Délmagyarország, 1912. július (3. évfolyam, 150-175. szám)

1912-07-17 / 163. szám

1912 juljuji 14.. DEEMAGYARORSZÁQ 7 vagyunk, — mondották — mozifölvéteit csinálunk". Aztán .pótlólag arra kérték a rendőröket, hogy áll­janak kissé távolabb a fotografus-masina mellől, ne­hogy elromolják a drága film. A rendőrök megtették ezt a csekélységet s jó tiz percig élvezettel nézték, hogy miképen fosztják ki a betörők az egész lakást. Azután pedig nevetve és parolázva a betörőkkel, odébb sétáltak. Másnap persze nem nevettek, ami­kor kisült, hogy az ő asszisztenciájuk mellett fosz­totta ki három ravasz betörő egy nyaraló házas­pár lakását. — Rablók a vonat romjainál. A tegnap jelentett vasúti összeütközés, mely Chicago külvárosában, Burlingtonban történt, 13 ha­lottat és 25 súlyos sebesültet követelt áldo­zatul. Siirü köd volt, mikor az összeütközés történt, a gyorsvonat vezetője nem látta a veszteglő személyvonatot és hetven kilométe­res sebességgel rohant neki. Kevéssel az ösz­szeütközés után tüz támadt és több sebesült, akli a vonat törmelékei közé szorult, elevenen megégett Legborzasztóbb volt, hogy a sze­rencsétlenség percében azonnal a helyszínén termettek a rablók és tol rajok, akik kifosz­tották a halottakat és sebesülteket. Még a liullaesoiikitástól sem riadtak vissza, bogy egy-egy értékesebb gyürüt megszerezzenek. Érdekes, bogy az állomás jelzőtornyában egy asszony teljesített szolgálatot, aki kétségbe­esetten állítja, hogy a gyorsvonat előtt ti­losra állította a bejárati szemafort. Mikor az összeütközés megtörtént, az asszony izga­tottságában elájult és összeesett. — Legyilkolta a szüleit. Belgrádból jelen­tik: Megdöbbentő, kegyetlen borzalom okoz a város­ban nagy izgalmat. Az itteni egyetemnek egy Mile­. tics nevü bölcsészettanhallgatója bestiális módon le­gyilkolta öreg szüleit. Éjjel történt a rémtett. A csa­lád segélykiáltásokra riadt fel, s hamar megtudta, mi történik. Lármát csapott, mire rendőrök jöttek a házba, kik még tettenérték a gyilkost, amint véres kézzel feltörte a szekrényeket és összekapkodta az értéktárgyakat. A gyilkos, amikor a rendőröket meglátta, szembeszállt velük. Revolvert rántott és lövöldözött rájuk. Az egyik rendőrt életveszélyesen megsebesítette. Végre .nagy dulakodás után lefegy­verezték és bevitték az őrszobába. Ott egészen cini­kusan bevallott mindent. És kijelentette, hogy azért gyilkolta meg a szüleit, mert már nem várhatott to­vább az örökségre. — A budapesti házmester. Jellemző a sokat megénekelt budapesti házmesterre az alábbi eset, amelyet éjjel jelentenek Buda­pestről. Mattis Lajost, a Ráday-utca 19. sz. ház furfangos mesterét ma letartóztatta a rendőrség. Mattis a házban levő lakásokat fél áron adta ki a bérlőknek, azzal a feltétel­lel, hogy a házbért azonnal kifizetik. Az igy felvett pénzeket, azután elsikkasztotta. De olyan lakásokat is kiadott, amelyekben lak­tak, sőt évekre szerződésileg lekötötték a la­kók. Még magának a háziúrnak a lakását is kiadta, mikor az egyszer távol volt otthon­ról. A turpisság ugy derült ki, bogy a lakók be akartak hurcolkodni a házba és klitünt, hogy a lakások nem üresek. — Öngyilkosság a robogó vonaton. A temesvár-szegedi vonalon hétfőn éjjel öngyilkosság történt. Ürge Ferenc szabadkai illetőségű cipész mell­beszurta magát aztán pedig kiugrott a robogó vonat­ból. • A vonatot megállították és nyomban ápolásba vették az öngyilkost, aki homlokra esett. Beszállí­tották a szegedi közkórházba. Sérülése súlyos, de nem életveszélyes* Az utasok állítása szerint Ürgle két csendőr fölszállása után ugrott ki a vonatból. A rendőrség most ebben az irányban folytatja a nyo­mozást. — Házi tolvajok a Török-patikában. Budapestről jelentik, hogy a Török-féle Király-utcai gyógyszertár tulajdonosa már rég óta észrevette, hogy raktárát tolvajok dézsmálják. A tolvajtáS rend­szeressé vált és még sem lehetett a tettesek nyo­mára akadni. Most azután kiderült, hogy Törököt a saját alkalmazottjai lopták. Hat cseh droguistasegéd volt a tettes, akiket a rendőrség ma letartóztatott. Az esetnek ugy jöttek nyomára, hogy egy Karasek Q. Géza prágai gyógyszerész levelet irt Török Sándor­nak, a gyógyszertár tulajdonosának, amelyben figyelmeztette, hogy egy Waclavek Jaroslav nevü ember drága gyógyszereket és droguaárukat feltűnő olcsó árban kinált neki megvételre. Minthogy a prá­gai gyógyszerész tudta, hogy ezen különlegességi áruknak Török az egyedüli elárusítója, gyanút fo­gott s figyelmeztette a gyógyszertár tulajdonosát. Török Sándor azonnal megtette a rendörségnél a feljelentést és hamarosan nyomára jöttek a tettesek­nek. Megállapították, hogy a gyógyszertár fosztoga­tását az a hat cseh alkalmazott követte el, akiket a gyógyszertár másfél évvel ezélőtt szerződtetett. A csehek a különlegességi és postai osztályá­ban voltak alkalmazva és igy könnyen hoz­zájutottak a szerekhez. Valóságos bűnszövetkezetet alkottak a gyógyszertár kifosztására. Napról-napra egyesült erővel szállították haza a lopott árukat és otthon feldolgozták. A hat tolvaj Vaclavek Jaroslav, Zoufanck Vencel, Skala Vencel, Kalina Vencel, Sla­bac Slavon és Schuloveszky János. Ma mind a hatot letartóztatták. — A helyes lélegzés. A lélegzés a legele­mibb életszükséglet s az ember azt hinné, hogy ezt a funkciót mindenki születésétől fogva helyesen végzi. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a legtöbb ember nem tud helyesen lélegzeni. A hely­telen lélegzés a legsúlyosabb hiba, amely sok beteg­ségnek lehet az előidézője. A szülőknek nagy gondot kellene forditaniok arra, hogy gyermekük már kis­korukban megtanuljanak jól lélegzeni. Arra kell elő­ször is ügyelni, hogy a kis. gyermek teljesen és csakis az orron át szívja magába a levegőt. Az orr átmelegíti a levegőt s egyben meg is tisztítja. Az át­melegített és megtisztított levegő aztán nem okozhat semmiféle kárt sem a tüdőben, vagy a légcsőben. Nem szabad nyitott szájjal lélegzeni, mert ez a leg­veszedelmesebb az egészségre. Még az alvó gyer­meket is föl kell költeni, ha a száján szivja be a le­vegőt. Aki horkol, az mind helytelenül lélegzik. A horkolás pedig kiszárítja a légcsővet s érzékennyé és fogékonnyá teszi a gégebajok és a köhögés iránt. De a nyitott szájon való lélegzés még súlyosabb bajo­kat is szerezhet az embernek. A fülkatarus, nehéz hallás, asztmára való hajlandóság, mind a helytelen lélegzés eredménye is lehet. A nyitott szájjal való lélegzést tehát minden erővel le kell szokni, ha rossz szokásból ered. Sokszor a szájon való lélegzés vala­mi betegségnek a jele és ekkor orvoshoz kell for­dulni. Előfordulhat, hogy az orr poliptól dugult be, vagy a mandulák megdagadtak, esetleg az orrüreg­ben daganatok vannak, amelyeket el kell távolítani. A legjobb rögtön egy kiváló orr- vagy gége specia­listához fordulni. Az se ritkaság, hogy az orr vá­lasztófala kelleténél vastagabb vagy elgörbült, mi­által a rendes légcirkuláció'megakad az orrban. A szülők gyakran szidják gyermeküket a rossz léleg­zésért, mert azt hiszik, hogy rossz szokásból szív­ják a levegőt helytelenül. Az anyának, amint észre­veszi, hogy gyermeke nem lélegzik, rögtön orvosi tanácsot kell kikérnie, mert csak igy óvhatja meg magzatát sokszor egy egész életen át tartó beteg­ségtől. — A dohány-utcai rablógyilkosok. Schwarz Johanna gyilkosait, Rosenfeld Lajos betű­szedőt és Rosenfeld Kálmán fogtechnikust tegnap át­szállították az ügyészség fogházába. Vass Károly dr vizsgálóbíró ma délben hallgatta ki a rablógyilkoso­kat. Először a fiatalabb testvért, Rosenfeld Kálmánt hozatta föl a börtönből, akit félórán át hallgatott ki a bűncselekmény körülményeire vonatkozóan. Ro­senfeld Kálmán teljesen megtörve, mindent bevallott és minden kérdésre kimerítő fölvilágosítást adott. Kihallgatása után a vizsgálóbíró Rosenfeld Lajost, a rablógyilkosság tervezőjét és végrehajtóját hallgatta ki, aminek befejeztével kihirdette a két letartózta­tott előtt, hogy őket az ügyészség indítványa alap­ján rablással párosult gyilkosság miatt vizsgálati fogságba helyezi. A vizsgálóbíró végzésében a vád­lottak és védőik is megnyugodtak. — Öngyilkos szegedi katona. Kovács An­tal, a szegedi 5. honvédgyalogezred őrveze­tő,ie hétfőn délután fölakasztotta magát csa­nádpalotai birtokán. A katonát, aki a má­sodik évét szolgálta, az aratási időre szabad­ságolták. Már tizennégy éves korában árva­ságra jutott. A. rokonságával nem egyezett és elkeseredésében a balálba menekült. A hadbíróság kétségtelenül megállapította az öngyilkosságot. — Elfogtak egy hirhedt szegcdi betörőt. A hódmezővásárhelyi rendőrség vasárnap este letar­tóztatta Molnár Qáspár, hirhedt szegedi betörőt, akit már két éve köröztek. Molnár egyik tettese a Lip­pán elkövetett tizenkétezer koronás ékszerrablásnak, néhány évvel ezelőtt Szegeden is betört, de nem akadtak a nyomára, öt évet ült már börtönben. A hódmezővásárhelyi állomáson zsebtolvojláson érték és izgalmas hajsza után elfogták. A vásárhelyi rend­őrség most a vendéglátása iránt érdeklődik, aztán beszállítják a szegedi ügyészség fogházába. — Megégett asszony. Szolnokról jelentik: Özvegy Ragó Ferencné városvégi lakásán a legutol­só időben nagyon elszaporodtak a patkányok. Az asszony több oldalról hallotta, hogy a férgeket kén­nel lehet kiirtani s ezért pénteken délután megjelent a szolnoki gyufagyár telepén és megkérte a miive­zetőt, hogy a gyufagyártáshoz használt kénből en­gedjen át neki egy marékravalót. Az asszony a ként a kötőjébe rakta és hazafelé indult a gyártelepről. Alig ért az utcára, midőn a kötője eddig még fel nem derített módon kigyulladt és ruhája 'is természe­tesen tüzet fogott. A szerencsétlen asszony sikolto­zására figyelmessé lettek a járókelők, hozzászalad­tak és letépték róla az égő ruhadarabot. A segítség azonban későn érkezett: a szerencsétlen asszony akkorra már annyira .összeégett, hogy nem lehetett segiteni rajta. Tegnap délután kiszenvedett. — Merénylet egy automobil ellen Desz­ken. Egy fiatalemberekből álló társaság auto­mobil-kirándulást tett hétfő este Makóról Sze­gedre. Deszk mellett az automobilra egy szerb fiatalember közvetlen közelből rálőtt. Az automobilon ülő fiatalembereknél is volt fegyver és üldözőbe vették a merénylőt, de az elmenekült. Most a csendőrség keresi. — A Charles cirkusz bematató előadása szombaton, folyó hó 20-án lesz. A dirkusz saj­tóirodája jelenti lapunknak, hogy nem 18-án, lianem szombaton este 8 órakor fogja a cir­kusz bemutató előadását Szegeden megtar­tani, mert Szabadkán oly óriási az érdeklő­dés, hogy ottani vendégjátékaikat meg kel­lett hosszabbítani. — Szeged ma központja a nemzetközi artjista világnak. Fekete négerek, finom fran­ciák, elegáns angolok, hölgyek és urak lepik el a várost és minden nyilvános helyet. So­kak előtt érthetetlen ez a nagy idegenforga­lom. De azonnal megérti mindenki, ha estén­kint a Szegedi Orfeum Feketeházban levő kerthelyiségében ellátogat és megnézi a tel­jesen uj műsort. Itt működnek a nemzetközi artisták és oly világraszóló számokat matat­nak be, amilyent még Szeged elkényeztetett közönsége sem látott. Egymást követik a kápr ázatosabbnál-kápráza tosabb attrakciók:: Mariguita spanyol táncosnő, La Nilus klasz­szikus táncosnő, M. Astró zsonglőr, Lilly és Fifi francia táncosnők, Les Maiina excentri­kusok, Bidgwey angol énekesnő. Minden este fellép ezenkívül Árvay Margit, a közönség kedvence, uj dalokat és kacagtató kuplékat ad elő. Szinre kerül továbbá két bohózat, amelyek slágerei az estnek. Aki tehát mu­latni akar, az menjen a Szegedi Orfeumba. Egy emberéleten át tartó csúzos bajtól is megszabadulhatunk, ha „BOEOLIN"-nal bedör­zsöltetjük magunkat és azután priznitzet alkal­mazunk a fájó részekre. Egy üveg ára 50 fillér. NYILTTER.. E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. Helybeli gyárvállalatnál irodai tisztviselő több évi gyakorlattal mielőbbi belé­pésre alkalmazást talál. Ajánlatok e lap kiadóhivatalához „Tisztviselő 488" jelige alatt intézendők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom