhez fűződnek. Ha igy végzi mun­káját a párt, támogató szavunkkal, áldo­zatkész munkánkkal velük, sőt ha kell, az az élükön leszünk. ám AD IBIIIISI ummmamamummm»siuuaaasss a BSSIIIBI Készülnek a közgyűlésre. — A tanács javaslatai. — (Saját tudósítónktól.) Választások je­gyében indul az októberi közgyűlés és igy a korteskedések, amelyek távolról sem voltak olyan nagyok, mint mikor kisebb állások ke­rülnek betöltésre. Jó előre fölkeltették a vá­rosatyák érdeklődését a történendők iránt. Három jelentős pozíció jó betöltésének föl­adata hárul a közgyűlésre. Választani ked ugyanis egy tanácsost; egyedüli pályázó a kitűnő Tóth Mihályt, egy aljegyzőt: Búrdoss ; Béla és Rack Lipót pályáznak és javadalmi j könyvvezetőt: erre az állásra négy pályá- ' zó van. Kószó István két indítvánnyal szerepel. Az egyik a mult közgyűlésről való és azt cé­lozza, hogy a sajtótermékek utcai árusításá­ra vonatkozó kormányrendeletet ne hajtsa végre a törvényhatóság. Az inditványt szep­temberben érdemi javaslattételre — kiadták a tanácsnak és most minden bizonnyal ér­deme szerint, a tanács javaslata értelmében intézi el a közgyűlés. A tanács pedig azt ja­vasolja, liogy az indítvány fölött térjen na­pirendre a közgyűlés, mert a 48-iki sajtótör­vény is rendőri felügyelet alá helyezte a saj­tótermékek házaló terjesztését, továbbá, mert a miniszteri rendelet nem tartalmaz olyan ujabb intézkedéseket, amelyek az 1868-iki és az 1897-ik évi miniszteri rendeletekben nem foglaltatnak, kivéve azt, hogy az utcai eláru­sitás előtt egy-egy példányt az újságokból előzetesen keli bemutatni. Ez azonban az el­lenőrzés céljából az előbbi rendeletek termé­szetes következése. Az előfizetőkhöz való szétküldés ezután is az előzetes bemutatás nélkül történik. Kószó István másik indítványa a niu­zeumi tisztviselők fizetésrendezését sürgeti, amit a teendők megsokasodása és a tisztvi­selők magasabb minősítése miatt a tanács is szükségesnek mond. Bizonyára ezen a véleményen lesz a közgyűlés is és elfogadja a tanácsinak azt a javaslatát, hogy a muzeumi tisztviselők fize­tését a novemberi közgyűlés rendezze. Pick Jenő azt indítványozza, hogy a vil­lamos balesetek meggátlása céljából a város tárgyaljon a közúti vaspálya részvénytársa­sággal, hogy a kocsikon védő készülékeket | alkalmazzon. A tanács javaslata: irjon föl a város a hajózási és vasúti főfelügyelőséghez és attól kérjen véleményt. Franki Antal a Zárda-, Sajka- és Szent- j miklós-ut rendezését indítványozza. A fa- ' nács javasolja, hogy az utcák rendezését ve- j gyék fő! az 1913. évi városrendezési pro- ! gramba. A gyorsvonatok Szegedet érintő vonalai- J ra vonatkozóan azt indítványozza Pálfi An­tal, hogy a közgyűlés füliratban kérje a kor­mánytól a harmadik osztályú kocsik csatolá­sát. A tanács javasolja a közgyűlésnek, hogy járuljon hozzá Krassószörénymegye régeb­bi, hasonló tárgyú föliratához. Indítványoz­za továbbá Pálfi Antal, hogy a baja-bátta­széki vonalra gyorsvonatot kérjen a kor­mánytól a közgyűlés. A tanács javasolja az indítvány elfogadását. Eltőerjeszti a tanács az 1913. évi költ­ségvetést, amelyet részletesen ismertettünk s javasolja, hogy a városi tisztviselők számá­ra tiz százalékos drágasági pótlékot szavaz­zon meg a. közgyűlés. A városi tőkéknek a helyi bankokban va­ló elhelyezését illetőleg mai számunkban is­mertettük a pénzügyi bizottság javaslatát. A tanács ezt terjeszti elfogadás céljából a közgyűlés elé. Javasolja tehát, hogy a Sze­ged-Csongrádi Takarékpénztárt és a Keres­kedelmi és Iparbankot kivéve a bankokban a városi betét ötödrészét mondja föl a város. A Szegedi Gazdasági Egyesület kéri, hogy a Mérey-utcai telket adja át a város kedvezményes áron gazdasági székház épí­tésére. Ezt a kérelmet ismételten tárgyalja a közgyűlés és a tanács javasolja a telek át­engedését. Telket kér a közgyűléstől a feltöl­tött Buvártó területén kedvezményes áron Landesberg Mór, aki ipari vállalatát akarja kibővíteni. A tanács ennek a kérelemnek tel­jesítését is javasolja. Végül hozzá akar látni a tanács már a télen a Buvártó feltöltéséhez, ép azért kéri a közgyűléstől, liogy járuljon hozzá a töltés­nek átvágásához ott, ahonnan a feltöltéshez szükséges földet fogják hordani. Sürgős ez annyival inkább, mert az engedélyhez a köz­épitészeti tanács és a minisztérium jóváha­gyása is szükséges. A király budapesti utja. Bécsből jelen­tik: A király november negyedikén utazik Budapestre, ahol november huszonnyolcadi­káig fog maradni. Ezután visszautazik egye­nesen Bécsbe. Ez a hir bizonyára az egész országban osztatlan örömet kelt. Az agg uralkodó közel egy hónapig — huszonnégy napig — a magyar fővárosban fog lakni. Ez idő alatt benne él majd a magyar fővárosi és politikai életben, diszt ad mindennek ós atyai szivvel talán eloszlatja azokat az el­lentéteket, amelyek a mi politikai vilá­gunkban olyan rég óta kisértenek. üldögélve megkísérelte, hogy engem és a töb­bieket meg akart győzni: „Isten gyermekei — ez kedvenc szava volt, mert jó és istenfele ember volt - isten gyermekei, igy nem szabad a föld ellen kiiz deni. Azokért a sebekért, amelyeket ejtenek rajta, majd hoszut áll és ő marad a győztes Majd meglátjátok, fia a hegynek a szivét is átfurtuk és érintjük a belsejét, a tüz elnyel bennünket, mert a föld belseje tüz — azt tudja mindenki. A fold felületét megmunkálni: azt szabad; a szülés fájdalmait enyhíteni: meg van irva; de mi eltorzítjuk az arcát, a formájúi. Lássátok: minél beljebb megyünk a hegybe,-annál melegebb lesz a levegő, an­nál nehezebb lesz a lűegzés . . ." A munkás mosolygott, miközben a baju­szát mind a két kezével megsodorta. Nemcsak ő gondolta igy, hanem va­lóságban igy is volt: minél mélyebbre iia­tclvunk, annál melegebb lett az alagútban, atinál több ember betegedett meg és hullott a földre. Egyre hevesebben buggyantak elő a melegforrások, a ' ".'-et letöredezett, két em­ber közülünk, — Luganoiak voltak, — meg­örült. Es éjszaka a barakkban sokan közü­lünk lázban hemperegtek, nyögdécseltek és határozatlan borzalommal ugráltak föl ágya­ikról. „Nincs-e igazam?" — kérdezte aggódva az apám, akinek a köhögése egyre erősebb és tompább lett. „Nincs-e igazam? Ő, a föld, legyőzhetetlen." — És végül lefeküdt, hogy soha többé föl ne keljen. Erőteljes volt az öregem, három hétnél tovább kiizködött a halállal, szivósan s panasz nélkül, mint egy férfi, aki értékelni tudja magát. „Az én munkám véget ért Paolo", — mondta