Délmagyarország, 1912. február (3. évfolyam, 26-49. szám)

1912-02-10 / 33. szám

1912. február ,7. i DELMAGYARORSZÁG 5 vezetésével. A részletes műsort legközelebb közöljük. Jegyeket már hétfőtől kezdve elő lelhet jegyezni Bartos Lipót könyv- (és zene­müke r es ketíéséfcen. * A cárnő. Biró Lajos és Lengyel Menyhért uj színmüvéből már teljes diszletezóssel foly­nak a házi főpróbák a Nemzeti Színházban és a bemutató-előadás végleges megállapodások szerint a jövő hét péntekjén lesz. A cárnő címszerepét P. Márkus Emilia fogja kreálni. * Katonai botrány a „ltossz pénz nem vész el" miatt. A minap volt a bemutató előadása Miskolcon a „Rossz pénz nem vész el" cimü vígjátéknak, Liptai Imre kedves és irodalmi értékű színdarabjának, amely a mult év december havában került először szilire a Magyar Színházban s azóta sikerrel járja be a vidék legnagyobb színpadjait. A nagyhatású vígjáték második fölvonásának egyik bájos és mulattató jelenetében az egyik szereplő ezeket mondja a cseh zenészek­nek: — Bezzeg a Gotterhaltét tudjátok, de ki is vágom a fogatokat. Alig hangzottak el a miskolci előadáson ezek a szavak, a helybeli gyalogezred egyik főhadnagya felugrott a helyéről és nagy fel­tűnést keltve, eltávozott a színház,bél. Más­nap délelőtt pedig a főhadnagy egy őrnagy társaságában fölkereste Palágyi Lajos szín­igazgató helyettesét, Bátkai Sándort s a tisz­tek azt követelték, liogy az igazgató fejezze ki írásban sajnálatát a történtek fölött, kér­jen bocsánatot és biztosítsa őket arról, hogy a darabból a fentebbi szavakat kihúzatja. Ha pedig az igazgató erre nem volna hajlandó, ugy rögtön megvonják tőle a katonai zene­kart. Az igazgató-helyettes szorult helyzeté­ji ben elfogadta ezeket a parancsszerii feltéte­li leket s Liptai Imre vígjátékát azóta a derék fehadsereg által kivánt, sőt követelt rövidités­||sel adják Miskolcon. Repülő ezresbankók. — Megkerült a vidéki emberek pénze. ­(Saját tudósítónktól.) Megírtuk már, liogy a Newyork-kávékázban szerdán éjjel Tom­bácz István, a kávéház tulajdonosa két notórius kártyás segítségével kifosztott egy vidéki földmivest. A rendőrség Tombáezot is, meg a feleségét is csütörtökön egész nap őri­zet alatt tartotta. Késő délután volt, mikor Tombáczné ,a harisnyájából előadta a lopott pénzt, négyszáz korona kijján. A négyszáz koronát két notórius kártyás: Zombori Sándor kőmives és Hirliáger András suszter kapták, akik a kávéházba hozták a „jó palit". A két kártyást a rendőrség csü­törtökön este letartóztatta, a pénzt termé­szetesen nem akarták előadni. A kávést és nejét szabadon bocsátották, de sikkasztás biinette miatt az eljárást megindították el­lenük. A rendőrség a nyomozás során pénteken délelőtt ujabb eredményt ért el. Kiderült, liogy Zombori Sándor a pénzt Meszes István korcsmárosnak adta át megőrzés végett. Me­szes nem tudott a pénz eredetéről, a pénzt pénteken délelőtt hiány nélkül átadta a rendőrségnek. AHirbáger kétszáz koronája is nagy rész­ben megkerült. Hirliáger a pénzt hazavitte és 'átadta Rácz Margitnak, akivel közös ház­tartásban él. Mikor a rendőrök házkutatást tartottak Hirhágernél, Rácz Margit letagad­ja, hogy nála van a pénz, de később, mikor megtudta, hogy a szeretője már vallott, meg­mutatta a rendőröknek, hogy hol a pénz. A pénz bele volt varrva a díványba. Most már csak nagyon kevés hiányzik az 1910 koroná­ból. A korcsmárosból kávéssá avanzsált Tom­bácz Istvánnak nem először gyűlik meg a baja a rendőrséggel. A Széchenyi-tér és Horváth Mihály-utca sarkán volt ezelőtt vendéglője. Egyizben a rendőr a vendéglő előtt szeméremsértésért igazolásra szólított fel egy tanyai magyart. Ez bemenekült a vendéglőbe, aliol Tombáez vette pártfogás alá. Az utána igyekvő rendőrre támadt, le­szakította a mellszámját és alaposan hely­benhagyta. Hatóság elleni erőszak miatt vonta felelősségre a biróság, Somogyi Szil­veszter dr rendőrfőkapitány pedig átírt a pénzügyigazgatósághoz az italmérési enge­dély megvonása végett. A pénzügyigazgatóság meg is vonta Tom­báez italmérési engedélyét, később azonban különös kegy folytán a minisztériumtól visszakapta, A mostani esetből kifolyólag az italmérési engedélyt megvonják Tombácztól. A főkapi­tány már meg is tette ez irányban az intézke­dést. \ A külterületi épitkezés. — Küldöttség a polgármesternél. — (Saját tudósítónktól.) A szegedi városi épí­tési szabályrendelet előírja, hogy a külterü­leten csak nagyobb telken lehet építkezni. Ez az intézkedés, amely alól a tanács indokolt esetben kivételt adhat, a külterületek fejlő­dését nagyban megakadályozta. Az alsóvá­rosi és szentmihályteleki gazdák régóta sé­relmesnek találták ezt az intézkedést és azért nemrég fölkeresték Fekete Béla dr ügyvédet, akit megkértek arra, járjon közben a tanácsnál és eszközölje ki, hogy adjanak engedélyt kétszáz négyszögletes területen való építkezésre is. Fekete Béla dr vállalta a megbízást, a gazdák nevében megirta a ta­nácshoz a kérvényt ós a tanács a kérést tel­jesítette is, mert ugy találta, liogy a városré­szek fejlődése megkívánja azt, liogy ott a jövőben kisebb területen is építhessenek. Ezt a határozatot annakidején Tóth Imre dr megfölebbezte, mert ugy találta, hogy a ta­nács a hatáskörét túllépte. A fölebbezést rö­videsen tárgyalni fogja a középitészeti ta­nács, mint az a fórum, amely elé a fölebbe­zés tartozik. A tanyai gazdák közül néhányan, ugy lát­szik, közben meggondolták a dolgot. Lehet, liogy megbánták az akciót, mert az pénzbe került és a tanyai ember minden kiadástól irtózik. Ezek az emberek pénteken délelőtt megjelentek Lázár György dr polgármester­nél és ott azt panaszolták el, hogy őket rá­kényszeritették arra, liogy Fekete Béla dr­lioz menjsnek, aki tudvalevően az ügyet re­feráló Koczor János tanácsosnak a veje. El­mondották, hogy nekik Fekete Béla dr meg­ígérte, liogy 46 korona ügyvédi költségért fölméreti a földjüket, kikaróztatja a telkü­ket, viseli a telkek átírási költségét és kijár­ja, hogy a tanyára a villamost kiépítsék. A polgármester megígérte a küldöttség tagjai­nak, hogy az ügyet megvizsgálja. Az ügygyei kapcsolatban Koczor János ta­nácsos a következő levelet intézte szerkesztő­ségünkhöz: Tekintetes szerkesztőség! A mai napon a polgármester urnái járt deputáció vádjaival szemben teljesen tisztá­nak érzem magam, mert hivatalos ha­táskörömet tul nem léptem, olyan dolgot, amely közhivatalnoki állásommal össze nem fér, nem követtem el. Ezt szükségesnek tartom a t. közönség tá­jékoztatására addig is kijelenteni, amig ez ügyben beadott fölebbezést el nem intézik és a polgármester ur által indított vizsgálat vé­get nem ér s az egész ügy állásáról tiszta­képet nem nyújt. Szeged, 1912 február 9-én. Koczor János, tanácsos. Fekete Béla dr igy nyilatkozott a kérdésről 'a Délmagyarország munkatársa előtt: — Az ellenem megindult és minden izében alaptalan hajszával nem kívánok részletesen foglalkozni. Illetékes helyen módom lesz magamat teljesen tisztázni és rámutatni ar­ra az eléggé el nem ítélhető tendenciára, amely az ügyet mozgatja. Igazolni tudom, hogy amire én vállalkoztam, azt becsülettel el is végeztem és minden tekintetben teljesen korrektül jártam el. Az érdekelt gazdákhoz közelálló helyről az alábbi értesülést kaptuk: — Fekete Béla dr korrektül járt el. Öt föl­keresték a gazdák, megkérték arra, liogy in­tézze el az ügyükét a tanácsnál. Fekete Béla dr ezt vállalta és a feladatát teljesítette is. Az a vád, liogy az ügyvéd 46 korona hono­ráriumért a telkek fölmérését, a kikarózását és villamos vasutat igért volna, nem felel meg a valóságnak, de nevetséges is. A tanács teljesítette a kérést, mert azt méltányosnak, jogosnak és mindenekfölött a külterületek fejlődése érdekében valónak találta. Az a körülmény, hogy Koczor szenátor, az ügy előadója egyúttal apósa is Fekete dr-nak, semmiben sem játszhatott közre az ügy el­intézésében. Ha a gazdák kérése nem ' lett volna jogos, akkor nem teljesítette volna azt a tanács, ha pedig jogos, akkor teljesí­tette volna akkor is, ha nem Fekete Béla dr képviseli a kérvényezőket. Végtére is azért, mert Fekete dr a veje a tanácsosnak, az nem hagyhatja ott a várost, viszont az ügyvéd sem mondhat le az ügyvédségről. Plágium vagy hasonlóság ? — Építészek csatája a kolozsvári városháza és a zentai templom körül. — (Saját tudósítónktól.) A magyar müépité­szetnek kínos meglepetései Vannak: egymás­után derül ki, hogy monumentális középüle­teknek a pályázatra benyújtott tervrajzai külföldi nagyszabású épületiekhez feltűnően hasonlók. Építész-körökben, akik enyhén szó­lallak, csiak erős utánérzésnek minősitik a hasonlóságot, sokan azonban nyíltan elöál­lanak a plágium 'vádjával. Most két nagyará­nyú tervpályázat körül kerekedett ikinos bo­nyodalom. Kincses Kolozsvár tanácsát fog­lalkoztatja az egyik, a másik plágium-vád a Magyar Mérnök és Épitészegylet hétfői ülé­sén kerül tárgyalásra. Kolozsvár két évvel ezelőtt hirdetett pá­lyázatot nagyszabású uj városházára. A pá­lyázaton első dijat kapták Wechtel Elemér és Rerrich Béla müépitészek, a második dijra Orbán Ferenc imüépiitész tervét találta érdemesnek a biráló-bizottság. Mielőtt az épi­tésre megbízást adtak volna, Orbán azzal a váddal állott elő, hogy az első dij nyertesei­nek terve plágium: másolata a rikszdorü (Berlin külvárosa) városházának. Wecthtal és Rerrich műépítészek akkor a Magyar Mérnök- és Épitészegyesülethez fordultak, amelynek kiküldött bizottsága kimondotta, hogy plágiumról szó sem lehet, mert csak a homlokzati megoldásokban vannak hasonló­ságok. Az építéssel erre Kolozsvár megbizta te­lekfalvi Orbán Ferencet, a második dij nyer­-=tesét. Ekkor kezdődött a tervpályázat körül az igazi bonyodalom. Az első dij nyertese leközölte a barmeni (Németország) városiháza alaprajzát Orbán Ferenc tervével együtt és kimutatta, hogy a kettőben a fontosabb beosztások megegyez­nek. Ezzel nem ért véget a különös harc, a melyről Kertész műszaki tanácsos a belügy­minisztérium műszaki osztályának vezetője ezt mondotta munkatársunknak: — A kolozsvári városháza tervpályázata körül heves nézeteltérések vannak. Először az első dij nyertesei vádolták plágiummal. Akkor a Mérnök- és Építész Egylet kikül­dött bizottsága kimondotta, hogy másolás nincs a tervben és igazolta a pályázókat. A másik esetben, ugy hallom, a barmeni város­ház plagizálásával vádolják a második dij nyertesét. Ez az ügy is a Mérnökegylet elé kerül, mely valószínűleg hétfői ülésén fogja tárgyalni ismét a dolgot. Kolozsvárott nagy megütközést keltett a tervpályázat friss szenzációja, amely miatt ismét elmartad talán jó ideig az uj városháza építése. Különben a belügyminisztérium is határozott már a dologban, a napokban ki-

Next

/
Oldalképek
Tartalom