Délmagyarország, 1911. október (2. évfolyam, 225-250. szám)

1911-10-29 / 249. szám

1911 október 29 DELMAG YARORSZA Ü 7 hogy a csendőrök Edelényben egyes polgá­roknál dőzsölnek és mulatoznak. 'Lengyel Zoltán védő ellenzi Daróczy ki­hallgatását', de kéri Erényi Árminné és Gás­pár Jánosné kihallgatását arra a véres ingre vonatkozólag, amelyről csak pénteken, a Re­gula édesanyjának kihallgatása alkalmával szerzett tudomást. A főügyészhelyettes hozzájárul Lengyel előterjesztéséhez, de egyben kéri Ébnet kirá­lyi ügyész kihallgatását, aki az ő szabadsága alatt ebben az ügyben a vizsgálatot vezette. Geöcze elnök kihirdeti a biróság döntését, amely szerint Daróczy járásőrmester kihall­gatását mellőzik, de Ébnet ügyészt kihall­gatják. Ébnet királyi ügyész kezében egy ujság­pápiros-csomaggal, amely a szóbanforgó in­get tartalmazza/lépett a biróság elé s tette meg vallomását: — E hónap negyedikén — úgymond — Da­róczy járásőrmester a következezőket jelen­tette nekem: Edelény bén egy Kiss Lászlóné nevü asszony foszlányokra Szakadt inget ta­lált a Boldvában. Az ingben egy körülbelül kilográin sulyu kő volt csomagolva. Daróczy járásőrmester, amikor megtudta, hogy a Boldvában kifogott inggel házalnak Reguláéknál, rögtön megindította a, nyomo­zást és megállapította, hogy az ing sem Regula, sem Zöldi, sem Kovács tulajdona nem volt. v>'u Mikor Ébnet ügyész vallomásának ebez a részéhez ért, felbontotta az ujságpapiros-cso­magöt és abból egy 40—50 foszlányra sza­kadt, mocskos inget vett elő s a biróság asz­talára tette. Az ingben sem monogrammot, sem szemmel látható vérnyomokat nem si­került felfedezni. Lengyel Zoltán védő emelkedett ezután is­mét szólásra. Kikelt az ellen, liogy ebben az ügyben mindent a csendőrség végzett el és úgyszólván a csendőrség itél, vizsgálóbíró, ügyész, Ítélőbíró és esküdtek teljes mellőzé­sével. Bulyovszky főügyészhelyettes: Ez az ing, melyet a védelem olyan fontosnak tart, nem lehet bűnjel, mert meg van állapitva, hogy a bűnügyhöz semmi köze. Az elnök (Regulára mutat): Ez az ember egyedül áll itt. Biróság, ügyészség, esküdtek, csendőrök, közönség, mind ellene vannak, ba­rátai nincsenek e helyen. Egyetlen ember áll csak mellette: a védő, akinek minden előter­jesztését a biróságnak nyugodtan kell meg­hallgatnia. A biróság elhatározta, hogy tanuként ki­hallgatja Erényi Árminnét és Kiss László­nét. (A vérfolt.) Gáspár Jánosné lépett ezután a biróság elé s elmondta a véres ing történetét. Mikor azonban felmutatták előtte az inget és meg­kérdezték, hogy ráismer-e, az asszony meg­lepetten mondotta: — Edelényben, mikor én láttam, az ing nem volt ilyen rongyos. — Lát-e rájta vérfoltot? — kérdezte Len­gyel. — Igen, itt — felelte az asszony és rámu­tatott az ing egy helyére. Az ügyész idegesen ugrott fel helyéről: — Hol van az a vérfolt? Az inget feladták az emelvényre s megmu­tatták az ügyésznek a foltot, amely csak­ugyan észrevehető. Regula Róza jelentéktelen vallomása után Szemcsák Lajost, Regula barátját hallgatták ki, aki most katonáskodik. A legény elmon­dotta, hogy Regula és Kovács a tett elköve­tése előtt összevesztek, mert Kovács nem akart elmenni egy helyre, ahova Regula hivta. Az elnök: Látja Regula, ez a lélektani ma­gyarázata annak, hogy, maga Kovácsot vá­dolja. Regula: Nem voltam rossz viszonyban Ko­vácscsal. Szemcsák ezután elmondotta, hogy Regula igen bizalmas viszonyban volt Czeizlerékkel és ő azt hitte, hogy vagy a kisasszonynak, vagy a fiatal asszonynak udvarol. Czeizlerék olyan bizalmasak voltak Regulával, hogy Edusnak szólították. Bóth István lényegtelen vallomása után a biróság szünetet rendelt el. (Regula legújabb vallomása.) Délután félnégy órakor, amikor a tárgya­lást mégnyitották, Regula Ede bejelentette, hogy újra vallani akar. Kihallgatták s Regula megtette a kilencedik vallomását. Ezeket mondotta el: Kovács Antallal együtt követtük el a hár­mas gyilkosságot. Én Öltem még Czeiztert, a feleségét és Czeisler nöVérét plédig Kovács püsztitotta el. Amikor lopási szándékból be­hatoltnuk Czeislerékhez, megtaláltuk a pénzt de leejtettünk egy forintot. Czeisler fölébredt. — Te vagy az Gizus? — kérdezte. — Mit csinálsz? Irtózatos érzés fogott el, megőrültem, a fejszével megrohantam, kétszer olyan erővel sújtottam i le rá, hogy nem szólt többet. De, mert időközben Czeisler felesége és nővére is fölébredtek/ velük Kovács végzett, szintén fejszével. Igy történt — fejezte be Regula a vallomását. Ezután szembesítették Kovácscsal, ki iz­galmas jelenetben kiáltozta, hogy hazugság