nekem egy éjszaka. „Vigyázz az éle- I tedre és térj haza. A Madonna kísérjen té­ged!" — Ezután sokáig feküdt csukott szemmel és ziháló mellel. Az elbeszélő kiegyenesedett, egy pillan­tást vetett a hegyekre és olyan erővel nyúj­tózott ki, hogy az izületei ropogtak. — Azután — folytatta tovább — meg­fogta a kezem, magához vont és igy szólt: „Tudod te, Paolo, mégis hiszem, hogy elkészül: mi és mások, akik az ellenkező oldalról jönnek, találkozni fognak a hegy közepén — hiszed te ezt?" — Igennel válaszoltam. „Jól van, fiam! Igy kell lennie: mindent meg kell tenni tele bizalommal az ügy si­kere érdekében . . . Kérlek, fiam, ha eljön az a perc, amikor az emberek találkoznak, gyere a síromhoz és mondd: „Apám, a mü be van fejezve. Hogy tudjam." — Ez jó volt, kedves uram, tehát meg­ígértem neki. öt nap múlva halt meg és két nappal a halála előtt arra kért engem és a többieket, hogy arra a helyre temessük őt, ahol az alagútban dolgozott. Nagyon kérte, de én azt hiszem, hogy már lázban be­szélt . . . — Mi és azok, akik a túlsó oldalról jöt­tek/atyám halála után tizenhárom hét múl­va találkoztunk. Az őrületes nap volt, uram. Ó, amikor mi ott, a föld alatt, a sötétség­ben meghallottuk a másik munkások zaját, az emberek kopogtatását, ami felülről jött fe­lónk, — a súlyos kőtömbök ellenére, ame­lyek bennünket, kis emberkéket valameny­nyiünket betemettek volna. Sok napon hallottuk ezeket a hangokat, amelyek mindennap világosabbak és kivehe­tőbbek voltak. Bennünket elfogott a győzte­sek örömmámora és ugy dolgoztunk, mint haragos, testnélküli -szellemek fáradtságot nem ismerve, utasitás kérése nélkül. Olyan gyönyörű volt, mint egy tánc a napsugárban, becsületszavamra! Valamennyien olyan jók és szelídek lettünk, mint a gyermekek. Oh, ha tudná, milyen erős, milyen szenvedélyesen erős a kívánság ott lent, a sötétségben, a föld alatt, egy emberrel találkozni, ahol az mint egy vakondok, hosszú hónapokig ásott. Az elbeszélés tartama alatt csupa tüz lett. Most odalépett a hallgatóhoz, mélyen a sze­mébe nézett és finoman halk, elégedett han­gon folytatta: — Amikor végre az utolsó kőréteg is át volt törve, a niylásban egy fáklya vörös fénnyel lobogott föl, majd egy fekete, öröm­könyektöl és verítéktől áztatott arc bukkant elő, azután még fáklyák és még arcok, arcok következtek, győzelmi kiáltások, öröm — oh, ez volt életem legszebb napja. Ha rágondo­lok, elfog a láz, hogy nem hiába éltem! Az egy darab munka, szent munka, mondhatom önnek uram! És amikor az alagútból a sza­badba mentünk, a napra, közülünk sokan leborultak a földre, megcsókolták és sirtak. Olyan volt, miint a mese! Igen, uram, meg­csókolták a legyőzött hegyet, megcsókolták a földet és csak ezen a napon tudtam meg, hogy mi ő nekünk és megszerettem, mint egy asszonyt. — Természetesen, elmentem atyám sír­jához is, noha tudom, hogy a halottak nem hallanak. Elmentem oda, mert az embernek tisztelni kell azoknak a kívánságát, akik szá­munkra teremtettek és értünk szenvedtek. Ugy-e? — A sirjához mentem tehát, a lábommal kopogtam a földön és ugy mondtam, ahogy ő kívánta. — Atyám, elkészült! — szóltam. — Az emberek győztek- A mü be van fejezve, apám!

Next

/
Oldalképek
Tartalom