Délmagyarország, 1912. június (3. évfolyam, 126-149. szám)

1912-06-14 / 136. szám

196 DÉLMAGY ARORSZÁG 1912 junius 15. sok szejumeltaritására, kellő időben való eré­lyes közbelépésre, mely ugyancsak megnyug­tató hatású; de meg nem kerülheti el figyel­mümket az a körülmény sem, liogy ia szociál­demolkriata pártvezetőség maga sem bizik az általános anatószitrájk lehetőségében. Ha mégis sikerülni fog neki a sztrájk itüzót fel­lobbamtainú, ezt mindenesetre a politikával hozza kapcsolatba ós vialószlinüleg azon nra­dalimak ellen irányítja, melyeknek birtoko­sait ia konzervatív választójog híveinek tart. Iitit .kerül láttán majd sor esetleg a tartalék­gépekre, melyeik azonban — sajnos — nem fogják átszolgáltatni az általuk megkeresett részt ia lelketlen izgatás munka nélkül ma­radt áldozatiadnak. Bízunk a magyar mező­gazdasági mumlkások józanságában, ímely leg­inkább lesz hivatva saját érdekében elhárí­tani a kizárólag tőlük függő veszedelem sö­tét felhőit. (—) Szeged város pénze. Tudvalevően a mult esztendő végén kimondotta a város köz­gyűlése, hogy ezentúl évenkint állapítja meg a város, hogy pénzét melyik pénzintézetnél he­lyezi el gyiimölesöztetés végett. A tanács az összes jelenlegi betétéket fölmondja s fölhívja a pénzintézeteket, hogy esetleges rendelkezésre a város pénzét december 1-én űzessék he a fő­pénztárba. Hogy a város hol fogja ezentúl pénzállományát kamatoztatni, később határoz­zák meg. (—) A városi jéggyár. A város a közvágó­hídon tudvalevően magánfogyasztásra is ké­szít jeget. A jeget házhoz is szállítják, illetve csak szállítanák, mert a közönség azt pana­szolja, hogy a jeget későn szállítják ki s sok­szor a rendelő egész nap jég nélkül van. A pa­naszokat csütörtökön tárgyalta a város taná­csa, Balogh Károly előadó helyesebbnek tar­taná, ha a város a .légszállítást s a jéggyár­tást beszüntetné, mert ebből a városi üzemből semmi haszna sincs, de kellemetlenség annál több. A tanács mégis ugy határozott, hogy to­vább kísérletezik a jéggyártással s a jéghor­dásra több kocsit alkalmaz. Igy talán a kö­zönség idejekorán jut jéghez s megszűnnek a panaszok. Budapesti gabonatőzsde A hátáridőpdaoofn íreggel ismét olcsóbbod­tak az árak, de lkésőbb fediező vásárlások foly­tam megszilárdult, az üzlet. Egy óraikor a. kö­vetkezőik voltak a záróárfolyamak: Buta áprilisra Basa októberre Roxe áprilisra Ross októberre Tengeri májasra Tengeri juliusra Zab oktoberre J1.48—11.49 11.22—11.28 9.61— 9.62 9 34— 9.35 7.26— 7.27 8.63— 8.64 9.02— 9.04 A bndapesti értéktőzsde Junius 13. A forgalom ma is teljesen pan­igott. A memzetközd piacon úgyszólván kötés nem voltt. A ihalyi piacom eleintén az üttet nehezen kapo/ht ilábra, később azonban fedezés nyomán mérni kereslet volt. észlelhető. A kész­árupiacon a magyar cukaripariészvény 30—40 koronával, a temesvári szeszrészvény 5—10 koronával kelt él drágábban, mint tegnap. A zárlat nyugodt. — Kötötték: Osstrák hitel 639. .— Magyar hitel 834.50 836. O. m. államv. 728.50—780.— Jelxálogbank 463.75—465.-­Lessámltolóbank 545. 545.50 Rimamnrányl 761.50—764.— KSsntl villamos 783. 785.26 Városi villamos 419.50 —420.— Hasal bank 805. .— Magyar bank 674. 677.75 Viktória Pannónia Weitxer Beocsini Salgótarjáni Alt. kössén Újlaki Ganx vasöntC Magyar villám. Atlantika 748Í ' 7541— 960. . 966.— 1 Z'I 312.50—814.— A déli tőzsdén sem szűnt meg a tartózko­dás, annál kevésbé, m'ert a gabonabörze javu­lása révén a mezőgazdasági állapotot féltet­ték. A forgalom ;igen szük határok között ma­radt. A helyi piacom a bankpapírokat favori­zálták. — Kötötték: Osstrák hitel 639. .— Magyar bank 667. 668.50 Magyar hiteC 884.75-835.25 Keresk. bank —. . ­Jelxálogbank 478. 473.60 Beocsini —. .— Lessámltolóbank 545.50 .— Asxfalt .— Rimamarán yi 768. 764.— Salgótarjáni 749. 758.— KöxutI villamos 796.50—795.50 Ganx vasöntö —. .— Dijbistositáü: Osstrák hitclrésxvényböl holnapra 8—4 kor nyolc napra 6—8 kor., jnnins végére 22—24 korona. A. bécsi bórse. A mai elótőssdén a kötések a követkesök : Osstrák hitei Magyar hitel Anglo-bank Bankverein Unio-bank Landerbank 638.25 .— 834. .— 328.75 .— 631.25 .— 611.50 .— 581. .— Osstr. államv. Déli vasat Rimamarányi Márka késsp. Ultimóra Skoda 745.76 .— 106.50 .— 767.50 .— 118.06 .— 118. .­708. .— Lapkiadó-tulajdonos a Dólmagyarország hírlap- ei nyomdavállalat Felelős szerkesztő Pásztor József Nyomtatta a Délmagyarország hirlap- és nyomda­vállalat Szegeden, Korona-utca 15. (Bokor-palota) Magyar királyi államvasutak igazgatóságától. 104007/912. C. IIL szám. 2878 Hirdetmény. A magyar királyi államvasutak sze­mélydiiszabásának u| kiadása. A magyar kir. államvasutak igazgatóságának közlése szerint 1912. évi julius hó 1-én a ne­vezett vasutak vonalain uj személydijszabás (II. Rósz), továbbá uj „Magyar vasúti személy és podgyászdijszabás" (I. Rész) lép életbe, melyek által az ezen vasutakon 1910. évi január hó 1-től érvényes személydijszabások (I. és II. Rész) hatályon kivül helyeztetnek. Ezen uj díjszabásokkal a menetdijak részben felemeltetnek, részben leszállittatnak, a díjsza­bási határozmányok pedig többféle korlátozó határozmány kiküszöbölés^ mellett egyszerüsit­tetni fognak. A menetdijfelemeiések mérve az eddigi szom­szédos forgalomban, — melynek határa 20-ról 30 kilóméterre kitolatik, — továbbá általában a személyvonatok III. kocsiosztályában eny­hébb lesz. Menetdijleszállitások az eddigi 24 órás jegy érvénytartam korlátozás mellett tényleg fize­tett menetdijakkal szemben a nagy távolságok több viszonylatában fognak beállani. Ugyauezen időponttal megfelelően fel fognak emeltetni a bel és külföldi közvetlen személy­dijszabások mindazon menetárai is, amelyek­nél a magyar kir. államvasutak akár mint in­dulási, vagy rendeltetési vasút, akár mint át­menő pálya érdekelve vannak. A bel és külföldi közvetlen személydijszabá­sokban beálló ezen menetárfelemelések részben uj díjszabások, részben pedig díjszabási pótlé­kok kiadása által fognak érvényesíttetni. A magyar kir államvasutak jelenlegi személy­díjszabása szerint érvényes 30 lapos mérsékelt áru menetjegyfüzetek érvényessége 1912. évi unius hó 30-án éjfélkor megszűnik s e jegy­füzetek ezen időn tul fennmaradó (el nem használt) szelvényei a jegyfűzet kiadó állomá­son — legkésőbb az 1912. évi december hó 31-ig — készpénzben visszafognak váltatni. Budapest, 1912. évi április hó 11-én. Marx. elnök naponta változatos ui miisorral nagy / i / előadás. — Családok kellemes szórakozó helye. — Elsőrendű zigány7 enekar. Tisztelettel Schwartz Jenő kávés. üföLL A" bebizonyított legjobb hyglenlkuG GMMMI­.különlegesség i Teljes jótállás. ' Mindenütt kaphakó.i JülUímmigyírhar Wimff/ IW­kstrase.57 több mint 2009 orvos által leg­megbízhatóbb­nak van ajánlva , Kapható min­den gyógytár" ban,jobb drogueriában stb. 2 évi jótállás Ara tucatonként 4, 6, 8 és 10 korona. — Követelje axonbaa hogy ssállitója önnek csakis OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb értékű silány utánxatot mint „ép oly jót'" feldicsérni. — Ax elárnsitó helyek kimutatását és árjegyzéket ingyen küld ax OLLA gummigyár Wien, 11/806, PraterstraBse 67, SZEGEDEN KAPHATÓ: Vajda Imre és Társa, Varró Béla, Sandberg Henrik, Barcsay Károly, Frankó Andor Franki Antal, Gyuritza Lipót. 2Í36 A kirakatokban kifüggesztett OLLA reklámtáblács­kák az OLLA elárusító helyeket jelzik. KizÉiislíilál népit Itt tanoncul ftaeténrai uonsal foMtotntk > Délmagyarország < | könyvnyomdában Tanuló lányok azonnali fize­téssel felvétet­nek a Délma­gyarország ki­adóhivatalába. ARVERES. A Szegedi Ba.ikegyesiilet Részvénytársaság zálogintéze­tében a lejárt és meg nem hosszabbított zálogtárgyak f. év junius hó 19. napján a délután 3 órakor kezdődő, esetleg a következő napon folytatandó nyilvános árverésen eladatnak. Újítások junius hó 18-án esti 6 óráig fogadtat­nak el. Szegedi Bankegyesü!et Részvénytársaság Zálogosztálya 2801 Szeged.

Next

/
Oldalképek
Tartalom