Regulának éz a vallomása is. Kihallgatták az orvosszakértöket. Érdekes Hajós Kálmán dr nyilatkozata, aki szerint degenerált Regula, hazudozásra hajló, aki nincs tisztában tette következményeivel. Ér­dekes, hogY ez a vélemény ellenkezik a mis­kolci orvosszakértök véleményével. A tárgyalást vasárnap délelőtt folytatják. Ítélet keddre Várható. ÉSŰSO'tBVÍNc­TUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ flállay-(Hidj-utca, floltzer-(Miíkó)-palota. Telefon 87 Ma vasárnap. MŰSOR: gr 1. A tanítvány, vígjáték detektivtörténet 3 felvonásban, irta Fred Jörgsen. Ezerötszáz méteres film. Minden délután 'Ifi órakor gyermekelöadás. Az előadások kezdete hétköznapokon d. u. 5, 7 és 9 órakor, vasár és ünnepnapokon irta délután 2 érától 11 óráig folytatólagosan. iub Helyárak. Fentartott hely 1 kor., 1. hely 80 fill., II. hely 60 fill., III. hely 30 fill. Gyermekeknek I. hely 40, II. hely 30, IH. hely 20 fill. Katonák őrmestertől lefelé H. hely 30, III. hely 20 fill. 5 A vihar halottai. — Lippay György dr iszegedi tanárt és két gyermeket tóban érte ufói a szombati vihar. A csolnak fölfordult, Lippay dr megmenekült, a két gyermek a vizbe fulladt. — (Saját tudósitónktól.) A megdöbbentő és tragikus helyzeteknek a teremtésében ki­fogyhatalan a sors keze. Emberi elme nem lenne képes elképzelni olyan helyzeteket, a milyeneket gyakran tár élénk az élét, ez a nagy tragédia szerző, akinek elrettentő drá­mai alkotásait még csak kritizálni sem lehet, mert az élet, a valóság fölötte áll minden kritikának. Céltalan, hiába való. is lenne, mert az élet nem igazodik áz'emberi felfogás után, hanem elelnkezőleg az emberek alkotják meg véleményeiket az élet jelenségeiből. És nap­ról-napra játszódik le a szemeink előtt egy­egy ilyen tragédia, melyek kisebb vagy na­gyobb mértékben megfeszítik az idegeinket. Egy ilyen, minden rés-zletében' végtelenül tragikus eset remegteti meg sziveinket, a melybe a sors különös szeszélye egy szim­patikus szegedi ' úriembert és'két ártatlan gyermeket sodort bele. A két kis gyermek áldozata lett a fátum végzetes tragédiájának, — mig az emiitett uri ember különös Vélet­lenből megszabadult a'nagyobb katasztrófa alól s csak az idegei fogják megviselni a bor­zalmas' kalahdot s emlékeinek körébe lopód­zott be egy végzetes' ézérencsétlénségnek, két ártatlan gyermek akaratlan halálának sötét ódiuma. Lippay György drral, g, szegedi fÖgym­názium rokonszenves tanárával, aki a kato­likus körnek általánosan kedvelt titkára, történt meg vadászat közben a rettentő eset. Szárnyast lőtt, jól célzott, s a szárnyas szárnyszegetten bukott a vizbe. A lelőtt szár­csát megkeríteni, fontosabb, mint lelőni s eb­ben a céljában jöttek segítségére a gyerme­kek, akik tudtak evezni s oda akarták kor­mányozni a csolnakot. Közben vihar érte a csolnakban ülőket, mely fölbontotta a ésol­nakot. Lippay György dr valahogy kivergő­dött. de a szerencsétlen két gyéírrtek óda­veszett a tó vizében, utárta mentek a lejött szárnyasnak. Az izgalmas tragédia részletéiről a követ­kező tudósításunk számol be: Vadászaton. Szegedi embernek, különösen lateiner em­bernek, aki íróasztal mögött, testet-lelket fárasztó munkában görnyed — nagy él­vezet, ha hébe-hóba kiruccanhat a közeli nádasba puskázni. Szombat délutánonként, a vasárnapra, munkaszünetre virradóra nagy örömmel szedik elő az ünnepi uimródok a fegyvert, felkészülve nyulak, szárnyasok rontására. Aki nem vadászember, az el sem tudja képzelni azt az izgalmat, amit a vá­dászszenvedély néhanapján váló kielégítése okoz. Nagy örömmel pakkolt föl hát Lippay György dr. s elment vadászni. Minden va­dász, még a legintelligensebb is, többé-ke­vésbé babonás. Lippay dr. is megjegyezte, liogy: — ma aligha lesz szerencsém, meVt 13-as számú villamoson jöttein. Tényleg neiii sok szerencsével vadászott és Lippay mái­üres tarisznyával tartott hazafelé. Mikor el­érte a Vöröskeresztfavaf. Mint róssz ómen a fele fölött röpült a tóba két szárcsa. Lippay célzott és az egyik szárcsa kalimpálva hul­lott a tó vizébe. A tanár most már nem akart zsákmány nélkül hazatérni, s hogy megkerítse a vizbe­Költözködők Legnagyobb választék mindennemű terem- és futószőnyegek, tüll, csipke és szövetfüggönyök, teritők, paplanok, vas- és rézbutorok stb., stb. Közvetlen behozatalu eredeti Perzsa és Svnyma iZÖNVEGEK Hitelképeseknek kedvező fizetési feltételek mellett. 2236 Haas Fülöp és Fiai SZEGED szőnyeg, bútorszövet és ágynemű gyárosoknál KáráfZa6JfCa 10. fZ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom