Délmagyarország, 1912. március (3. évfolyam, 50-76. szám)

1912-03-12 / 59. szám

§ ÖELMAQYA&ORSZXÖ 1912 március lí József dr most Alsótanyán folytatja a nyo­mozást. — Aa anya bűne. Förtelmes btinök króni­kájába illeszthető az az eset, amely a na­pokban történt Szegeden. Egy anya az er­kölcsi züllésbe akarta hajszolni két leányát, de bűnös munkája megtört a leányok ellen­állásán. Az anya erre eladta minden holmi­ját és az üres lakásban magára hagyta a leányokat. A leányok sorsáról az ár­vaszék gondoskodik. Az eset a következő: Egy szegedi özvegy asszonynak, aki fri­zernő, van két leánya. Az egyik egy szegedi intézetnek a növendéke. Tizenöt éves. A másik varróleány. Tizennyolc éves. Az özvegy asszony már évek óta nem valami megható anyai gondossággal nevelte a gyermekeit. Sőt, hogy is mondjuk csak, gyakran kitette őket a kísértéseknek. Estén­kint a kávéházakban is gyakran * együtt le­hetett látni az anyát és két gyermekét. A mult nyáron különös fejezet történt a hár­mas együttéléshen. Az asszony eladta min-, den bútorát és a leányaival fölcihelődött Budapestre. Néhány hétig voltak a főváros­ban, aztán újból visszatértek Szegedre. A varróleány fáradságos munkával megkere­sett annyit, hogy megélhessenek. Igy mult az idő és az asszony azon mesterkedett, liogy lehetne gyümölcsöztetni a két leányt, mint értéket? Napról-napra, erősbödött benne a becstelen gondolat. A napokban végképen kiélesedett a helyzet az anya és leányai kö­zött. A leányok szembeszálltak az anyjuk törekvésével, amire az kíméletlenül megver­te őket. Tépte a hajukat és ami ékszer volt rajtuk, mind leszedte. Majd zsibárust hiva­tott, akinek az utolsó lim-lomot is eladta. Még a leányai fehérneműit is. A lakás tel­jesen üres maradt, egy szék sem volt a szo­bában. Az asszony otthagyta a gyermekeit. A legnagyobb kétségbeesésben találta őket a házigazda, aki könyörületből szállást adott nekik. Igy élnek már napok óta, nem is sejtik, merre jár az anyjuk. A Délma­gyarország munkatársa fölkereste a. szeren esetlen leányokat. A házigazda szobájában találta őket. Az egyik tanult, a másik varrt. Különösen a fiatalabbik leány szép. Csillogó fekete szemű, finom kreolarcu. — Nem beszélünk az esetről, kérem — mondták. — Elég szomorú, hogy ilyen a sor­sunk. Az anyánkat nem ismerjük ezután. Vasárnap voltunk az árvaszéknél, ahol gyámról gondoskodtak. — Ezt mondták a leányok. Könny csillogott a szemükben, amikor a sorsukról beszéltek. A két leány szomorú történetét a rendőrség figyelmébe ajánljuk. — Egy zentai diák fölfedezte a repülő­gép egyensúlyozását. A magyar diák-fel­találók sorába legújabban egy zentai gim­nazista lépett. A zentai diák Fischer Mihály VIII. o. tanuló és találmánya óriási jelentő­ségű az aviatikában. A fiatal diák már két éve foglalkozik a repülőgépekkel. Tanulmá­nyai és kisérletezósei során egy olyan készü­léket talált fel, amely biztosítaná a repülő­gépek egyensúlyát. A fin bemutatta találmá­nyát tanárjának, aki azonnal látta, hogy ez a találmány sokkal jelentőségesebb, mint a diák-találmányok általában. A találmány pontos műszaki leirását beküldték az orszá­gos szabadalmi irodának és a bécsi aviatikai telepnek. Fischer találmánya ellen senki se szólalt fel és igy valószínűleg a szabadalmat rövid időn belül megkapja. A találmányt Bécsben már gyakorlatilag is kipróbálták és nagyszerűen bevált, A budapesti Aero-klub mór ajánlatot is tett a gimnazista feltaláló­nak, liogy találmányát megveszi. — Elfogták a budapesti betörőket. Pén­teken éjszaka betörtek Wirth János és Fiai budapesti cég ékszerüzletébe. A pince falán keresztül jutottak az üzletbe, ahonnan hat­vanezer korona értékű ékszert loptak. A bu­dapesti rendőrség széleskörű nyomozást indi­tott, amelynek már eredménye van. A betö­rést Braun Miksa többször büntetett gépla­katosmester követte el Kohn-Kovács Kál­mán rovott multa pincérrel és Schwarcz Bé­lával, a Dobozi-utca és a Teleki-tér sarkán levő kávéház tulajdonosával. Braun Miksa és Kohn-Kováes Kálmán már a rendőrség épületében van, Schwarcz Béla azonban még nem került kézre. — Részeg emberek az utcán. Vasárnap délután és este hatalmas garázdálkodást vittek véghez Szegeden a részeg emberek. Megtámadták az utcán járó embereket és nemcsak szóval, de tettel is bántalmazták őket. Vasárnap délután háromnegyedhat órakor Lipkai József önkéntes, Lipkai dr szegedi ügyvéd fia gyanútlanul ment végig a felsővárosi Tabán-utcán Dékány Antal 65 esztendős nyugalmazott vasúti tisztviselő­vel, a Molnár-utca sarkán egyszerre csak elébük toppan 3—4 iparoslegény és minden ok nélkül nekitámadt a két mit sem sejtő embernek. Először az önkéntesre vetették magukat. Ütni-verni kezdték, karját lefog­ták, hogy ne védekezhessék, majd mikor az öreg Dékány botjával védelmére kelt, erre vetették magukat. Hamarosan lerántották a földre, rugdosni, pofozni kezdték, a télika­bátját leszakították, azután elmenekültek. A két megtámadott nyomban jelentést tett a felsővárosi rendőrlaktanyán. Itt a rend­őrök már tudták, kivel van dolguk. Nyom­ban keresésükre indultak. A Kakuszi-féle korcsmában két támadót: Báló József ipa­rossegédet ós egyik társát meg is találták. Lipkai önkéntes és Dékány vasutas a két jó­madárban nyomban felismerték támadóju­kat. — Az éjszaka fél tizenkét óra körül a Párisi-köruton is történt egy hasonló táma­dás. Hettig József sütő ittasan jött ki Cson­ka Etel korcsmájából. Az utcán megtámad­ta egy sötétből előugró alak, a földre teper­te és elrabolta a pénztárcáját, melyben bét korona volt. A rendőrség még az éjjel elfog­ta a támadót Lengyel Illés kőmivessegéd személyében. Letartóztatták. Rablás miatt indult meg ellene az eljárás. — Csendőrség által használt a Nagy­méltóságú minisztérium által eladott összes Kropácsek-karabélyokat szuronynyal és töl­tényeivel Sebők Mihály vaskereskedő egyed­árusitója Szegeden és azt szuronynyal együtt darabonként 28 korona 50 fillérért árusitja. Töltény 10 fillér. Minden fegyver 8 golyóra tölthető. Szétküldés postán vagy vasúton. 2455 Két csinosan bútorozott szobát keres külön bejárattal két intelligens úri­ember. Cim a kiadóhivatalban. NYILTTER. E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. Kapható: Mihályi Adolf füszerkereskedésében. k Telefon 350. KÖZIGAZGATÁS x A polgármester utazása. Lázár György dr polgármester kedden délután Budapestre utazik, ahol több fontos városi ügy elintézé­sét sürgeti meg. x Jóváhagyott alapszabályok. A belügy­miniszter a Szegedi Kéreskedők Egyesületé­nek alapszabályait jóváhagyta és erről leirat­ban értesítette a várost. "0 TUL0JD9H0! •W- W ji.ww rucm ««•»•»»­mmgéwmmtf nwpi nia^or^ Kedden és szerdán Katasztrófa a tenger alatt vagy Megmentve a tenger mélyéből. Nagy tengeri dráma 2 felvonásban. Valamint a teljesen uj műsor. Előadások délután fél 6, este 7 és 9 órakor Telefon 807. Megérkeztek finom tavaszi és nyári szövetek készpénzfizetés mellett ws^^lgas. legújabb szabás szerint iPH? 50 koronától följebb rendelhető. • Finom szövetmaradékok öltönyökre, női kosztümökre jutányos árban kapható Singer Mór férfiszabó SzegedyTisza Lajos-körut 54 Két szoba, előszoba, esetleg garzon lakást ke­resek azonnal. Ajánlato­kat a kiadóhivatalba kérek I Neményiné = a berlini fogtechnikán ás fogklinikán képesítve. = Fogműterme: Kossuth L.-sugárut 4. ii IC Készít mindenféle fogtech­nikai munkát kaucsukban és aranyban. Állami és köz­igazgatási hivatalnokok­nak részletfizetésre is. Bármiféle javítás 6 óra alatt elkészül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom