Délmagyarország, 1912. július (3. évfolyam, 150-175. szám)

1912-07-07 / 155. szám

1912 julius 7 DÉÜMAGYARORSZXG 11 csak 6 volt a világbajnok. A magyar Kóczán Mór harmadik lett 55.5 méteres dobásával. Majd á száz méteres síkfutás előfutama (kö­vetkezett, amélyben Jankómén — akiben arnnyira bíztunk — a harmadik csoportba ke­rült és veréséget szenvedve kiesett a döntőből. Az egyéni vivás világbajnokságáért folyó előmérikőzések egy részét is ma tartották meg. •Az előm'énkőzésekből győztesként kerültek ki j échenker Zoltán (Szegedi VE) és Földes dr, akik igy mindketten belejutnak a döntőbe. Este bét órakor volt a száz méteres úszás tizenegy előfutama. A miaigyiar Beleznüy László legyőzte ellenfeleit és igy belékerül a 'döntőbe. Úgyszintén Las-Torres, aki ma az 1500 méteres előfutamban győzött 22 p. 58 nap. alatt. Ugyancsak ezen a távon került össze az előfutamban Hudson és Longwort. Rettenetes küzdelem után Hudson lett az első 22 p. 22 mp. rekord lidő alatt verve limes ellen­felét. Itt emiitjük meg, hogy Nagy Béla dr-t ma a vivő zsűri elnökévé választották. $ A SzAK birkózó bajnoka Aradon Ornstein Béla, a SzAK hires birkózó bajnoka julius 14-én résztvesz Aradon a Toldi Atléti­kai Klub által rendezendő kerületi birkózó­versenyen. A rendező egyesület 1 egerese bb gárdáját küldi k,i, hogy az értékes dij Aradon maradjon; mi fazonban, akik ismerjük a ,fia­tal atléta képességeit, aki áz olyinpiai kikül­dötteket legutóbb Budapestén sorra léverte és ' csak tanulmányai miatt nem mehetett ki Stockholmba, bizunk benne, hagy legerősebb riválisán, az aradi Tégeren is győzelmet fog aratni. Az idény elirelmiodiilsínn minit Barta Ágoston Klgyó-utca l.sz. (Keleti-palota). Elsőrendű munkája el­ismert és a londoni nem­zetközi kiálli­áson arany­— .,. érmet nyert. Készit szájpadlás nélküli foga­kat s arany koronákat is. ésa Van szerencsém örömmel értesíteni, hogy az Ön által készitett „Borolin"-ból egy kis üveg felének el­használása után családom egyik tagja, két év óta tartó izomcsuzából teljesen kigyógyult. Budapest, 1910 április 1. 6 NAGY BERTALAN m. kir. honvédszámtanácso'. TÖRVÉNYKEZÉS A csodadoktor. (Saját tudósítónktól.) A budapesti büntető járásbíróság nem mindennapi esetet tárgyalt. Egy hírhedt budapesti kuruzsló adott ismét dolgot a bíróságinak. Erről! a kuruzslóról a krónika föíiegyezte, hogy szénfekete haja és szakálla egy éjjel megőszült. Nem félelem, vagy lelki megrázkódás okozta a színválto­zást, hanem az, hogy ia kuruzsló kardos fele­sége megisokalta, ihogy hím férje egész vagyont pocsékol el drága bajíestőszerre, egy éjjel földhöz vagdosta a Parisból utánvéttel ren­delt tégelyeket. Másnap tehát nem .festhette ineg ta haját ós a budaiak csodálkozva látták, hogy ia fekete ember egyszerre megőszült. A büntető járásbíróság már több 'alkalommal megbírságolta a kuruzslók A mostani tárgyalás nem volt minden hu­mor hijján. Mikor a biró felmutatta iaz elkob­zott orvosságos üvegeket s megkérdezte, hogy miit tartalmaznak,, a vádlott elénk taglejtés­sel adta meg rá a feleletet. — Kérem alázattal, saját találmányom va­lamennyi. Bölcsen tudjuk, hogy az ember szervezete és testalkata ugy van megteremt,-' ve, hogy kétszáz évig is élhetne, ha életét do­hányzással és hus túlságos élvezetével meg nem kurtítaná. A szesz más lapra tartozik, túlságosan élvezve méreg, kevés belőle orvos­ság. Minit a föliratokbói is tetszik látni, a kisebbik üvegeken ez van: Tinturusz papri­kusz, a közbülsőkön: Tinktura paprika, a na­gyokon: Tinkturum paprikum. Nem árulok zsákban macskát, kisüstön főtt törkölypálin­kából és erős paprikából] készíti a féleségem. A könnyebb természetű beteg taz első fajtát kapja, a másodikat a súlyosabb beteg, ta 'har­madikat az a gyágyithiatatlan páciens, akiről tirár az orvosok lemondottak, dé én, ha hoz­zám fordulnak, kikúrálom őket. A biró: Szóval beismeri, hogy kuruzsolit? A vádlott: A tudomány nevében tiltakozom e kifejezés ellen. Nekem még egy páciensein sem halt ineg az orvosságtól, hanem mind fel­gyógyult, mert legfőbb ia bizalom és á föl­gyógyulásba vetett, hit, melyet belószuggerá­ilök. Sapliemti paupera: ez az összes védekezé­sem. A biró kihirdette az ítéletet: Őfelsége ia király nevében ezennel kihirde­tem az ítéletet. Önt a, kikágási törvény kilenc­venkettedik szakasza alapján a budapesti büntető járásbíróság kuruzslás miatt egy hó­napi fogházra és száz korona pénzbüntetésre itóli, a lefoglalt bűnjeleket pedig megsemmi­síteni rendeli. A rövid megokol ás a vádlott önbelisimerésén alapul. Súlyosító körülményül vette a bíróság, hogy a javíthatatlan vádlot­tat egy éven belül már harmadszor ítélték el. ' A vádlott: Tisztelettel föiebbezést jelentek be: A bíró: Mily paragrafus alapján? — Azt, kérem, csak zárt tárgyaláson va­gyok hajlandó megmondani, azért kérem .a nyilvánosság kizárását. A biró enre elrendelte, hogy a hallgatóság távozzék, egyedül egy újságíró maradt bent, mint bizalmi férfin. Aminit. a közönség távo­zott, a biró megkérdezte, hogy miért kért zárt ülést? —• A mélyen tisztelt, sajtót nagyrabecsülöm, — fellelte la vádlott — sőt bálával tartozom néki, mert elli-t,éltetésemet mindig közölte ... — Hagyjuk a szóvirágokat! — mondotta a biró. — Miért akar fölebbezni? — Mert ártatlannak érzem magamat. — Ártatlannak? Hisz beismerte a kuruzs­lásit és hogy nincs diplomája. — Engedelmet kérek, ezt én nem tettem, mert van diplomám s igy nem kuruzsoltam. Ezzel elővette zsebéből az orvosi diplomát. A biró (miután az oklevél 'valódiságáról 'meggyőződött): Józan eszii ember létére, hogy követhette el iazt a meggondolatlanságot, hogy annyiszor elitéltette magát s nem vallotta be, hogy van diplomája? — Mert a pénzbüntetés nékem csak rek­lám volt, bezáratni azonban nem engedem magam. Valahányszor a lapolk a nevemet hozták, ugy tódult hozzám a közönség, mely különben a kutyáját sem bízta volna rám, mint mézre a darázs. •i : j : • • IS. SÍ. Éli (Dl. EMfteM­liiiő iiiiivibi a Mimi i • — SS i I! 2866 5 S m Egy wamon waiódi karlsbadi színes és fehér s porcellán-edény s érkezett, mely FÉLÁR- M üvegkereskedésökben Valéria­BAN lesz kiárusítva: 8\OrOSi » @Pvvr 139% tér 1. szva„ hus-és paprikapiac .. " I '

Next

/
Oldalképek
Tartalom